Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 15,5

Full text

(1)

NASDAQ OMX First North

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

279,1 1 mån (%) 9,9

Nettoskuld (MSEK) -23,6 3 mån (%) 9,5

Enterprise Value (MSEK) 255,5 12 mån (%) nmf

Soliditet (%) 79,2 YTD (%) nmf

Antal aktier f. utsp. (m) 19,3 52-V Högst 15,10 Antal aktier e. utsp. (m) 19,3 52-V Lägst 11,75

Free Float (%) 67,0 Kortnamn POLYG

2014A 2015A 2016E 2017E

Omsättning (MSEK) 34,9 51,5 62,9 79,8

EBITDA (MSEK) 2,1 4,1 0,0 6,1

EBIT (MSEK) 2,1 4,1 0,0 6,1

EBT (MSEK) 2,2 4,2 -0,9 6,1

EPS (just. SEK) nmf nmf -0,05 0,30

DPS (SEK) nmf nmf 0,00 0,00

Omsättningstillväxt (%) 25,7 47,4 17,3 32,0

EPS tillväxt (%) nmf nmf nmf nmf

EBIT-marginal (%) 6,1 8,0 -0,1 7,6

2014A 2015A 2016E 2017E

P/E (x) nmf nmf neg. 48,9

P/BV (x) nmf nmf 6,8 6,0

EV/Omsättning (x) nmf nmf 4,1 3,2

EV/EBITDA (x) nmf nmf neg. 42,1

EV/EBIT (x) nmf nmf neg. 42,1

Direktavkastning (%) nmf nmf 0,0 0,0

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE* KAPITAL

JP Morgan Bank Luxembourg 15,3% 15% 15,3%

Richard Tooby** 9,9% 0% 9,9%

Nomura Securities Co Ltd Japan 7,8% 0% 7,8%

Erik A I Malmö AB 7,0% 0% 7,0%

*Källa bolaget ** Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Lennart Holm 3Q-rapport

VD Christian Von Uthmann CFO Jan Bertilsson

• Q2 strax under estimat

• Knyter ytterligare nya partners till sig

• Estimatjusteringar

RÖSTER

2016-11-10

BOLAGSBESKRIVNING

Analytiker: Viktor Högberg

viktor.hogberg@remium.com, 08-454 32 74

Polygiene utvecklar och säljer additiv för permanent luktkontroll till premiumklädmärken inom textilbranschen, men även antibakteriella lösningar anpassade för andra typer av material.

Q2 strax under estimat. Polygiene fortsatte i Q2 att visa på stark tillväxt, om än något under vårt estimat. Intäkterna om 13,0 MSEK (10,7), motsvarar en tillväxttakt om 21%.

Justerat för valutaeffekter var tillväxten 24%.

Bruttomarginalen om 60,5% (61,5) var en procentenhet högre än vad vi hade räknat med. Liksom i Q1 tyngdes dock rörelseresultatet av bland annat en högre PR- och marknadsaktivitet. Under kvartalet ökade dessa kostnader med 2,4 MSEK jämfört med under Q2 i fjol. Hittills i år har dessa kostnader ökat med 4,3 MSEK, vilket är den främsta anledningen till det lägre resultatet. Samtidigt torde dessa investeringar bidra till tillväxten framöver. EBIT uppgick till -2,3 MSEK (0,6), vi hade räknat med en mindre vinst.

Kassan uppgick vid periodens utgång till 23,6 MSEK och teckning i ett optionsprogram under innevarande kvartal ger ytterligare tillskott om 3,6 MSEK. Polygiene är fortsatt skuldfritt.

Knyter ytterligare nya partners till sig. Utöver skyddsutrustnings- och uniformskläder från amerikanska Propper och skor från Converse Japan som vi skrev om i vår förra uppdatering har Polygiene fortsatt att knyta viktiga s.k.

brand partners till sig. Den koreanska motorcykelhjälmtillverkaren HJC introducerar luktkontroll med Polygienes hjälp i en av bolagets mer populära modeller. Härutöver kommer även det amerikanska bolaget White Sierra, som gör kläder för utomhusaktiviteter, att använda Polygienes Odor Control-teknologi i vissa kollektioner nästa år.

Estimatjusteringar. Intäkterna i fjolårets Q3 var mycket starka, till stort drivet av Adidas. Vi har tidigare utjämnat intäkterna över kvartalen - som historiskt varit, och troligtvis kommer fortsätta att vara slagiga. Vi bedömer att vi varit lite för optimistiska gällande Q3, med tanke på de svåra jämförelsetalen, varför vi sänker våra estimat något. Vi räknar fortsatt med stark tillväxt framöver men har även justerat upp våra kostnadsestimat.

Industrivaror

Marknadsvärde (MSEK)

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings 11,0

11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5

2016-03-14 2016-05-02 2016-06-20 2016-08-05

POLYG OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q15A 2Q15A 3Q15A 4Q15A 1Q16A 2Q16A 3Q16E 4Q16E 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Totala intäkter 7,5 10,8 N/A N/A 14,2 14,7 16,0 18,0 27,8 34,9 51,5 62,9 79,8 99,7

KSV -2,6 -4,2 N/A N/A -5,4 -5,8 -6,4 -7,2 -11,1 -13,5 -22,0 -24,7 -32,3 -40,6

Bruttoresultat 4,9 6,7 N/A N/A 8,9 8,9 9,6 10,8 16,7 21,5 29,5 38,2 47,5 59,1

Rörelsekostnader -4,9 -6,0 N/A N/A -10,2 -11,2 -8,8 -9,0 -15,6 -19,3 -25,4 -39,2 -41,4 -45,7

EO-poster 0,0 0,0 N/A N/A -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 0,0 0,0

Just. EBITDA 0,0 0,6 N/A N/A -0,4 -2,3 0,8 1,8 1,1 2,1 4,1 0,0 6,1 13,5

Avskrivningar 0,0 0,0 N/A N/A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Just. EBIT 0,0 0,6 N/A N/A -0,4 -2,3 0,8 1,8 1,1 2,1 4,1 0,0 6,1 13,5

Finansnetto 0,0 0,0 N/A N/A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EBT 0,0 0,6 N/A N/A -1,3 -2,3 0,8 1,8 1,1 2,2 4,2 -0,9 6,1 13,5

Skatt 0,0 0,0 N/A N/A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 3,5 0,0 0,0 0,0

Nettoresultat 0,0 0,6 N/A N/A -1,3 -2,3 0,8 1,8 1,1 3,9 7,7 -0,9 6,1 13,5

EPS f. utsp. (SEK) N/A N/A N/A N/A -0,07 -0,12 0,04 0,09 N/A N/A N/A -0,06 0,30 0,66

EPS e. utsp. (SEK) N/A N/A N/A N/A -0,07 -0,12 0,04 0,09 N/A N/A N/A -0,06 0,30 0,66

Omsättningstillväxt Q/Q N/A 44,3% N/A N/A N/A 3,4% 8,8% 12,5% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y N/A N/A N/A N/A 96,8% 21,4% N/A N/A N/A 25,7% 47,4% 17,3% 32,0% 25,0%

Bruttomarginal 65,7% 61,5% N/A N/A 62,2% 60,5% 60,3% 60,2% 60,0% 61,4% 57,3% 60,7% 59,5% 59,3%

Just. EBITDA marginal 0,5% 5,7% N/A N/A -3,1% -15,5% 5,3% 10,2% 4,0% 6,1% 8,0% -0,1% 7,6% 13,5%

Just. EBIT-marginal 0,5% 5,7% N/A N/A -3,1% -15,5% 5,3% 10,2% 4,0% 6,1% 8,0% -0,1% 7,6% 13,5%

EBT-marginal 0,5% 5,7% N/A N/A -9,4% -15,5% 5,3% 10,2% 4,0% 6,2% 8,1% -1,5% 7,6% 13,5%

MSEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E SEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Kassaflöde från rörelsen 1 4 6 -1 6 13 EPS N/A N/A N/A -0,05 0,30 0,66

Förändring rörelsekapital 1 -2 -6 -2 1 -2 Just. EPS N/A N/A N/A 0,00 0,30 0,66

Kassaflöde löpande verksamheten 2 2 -1 -3 7 11 BVPS N/A N/A N/A 2,12 2,42 3,07

Kassaflöde investeringar 0 0 0 0 0 0 CEPS N/A N/A N/A -0,14 0,35 0,55

Fritt kassaflöde 2 2 -1 -3 7 11 DPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kassaflöde fin. verksamheten 0 0 22 4 0 0 ROE 29% 42% 19% -2% 12% 21%

Nettokassaflöde 3 2 21 1 7 11 Just. ROE nmf. nmf. nmf. 0% 12% 21%

Soliditet 40% 58% 81% 81% 78% 78%

AKTIESTRUKTUR 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

0 0 0 0 0 0 Antal A-aktier (m) -

4 6 28 28 36 47 Antal B-aktier (m) 19,3

10 16 50 53 64 81 Totalt antal aktier (m) 19,3 +46 (0) 40 26 22 22

4 9 41 44 50 63 www.polygiene.se

-4 -6 -28 -28 -36 -47

0 2 8 10 9 11

MSEK Utfall Förr Nu Förr Nu

15,5 14,7 68,7 62,9 87,6 79,8

EBIT 1,0 -2,3 4,4 0,0 8,9 6,1

Just. EPS (SEK) 0,05 -0,12 0,18 -0,06 0,46 0,30

MSEK

Immateriella tillgångar Stadiongatan 65

217 62 Malmö Likvida medel

Totala tillgångar RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

Eget kapital Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

Omsättning

Förändring 2Q16A

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR 2016E

-8%

2017E Förändring

-9%

Diff Estimat

nmf nmf -5%

-32%

-36%

nmf nmf

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALUTVECKLING

BRUTTOMARGINAL, % JUST. EBIT-MARGINAL, %

-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16

0 20 40 60 80 100 120

2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning EBIT

-100,0X 0,0X 100,0X 200,0X 300,0X 400,0X 500,0X 600,0X 700,0X 800,0X

-50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0

2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA

56,0%

57,0%

58,0%

59,0%

60,0%

61,0%

62,0%

63,0%

64,0%

2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

(4)

NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE* NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD*

Bolagsbeskrivning

Polygiene utvecklar och säljer additiv för permanent luktkontroll till premiumklädmärken inom textilbranschen, men även antibakteriella lösningar anpassade för andra typer av material. Polygiene grundades 2006 genom en avknoppning från specialkemiföretaget Perstorp i Skåne. Bolagets additiv utvecklades ursprungligen i början av 2000-talet med syftet att skapa antibakteriella ytor på olika plastmaterial inom främst hygienindustrin och offentlig miljö. Polygiene har fortsatt att vidareutveckla applikationer för flera typer av material och har en avdelning för antibakteriella ytor, men från 2006 och framåt har utvecklingen främst riktats mot luktkontroll för textilier. Bolaget bygger varumärket Polygiene som ett co-brand och är partner med cirka 100 ledande premiumklädmärken inom främst sportkläder- och friluftslivssegmentet. Polygiene har en vältrimmad organisation med huvudkontor i Malmö och anställda i Sverige, Storbritannien, USA och Kina. Därtill kommer agenter och distributörer med geografisk spridning världen över.

MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

* Per årsredovisning 2015

Sport & Outdoor Livsstil Hemtextilier Annat

EU

Nordamerika

Asien

Övriga världen

(5)

DISCLAIMER - VIKTIG INFORMATION Ansvarig utgivare: Claes Vikbladh, Remium Nordic AB (Remium)

Analys utarbetad av: Viktor Högberg, analytiker, Remium.

DISCLAIMER Innehåll och källor

Detta dokument är framställt av Remium för allmän spridning. Innehållet har grundats på omdömen, rekommendationer och uppskattningar från Remiums analytiker, allmänt tillgänglig och offentlig information vilken bedömts som tillförlitlig eller andra namngivna källor. Omdömen, rekommendationer och uppskattningar avseende värdering av finansiella instrument eller företag som nämns i denna analys baseras på en eller flera värderingsmetoder, t.ex. kassaflödesanalys, analys av nyckeltal eller tekniska analyser av kursrörelser. Antaganden som ligger till grund för prognoser, riktkurser och uppskattningar som citerats eller återgivits återfinns i analysmaterialet från de namngivna källorna. Remium kan inte garantera den externa informationens riktighet eller fullständighet. Innehållet i dokumentet grundas på information som är aktuell vid tidpunkten för offentliggörandet av detta dokument. Förhållanden som lagts till grund för detta dokument kan påverkas av efterföljande händelser, som av naturliga skäl inte kan beaktas i detta dokument, och omdömen, rekommendationer och uppskattningar kan ändras utan förvarning. För förklaring av innebörden i rekommendationerna [”köp”, ”sälj” och ”behåll”] se www.introduce.se/analys/.

Dokumentet har inte granskats av något företag som nämns i denna analys före publicering. Om inget annat framgår av dokumentet har Remium inte ingått avtal att ta fram rekommendationerna i detta dokument med något företag som omnämns.

Remiums investeringsrekommendationer bygger på analytikerns uppfattning om vad aktien borde vara värderad vid tidpunkten för rekommendationens färdigställande.

Remiums analytiker uppdaterar i normalfallet enbart en investeringsrekommendation om något väsentligt inträffat som påverkar aktiens värde enligt analytikerns bedömning.

Risker

Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte hänsyn till den enskilda mottagarens kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett individuellt anpassat investeringsråd.

Informationen ska inte heller betraktas som råd om skattekonsekvenser av placeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta dokument. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Prognoser om framtida utveckling baseras på antaganden och det finns ingen garanti för att prognosen slår in. Vidare är historisk utveckling ingen garanti för framtida avkastning.

Intressekonflikter

Remium har utarbetat etiska riktlinjer och interna regler (policies och instruktioner) för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga, förhindra eller i förekommande fall hantera intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationen mellan olika avdelningar. Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys. För mer information om Remiums åtgärder för att förebygga, undvika eller hantera intressekonflikter se www.introduce.se/Remium.

Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukterna Remium Review och Remium Insight.

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag i analysen, vilket kan medföra att intressekonflikter kan uppstå mellan Remium och kunderna som tar del av och agerar på analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen.

Remium tillhandahåller följande företagstjänster till Polygiene: Introduce och Certified Adviser. Remiums corporate finance-avdelning har under de senaste 12 månaderna utfört tjänster i samband med offentliga erbjudanden (listningar, noteringar och emissioner) för Polygiene. Bolag i Remiumgruppen, deras kunder, ledning eller anställda äger normalt sett eller har positioner i värdepapper som nämns i detta dokument. Analytikern som har utarbetat denna analys, eller dennes närstående, har inget väsentligt ekonomiskt intresse i de finansiella instrument som rekommendationerna i dokumentet avser och äger inte eller har inte positioner i dessa finansiella instrument. Remiums analytiker erhåller inte någon ersättning som är direkt knuten till något av Remiums corporate finance-uppdrag eller något av Remiums uppdrag inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser.

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 79%

Behåll: 16%

Sälj: 5%

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen, avseende de bolag där Remium tillhandahåller eller under de senaste 12 månaderna har tillhandahållit likviditetsgaranti och/eller Corportate Finance-uppdrag, utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 12%

Behåll: 7%

Sälj: 0%

Ingen rekommendation: 81%

Spridning av detta dokument

Dokumentet riktar sig inte till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där spridning, offentliggörande, publicering och deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svenska lagar och regler, däribland USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika, Nya Zeeland och Japan.

Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av Remium för att tillåta spridning, offentliggörande och publicering i nämnda länder.

Detta dokument får inte spridas, återges, citeras eller refereras till på så sätt att innebörden av dokumentet ändras eller förvanskas.

Om Remium

Remium är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :