• No results found

Nämnden för primärvård och folktandvård kallas till sammanträde

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nämnden för primärvård och folktandvård kallas till sammanträde"

Copied!
5
0
0

Full text

(1)

Nämnden för primärvård och folktandvård Kallelse/föredragningslista 2018-02-12

Postadress: 371 81 Karlskrona •Besöksadress: Wämö center Postadress: 371 85 Karlskrona. Besökadress: Blekingesjukhset Telefon: 0455-73 10 00

Telefon: 0455-731000•Organisationsnummer: 232100-0081 • www.ltblekinge.se E-post: ltblekinge.se, Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081

Nämnden för primärvård och folktandvård kallas till

sammanträde

Tid: Onsdag den 21 februari 2018, klockan 09.15 Plats: Martinsonsalen

Ordförande: Teo Zickbauer

Sekreterare: Martina Leinvall, kanslienheten Ledamöter: Teo Zickbauer (S)

Thomas Gustafson (MP) Nina Edlund (M) Bodil Nyström (S) Kjell-Åke Karlsson (S) Erik Ohliv (V) Malin Åman (C)

Klavs Wix Nielsen (KD) Margareta Forslund (SD) Ersättare: Bo Johansson (S)

Magnus Dagmyr Winnetoft (S) Kerstin Wieslander (S) Emma Hilborn (V) Eva-Lena Ulvsfält (MP) Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) Kerstin Haraldsson (C) Rolf Liljequist (L) Roger Norberg (SD)

(2)

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, beredningssekreterare

(3)

Kaffe 09.00 – 09.15

Föredragningslista

1. Val av justerare och tid för justering

2. Godkännande av föredragningslistan

3. Anmälan om protokolljustering

Information

4. Verksamhetsinformation, primärvården

- Telefoni statistik

- Status vårdcentralernas lokaler

09.20 – 09.30 RosMarie Nilsson

5. Digitala lösningar, primärvården

- App

- Digital vårdcentral - Webbtidsbokning

09.30 – 09.40 Agnes Lindeberg

6. Hyrläkarsituationen - vidtagna åtgärder och

planerade kommande åtgärder 09.40 – 09.50 Anna Jansson

7. Månadsrapport januari 2018, primärvården 09.50 – 10.15

Eva Karlsson Pagels

8. Verksamhetsberättelse 2017, primärvården 10.15 – 10.35

RosMarie Nilsson

9. Verksamhetsinformation, folktandvården 10.35 – 10.45

Heidi Gulis

10. Månadsrapport januari 2018, folktandvården 10.45 – 11.10

(4)

11. Verksamhetsberättelse 2017, folktandvården 11.10 – 11.30 Marie Drugge

Lunch och gruppmöte 11.30 – 13.00

12. Kontinuitet, primärvården 13.00 – 13.30

Hannes Konke

13. Läkarbilen, primärvården 13.30 – 14.00

Anna Svensson Boris Svensson

14. Mobil tandvård, folktandvården 14.00 – 14.30

Monica Palmö

Kaffe 14.30 – 14.50

Ärenden för beslut Ärendenummer:

15. Handlingsplan och budget 2018, primärvården 2018/00256 16. Handlingsplan och budget 2018, folktandvården 2018/00263 17. Månadsrapport januari 2018, primärvården 2018/00254 18. Månadsrapport januari 2018, folktandvården 2018/00261 19. Intern kontrollplan 2017, primärvården 2018/00257 20. Intern kontrollplan 2017, folktandvården 2018/00264 21. Verksamhetsberättelse 2017, primärvården 2018/00253 22. Verksamhetsberättelse 2017, folktandvården 2018/00262 23. Anmälningsskyldighet för delegationsbeslut samt

(5)

24. Delegationsbeslut

25. Beslutslogg

26. Anmälningsärenden

27. Nästa sammanträde

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta

omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare kan kallas till sammanträdet.

References

Related documents

– Från och med 2019-09-01 – 2022-12-31 ska från kommunstyrelsen och arbetsutskottet utgående skrivelser, köpehandlingar, kontrakt, fullmakter, låne- och borgensförbindelser

Förslag till sammanträdesplan för nämnden för primärvård och folktandvård: 17 februari 13 april 15 juni 24 augusti 28 september 19 oktober 14

Nämnden för primärvård och folktandvård har från landstingsstyreslen fått på remiss ett förslag till ny personalpolicy i syfte att lämna synpunkter på förslaget. Nämnden

IT-stöd för administration av landstingens tandvårdsstöd för patienter med särskilda behov och administration av landstingens organiserade barn- och ungdomstandvården

Nämndens verksamhetsplan har som syfte att vara det övergripande dokumentet för förvaltningens totala verksamhet tillsammans med förvaltningens handlingsplan. Varje

En sammanhållen plan för hela Landstinget Blekinge kommer att lämnas när samtliga sammanträdestider är beslutade i respektive politiskt organ. Förslag

Förslaget från Folktandvården är att besök hos Folktandvårdens allmäntandvårdskliniker eller hos privata tandläkares mottagningar likställs med öppenvårdsbesök i

Sommarpaketet ska användas restriktivt som ett alternativ när vikarier inte kunnat rekryteras och beslutas av respektive förvaltningschef.. Nämnden för primärvård och

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare kanslienheten.2. Val av justerare och

Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård,

Att godkänna förslaget till patientavgifter för Landstinget Blekinge 2018 för de delar som berör primärvårdens patienter. RosMarie Nilsson

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare... Val av justerare och tid

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare... Val av justerare och tid

Tjänstemän: Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Martina Leinvall, sekreterare kanslienheten... Val av justerare och

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Tjänstemän: Bodil Sundlöf, förvaltningschef psykiatri och habilitering Martina Leinvall, sekreterare kanslienheten.2. Val av justerare och tid

Tjänstemän: Bodil Sundlöf, förvaltningschef psykiatri och habilitering Martina Leinvall, beredningssekreterare.2. Val av justerare och tid

Landstingsstyrelsen gör bedömningen, med hänvisningen till den presenterade kalkylen, att ett införande av digital vårdcentral ryms inom beslutad ram för nämnden för primärvård

Revisorerna tillstyrker att nämnden för primärvård och folktandvård beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret