Full text

(1)

16 20 MARKS FASTIGHETS AB

ÅRSREDOVISNING

(2)

Årsredovisning 2016

(3)

Förvaltningsberättelse

Styrelse och verkställande direktör under 2016 4 Verksamheten 5 Väsentliga händelser under räkenskapsåret 5 Framtiden 6 Personal 7 Ekonomi 7

Nyckeltal 8

Resultaträkning 9

Balansräkning 10 Noter till resultat- och balansräkning 12 Revisionsberättelse 22

Lekmannarevision 23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

(4)

Styrelse och verkställande direktör under 2016

Ledamöter Suppleanter

M Ann Iberius-Orrvik, ordförande S Göran Andersson, vice ordförande MBP Henry Sandahl

C Tommy Västerteg S Ann-Christine Asp

M Rolf Skarin MBP Lennart Svensson

L Börje Frisk t o m 2016-02-25 L Ulf Eriksson fr. o m 2016-04-21 S Odd Malmberg

S Tony Ragnarsson

Sammanträden

Styrelsen har under året haft 7 sammanträden. Ordinarie årsstämma hölls 2016-05-19.

Verkställande direktör

Magnus Hjelmgren t o m 2016-10-31 Martin Svenhed fr. o m 2016-11-01

Auktoriserad revisor Lekmannarevisor

Ordinarie: Peter Sjöberg, PricewaterhouseCoo- pers, Göteborg

Suppleant: Tomas Johansson, Pricewaterhouse- Coopers, Göteborg

Ordinarie: Eva Ryberg (S), Kinna Suppleant: Kurt Frilén (C), Fotskäl

Moderföretag

Bolaget är ett helägt dotterföretag till Spinnerskan i Mark AB, org.nr 556717-1367, som även upprättar koncernredovisning. Spinnerskan i Mark AB ägs i sin tur av Marks kommun, org.nr 212000-1504.

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2016, belopp redovisas i kronor om inte annat särskilt anges.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

(5)

Verksamheten

Marks Fastighets AB äger lokaler för industri och service som privata företag kan hyra in sig i. Företaget medverkar till att lösa lokalbehov när den privata fastighetsmark- naden för lokaler inte kan tillgodose behoven. Marks Fastighets AB ska genom uthyrning främja sysselsättning och tillväxt i kommunen. Bolaget ska:

• Tillhandahålla attraktiva lokaler

• Vara kostnadseffektiv

• Verka för att ha nöjda kunder

Bolagets fastigheter

Fastighetsbolagets innehav består vid årets slut av:

Rydal 2:11 i Rydal

Företagshus med 10 267 m² uthyrningsbar lokalyta i hu- vudbyggnaden.

Antal hyresavtal: 7

Till ovanstående tillkommer gamla bomullsmagasinet med 972 m².

Antal hyresavtal: 1

Hajom 12:4 i Skene Skog

Industribyggnad med 9 401 m² uthyrnings¬bar lokalyta.

Antal hyresavtal: 2

Assberg 1:82 i Skene

Höglager med 2 632 m² lokalyta Antal hyresavtal: 1

Serviceåtaganden

I likhet med övriga bolag och nämnder i Marks kommun har Marks Fastighets AB antagit serviceåtaganden. Bland annat handlar det om att vara en diskussionspart vid lokal- behov hos företag och att vara en kompletterande part på fastighetsmarknaden. Åtagandet avser inte generella lös- ningar, utan att individuell prövning görs om medverkan till lösning av näringslivets lokalbehov. För de fastigheter Marks Fastighets AB redan äger gäller att full uthyrning eftersträvas.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Avveckling av bolaget

Vid styrelsemöte den 22 juni i moderbolaget, Spinnerskan i Mark AB, beslutades att ge verkställande direktören i Spinnerskan i Mark AB i uppdrag att ta fram en handlings- plan för avvecklandet av Marks Fastighets AB. Planen har efter beslut i moderbolaget redovisats för kommunfull- mäktige den 19 december som inte hade något att erinra.

Styrelsen i Marks Fastighets AB har beslutat att undersöka möjligheterna för försäljning av enstaka fastigheter i bola- get. Som en följd av detta har fastigheten Assberg 5:23 sålts till en hyresgäst för 3 725 000 kronor, fastigheten Lockö 1:37 för 3 900 000 kronor, även denna till en av hyresgäs- terna, samt fastigheten Kråkebacka 4:1 till hyresgästen Marks kommun för 7 900 000 kronor. Styrelsen har be- slutat att vända sig till fastighetsmäklare för försäljning av fastigheten Hajom 12:4. Vad avser fastigheten Assberg 1:82 har hyresgäst erbjudits köpa denna. För fastigheten Rydal 2:11 pågår utredning.

Försäljningsbeloppen för Assberg 5:23 och Lockö 1:37 översteg bokfört värde, med sammantaget 3,1 mnkr. För- säljningsbeloppet för fastigheten Kråkebacka 4:1 base- rades på en marknadsvärdering gjord av externt företag.

Marknadsvärdet låg under den värdering som gjordes i föregående års bokslut och 1,1 mnkr under det bokförda värdet. Skillnaden mot föregående års värdering förkla- ras huvudsakligen av antaganden om fastighetens under- hållskostnader, där faktiska underhållskostnader, som un- der några år varit relativt låga, i årets värdering ersatts med underhållskostnader som beräknats med hänsyn till fastig- hetens hela livslängd. Dessa kostnader som motsvarar vad marknaden skulle räkna på vid en förvärvssituation visade sig vara högre än de senaste årens faktiska kostnader som användes vid beräkningen i föregående års bokslut.

Påträffad oljeförorening

På bolagets fastighet Mark Rydal 2:11 har påträffats en ol- jeförorening. I en miljöteknisk markundersökning som bolaget låtit genomföra är bedömningen från det konsult- företag som gjort undersökningen att någon form av av- hjälpande åtgärd kommer vara nödvändig.

Den mest troliga källan till föroreningen är ett tidigare ga- sverk som enligt uppgift revs någon gång runt sekelskiftet 1899/1900.

Det får anses som ostridigt att bolaget inte kan hållas an- svarigt för den påträffade föroreningen. Detta eftersom bolaget förvärvade fastigheten 1984 och miljöbalken där ansvarsfrågan regleras trädde i kraft 1999.

En eventuell ny fastighetsägare blir dock ansvarig för att avhjälpa föroreningen.

Utredningsarbetet gällande risker med föroreningen och kostnader för fortsatta utredningar och åtgärder har, trots att bolaget inte är formellt ansvarig, inletts.

(6)

Det faktum att en ny ägare drabbas av ansvar för åtgärd påverkar fastighetens marknadsvärde. Fastighetens vär- de i årsredovisningen ska vara det lägsta av bokfört värde och marknadsvärde. I en värdering som ett externt före- tag genomfört bedöms fastighetens marknadsvärde vara 2,5 mnkr. Den värderingen beaktar dock inte oljeförore- ningen. Mot bakgrund av de kostnader som krävs innan fastigheten kan säljas har den värderats till noll kronor i den lämnade årsredovisningen.

Bolagets styrelse har beslutat att vissa inledande utred- ningar ska genomföras. Något beslut om utredningar eller åtgärder därutöver har inte fattats och något formellt ansvar föreligger inte. Någon avsättning som belastar årets resultat, utöver kostnaden för de inledande undersökningarna på ca 100 tkr, har därför inte gjorts.

Övriga händelser

Det tidigare kallförrådet har rivits på bolagets fastighet i Ry- dal och ett nytt mindre förråd har byggts upp för internt bruk.

Från och med 2016-08-01 hyr företaget Malwa International AB ytterligare 546 kvadratmeter i fastigheten Hajom 12:4.

Företaget hyr sedan tidigare 1 768 kvadratmeter av bolaget.

I och med denna uthyrning är fastigheten fullt uthyrd.

Svenska Slottsmässor AB hyrde stora delar av de tomma lokalerna i Rydal, för en mässa den 14-16 oktober.

Bolaget har under året löst ett lån på 2,9 mnkr.

Framtiden

Rydal 2:11

Rullsalen och den så kallade pelarsalen är inte uthyrd.

Det finns också en del mindre lokaler att hyra ut i fastig- heten.

Hajom 12:4 i Skene skog

Fastigheten är för närvarande fullt uthyrd. Hafa Bathroom Group AB som är den största hyresgästen vill se över hy- resvillkoren, vilket kan påverka framtida hyresintäkter på ett betydande sätt. Nuvarande hyreskontrakt löper fram till och med 2017-07-31.

Avveckling

Tidplanen för avvecklingen av bolaget är avhängig av bland annat utredningarna avseende oljeföroreningen på bolagets fastighet i Rydal.

(7)

Förändring i eget kapital

Aktiekapital Reservfond Fritt eget

kapital Summa Eget kapital 31/12 2015 5 000 000 800 617 14 429 168 20 229 785

Årets resultat 2016 -1 590 814 -1 590 814

Belopp vid årets utgång 5 000 000 800 617 12 838 354 18 638 972

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat 14 429 168

Årets förlust -1 590 814

Totalt 12 838 354

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 12 838 354

Totalt 12 838 354

Personal

Bolaget har ingen egen anställd personal, utan hyr admi- nistrativa tjänster från Marks kommun. VD har under ja- nuari-oktober varit anställd av Marks Bostads AB som har fakturerat Marks Fastighets AB för arbete som VD utfört för Marks Fastighets AB:s räkning. Från och med november har Marks Fastighets AB en ny VD som arbetar på kon- sultbasis.

Ekonomi

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt blev -1 756 662 kronor (föregående år 572 956 kronor), efter bokslutsdispositioner och skatt -1 590 814 kronor. Solidi- teten är oförändrad jämfört med föregående år, 37,9%.

Flerårsöversikt

2016 2015 2014 2013 Nettoomsättning (tkr) 9 294 9 405 9 319 9 684 Resultat efter finansiella poster (tkr) -1 757 573 1 346 1 600

Soliditet 37,9% 37,9% 35,2% 18,8%

(8)

Driftnetto/m2 2016 2015 2014 2013

(Med driftnetto/m2 avses resultat i kronor per fastighet före avskrivningar och finansiella poster, exklusive realisationsvinster och -förluster, i relation till uthyrda m2)

Rydal 2:11 -70 -18 -19 153

Assberg 5:23 * 76 162 160 162

Lockö 1:37 ** 18 23 58 22

Hajom 12:4 224 172 205 204

Kråkebacka 4:1 *** 302 345 405 382

Assberg 1:82 386 391 405 395

Uthyrningsgrad % 2016 2015 2014 2013

Rydal 2:11 59 60 65 67

Magasin, Rydal 26 36 47 41

Assberg 5:23 * 100 100 100 100

Lockö 1:37 ** 64 64 52 50

Källare, Lockö 33 24 0 0

Hajom 12:4 100 94 100 100

Kråkebacka 4:1 *** 100 100 100 100

Assberg 1:82 100 100 100 100

Försäljning fjärrvärme,

nettoresultat % 2016 2015 2014 2013

Rydals panncentral -7 13 26 3

* Fastigheten såldes 2016-08-15

** Fastigheten såldes 2016-11-30

*** Fastigheten såldes 2016-12-31

NYCKELTAL

(9)

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING

Not 2016 2015

Rörelseintäkter 1

Nettoomsättning 3, 4 9 294 061 9 405 068

Övriga rörelseintäkter 5 3 159 519 30 996

Summa rörelseintäkter 12 453 580 9 436 063

Rörelsekostnader

Råvaror och förnödenheter -775 976 -681 555

Övriga externa kostnader 6 -4 618 027 -4 395 522

Personalkostnader 8 -107 284 -138 226

Av- och nedskrivningar av materiella och

immateriella anläggningstillgångar 13 -6 602 543 -2 665 039

Övriga rörelsekostnader 9 -1 158 033 0

Summa rörelsekostnader -13 261 864 -7 880 342

Rörelseresultat -808 284 1 555 722

Finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 418 0

Räntekostnader och liknande resultatposter -954 796 -982 766

Summa finansiella poster -948 378 -982 766

Resultat efter finansiella poster -1 756 662 572 956

Bokslutsdispositioner

Lämnade koncernbidrag -649 114 0

Förändring av överavskrivningar 372 112 0

Summa bokslutsdispositioner -277 002 0

Resultat före skatt -2 033 664 572 956

Skatter

Skatt på årets resultat 10 442 850 -125 972

Årets resultat -1 590 814 446 984

(10)

BALANSRÄKNING

Not 20161231 20151231

TILLGÅNGAR 1

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 13

Förvaltningsfastigheter 20 998 638 38 411 147

Maskiner och andra tekniska anläggningar 637 761 1 561 147

Inventarier, verktyg och installationer 31 211 56 477

Pågående nyanläggningar och förskott avseende

materiella anläggningstillgångar 0 34 629

Summa materiella anläggningstillgångar 21 667 610 40 063 400

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 1 165 226 722 376

Andra långfristiga fordringar 901 277 1 201 703

Summa finansiella anläggningstillgångar 2 066 503 1 924 079

Summa anläggningstillgångar 23 734 114 41 987 479

Omsättningstillgångar Varulager

Råvaror och andra förnödenheter 43 180 49 845

Summa varulager 43 180 49 845

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 530 217 231 267

Fordringar hos koncernföretag 9 658 114 10 223 262

Övriga fordringar 14 490 565 409 760

Fordringar hos intresseföretag (Marks kommun) 0 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 53 584 112 355

Summa kortfristiga fordringar 10 732 480 10 976 644

Kassa och bank

Kassa bank (koncernvalutakonto Marks kommun) 11, 12 15 677 412 2 204 731

Summa kassa och bank 15 677 412 2 204 731

Summa omsättningstillgångar 26 453 073 13 231 219

SUMMA TILLGÅNGAR 50 187 186 55 218 698

BALANSRÄKNING

(11)

BALANSRÄKNING

Not 20161231 20151231

EGET KAPITAL OCH SKULDER 1

Eget kapital 16, 17

Bundet eget kapital

Aktiekapital 5 000 000 5 000 000

Reservfond 800 617 800 617

Summa bundet eget kapital 5 800 617 5 800 617

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 14 429 168 13 982 184

Årets resultat -1 590 814 446 984

Summa fritt eget kapital 12 838 354 14 429 168

Summa eget kapital 18 638 972 20 229 785

Obeskattade reserver

Ackumulerade överavskrivningar 504 631 876 743

Summa obeskattade reserver 504 631 876 743

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 18 20 000 000 22 820 000

Summa långfristiga skulder 20 000 000 22 820 000

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 18 0 240 000

Leverantörsskulder 234 394 87 013

Skulder till koncernföretag 0 11 606

Övriga skulder 53 378 14 914

Skulder till intresseföretag (Marks kommun) 9 694 155 10 267 207 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 1 061 657 671 430

Summa kortfristiga skulder 11 043 584 11 292 170

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 50 187 186 55 218 698

BALANSRÄKNING

(12)

NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Not 1 – Redovisnings- och värderingsprinciper

Från och med räkenskapsåret 2015 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokfö- ringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsre- dovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2012:1 (K3).

Intäkter

Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter. Hyresintäkter intäktsredovisas i den period uthyrningen avser.

Fjärrvärmeintäkter redovisas utifrån förbrukningsperiod.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. När en komponent i en anlägg- ningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas av- skrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas.

Byggnader delas in i komponenter med följande avskrivningstider, vilka kan variera beroende på hyreskontrakt mm:

Byggnad - elinstallationer 25 år Byggnad - hissinstallationer 25 år Byggnad - rörinstallationer 25 år Byggnad - ventilationsinstallationer 25 år Byggnad - stomme/stomkompletteringar 70 år

Byggnad - yttertak 35 år

Byggnad - ytterfasad, fönster 35 år

Byggnad - övrigt 15 år

Markanläggningar 20 år

Tekniska anläggningar 10 -20 år Inventarier, verktyg och installationer 5 - 10 år

Not 2 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.

(13)

Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

2016 2015

Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.

Årets inköp 992 862 897 719

Årets försäljning 477 825 498 205

Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter.

Not 4 Hyreskontraktens förfallostruktur vid årets slut

2016 2015

Hyreskontrakt som förfaller inom ett år 39 % 9 %

Hyreskontrakt som förfaller om 1 - 5 år 31 % 71 %

Hyreskontrakt som förfaller om över 5 år 30 % 20 %

Not 5 Övriga rörelseintäkter

2016 2015

Realisationsvinster vid försäljning av fastigheter 3 129 911 0

Övrigt 29 608 30 996

Summa övriga rörelseintäkter 3 159 519 30 996

Not 6 Övriga externa kostnader

2016 2015

Driftskostnader 2 143 551 2 162 743

Underhåll 1 323 542 1 225 992

Fastighetsskatt 132 714 138 375

Centrala administrations- och försäljningskostnader

exklusive personalkostnader 1 018 220 868 413

Summa övriga externa kostnader 4 618 027 4 395 522

(14)

Not 7 Ersättning till revisorerna

2016 2015

PricewaterhouseCoopers, revisionsuppdrag 67 737 63 150

Summa ersättning till revisorerna 67 737 63 150

Not 8 Personal

Löner och andra ersättningar 2016 2015

Arvode till styrelsen 84 267 113 884

Sociala avgifter 23 017 24 342

Summa löner och andra ersättningar 107 284 138 226

VD har under januari-oktober varit anställd av Marks Bostads AB. Marks Bostads AB har fak- turerat Marks Fastighets AB för arbete som VD utfört för Marks Fastighets AB:s räkning. Från och med november har Marks Fastighets AB en ny VD som arbetar på konsultbasis. Övrig personal har under året varit anställda i Marks kommun. Marks kommun fakturerar Spinner- skan i Mark AB för kostnaden för administration och förvaltning som kommunen utför för Marks Fastighets AB:s räkning. Kostnaden vidarefaktureras sedan till Marks Fastighets AB.

VD:s lön samt övrig administration och förvaltning redovisas under Övriga externa kostnader i Resultaträkningen.

Not 9 Övriga rörelsekostnader

2016 2015

Realisationsförlust vid försäljning av fastighet 1 158 033 0

Summa övriga rörelsekostnader 1 158 033 0

(15)

Not 11 Kassa och bank

2016 2015

Tillgodohavande koncernvalutakonto Marks kommun 15 677 412 2 204 731 Kreditlimit på koncernvalutakonto Marks kommun 45 000 000 45 000 000

Not 10 Skatt på årets resultat

2016 2015

Aktuell skatt 0 0

Uppskjuten skatt 442 850 -125 972

Skatt på årets resultat 442 850 -125 972

Skillnaden mellan bolagets redovisade skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande skattesats består av följande komponenter:

Redovisat resultat före skatt -2 033 664 572 956

Skatt beräknad enligt gällande skattesats, 22 % 447 406 -126 050

Skatteeffekt av underskottsavdrag 0 0

Skatteeffekt av ej skattepliktig intäkt 115 78

Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat -4 671 0

Redovisad skattekostnad 442 850 -125 972

(16)

Not 12 Kassaflödesanalys

2016 2015

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster -808 284 1 555 722

Avskrivningar 2 734 255 2 665 039

Övriga ej likviditetspåverkande poster 1 896 411 0 3 822 382 4 220 761

Erhållen ränta 6 418 0

Erlagd ränta -954 796 -982 766

Betald inkomstskatt / minskad skattefordran 0 0

-948 378 -982 766

Förändringar i rörelsekapitalet:

- ökning (-), minskning (+) av varulager 6 665 11 783 - ökning (-), minskning (+) av kundfordringar -298 950 216 788 - ökning (-), minskning (+) av övriga kortfristiga fordringar 543 114 304 832 - ökning (+) minskning (-) av leverantörsskulder 147 381 -64 056 - ökning (+) minskning (-) av kortfristiga rörelseskulder -155 967 -1 512 651 242 243 -1 043 304

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 116 247 2 194 691

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -1 672 475 -2 291 117 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 15 437 599 0 Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar 300 426 300 426 Kassaflöde från investeringsverksamheten 14 065 550 -1 990 691

Finansieringsverksamheten

Amortering av skuld -3 060 000 -240 000

Lämnat koncernbidrag -649 114 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3 709 114 -240 000

ÅRETS KASSAFLÖDE 13 472 683 -36 000

Koncernvalutakonto vid årets början 2 204 731 2 240 731

Koncernvalutakonto vid årets slut 15 677 412 2 204 731

(17)

Not 13 Materiella anläggningstillgångar

2016 2015

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

Ingående anskaffningsvärde 77 883 421 75 259 358

Inköp 1 685 236 2 008 988

Omklassificering från pågående nyanläggningar 21 868 615 074

Försäljning -25 598 309 0

Utgående anskaffningsvärde 53 992 216 77 883 421

Ingående avskrivningar -32 141 024 -29 727 342

Årets avskrivningar -2 400 710 -2 413 682

Försäljning 7 838 944 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -26 702 790 -32 141 024

Ingående nedskrivningar -7 500 000 -7 500 000

Årets nedskrivningar -3 790 788 0

Försäljning 5 000 000 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar -6 290 788 -7 500 000

Redovisat värde 20 998 638 38 242 398

MARKANLÄGGNNGAR

Ingående anskaffningsvärde 1 122 852 1 122 852

Försäljning -872 852 0

Utgående anskaffningsvärde 250 000 1 122 852

Ingående avskrivningar -879 893 -858 393

Årets avskrivningar -20 750 -21 500

Försäljning 728 143 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -172 500 -879 893

Ingående nedskrivningar -74 209 -74 209

Årets nedskrivningar -77 500 0

Försäljning 74 209 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar -77 500 -74 209

Redovisat värde 0 168 750

BERÄKNAT MARKNADSVÄRDE

(18)

ALLMÄN FASTIGHETSTAXERING

Fastighet Markvärde Byggnads-

värde Tax.värde

2016 Bokf. värde 2016

Assberg 1:82 258 000 7 000 000 7 258 000 9 737 882

(industrienhet, optionsavtal vid

försäljning) (tomtareal

3.230 kvm)

Hajom 12:4 947 000 9 236 000 10 183 000 11 260 757

(industrienhet) (tomtareal

31.571 kvm)

Rydal 2:11 503 000 875 000 1 378 000 0

(spec.enhet) (tomtareal

25.879 kvm)

Rydal 2:11, del av 0

(värmecentral) (tomtareal

1.000 kvm)

18 819 000 20 998 638

2016 2015

TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Ingående anskaffningsvärde 5 713 967 5 463 967

Inköp 0 250 000

Försäljning / utrangering -3 556 689 0

Utgående anskaffningsvärde 2 157 278 5 713 967

Ingående avskrivningar -4 152 820 -3 948 229

Årets avskrivningar -287 530 -204 591

Försäljning / utrangering 2 920 833 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 519 517 -4 152 820

Redovisat värde 637 761 1 561 148

(19)

2016 2015 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

Ingående anskaffningsvärde 1 624 304 1 624 304

Utgående anskaffningsvärde 1 624 304 1 624 304

Ingående avskrivningar -1 567 828 -1 542 562

Årets avskrivningar -25 265 -25 265

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 593 093 -1 567 828

Redovisat värde 31 211 56 476

PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR AVSEENDE MATERIEL- LA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Ingående värde 34 629 617 574

Nedlagda kostnader 0 34 629

Aktivering / kostnadsförs -34 629 -617 574

Redovisat värde 0 34 629

Not 14 Övriga kortfristiga fordringar

2016 2015

Mervärdesskatt 435 597 354 539

Övriga skattefordringar 54 525 54 885

Övrigt 443 336

Summa övriga kortfristiga fordringar 490 565 409 760

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2016 2015

Upplupen intäkt fjärrvärme och el 53 584 90 855

Övrigt 0 21 500

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 53 584 112 355

(20)

Not 16 Förändring i eget kapital

Aktiekapital Reservfond Fritt eget

kapital Summa Eget kapital 31 december 2014 5 000 000 800 617 13 133 836 18 934 453

Effekt av byte av redovisningsprincip 848 348 848 348

Årets resultat 2015 446 984 446 984

Eget kapital 31 december 2015 5 000 000 800 617 14 429 168 20 229 785

Årets resultat 2016 -1 590 814 -1 590 814

Eget kapital 31 december 2016 5 000 000 800 617 12 838 354 18 638 972 Aktiekapitalet består av 50 000 st aktier med kvotvärde 100 kr.

Not 17 Moderföretag

Marks Fastighets AB är ett helägt dotterbolag till Spinnerskan i Mark AB, org nr 556717-1367, som även upprättar koncernredovisning. Spinnerskan i Mark AB ägs i sin tur av Marks kommun, org nr 212000-1504.

Not 18 Skulder till kreditinstitut

2016 2015

Kortfristiga skulder 0 240 000

Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år från balansdagen 20 000 000 21 620 000

(21)

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2016 2015

Elkostnader 27 710 43 865

Briketter panncentral 79 474 103 277

Byggnadsarbeten, elarbeten, markarbeten, brandskydd mm 291 197 24 580

Arvode verkställande direktör 104 474 0

Uppbokning revision 40 000 40 000

Tillkommande leverantörsfakturor 47 183 11 103

Hyresfakturor gällande nästkommande år 413 391 389 139

Upplupna räntor 58 228 59 467

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 061 657 671 430

Not 20 Ställda panter

Bolaget har i likhet med föregående år inga ställda panter.

Kinna 2017-03-14

Ann Iberius-Orrvik Göran Andersson Henry Sandahl

Ordförande Vice ordförande

Revisionsberättelse

Not 21 Eventualförpliktelser

Bolaget saknar i år i likhet med föregående år eventualförpliktelser.

Tommy Västerteg Ann-Christine Asp Martin Svenhed

Verkställande direktör

(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

Marks Fastighets AB

Organisationsnummer: 556101-5461 Besöksadress: Boråsvägen 40, Kinna Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna Telefon: 0320 21 70 59

Fax: 0320 100 91

E-post: fastighets.ab@mark.se

Hemsida: www.mark.se

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :