• No results found

Využití didaktických pomůcek při výuce na 1. stupni ZŠ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Využití didaktických pomůcek při výuce na 1. stupni ZŠ "

Copied!
116
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Technická univerzita v Liberci

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Katedra: Primárního vzdělávání

Studijní program: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Využití didaktických pomůcek při výuce na 1. stupni ZŠ

Usage of didactic aids in practice at the primary schools

El aprovechamiento de las ayudas didacticas para la educación en la escuela primaria

Diplomová práce: 08 – FP – KPV – 0040

Autor: Kateřina Kottová Podpis:

Adresa: Na Výsluní 538/16, Dubí 1, 417 01 Vedoucí práce: Mgr. Jana Wernerová

Konzultant: Mgr. Věra Vykoukalová

Počet

stran slov obrázků tabulek pramenů příloh grafů

116 21 277 44 24 19 5 22

V Liberci, dne ……….

(2)

Prohlašuji,

že diplomovou práci na téma „Využití didaktických pomůcek při výuce na 1.

stupni ZŠ“ jsem vypracovala samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím diplomové práce a konzultantem.

V Liberci, dne ………. Podpis: ……….

(3)

Poděkování:

Velice ráda bych na tomto místě poděkovala paní Mgr. Janě Wernerové, která mi po celou dobu spolupráce předávala své zkušenosti, nápady a podněty k zamyšlení a za obětavou pomoc při společných konzultacích. Také bych ráda vyjádřila své ocenění paní Mgr. Věře Vykoukalové za odbornou konzultaci jazykové korektury. Jim oběma patří mé díky za nadšení a ochotu spolupracovat.

(4)

Anotace:

Práce pojednává o využití didaktických pomůcek při výuce na 1. stupni ZŠ.

Teoretická část se zabývá přípravou pedagoga na vyučovací hodinu, problematikou činnostního vyučování a uplatňování zásady názornosti. Dále teoretická část vysvětluje základní didaktické pojmy a definice. Diplomová práce také předkládá částečný obraz didaktických pomůcek, které jsou v současnosti k dostání na našem trhu spolu s popisem práce s těmito didaktickými pomůckami. Praktická část práce obsahuje výsledky dotazníkového šetření na téma využití didaktických pomůcek v praxi na 1.

stupni ZŠ, se zaměřením na výukové předměty.

Přílohy obsahují mj. ukázku přípravy na vyučovací hodinu, dotazník pro praktickou část a návrhy didaktických pomůcek.

Klíčová slova:

Didaktické pomůcky, didaktická technika, didaktické prostředky, technické výukové prostředky, materiální výukové prostředky, první stupeň ZŠ, činnostní vyučování, příprava na vyučovací hodinu, zásada názornosti, vyučovací hodina

(5)

Summary:

This dissertation relates to using of teaching aids at elementary schools. The theoretical part deals with teacher’s preparation for lessons, issues of activities lessons and applying of illustrative nature principle. Furthermore the theoretic part clarifies basic didactical terms and definitions. The dissertation presents the partial view at teaching aids, which are available at current market, together with the description how to use them. The practical part covers the results of the questionnaire research focused on using of teaching aids at elementary schools, with the special aim at school subject.

The appendix includes, besides other things, the presentation of teacher’s lesson preparation, the questionnaire for the practical part and proposals of teaching aids.

Key words

Teaching aids, didactic technique, didactic means, technical teaching means, material teaching means, elementary school, activities lessons, teacher’s preparation for lessons, illustrative nature principle, lesson.

(6)

El sumario:

La obra trata del aprovechamiento de las ayudas didacticas para la educación en la escuela primaria. La parte teórica se occupa en la preparacion del pedagogo para las clases, la problemática de las clases de la actividad y la reivindicación del principio de la claridad. Además la parte teórica explica los conceptos didacticos primarios y las definiciónes. La tesis de diploma presenta el survey partial de las ayudas didacticas cuáles son modernamente obtenables en el mercado, acompaña con el descripción como trabajar con estas ayudas didacticas. La parte práctica contiene los resultos del cuestionario concentrado en el tema de las ayudas didacticas para la educación en la escuela primaria, con la orientación especial a las asignaturas.

Los anexos contienen, entre otras cosas, la muestra de la preparacion del pedagogo para las clases, el cuestionario para la parte práctica y las proposiciónes de las ayudas pedagogicas.

Las palabras básicas

Las ayudas didacticas, la técnica didactica, los instrumentos didacticos, los instrumentos tecnicos de la educación, los instrumentos materiáles de la educación, la escuela primaria, las clases de la actividad, la preparacion del pedagogo para las clases, el principio de la claridad, la clase.

(7)

7

Obsah:

I. Úvod ………... 8

II. Teoretická část .………. 10

1. Vyučovací hodina ……… 10

1.1 Příprava učitele na vyučovací hodinu ………. 13

2. Činnostní vyučování ………. 15

3. Zásada názornosti ………. 17

4. Didaktické pomůcky a didaktická technika ve výuce ……….. 19

4.1 Didaktická technika ……… …… 21

4.2 Didaktické pomůcky ……… 23

4.3 Didaktické pomůcky v minulosti ………. 30

4.4 Didaktické pomůcky v současnosti ………. 30

5. Využití didaktických pomůcek ve výukových předmětech …………. …… 38

5.1 Didaktická pomůcka v matematice ………. 38

5.2 Didaktická pomůcka v českém jazyce .……… 45

5.3 Didaktická pomůcka v anglickém jazyce .………... 51

5.4 Didaktická pomůcka v hudební výchově ……… 55

5.5 Didaktická pomůcka ve výtvarné výchově ………. 59

5.6 Didaktická pomůcka v tělesné výchově .………. 62

5.7 Didaktická pomůcka v prvouce ..………. 64

Shrnutí teoretické části ..………. 67

III. Praktická část .………. 68

6. Cíl výzkumu, výzkumný problém, hypotézy .……… 68

6.1 Uskutečnění výzkumu ...………... 69

6.2 Předvýzkum …………..……… 70

6.3 Charakteristika respondentů …..………... 71

6.4 Interpretace výzkumu ………... 73

6.5 Ostatní zjištění výzkumu ..………. 87

Shrnutí praktické části ....………. 92

IV. Závěr .………. 94

Seznam použité literatury ………. 96

Seznam příloh ….……….. 98

Přílohy ….………...………. 99

(8)

8

I. Úvod

Myšlenka zpracovat diplomovou práci na téma: Využití didaktických pomůcek při výuce na 1. stupni ZŠ mě provází od počátku studia na vysoké škole. Podnětem ke zpracování tohoto tématu byla skutečnost, se kterou jsem se setkala v průběhu povinné pedagogické praxe na 1. stupni ZŠ – ne všichni učitelé jsou ochotni a schopni používat při vyučovacích hodinách didaktické pomůcky a moderní didaktickou techniku. Tento poznatek mě vedl k tomu, že jsem pociťovala potřebu věnovat se tomuto problému hlouběji. Proto jsem si téma Využití didaktických pomůcek při výuce na 1. stupni ZŠ zvolila jako téma své diplomové práce. Metodou dotazníkového šetření a pomocí řízené diskuse se zkušenými pedagogy jsem ověřovala platnost stanovených hypotéz. Hned na úvod jsem si položila otázku, v jakém rozsahu jsou na prvním stupni základních škol v ČR využívány didaktické pomůcky a zda jsou pedagogové ochotni je ve vyučovacích hodinách používat. Také jsem si stanovila několik hypotéz, které ovlivnily obsah a strukturu mé diplomové práce.

Chtěla bych, aby děti považovaly školu za místo, které je baví a kam se těší.

Dobrý učitel by měl znát většinu přání svých žáčků. Nemám na mysli věci, které se dají koupit, ale jejich nejskrytější touhy. Jistě mi každý učitel dá za pravdu, že každý žák touží po pocitu štěstí, podmíněném úspěchem ve škole. Zpříjemňujme tedy žákům pobyt ve škole a vzbuďme u nich chuť učit se tím, že budeme používat různé didaktické pomůcky a tím, že budeme zahrnovat zábavné činnosti do vyučovacích hodin. A jistě nám pedagogům budou milou odměnou jejich šťastné úsměvy a jejich dobrý vztah k učení a ke škole. Aby žák chodil rád do školy, musí ho učení bavit a cítit se ve škole dobře. Přála bych si, aby tato práce přinesla nové podněty pro zatraktivnění a zkvalitnění výuky. Cílem mé diplomové práce je vytvoření částečného obrazu využití didaktických pomůcek při současné výuce na 1. stupni ZŠ s ohledem na výukový předmět.

Na následujících stránkách se zaměřím na problematiku využití didaktických pomůcek ve výukovém procesu, jejich zařazení do vyučovací hodiny a rozdělení didaktických pomůcek podle výukových předmětů. Dále jsem v této práci uvedla problematiku činnostního vyučování a zásady názornosti, které úzce souvisí s tématem diplomové práce, a na několika stranách jsem se snažila nastínit problematiku motivace, která je zcela nezbytnou součástí moderního vyučovacího procesu. Důležitou součástí této diplomové práce je také příprava na vyučovací hodinu a analýza vyučovací hodiny

(9)

9

jako takové, neboť již při samotné přípravě na vyučovací hodinu si musí pedagog velice dobře rozmyslet, jaké didaktické pomůcky použije, v které fázi hodiny s nimi bude pracovat a čeho jejich použitím chce u žáků dosáhnout.

(10)

10

II. TEORETICK Á ČÁST

1. Vyučovací hodina

(Petty 1996; Kalhous, Obst 2002) Vyučovací hodina je dnes nepostradatelnou součástí vzdělávacího procesu, při které je přítomen pedagog na jedné straně a vzdělávaný objekt, tedy žák na straně druhé. V klasické vyučovací hodině probíhá mezi žáky a pedagogem přímá komunikace, při které zároveň pedagog kontroluje a hodnotí práce žáků. Komunikace, kontrola a hodnocení prací jsou klasickými příklady zpětné vazby mezi pedagogem a jeho žáky. Tato zpětná vazba je velmi důležitá pro obě strany.

Žák se může znovu ptát na probíranou látku, popřípadě si může nechat vysvětlit, co mu není jasné a pedagog díky ní zjišťuje, co se žáci naučili, popřípadě co má ještě zopakovat. Pedagog ve vyučovací hodině předává žákům užitečné informace, opakuje látku z předešlé hodiny, rozvíjí u žáků jejich myšlení, vyvolává u nich podněty ke kreativitě a při obtížných úkolech má být pro žáky rádcem a spolupracovníkem.

Didaktická pomůcka může pedagogovi sloužit ke zkvalitnění výuky a zároveň žáci mají možnost názorně vidět a přesně řešit nejasnosti v probírané látce, kterou si tímto způsobem snáze a lépe zapamatují. Každý pedagog by měl mít před každou hodinou vypracovanou přípravu na hodinu, které se bude držet. Kvalitně udělaná příprava s nutnými obměnami vydrží pedagogovi i několik let. Aby vyučovací hodina probíhala co nejefektivněji a zároveň podle našich představ, nesmíme zapomenout na tyto důležité zásady:

· Hodina by měla být naplánována tak, aby dosáhla daných cílů.

· Žákům by měl být jasný smysl hodiny.

· Hodina by měla být logicky strukturována.

· Hodina by měla obsahovat různé učební činnosti a vyučovací metody.

· Konečné procvičování schopností a dovedností by mělo být co nejrealističtější.

· Výklad by měl být co nejvíce doplňován obrazovými materiály.

· Žáci by neměli být pasivní, ale aktivní.

· Učitel by měl společně s žáky ve vyučovací hodině pracovat s didaktickými pomůckami a didaktickou technikou. A tím získat žáky k aktivní práci při vyučovací hodině.

· Motivaci provádět s fantazií.

(11)

11

· Vyvolat v žácích zájem pomocí hádanek a her.

· Většina činností zabere daleko více času, než předpokládáte.

· Mějte připravenou náročnou činnost pro žáky, kteří skončí dříve, anebo užívejte činnosti s otevřeným koncem, při nichž bude mít každý stále co dělat.

· Vždy si připravte víc, nežli je nutné – není nic horšího, než když už nemáte pro žáky nic připraveno! Čas věnovaný přípravě nebývá nikdy ztracený, vždy lze přípravu uplatnit při dalších hodinách.

· Nezapomínejte, že činnosti mohou probíhat postupně nebo paralelně v různých skupinách.

Obvyklé dělení vyučovací hodiny:

· Začátek – žáci jsou seznámeni s cílem hodiny, postupně jsou informace o hodině dávány do souvislosti s minulými hodinami. Je nutno pečlivě zvážit, zda budete žáky motivovat, začnete pomocí hry, nebo žáky zklidníte pro následující fázi hodiny.

· Střed – obsahuje výklad nového učiva, popřípadě navázání na učivo z předešlé hodiny. Výklad je dobré prokládat názornými ukázkami, do kterých je možno zahrnout i žáky, kteří tímto způsobem objevují všechny informace, které potřebují ke správnému pochopení probíraného učiva. Následuje procvičování za účelem snazšího zapamatování, popřípadě doplňující výklad učiva, při kterém je možno v diskuzi pedagoga s žáky zodpovědět všechny nejasnosti, které žáci mají. Pedagog by měl v této fázi práci žáků průběžně kontrolovat a zároveň opravovat.

· Závěr – v této fázi je nutno shrnout probrané učivo a dát ho do souvislostí s již probraným učivem z minulosti. Také je možnost seznámit žáky s tématem příští hodiny.

Klasická vyučovací hodina na základní škole trvá 45 minut, během kterých je potřeba neustále udržovat pozornost a soustředění žáků. Proto by se měla hodina skládat z více různorodých činností. Pomocí těchto činností se zvyšuje soustředění žáků a jejich koncentrace. Žáci by se měli aktivně zapojovat do běhu hodiny. Pedagog by měl také pamatovat na pohyb žáků, který napomáhá kromě tělesného rozvoje také

(12)

12

aktivovat klíčové oblasti mozku, které žák nejvíce v hodině používá. K tomuto účelu jsou velmi vhodné didaktické hry, nebo krátká cvičení na protažení. Z výzkumů jasně vyplývá, že největší pozornost mají žáci mezi 9 a 11 hodinou dopoledne. Také je nutno každou hodinu zpětně vyhodnotit a snažit se odhalit jak úspěchy, tak chyby, kterých se pedagog dopustil. Jen ti, kteří jsou schopni se poučit z vlastních chyb, jsou schopni dělat hodinu pro žáky zajímavou.

(13)

13

1.1 Příprava učitele na vyučovací hodinu

(Petty 1996) Pro efektivní řízení učební činnosti žáků je velmi dobré zpracovat si plán hodiny, tzv. přípravu na hodinu. Dobře zpracovaná a promyšlená příprava je pro pedagoga velice přínosná a do jisté míry vede k úspěšnému průběhu hodiny a přispívá k efektivnímu vyučování. U pedagogů, kteří teprve začínají učit, nebo kteří mají velice malou praxi, je dobré přípravě hodiny věnovat více času a udělat ji podrobnější. Neboť jim značně pomůže s organizací samotné hodiny. Před samotným vypracováním přípravy si musí pedagog stanovit téma a cíl konkrétní vyučovací hodiny a také sestavit její strukturu. Dalším důležitým faktorem je motivace žáků, kterou pedagog uplatní, a jak bude učivo v hodině probírat. Neméně důležité je zamyšlení nad tím, které výchovné prvky budou zdůrazněny, jak bude nové učivo upevněno, popřípadě jaká samostatná a domácí práce bude žákům zadána a kteří žáci budou zkoušeni, jaké bude časové rozvržení hodiny a jaké pomůcky budou ve vyučovací hodině použity. Pro bezproblémový průběh hodiny je velice důležitá motivace žáků. Pod pojmem motivace je myšleno navozování pozornosti a podpora aktivních činností žáků. Motivaci je možno použít v jakékoliv části vyučovací hodiny. Hlavně u dětí na 1. stupni ZŠ se nemotivuje pouze nové učivo, ale i činnosti, které slouží k upevnění a zapamatování získaných vědomostí.

Příprava na vyučovací hodinu by měla primárně obsahovat:

· Téma vyučovací hodiny

· Strukturu

· Úkoly

· Metodický postup

· Potřebné pomůcky

· Hodnocení vyučovací hodiny

· Časový rozvrh jednotlivých částí hodiny

(14)

14 Součástí přípravy může být také:

· Datum a čas vyučovací hodiny

· Název předmětu

· Místnost

Z výše uvedených součástí přípravy na vyučovací hodinu by měli být nejpodrobněji zpracovány struktura a metodický postup vyučovací hodiny.

(15)

15

2. Činnostní vyučování

(Rosecká 2003; Skalková 2007) Jedna z nových metod, která umožňuje žákům objevovat pomocí samostatného uvažování a vyvozování nových poznatků je činnostní vyučování. Při tomto způsobu vyučování mají žáci mnoho příležitostí získávat nové poznatky a vědomosti při samostatné práci, tím se podílet na vlastním vzdělávání a také mají možnost řešit úlohy, které vycházejí ze skutečného života. Nejdůležitější pro žáky je skutečnost, že mají možnost samostatně vymýšlet úkoly spolu s prováděním jednoduchých pokusů a demonstrací, což je nutí využívat vlastních zkušeností a dává jim možnost diskuze a vyvozování závěrů.

Činnostní vyučování je hlavně zaměřené na samostatnou činnost žáků s pomůckami, které jsou k dispozici při učení nového učiva i při jeho procvičování. Nedílnou součástí je také diskuze žáků o vlastních činnostech a při vyhodnocování závěrů pokusů také sebehodnocení žáků spolu se zpětnou vazbou mezi žáky a pedagogem. Tato činnost by měla být pokud možno zařazována co nejčastěji, nejlépe do každé vyučovací hodiny a do každého předmětu.

Tento způsob výuky má často předurčující charakter, který na základě dobrých předešlých znalostí usnadňuje správné pochopení nového učiva a vytvoření návazných vazeb. Žáci tímto způsobem dospějí k novým poznatkům na základě vlastního logického uvažování a schopnosti myslet.

Během této metody se žákům nepředávají nové hotové poznatky, ale je důležitá rozmanitost vyučování a variabilita vyučovacích metod, ve kterých žáci pozorují, tvoří, rozvíjejí své myšlenky a názory. Nedílnou součástí je také komunikace, mezi žákem a pedagogem, během které se žáci mohou ptát na rady, či hodnotit své chyby a tím docházet ke správným závěrům. Činnostní vyučování v sobě nese pro žáka radost z učení a dobrý pocit, že něco dokáže, čímž zvyšuje jeho sebevědomí, ale také ho učí přijímat za své chyby odpovědnost. Pro pedagoga je důležitá možnost hodnocení každého žáka zvlášť a nalezení toho, co kterého žáka baví, zajímá a v čem vyniká.

Ve vyučovacích hodinách s činnostním charakterem:

· žáci se dozvídají, proč se učí nové poznatky a k čemu je budou potřebovat

· žáci poznávají radost z učení a učí se své vlastní zodpovědnosti

(16)

16

· pomůcky zprostředkovávají zpětnou vazbu mezi učitelem a žákem, zároveň také umožňují sebehodnocení žáků mezi sebou

Z klíčových kompetencí činnostní výuka podporuje:

· schopnost učení se a chuť do učení

· schopnost samostatného řešení problémů

· umění pozorovat, komunikovat o nových poznatcích a schopnost vyvozovat závěry

· pracovní činnosti vytvářející praktické dovednosti žáků, vedení je k soustředění a spolupráci

(17)

17

3. Zásada názornosti

Se zásadou názornosti je v dnešní době úzce spjato používání didaktických pomůcek a didaktické techniky. Zásada názornosti má ve vzdělávacím procesu a ve výchově jako takové velmi dlouhou a bohatou historii. Již J. A. Komenský kladl na zásadu názornosti velký význam a ve svých knihách vycházel z Baconova učení převážně v tom smyslu, že rozumové poznání je založeno na rozumových vjemech.

„Lidé se mají učit moudrosti pokud možno ne z knih, nýbrž z nebe, země, dubů a buků, tj. znáti a zkoumati věci samy a ne pouze cizí pozorování a svědectví o věcech“, tak rozumí Komenský této zásadě v XVIII. kapitole Velké didaktiky (Váňa 1963). Zásada názornosti je dle odborníků v dnešní době jedním ze základních pedagogických principů v moderním vzdělávacím procesu. Zásadu názornosti je možno v tomto procesu realizovat množstvím didaktických postupů a za pomoci využití velkého množství didaktických prostředků.

Pro definici zásady názornosti je možno nahlédnout do publikace Názorné vyučování na základní devítileté škole (Ondráček 1971), kde je uvedeno, že „zásada názornosti vyjadřuje požadavek, aby učitel při vyučování vedl žáky k vytváření i zobecňování představ bezprostředním vnímáním nebo zobrazováním předmětů a jevů skutečnosti, k osvojování zákonitostí přírodních a společenských jevů manipulacemi s věcmi i smyslovým poznáváním objektivní reality distančními analyzátory“. Toto vyjádření je však zaměřeno pouze jednostranně na pouhé vnímání skutečnosti, kdežto do zásady názornosti je nutno zahrnout mimo přímého pozorování skutečností a s tím souvisejících obrazů i využití dosavadních žákových představ při výkladu nového učiva.

Jestliže při názorném vyučování vycházíme pouze z přímého pozorování reálných předmětů, nebo jejich zobrazení, popřípadě z již skutečných a existujících představ, které jsou uchovány ve vědomí žáků, na kterých stavíme výklad nového učiva je možno rozlišovat názorné vyučování přímé (předmětné) a nepřímé (slovně obrazné).

Předmětná názornost umožňuje realizaci představ a pojmů na pouhém vnímání reálných předmětů, kreseb, fotografií a map, zatímco slovně obrazná názornost je založena na verbálním popisu jevů a příkladů na líčení událostí a situací.

Další definici zásady názornosti je možno nalézt v publikaci Pedagogický princip názornosti (Jůva 1966): „Zásada názornosti je pojímána jako požadavek takového způsobu přednášení učiva, při němž představy a pojmy vytvořené v žácích jsou

(18)

18

založeny na tom, že živě a přímo vnímají samy poznávané jevy nebo jejich vyobrazení“.

Jelikož obě dvě uvedené definice zásady názornosti jsou jednostranně zaměřeny, byla navržena následující definice, která respektuje uplatňování zásady názornosti nejen při školní výuce. (Dostál 2008) „Zásada názornosti vyjadřuje takový požadavek na edukátora, aby vedl edukanty k vytváření a zobecňování představ bezprostředním vnímáním skutečnosti či jejího zobrazení, nebo při edukaci uplatňoval takový výklad, který vyvolá v edukantech již dříve vytvořené představy popisované skutečnosti.

Skutečností lze rozumět veškeré přírodní i uměle vytvořené předměty a přírodní a společenské jevy“. Zásadu názornosti není možno aplikovat pouze na poznávání skutečností, ale také na rozvoj dovedností, návyků a postojů. Je nutno si také uvědomovat, že názor je pouhý základ našeho poznání, avšak velice důležitý je také rozvoj obrazotvornosti a zejména myšlení, které je na samotném vrcholu poznávacích procesů.

(19)

19

4. Didaktické pomůcky a didaktická technika ve výuce

V dnešním vzdělávacím procesu se využívají různé výukové prostředky, které mají napomáhat k dosažení cílů stanovených vzdělávacím procesem. Všechny tyto výukové prostředky lze rozdělit do dvou skupin na didaktické pomůcky na jedné straně a na didaktickou techniku na straně druhé.

(Kalhous 2002) Didaktické pomůcky a technika jsou pomůcky, které pomáhají pedagogovi zvýšit pozornost při výuce, upřesnit probírané učivo a vytvořit u žáků představy o nových vědomostech. Ve své podstatě je za didaktickou pomůcku považován jakýkoliv předmět, prostřednictvím kterého je pedagog schopen lépe ozřejmit probírané učivo. Při používání didaktických pomůcek a techniky ve vyučovacích hodinách dochází k působení několika podnětů na žáky, kteří si tak lépe zapamatují nové učivo. Pokud se didaktická pomůcka a technika dobře a efektivně využívají v edukačním procesu, tím snáze se dosahuje požadovaných vzdělávacích cílů, které jsou potřebné k dosažení kvalitní výuky. Nejlepší je postupné uvádění žáků do problematiky učiva po menších částech a přiblížení problematiky učiva s jistou přiměřeností, kterou se postupně využijí dříve získané informace a poznatky, na které se většinou při výkladu nového učiva odvoláváme. Je také potřeba nové učivo přiblížit při výkladu s použitím zásady názornosti. Z tohoto důvodu by měl být každý výklad co nejčastěji doplňován o názornou ukázku (obrázek, model, náčrtek, atd.). Nejefektivnější je využití didaktické pomůcky a techniky jen tehdy, když mají žáci možnost s pomůckou sami pracovat (mohou jí sami pozorovat, zkoušet na ní nové poznatky a analyzovat výsledky svého pozorování). Také je velice důležité kombinovat didaktické pomůcky a didaktickou techniku tak, aby se mohlo rozvíjet jak konkrétní tak i abstraktní vnímání žáků.

(Dostál 2008) Širším pojmem, který je zde v souvislosti s didaktickými pomůckami vhodné uvést, je pojem didaktický prostředek. Tento pojem nemá dosud pevně ustálený obsah, a proto je možné pozorovat jisté nesrovnalosti v interpretaci tohoto pojmu. Je možno na něj nahlížet z širšího nebo užšího hlediska. Při širším chápání jsou didaktické prostředky všechny prostředky, které má učitel k dispozici na dosahování vytyčených výukových cílů. Chápeme-li výchovně-vzdělávací cíl jako nejvyšší pedagogický cíl, pak jako prostředky v širším smyslu je možno označit všechny předměty a jevy sloužící k dosažení tohoto cíle.

(20)

20

(Obst 2002) V didaktice rozumíme prostředkem vše, čeho učitel a žáci mohou využívat k dosažení výukových cílů. Mezi didaktické prostředky tedy lze zařadit veškeré znalosti, jako jsou metody výuky, vyučovací formy, didaktické zásady, dosažení dílčího cíle, ale i vizuální či auditivní techniku, učební prostory, učební pomůcky aj. Systém didaktických prostředků je graficky zobrazen na obrázku č. 1.

Obr. č. 1: Systém didaktických prostředků (Obst 2002)

Didaktické prostředky lze dělit na materiální a nemateriální didaktické prostředky. Do nemateriálních didaktických prostředků řadíme například formy výuky, metody výuky. V této diplomové práci se budu zabývat materiálními didaktickými prostředky. Funkce materiálních didaktických prostředků vyplývá ze skutečnosti, že člověk získává 80 % informací zrakem, 12 % informací sluchem, 5 % informací hmatem a 3 % ostatními smysly.

(21)

21

4.1 Didaktická technika

(Hlavatý 2002; Dluhoš 1976) Termín didaktická technika má svůj původ v řeckém slovu didaskein (učit, vychovávat) a techné (řemeslo, umění, nauka). Tento termín zahrnuje všechna zařízení a přístroje, které se využívají k didaktickým účelům, hlavně k prezentaci učebních pomůcek a k racionalizaci přímého řízení a kontroly učebních činností žáků. Prostředky didaktické techniky nejsou ovlivňovány obsahem výuky, ale prostřednictvím svých „didaktických náplní“ (filmy, obrázky), které umožňují interpretovat a prezentovat, mohou doplňovat verbální projev pedagoga. Tuto techniku lze chápat také jako prostředek, kterým lze prezentovat učební pomůcky, které nelze jinak vybavit naším smyslům. Tuto prezentaci lze realizovat:

· Projekcí vizuálního obrazu

· Reprodukcí zvuku

· Zpracováním digitalizovaného elektronického záznamu

Didaktická technika může sloužit i k dalším účelům:

· K expozici obsahu učební pomůcky

· K diagnostickým účelům (prezentace a vyhodnocování testů znalostí a postojů)

· K přímému řízení výuky (audiovizuální učebna, počítačová učebna atd.)

(Hlavatý 2002) Didaktickou techniku je možno dělit také podle hledisek:

· Pedagogicko-didaktické hledisko

· Působení na smysly

· Funkčně technické hledisko

Pedagogicko-didaktické prostředky didaktické techniky ponechávají pedagogovi řídící funkci ve výukovém procesu, přičemž tyto prostředky zdánlivě samy vyučují (film, televize, video, počítače atd.). Tyto prostředky lze použít jak pro výklad nového učiva, tak pro opakování či shrnutí učiva již probraného.

(22)

22

Didaktická technika působící na smysly se obvykle dělí podle smyslu, na který má působit. Tato technika je zaměřena na sluch, zrak popřípadě na oba smysly najednou. Proto se dělí na:

· Vizuální

· Auditivní

· Audiovizuální

Mezi didaktickou techniku dělenou dle funkčně technického hlediska patří veškerá technika, která umožňuje používat didaktické pomůcky jako promítaný i nepromítaný záznam (záznamové plochy, klasická promítací technika, televizní a počítačová technika). Tato skupina didaktické techniky je rozšířena na všech úrovních vzdělávání a je velice často zařazována do výukového procesu.

(23)

23

4.2 Didaktické pomůcky

(Dostál 2008) Jen několik málo lidí si v dnešní době dokáže představit učitele jakéhokoliv předmětu bez didaktických pomůcek, odkázaného jen na sebe samého a pouze na verbální či neverbální komunikaci. Používáním didaktických pomůcek ve výuce je možné efektivněji využívat učebních metod a postupů. Výuka je poté v mnoha směrech přínosnější jak pro učitele, tak hlavně i pro samotného žáka. Tímto způsobem je mnohem snazší dosáhnout vytyčených cílů ve výuce jak pro žáky, tak i pro učitele. Žáci nejsou vedeni k pouhému opakování již naučených poznatků, ale mohou také pracovat s předměty či jejich napodobeninami, zobrazeními a symboly.

Mnohdy vhodně motivují žáky i tím, že jim umožňují blízké a soustavné zkoumání předmětů a zároveň jim umožňují s nimi experimentovat. Takto je tomu i v případě elektrotechnických stavebnic.

Pojem didaktická pomůcka lze definovat podle pedagogického slovníku J.

Průchy a kol. (Průcha 2004) následovně: didaktické pomůcky jsou předměty zprostředkující nebo napodobující realitu, napomáhající větší názornosti nebo usnadňující výuku. Dle pedagogického slovníku (Kujala 1967): didaktické pomůcky jsou přirozené objekty nebo předměty napodobující skutečnost nebo symboly, které ve vyučování a učení přispívají jako zdroje informací k vytváření, prohlubování a obohacování představ a umožňují vytvářet dovednosti v praktických činnostech žáků, slouží k zobecňování a osvojování zákonitostí přírodních a společenských jevů. Používají se především proto, aby se vytvořily podmínky pro intenzivnější vnímání učební látky, aby do celkového procesu bylo zapojeno co nejvíce receptorů, především zrakových a sluchových.

Výuka je ve skutečnosti velmi složitý a značně komplikovaný proces. Za účelem snazšího pochopení učiva jsou uskutečňována jistá zjednodušení učebního procesu, z nichž si zde některá uvedeme. Jak uvádí (Maňák 2003), po dlouhou dobu byla výuka chápána jako celek skládající se ze tří složek – obsah, učitel a žák.

Z dnešního pohledu se výuka obecně vyznačuje vzájemným působením čtyř komponent, jimiž jsou:

· obsah výuky, učivo, jeho struktura

· učitel, vyučování, tj. zprostředkování učiva žákům, řízení jejich učební činnosti

(24)

24

· žák, učení, tj. proces osvojování učiva žáky

· didaktické prostředky, tj. učební pomůcky a technické vybavení, umožňující zefektivnit výchovně vzdělávací proces

Zobrazíme-li uvedené komponenty do grafické struktury, je možné uvést obrázek č. 2.

Obr. č. 2: Grafické znázornění výuky dle Maňáka 2003

V dnešní době se občas setkáváme s užitím názvu didaktické prostředky pouze pro skupinu materiálních didaktických prostředků. Jde ale pouze o tzv. užší chápání tohoto názvu. (Maňák 2003) uvádí, že analytický přístup k pedagogickým kategoriím vyžaduje, abychom pojem didaktické prostředky (v užším smyslu) vztahovali jen na předměty a jevy materiální povahy. Podobně pojem didaktický prostředek ve své práci chápe také J. Skalková. (Skalková 1999)

V současnosti existuje nepřeberné množství didaktických pomůcek pro různé obory, od domácích výrobců i zahraničních.

Tyto didaktické pomůcky jsou ovšem v rozdílné kvalitě i kvantitě. Při přípravě na výuku tedy musí učitel ze souboru didaktických pomůcek vybírat obezřetně a s ohledem na vyučovaný předmět a pedagogický záměr. Na základě těchto hledisek.

(Skalková 1999) doporučuje následující postup volby vhodné didaktické pomůcky vzhledem:

(25)

25

· k cíli, který jeho vyučování sleduje

· k věku a psychickému vývoji žáků, jejich dosavadním zkušenostem a vědomostem

· k podmínkám realizace (vybavení třídy a školy) i zkušenostem a dovednostem učitele

Výběr didaktických pomůcek je výsledkem zkušeností a zvažování řady faktorů, které pozitivně anebo negativně ovlivňují učební proces a tím i jeho efektivnost. Systém faktorů, které jsou podstatné, pro optimální volbu vhodné didaktické pomůcky, přehledně uvádí ve své práci podle J. A. Romisziwskeho (Bohony 2003), viz obrázek č. 3.

Obr. č. 3: Systém faktorů podstatných pro volbu učební pomůcky (Bohony 2003)

Didaktické pomůcky se vyznačují určitými rysy, z nichž za základní jsou považovány následující:

· podstatu pomůcek tvoří signály, které jsou výsledkem látkové povahy pomůcek

· do těchto signálů jsou vložené zprávy s učivem, určené na zpracování informací

(26)

26

· pomůcky simulují objektivní skutečnost (s výjimkou, jestliže pomůcka představuje skutečný předmět)

· vyžadují (až na výjimky) realizaci pomocí vyučovací techniky

· rozumové zpracování zpráv s učivem ulehčují předcházejícím smyslovým kontaktem prostřednictvím všech smyslových orgánů

· předpokládá se, že budou do výuky včleněny ve formě demonstrace, nebo budou objekty bezprostřední manipulace žáků

· některé pomůcky nejsou účinné bez uvedení do souladu s metodami a dalšími pomůckami

· vytvářejí společný jazyk mezi učitelem a žáky, což urychluje styk mezi nimi a dělá ho výkonnějším

· silně motivují žáky k učení

· vysoce aktivizují, vytvářejí přechod od neúmyslné k úmyslné pozornosti

· pomáhají překonávat útlum, který je často přirozenou obranou organizmu proti nadměrnému vyčerpání anebo reakcí na jednotvárnost a nudu

Didaktické pomůcky se vyznačují značnou rozmanitostí tvaru a funkčnosti.

Z těchto důvodů je nutné je rozdělit a vytvořit přehledný systém. Při dělení didaktických pomůcek lze užít několika faktorů, které přehledně uspořádal D.

Hapala (Hapala 1963):

· pedagogicko-didaktické – podle funkce, působnosti a způsobu začlenění do vyučování, podle toho, jak aktivizují žáky apod.

· psychologicko-fyziologické – např. podle smyslů, na které pomůcky působí (vizuální, auditivní, audiovizuální, dotykové anebo smíšené), podle stupně poznávacího procesu se pomůcky mohou opírat o konkrétní názor, skutečnost může být upravená (symbolické pomůcky)

· materiálně-praktické – podle druhu použitého materiálu, obsahu, formy, (např. pomůcky kovové, dvojrozměrné, trojrozměrné apod.)

(27)

27

V. Rambousek a kol. (Rambousek 1989), ale i Z. Kalhous a kol. (Kalhous 2002) uvažují rozdělení didaktických pomůcek do následujících kategorií:

Kategorizace učebních pomůcek

originální předměty

a reálné skutečnosti

přírodniny:

v původním stavu upravené

výtvory a výrobky – v původním stavu (vzorky výrobků, přístroje, umělecká díla)

jevy a děje – fyzikální, chemické, biologické aj.

zobrazení a znázornění předmětů a skutečností

modely – statické, funkční, stavebnicové zobrazení:

prezentovaná přímo

prezentovaná pomocí didaktické techniky (statické, dynamické)

zvukové záznamy – magnetické, optické

textové pomůcky

učebnice – klasické, programované

pracovní materiály – pracovní sešity, studijní návody, sbírky úloh, tabulky, atlasy

doplňková a pomocná literatura – časopisy pořady a programy

prezentované didaktickou

technikou

pořady – diafonové, televizní, rozhlasové

programy – pro vyučovací stroje, výukové soustavy či počítače

speciální pomůcky

žákovské experimentální soustavy pomůcky pro tělesnou výchovu

Tabulka č. 1: Kategorizace učebních pomůcek (Kalhous 2002)

(28)

28

Ze snazších systémů dělení didaktických pomůcek můžeme uvést systém J. Geschwindera a kol. (Geschwinder 1987) dělí didaktické pomůcky na materiální a nemateriální. Mezi materiální didaktické pomůcky patří vyučovací pomůcky, žákovské pomůcky, didaktická technika, ale i učebny. K nemateriálním pomůckám přiřazuje Geschwinder vyučovací metody, organizační formy a vyučovací zásady.

Příkladem specifického systému didaktických pomůcek pro technickou výchovu je klasifikace dle J. Pavelky (Pavelka 1999), jejíž hlavní body jsou uvedeny následovně:

1) skutečné předměty 5) zobrazení 9) zvukové pomůcky 2) modely 6) audiovizuální pomůcky 10) speciální pomůcky

3) panely 7) literární pomůcky

4) stavebnice 8) vyučovací programy

Problematikou materiálních didaktických prostředků se souvisle zabývá didaktika materiálních prostředků, což je důležitá interdisciplinární oblast, která má vztah s technikou, ergonomií, teorií informace, kybernetikou a jinými příbuznými vědními obory, váže se na technický rozvoj a různé vědní obory vytváří nejprogresivnější část didaktiky, neustále se vyvíjí, využívá výsledky jiných odvětví, ale dává i podněty pro modernizační snahy, přestavbu a reformy školství.

Nahlížíme-li na učební proces z technologického hlediska, je možné jej postupně přiřadit k výrobnímu procesu. Význam pojmu technologie je tu chápán jako výrobní proces, ve kterém pracovníci pomocí pracovních prostředků působí na pracovní předměty s cílem zhotovit určené produkty.

Jako vhodně pojaté se jeví rozdělení, kde jsou materiální didaktické prostředky děleny na učební pomůcky, technické výukové prostředky, organizační a reprografickou techniku, výukové prostory a jejich vybavení a vybavení učitele a žáka.

Při správném didaktickém zakomponování do edukačního procesu umožňují didaktické pomůcky lépe dosahovat vzdělávacích cílů. Pomocí didaktických pomůcek

(29)

29

nejsou žáci vedeni pouze k přijímání verbálně podávaných poznatků, ale mohou manipulovat s reálnými předměty, či jejich napodobeninami a zobrazeními, díky čemu dochází k potřebnému propojení vzdělávání s praxí. Didaktické pomůcky pomáhají vhodně stimulovat žáky tím, že mohou s pomůckou experimentovat a cíleně jí zkoumat. Zařazování didaktických pomůcek do vzdělávacího procesu neoddiskutovatelně přispívá k rozvoji kladných postojů ke vzdělávání a pro žáky dělají didaktické pomůcky vyučovací hodiny zábavnější.

Při používání didaktických pomůcek, by se měl učitel dle okolností řídit následujícími zásadami:

· nepopisujeme slovem to, co je žákům z pomůcky zřejmé

· podle druhu pomůcky zvolíme didaktickou techniku, kterou připravíme tak, aby se daná pomůcka realizovala nejúčinnějším způsobem, bez časových ztrát nebo naopak podle přístupné didaktické techniky zvolíme adekvátní učební pomůcky

· aktivizujeme žáky a snažíme se o to, aby sami získali co nejvíce informací vložených do pomůcky

· doprovodné slovo volíme tak, aby usměrňovalo žákovu pozornost a jeho učení zamýšleným směrem

· pomůcku předkládáme žákům až v době, kdy chceme zaměřit pozornost na dané učivo

· tam, kde je nutno zdůraznit složitost jevů, genezí, vzájemné vztahy a souvislosti, dynamiku procesu, necháváme možnost pro dotváření pomůcky během výkladu

· přenosový kanál volíme podle požadavku na efektivnost přenosu informací

a interakce mezi vyučujícím a žákem, ale i z hlediska hygieny duševní práce

Jako klasickou a stále ještě nejpoužívanější učební pomůckou je zápis a kresba pedagoga na klasickou školní tabuli během výukového procesu. Jedná se o nejméně energeticky a materiálově náročnou pomůcku, ale přitom velice cennou. Ve své podstatě se již několik desetiletí provádí na základě těchto několika pravidel:

(30)

30

· Zápis by měl být během výkladu průběžný a na konci výkladu by měla zůstat na tabuli struktura tohoto zápisu.

· Zapisovány mají být podstatné a důležité informace, také výrazy, které jsou neznámé.

· Kresba by měla být schematická nejlépe postupně kreslená (vývojové kreslení), má mít název, má být didakticky upravená, odborně správná a esteticky

přijatelná.

4.3 Didaktické pomůcky v minulosti

Již v dávné historii se objevovala myšlenka využívání učebních pomůcek. V této souvislosti uvádím známé osobnosti, jako byl například J. A. Komenský, F. Bacon, F.

Fröbel a G. A. Lindner. (Maňák 2003) zmiňuje, že učební pomůcky byly dříve chápány jako pouhé fakultativní (nepovinné) doplnění edukace a nikoliv jako její inherentní (vnitřně spjatou) součástí. Základy je nutné hledat v empirismu a senzualizmu, ve filozofických směrech, které při otázkách po základech lidského poznání vychází z bezprostřední smyslové zkušenosti. Postupem času se čím dál více projevovala potřeba zatraktivnit vzdělávání. Mezi starší a osvědčené didaktické pomůcky bych zařadila kuličkové počítadlo, jehož kvalita je prověřena letitými zkušenostmi.

Dříve již v oblasti předškolního vzdělávání bylo možno pozorovat didaktické pomůcky ve formě jednoduchých hraček, které umožňovaly dětem skládání, manipulaci a kombinování různých možností. Vždyť různé skládanky a stavebnice jsou nedílnou součástí předškolní výchovy až do dnešních dnů.

4.4 Didaktické pomůcky v současnosti

V současné době nabízí učitelům český trh širokou nabídku didaktických pomůcek, vyrobených z různých materiálů jako jsou například: přírodní materiál, dřevo, plast, textil, papír. Tyto pomůcky rozvíjejí u žáků tvořivost, jemnou a hrubou motoriku, fantazii, poznání, rozvíjejí smysly a v neposlední řadě i pohybovou činnost. I přes širokou nabídku didaktických pomůcek, se mnoho pedagogů pouští do výroby vlastních netradičních didaktických pomůcek ať již se žáky při svých hodinách, nebo ve volném čase ze snahy o co nejvěrnější přiblížení vykládané látky, popřípadě v rámci rozvíjení

(31)

31

manuální zručnosti žáků. Ve snaze informovat a pomoci s rozhodováním učitelů o výběru kvalitních didaktických pomůcek, uvádím seznam některých firem, s kterými jsem spolupracovala při zpracovávání této diplomové práce a které mi poskytly cenné rady a ukázky didaktických pomůcek.

Seznam firem, které se zabývají didaktickými pomůckami:

a) Aurednik b) Bambinot c) Benjamín d) Dino e) Duha

f) DYS-BABA g) Huton

h) Lokki i) Mutabene j) OlDipo

k) Silesia Trading l) Stiefel

m) Svoboda

n) Truhlářství Roman Bureš

a)Aurednik

Firma Aurednik byla založena v červnu 1991. Od založení společnosti stojí v jejím čele Mgr. Eva Červenková. Ředitelka společnosti Aurednik Mgr. Eva Červenková je speciální pedagog a má dlouholetou pedagogickou praxi. Firma Aurednik se zaměřuje na výukové a didaktické pomůcky. Velice přínosné je jistě uvést, že firma Aurednik se také zaměřuje na didaktické pomůcky pro postižené děti. Pomůcky pro děti se zrakovým, sluchovým, mentálním i jiným postižením jsou pro dnešní úroveň výchovy a vzdělávání nezbytné. Mgr.

Červenková uvedla: „K založení firmy nás vedla snaha poskytovat a zajišťovat školám a školkám v České republice obdobný servis, jaký byl běžný v zemích západní Evropy“. „Nyní působíme i na Slovensku“. Aurednik každoročně vydává nový katalog, který obsahuje širokou paletu didaktických pomůcek. Také pořádá pro pedagogy semináře.

Adresa firmy:

Aurednik CS, spol. s.r.o.

Trubín 84

267 01 Králův Dvůr www.aurednik.cz

(32)

32

b) Bambinot

Snahou firmy Bambinot je nabídnout dětem zábavné a kvalitní didaktické pomůcky, se kterými si nejenom užijí spoustu radosti, ale zároveň jim i pomohou rozvíjet jejich motorické schopnosti, fantazii nebo například logické myšlení. Bambinot nabízí ve svém katalogu pestrou paletu didaktických pomůcek pro základní školy.

Adresa firmy:

Bambinot Zahradní 922 763 26 Luhačovice www.bambinot .cz c) Benjamín

Benjamín je název firmy, která se zaměřuje na prodej v oblasti didaktických pomůcek.

Cílem této firmy je přinést na český a východoevropský trh novou kvalitní úroveň podpory didaktické výuky dětí. Firma Benjamín je na trhu již 10 let. Ředitelem firmy Benjamín je pan Ing. Petr Kubíček.

Adresa firmy:

Benjamín s.r.o.

Hradišťská 849 687 08 Buchlovice www.benjamin.cz

d) Dino

Společnost Dino Toys zahájila svoji podnikatelskou činnost pod názvem Dino &

Ravensburger s.r.o. v roce 1995. Dino Toys spolupracuje s významnými výtvarníky, grafiky a vynálezci. Společnost Dino Toys nabízí celou řadu didaktických obrázkových kostek, které jsou ilustrované od známého malíře Zdeňka Milera. Dino Toys klade důraz na kvalitní výtvarné zpracování a nejvyšší kvalitu produktů.

(33)

33 Adresa firmy:

Dino Toys s.r.o.

K Pískovně 108

295 01 Mnichovo Hradiště www.dinotoys.cz

e) Duha

V čele firmy Duha stojí Dr. Zavadil, který dodává školám v celé České republice didaktické pomůcky již od roku 1990. Firma nabízí precizně vypracovanou nabídku didaktických pomůcek ve svém nabídkovém katalogu. Firma Duha se specializuje převážně na vydávání nástěnných didaktických obrazů a tabulí a všechny druhy žákovských i demonstračních počítadel.

Adresa firmy:

DUHA – Dr. Josef Zavadil T. G. Masaryka 1999

549 01 Nové Město nad Metují http://web.telecom.cz/zavadilduha/

f) DYS-BABA

Ing. Dagmar Rýdlová je autorkou bezbariérové výukové metody, která založila internetovou stránku s názvem DYS-BABA, kde prezentuje své didaktické pomůcky do hodin anglického jazyka. Je specialistou na hmatové pomůcky pro konkretizování abstraktních pojmů, autorkou řady učebních pomůcek a metod pro dyslektické děti.

Ing. Rýdlová je sama též dyslektičkou. Velice dobře zná problém žáků s touto specifickou dispozicí. Proto se již řadu let zabývá vývojem metod a pomůcek, které by respektovaly procesy vnímání dyslektiků a účinně jim pomohly s učením jazyka.

Adresa firmy:

Ing. Dagmar Rýdlová Zvonková 13

106 00 Praha 10 www.dys-baba.cz

(34)

34

g) Huton

Firma Huton vyrábí senzorové notové tabule pro výuku hudební výchovy. Dále firma nabízí pro školy další didaktické pomůcky: knihy českých pohádek. Tyto knihy jsou díky své bohaté ilustraci a zvukovým nahrávkám určeny především pro výuku čtení u malých čtenářů.

Ředitelem firmy Huton je pan Ladislav Huml.

Adresa firmy:

Huton Olešná 63 267 64

www.huton.cz

h) Lokki

Firma Lokki byla založena v roce 2002 s cílem nabídnout na českém trhu bezpečné, kvalitní a originální didaktické pomůcky. Firma díky úzké spolupráci s ilustrátorkou dětských pohádkových knih a učebnic, Evou Sýkorovou, od roku 2002 začala také navrhovat a realizovat dětské interiéry. Firma spolupracuje se základními školami a společně s ilustrátorkou Evou Sýkorovou se snaží o to, aby děti obklopovalo harmonické prostředí, které rozvíjí jejich vnímání, schopnosti a dovednosti.

Adresa firmy:

Lokki International s.r.o.

Raisova 860

332 02 Starý Plzenec www.lokki.cz

i) Mutabene

Nakladatelství Mutabene je vydavatel učebního systému Logico Piccolo, které nabízí zálkadním školám bezplatné a nezávazné zapůjčení učebního systému Logico Piccolo na vyzkoušení.

(35)

35 Adresa firmy:

Nakladatelství Mutabene, spol. s r. o.

Patočkova 1632/55 169 00 Praha 6 www.mutabene.cz

j) OlDipo

OlDipo je název firmy, která se zabývá novým typem moderní učební pomůcky se širokým spektrem metodického využití na 1. stupni ZŠ. Autorem produktů je Mgr. Jiří Zibura.

Firma OlDipo úzce spolupracuje s pedagogicko psychologickou poradnou v Českých Budějovicích. Vznikla z potřeb učitelů a zaměřuje se na výrobu didaktických pomůcek pro učitele českého jazyka. Didaktické pomůcky z řady DiPo jsou nositelky ocenění Zlatá Schola nova na mezinárodním veletrhu učebních pomůcek Schola nova 2004.

Adresa firmy:

OlDipo s.r.o.

Kateřinská 10 772 00 Olomouc www.oldipo.cz k) Silesia Trading

Silesia Trading usiluje o zlepšení informovanosti učitelů v oblasti didaktických pomůcek. Výběr pomůcek usnadňuje učitelům tím, že vydává pravidelně přehledný katalog produktů. Nabízí celou řadu zajímavých didaktických pomůcek pro základní školy. Firma se snaží o to, aby škola byla pro žáky hrou a rádi se učili.

Adresa firmy:

Silesia Trading s.r.o.

Polní 287

747 19 Bohuslavice www.ucebnipomucky. eu

(36)

36

l) Stiefel

Firma Stiefel vznikla v roce 1982 v Německu. Od roku 1991 začala působit a svoji nabídku začala šířit ve střední Evropě. Dnes firma působí v Rakousku, Švýcarsku, Slovensku, České republice, Maďarsku, Polsku i Rumunsku. Ředitelem firmy Stiefel je Ing. Ján Betuš. O spokojenost zákazníků se stará odborný tým, který každoročně přináší nové produkty a vydává přehledný katalog.

Adresa firmy:

STIEFEL EUROCART s.r.o.

Ružinovská 1/A 821 02 Bratislava

www.stiefel-eurocart.cz

m) Svoboda

„Svoboda“ je název firmy, která získala název podle svého zakladatele Ing. Ivana Svobody. Nabízí elektronické vzdělávací hračky, experimentální stavebnice a hlavolamy.

Cílem této firmy je, aby didaktické pomůcky žáky nejen potěšily, ale i poučily.

Adresa firmy:

Ing. Ivan Svoboda Hlučínská 257/147

725 29 Ostrava – Petřkovice www.voltik.cz

n) Truhlářství Roman Bureš

Ředitel firmy Roman Bureš se specializuje na výrobu didaktických pomůcek, které vyrábí z kvalitního uměle sušeného bukového, březového nebo topolového dřeva. Truhlářství Roman Bureš bylo založeno v únoru 2001 s ideou vývoje a výroby dřevěných didaktických pomůcek pro děti. Roman Bureš metodicky spolupracuje s kvalifikovanými pedagogickými odborníky, se kterými konzultuje vývoj nových pomůcek tak, aby co nejlépe odpovídaly potřebám dnešních dětí.

(37)

37 Adresa firmy:

Roman Bureš Křižíkova 553 541 01 Trutnov

www.didaktika.me.cz

Vývoj didaktické techniky za několik desetiletí či století pokročil o značný kus, jak v oblasti estetické, tak převážně v oblast pedagogické, kde na každou didaktickou činnost je možno nalézt vhodnou didaktickou pomůcku. Velice často je nutno moderní didaktické pomůcky spolu kombinovat a přiblížit tímto vyučovanou látku žákům co nejvěrohodněji.

(38)

38

5. Využití didaktických pomůcek ve výukových předmětech

Zde uvádím přehled výukových předmětů, pro které jsem si vybrala několik didaktických pomůcek.

· Matematika

· Český jazyk

· Anglický jazyk

· Hudební výchova

· Výtvarná výchova

· Tělesná výchova

· Prvouka

Měla jsem možnost si některé didaktické pomůcky osobně vyzkoušet a pracovat s nimi. Některé pomůcky sama využívám v praxi a zařazuji je do hodin. Velmi ráda bych se chtěla touto cestou s Vámi rozdělit o informace, které jsem o didaktických pomůckách získala

5.1 Didaktická pomůcka v matematice

Vyučovací předmět matematika je jedním z hlavních předmětů na prvním stupni základních škol. Měli bychom se snažit co nejvíce žáky motivovat, vést a vytvářet u nich pozitivní vztah k vyučovacímu předmětu. Poznatky a dovednosti, které žáci v matematice získají, jsou předpokladem pro další úspěšné vzdělávání a jsou základem každodenního života i mnoha povolání. Matematika je na prvním stupni založena na rozvíjení zkušeností žáka a vychází z přirozené touhy dětí mladšího školního věku naučit se počítat. Matematika rozvíjí počtářské dovednosti, ale není jen počítáním. Rozvíjí intelektuální schopnosti žáků, jejich paměť, představivost, tvořivost, abstraktní myšlení a schopnost logického úsudku.

Matematika dále přispívá k vytváření určitých rysů osobnosti, jako je vytrvalost, pracovitost a kritičnost.

Matematika by měla žáky vybavit tak, aby ji mohli bez obtíží dále používat v praktickém životě i v dalším vzdělávání. Smyslem tedy je naučit žáky chápat matematiku jako prostředek řešení úloh. Měla by žákům otevřít cestu k řešení mnoha úloh a situací, které život přináší. Hodiny matematiky by měly být efektivní a pro žáky zábavné. Pedagogové by

(39)

39

měli využívat různé didaktické pomůcky, či moderní didaktickou techniku. Příklady didaktických pomůcek:

Kastlík na poznávání předmětů (Benjamín)

Představivost je stejně důležitá jako inteligence a předurčuje úspěchy v životě.

Představivost i inteligenci můžeme s žáky cvičit a posilovat, pomocí této didaktické pomůcky.

Tuto didaktickou pomůcku jistě každý pedagog rád ocení a použije v hodině geometrie. A žáci si práci s touto didaktickou pomůckou v hodinách geometrie jistě rádi oblíbí. Didaktická pomůcka ve tvaru kastlíku je vyrobena z kvalitního dřeva. V kastlíku jsou na jedné straně dva otvory na ruce a na protější straně je jeden větší otvor, který umožňuje vkládání předmětů do kastlíku. Žák s kastlíkem provádí mnoho hmatových cvičení, aniž by viděl předmět, který poznává. Umožní mu to tři otvory v kastlíku. Do dvou otvorů vsune žák ruce, třetím otvorem mu pedagog podává předměty na poznávání. Zároveň pedagog může tímto otvorem žáka pozorovat a kontrolovat. Vhodnými předměty pro poznávání jsou různotvaré kostky, geometrické tvary, přírodní materiály nebo další věci z bezprostředního okolí žáka. Pracuje-li žák s touto didaktickou pomůckou, učí se zábavnou formou poznávat různé materiály a geometrické tvary hmatem. Rozvíjí si také představivost. Didaktickou pomůcku „Kastlík na poznávání předmětů“ vyrábí firma Benjamín.

Obr. č. 4: Kastlík na poznávání předmětů Obr. č. 5: Ukázka práce s pomůckou

(40)

40

Stohovatelná věžička (Lokki)

Počítat mechanicky do deseti je stejné jako recitovat naučenou básničku. Žák by si měl s počty hrát, třídit předměty, porovnávat množství, určovat protiklady (málo – hodně) a nerovnosti (více než…). Pochopit, co znamenají čísla, je pro žáka stejně těžké jako se naučit je postupně odříkat. Mladší žáci potřebují při počtech chápat čísla jako něco konkrétního, ne symbolického. Potřebují vidět a uchopit předmět, který znamená jedna, dva, tři. Ke správnému vysvětlení tohoto problému nám pomůže tato didaktická pomůcka. Žák si může pomůcku uchopit do ruky a manipulovat s ní, tak lépe pochopí pojem „číslo“. Didaktická pomůcka „Stohovatelná věžička“ přinese žákům do hodin matematiky zábavu a pocit, že si hrají, ale přitom se budou učit, proto si didaktickou pomůcku velmi rychle oblíbí. Pomůcka obsahuje různě veliké kostky, které jsou vyrobeny z velmi silného kartonu. Dvě protilehlé strany kostky jsou potištěny číslovkou a geometrickými tvary (s odpovídajícím počtem hran) a obrázkem hrací kostky.

Tato didaktická pomůcka napomáhá žákům konkrétně pochopit abstraktní pojem

„číslo“. Pro zefektivnění a lepší vysvětlení pojmu „číslo“ je vhodné jednotlivé kostky věže naplnit předměty, jejichž počet bude odpovídat číslu na kostičce. Například může žák do kostky s číslem tři umístit tři kusy voskových pastelek, tak si lépe zažije naučenou znalost.

Stohovatelnou věžičku vyrábí firma Lokki.

S didaktickou pomůckou „Stohovatelná věžička“ mám velmi dobré zkušenosti. Měla jsem možnost si vyzkoušet pracovat s touto pomůckou v hodině matematiky v první třídě.

Žáci na didaktickou pomůcku reagovali velmi kladně. Na první pohled bylo zřejmé, že si žáci velmi rychle zábavnou formou osvojili pojem „číslo“. Manipulací s kostkami si ještě navíc žáci rozvíjeli jemnou motoriku a koncentraci. Myslím si, že si žáci v hodině matematiky užili s touto didaktickou pomůckou mnoho zábavy, ale také si osvojili pojem „číslo“. S touto didaktickou pomůckou lze hrát plno zajímavých her. Jak uvádím výše, například třídit předměty, porovnávat množství atd.

(41)

41

Obr. č. 6: Ukázka didaktické pomůcky Obr. č. 7: Stohovatelná věžička

Magnetická matematika (Bambinot)

Didaktická pomůcka s názvem „Magnetická matematika“ obsahuje magnetickou tabulku a k ní 100 číslic a různých početních znaků, ze kterých lze složit velké množství početních úloh. Sada Magnetická matematika je v praktickém balení v nádherné plechové krabičce. Žáci si pomocí této didaktické pomůcky procvičují hravou formou početní úlohy.

Tato didaktická pomůcka určitě žákům zpestří hodiny matematiky, protože už nebudou muset jen klasicky počítat příklady v sešitech, ale budou moci si sami vymýšlet početní úlohy, a zábavně počítat na magnetické tabulce. Magnetickou matematiku lze objednat na internetové adrese: www.bambinot.cz

Obr. č. 8: Magnetická matematika Násobící kostky (Bambinot)

„Násobící kostky“ – jedná se o didaktickou pomůcku, která umožní žákům upevnit a procvičit si znalosti malé násobilky. Didaktická pomůcka obsahuje dřevěnou tabulku, kde je

(42)

42

uloženo 81 dřevěných kostiček, na kterých jsou natištěny početní příklady. Na jedné straně kostičky je natištěn příklad a na druhé straně je výsledek se správným řešením. Žák dostává ihned zpětnou kontrolu, protože si výsledek může zkontrolovat otočením kostičky. Čtyři strany kostky jsou nepotištěny a mohou tedy, tak sloužit pro zadávání vlastních nových početních úloh. Didaktická pomůcka je k dostání na internetové adrese: www.bambinot.cz.

S touto didaktickou pomůckou jsem se setkala na praxi při svém studiu. Násobící kostky jsou velice praktické a žáci s nimi velice rádi pracují. S touto didaktickou pomůckou si žáci nejen procvičují násobilku, ale rozvíjejí si při manipulaci s kostkami i jemnou motoriku. Velice ráda a velmi často jsem zařazovala tuto pomůcku do hodin matematiky. Žáci vždy ocenili, když si mohli procvičovat příklady na násobení pomocí násobících kostek. Práce s touto didaktickou pomůckou zpestřila vždy žákům hodinu matematiky.

Obr. č. 9: Násobící kostky

Elektrická násobilka (Svoboda)

„Elektrická násobilka“, je didaktická pomůcka určená žákům od 7 let. Tato pomůcka obsahuje elektronický zkoušecí obvod napájený dvěma tužkovými bateriemi. Dále obsahuje všechny příklady malé a velké násobilky. Násobilka je natištěna na deseti výměnných číselných listech, z nichž každý obsahuje 20 příkladů. Podstatou této didaktické pomůcky je elektronický obvod, který vyhodnotí správnost výsledku zvoleného příkladu při doteku kontrolními hroty na kontaktní plošky. Pokud žák zvolí správný výsledek, rozsvítí se zelené světlo, při špatně vypočteném výsledku zůstává světlo zhasnuté. Tato didaktická pomůcka umožňuje žákům samostatné zkoušení znalostí malé a velké násobilky. Zkoušení probíhá tak, že si žák zvolí libovolný příklad. Jeden kontakt přiloží k příkladu a druhý ke správnému výsledku. V případě správného výsledku se rozsvítí zelené světlo.

(43)

43

Obr. č. 10: Elektrická násobilka

Početní krabička (Bambinot)

„Početní krabička“ je jedna z didaktických pomůcek, kterou můžeme využít v hodinách matematiky, abychom žáky naučili zábavnou formou, snadno a rychle počítat a řešit početní příklady. Krabička obsahuje stojánky, kroužky, navlékací tyčky, sadu čísel a početních znamének. Vše je vyrobeno z kvalitního dřeva, v krásně barevném provedení. Žáci mají za úkol navlékat kroužky na stojánky a k nim přiřazovat odpovídající číslice. Díky této barevné a dobře navržené didaktické pomůcce se pro žáky stane učení zábavou a veselou hrou.

Obr. č. 11: Početní krabička

(44)

44

Kostky „Veselá čísla“ (Dino)

Už z názvu této didaktické pomůcky můžeme pociťovat, že hodiny matematiky budou s touto pomůckou pro žáky veselé a zábavné. Didaktická pomůcka „Veselá čísla“ je určena pro začínající počtáře. Skládáním obrázků a příkladů si začínající počtáři vytváří početní příklady a tím se příjemnou a nenásilnou formou seznamují se sčítáním a odčítáním. Tato didaktická pomůcka tak splňuje takzvanou školu hrou. Didaktická pomůcka obsahuje 12 dřevěných kostek, na kterých jsou znázorněna čísla, numerická znaménka a krásné a veselé ilustrace od známého výtvarníka Zdeňka Milera. Společnost Dino Toys vyrábí tuto didaktickou pomůcku. Jsem velice ráda, že mohu tuto pomůcku používat v hodinách matematiky v 1. třídě. Je velice praktická a pro děti blízká, díky svým krásným ilustracím.

Žáci se vždy těší na práci s veselými kostkami od Dina, protože mají možnost si vymýšlet a sestavovat své vlastní příklady, které vymyslí. Také si rozvíjejí při práci s touto didaktickou pomůckou jemnou motoriku.

Obr. č. 12: Veselá čísla

References

Related documents

Cílem práce je analyzovat a vzájemně porovnat přípravy učitelů a studentů oboru občanská výchova na téma konflikty a jejich řešení, přičemž předmětem analýzy

Na základě teoretické části práce, ve které bylo téma práce ukotveno, bylo vybráno, popsáno a následně zrealizováno ve vyučovacích hodinách Občanské výchovy

Při plánování hodiny zaměřené na výuku nové slovní zásoby je zároveň důležité stanovit počet slov, které se žáci musí naučit. Omezený počet aktivní slovní

V teoretické části diplomové práce jsem se zaměřila na definici logického myšlení, zařazování úloh na jeho rozvoj do výuky na základně nařízení Rámcového

Čeští skladatelé pro děti Eben a Hurník rozpracovali tyto myšlenky a vydali Českou Orffovu školu (Daniel 2010, s. Přínosem hudebních nástrojů v HV není pouze

Děti v předškolním věku by neměly být nuceny zpívat písně v tónovém rozsahu, na který nestačí. Tím, že požadavek nesplní, ztrácejí o zpěv zájem a

Ti, kdo se na reedukaci podílejí, nejsou jenom dospělí (rodiče, učitelé), ale také dítě samotné a jeho spoluţáci, kamarádi. c) Instrukce a pokyny – dítě musí

puk – hrana na oděvu / hokejový kotouč. 12) se studií homonymie zabývá velmi detailně, čerpá zároveň z definic jiných autorů a srovnává jejich rozdílné pohledy