• No results found

Nämnden för primärvård och folktandvård kallas till sammanträde

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nämnden för primärvård och folktandvård kallas till sammanträde"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

1 (4)

Nämnden för primärvård och folktandvård Kallelse/föredragningslista 2018-04-09

Postadress: 371 81 Karlskrona •Besöksadress: Wämö center Postadress: 371 85 Karlskrona. Besökadress: Blekingesjukhset Telefon: 0455-73 10 00

Telefon: 0455-731000•Organisationsnummer: 232100-0081 • www.ltblekinge.se E-post: ltblekinge.se, Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081

Nämnden för primärvård och folktandvård kallas till sammanträde

Tid: Onsdag den 18 april 2018, klockan 09.00 - 13.00 Plats: Martinsonsalen

Ordförande: Teo Zickbauer

Sekreterare: Martina Leinvall, kanslienheten Ledamöter: Teo Zickbauer (S)

Thomas Gustafson (MP) Nina Edlund (M) Bodil Nyström (S) Kjell-Åke Karlsson (S) Erik Ohliv (V) Malin Åman (C)

Klavs Wix Nielsen (KD) Margareta Forslund (-) Ersättare: Bo Johansson (S)

Magnus Dagmyr Winnetoft (S) Kerstin Wieslander (S) Emma Hilborn (V) Eva-Lena Ulvsfält (MP) Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) Kerstin Haraldsson (C) Rolf Liljequist (L) Roger Norberg (SD)

(2)

Nämnden för primärvård och folktandvård

Kallelse/föredragningslista 2 (4) 2018-04-08

Tjänstemän: Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Martina Leinvall, sekreterare kanslienheten

(3)

Nämnden för primärvård och folktandvård Kallelse/föredragningslista 3 (4) 2018-04-08 Föredragningslista Kaffe 09.00 – 09.15

1. Val av justerare och tid för justering

2. Godkännande av föredragningslistan

3. Anmälan om protokolljustering

Information klockan 09.20 – 12.00

4. Verksamhetsinformation, folktandvården 09.20 – 09.35

Håkan Bergevi

5. Månadsrapport mars 2018, folktandvården 09.35 – 09.50

Marie Drugge

6. Förslag till budget i balans, folktandvården 09.50 – 10.15

Marie Drugge

7. Verksamhetsinformation, primärvården 10.15 – 10.35

RosMarie Nilsson

8. Månadsrapport mars 2018, primärvården 10.35 – 10.50

Eva Karlsson Pagels

9. Förslag till budget i balans, primärvården 10.50 – 11.20

Eva Karlsson Pagels

10. Redovisning och åtgärdsplan för underskottet

på labb, primärvården 11.20 – 11.30 Eva Karlsson Pagels

11. Vårdöverenskommelse primärvård/psykiatri 11.30 – 12.00

(4)

Nämnden för primärvård och folktandvård

Kallelse/föredragningslista 4 (4) 2018-04-08

12. Hyrläkarsituationen – vidtagna åtgärder och

planerade kommande åtgärder

12.00 – 12.10 Anna Jansson

Gruppmöte 12.10 – 12.30

Ärenden för beslut klockan 12.30 – 13.00 Ärendenummer:

13. Månadsrapport mars 2018, folktandvården 2018/00556 14. Månadsrapport mars 2018, primärvården 2018/00542 15. Dispensansökan om att stänga kvällsöppna

mottagningar i Sölvesborg och Olofström under juni till augusti 2018

2018/00554

16. Delegationsbeslut

17. Beslutslogg

18. Anmälningsärenden

19. Nästa sammanträde

Vid förhinder för ordinarie ledamot att deltaga i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekingese så att ersättare kan kallas till sammanträdet.

Den 9 april 2018 Karlskrona

Martina Leinvall kanslienheten

References

Related documents

Förslag till sammanträdesplan för nämnden för primärvård och folktandvård: 17 februari 13 april 15 juni 24 augusti 28 september 19 oktober 14

Nämnden för primärvård och folktandvård har från landstingsstyreslen fått på remiss ett förslag till ny personalpolicy i syfte att lämna synpunkter på förslaget. Nämnden

IT-stöd för administration av landstingens tandvårdsstöd för patienter med särskilda behov och administration av landstingens organiserade barn- och ungdomstandvården

Nämndens verksamhetsplan har som syfte att vara det övergripande dokumentet för förvaltningens totala verksamhet tillsammans med förvaltningens handlingsplan. Varje

En sammanhållen plan för hela Landstinget Blekinge kommer att lämnas när samtliga sammanträdestider är beslutade i respektive politiskt organ. Förslag

Förslaget från Folktandvården är att besök hos Folktandvårdens allmäntandvårdskliniker eller hos privata tandläkares mottagningar likställs med öppenvårdsbesök i

Sommarpaketet ska användas restriktivt som ett alternativ när vikarier inte kunnat rekryteras och beslutas av respektive förvaltningschef.. Nämnden för primärvård och

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare kanslienheten.2. Val av justerare och

Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård,

Att godkänna förslaget till patientavgifter för Landstinget Blekinge 2018 för de delar som berör primärvårdens patienter. RosMarie Nilsson

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare... Val av justerare och tid

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare... Val av justerare och tid

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, beredningssekreterare.2. Val av justerare och tid

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Tjänstemän: Bodil Sundlöf, förvaltningschef psykiatri och habilitering Martina Leinvall,

Tjänstemän: Bodil Sundlöf, förvaltningschef psykiatri och habilitering Martina Leinvall, sekreterare kanslienheten.2. Val av justerare och tid

Tjänstemän: Bodil Sundlöf, förvaltningschef psykiatri och habilitering Martina Leinvall, beredningssekreterare.2. Val av justerare och tid

Landstingsstyrelsen gör bedömningen, med hänvisningen till den presenterade kalkylen, att ett införande av digital vårdcentral ryms inom beslutad ram för nämnden för primärvård

Revisorerna tillstyrker att nämnden för primärvård och folktandvård beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret