CATELLA. Stark AUM-tillväxt drivet av PIM Högre performance fee än väntat Upprevideringar trots lägre kortvolymer KURS (SEK): 20,65

Full text

(1)

Important information: Please see the attached disclaimer at the end of this document

NYCKELDATA

1 690 1 mån (%) 6,6

Nettoskuld (MSEK) nmf 3 mån (%) 4,3

Enterprise Value (MSEK) nmf 12 mån (%) -3,1

Soliditet (%) 27,6 YTD (%) 4,3

Antal aktier f. utsp. (m) 81,8 52-V Högst 22,8

Antal aktier e. utsp. (m) 88,6 52-V Lägst 17,8

Free Float (%) 50,2 Kortnamn CAT B

2016A 2017A 2018E 2019E

Omsättning (MSEK) 2027 2477 2496 2584

EBITDA (MSEK) 495 391 423 465

EBIT (MSEK) 259 362 394 435

EBT (MSEK) 498 389 421 448

Just EPS f utsp (SEK) 1,56 2,17 2,62 3,12

DPS (SEK) 0,80 1,00 1,10 1,35

Omsättningstillväxt (%) 8,3 22,6 0,7 4,0

EPS tillväxt (%) nmf 38,9 20,6 19,3

EBIT-marginal (%) 12,9 14,7 15,9 16,9

2016A 2017A 2018E 2019E

P/E (x) 14,6 9,1 7,9 6,6

P/E e utsp(x) 15,9 7,6 8,5 7,2

P/BV (x) 1,1 0,8 0,8 0,8

EV/S (x) nmf nmf nmf nmf

EV/EBIT (x) nmf nmf nmf nmf

Direktavkastning (%) 3,5 4,8 5,3 6,5

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

CA Plusinvest AB 49,8% 0,4983 49,1%

Swedbank Robur Fonder 6,1% 0 6,3%

Petter Stordalen 4,4% 0 4,6%

Avanza Pension 2,6% 0 2,3%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Johan Claesson 1Q-rapport

VD Knut Pedersen 2Q-rapport

CFO Marcus Homstrand 3Q-rapport

Analytiker: Carl Ragnerstam

carl.ragnerstam@remium.com, 08 454 32 23

• Stark AUM-tillväxt drivet av PIM

• Högre performance fee än väntat

• Upprevideringar trots lägre kortvolymer

2018-11-14 2018-05-08 Marknadsvärde (MSEK)

KURSUTVECKLING

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

NASDAQ OMX Mid Cap Finans

RÖSTER

BOLAGSBESKRIVNING

2018-08-23

Catella är verksamt dels inom Corporate Finance med rådgivning primärt

till fastighetsmarknaden och dels inom Kapitalförvaltning med både fond- och förmögenhetsförvaltning där Catella Bank utgör en viktig beståndsdel.

Koncernen har också en portfölj med värdepapperiserade lån.

Stark AUM-tillväxt drivet av PIM. Catella redovisade en nettoomsättning för koncernen om 824 MSEK (610) motsvarande en tillväxt Y/Y om 35% (detta redan känt efter preliminära siffror).

Omsättningstillväxten Y/Y drevs av en genomgående stark utveckling inom samtliga segment där Corporate Finance och Property Investment management (PIM) utmärkte sig. Corporate Finance redovisade transaktionsvolymer om 22,6 MDSEK (21,7), cirka 0,5 MDSEK över våra estimat. De höga transaktionsvolymerna drevs av den nordiska marknaden där volymerna ökade med 46%.

Nettoomsättning kom trots transaktionsvolymer i linje med våra estimat in 20% över. Detta torde härledas ett högt antal kapitalmarknadstransaktioner. PIM redovisade likt Corporate Finance en stark utveckling med en tillväxt Y/Y om 76%

motsvarande en nettoomsättning om 217 MSEK (123), vilket var 78% över vårt estimat om 122 MSEK. Tillväxten var en funktion av ett ökat förvaltat kapital, som uppgick till 55,0 MDSEK (40,3), men även genom förvärv inom Bostadsfonderna och Property Investment management vilket har drivit rörliga intäkter.

Högre performance fee än väntat. Koncernens rörelseresultat justerat för nedskrivning av immateriella tillgångar och goodwill inom kortinlösenverksamheten om 53 MSEK uppgick till 158 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 19,2%. Rörelseresultatet kom in 50% över vår prognos om 106 MSEK samt 366 bps över vårt marginalantagande om 15,5%. Differensen härleds Corporate Finance höga andel kapitalmarknadstransaktioner samt Property Investment Managements prestationsbaserade intäkter i kvartalet.

Upprevideringar trots guidance för lägre kortvolymer. Som vi tidigare har skrivit om guidar Catella för minskande intäkter inom kortinlösenverksamheten om 70 MSEK på årsbasis med start i slutet av Q1 2018. Minskningen drivs av en reducerad kundportfölj och motsvarar cirka 3% av koncernens omsättning 2017. Givet den starka avslutningen på året med en genomgående ökning av AUM är vi inte oroade för att bolaget, trots minskade intäkter inom kortinlösenverksamheten, bör redovisa god tillväxt under 2018. Vi justerar således upp vårs omsättning- och EBIT-estimat för innevarande år med 2,0% respektive 3,2%.

17 18 19 20 21 22 23 24

2017-02-23 2017-05-23 2017-08-18 2017-11-10 2018-02-07

CAT B OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17A 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Omsättning 493 586 568 813 506 601 603 767 1 853 2 007 2 460 2 478 2 576 2 587

Övriga rörelseintäkter 2 1 3 11 3 4 5 6 13 20 17 18 9 9

Rörelsekostnader -422 -502 -451 -658 -434 -516 -494 -628 -1 593 -1 751 -2 033 -2 072 -2 119 -2 123

EO-poster 0 0 0 -53 0 0 0 0 0 219 -53 0 0 0

EBITDA 73 85 120 113 75 89 114 145 273 495 391 423 465 473

Av- och nedskrivningar -6 -6 -8 -8 -7 -6 -8 -8 -20 -16 -28 -29 -30 -31

EBIT 66 79 112 105 68 83 106 137 254 259 362 394 435 442

Finansnetto 5 6 7 8 6 6 7 8 53 28 26 27 13 13

EBT 72 85 119 113 74 89 113 145 306 498 389 421 448 455

Skatt o minoritet -38 -51 -59 -62 -38 -49 -53 -66 -63 -226 -211 -207 -193 -24

Nettoresultat 33 34 60 51 35 40 60 80 243 287 178 214 256 431

Just EPS f. utsp. (SEK) 0,41 0,41 0,73 0,62 0,43 0,49 0,73 0,97 2,97 1,56 2,17 2,62 3,12 5,27

Just EPS eft. utsp. (SEK) 0,38 0,38 0,67 1,17 0,40 0,45 0,67 0,90 2,97 1,44 2,60 2,42 2,88 4,86

Resultat per verksamhetsgren

Q4 2017 Corporate Finance Fonder 1) Banking Property Inv Man Övrigt Totalt

Totala intäkter 262 218 138 217 -10 824

Rörelseresultat 43 76 2 58 -21 105

Rörelsemarginal (%) 16,4% 35% 1,4% 27% 12,7%

Rullande 12 mån

Totala intäkter 658 851 493 521 -26 2477

Rörelseresultat 69,00 337 8 73 -74 415

Rörelsemarginal(%) 10,5% 40% 1,6% 14,0% 16,8%

1) Equity, Hedge and Fixed Income Funds

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

MSEK 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Kassaflöde från rörelsen 184 426 243 286 462 EPS 2,97 1,44 2,60 2,42 2,88 4,86

Förändring rörelsekapital -321 -128 0 0 0 Just. EPS 2,97 1,44 2,60 2,42 2,88 4,86

Kassaflöde löpande verksamheten -137 297 243 286 462 BVPS 17,58 21,15 23,75 25,37 27,40 31,32

Kassaflöde investeringar 55 -74 -242 -52 -52 DPS 0,60 0,80 1,00 1,10 1,35 1,50

Fritt kassaflöde -82 223 2 234 410

Kassaflöde fin. verksamheten -126 139 -82 -90 -110 AKTIESTRUKTUR

Periodens kassaflöde -208 362 -80 144 300 Antal A-aktier (m) 2,5

Antal B-aktier (m) 79,3

Totalt antal aktier (m) 81,8 +46 (0)8 463 33 10

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

Nettokassaflöde 1 112 #### -22 180 519

www.catella.se

MSEK Estimat Utfall Förr Nu Förr Nu

681 824 2 430 2 478 2 540 2 576

EBIT 106 158 382 394 404 435

Just. EPS (SEK) 0,90 1,17 2,15 2,42 2,56 2,88

BOLAGSKONTAKT

Box 5894 102 40 Stockholm

1,4%

7,7%

12,6%

2019E

Nettoomsättning

Förändring Förändring

Skillnad RESULTATRÄKNING

MSEK

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR 4Q 2017A 2018E

30,4%

2,0%

3,2%

12,5%

21,0%

49,1%

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RESULTAT FÖRE SKATT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & EBT-MARGINAL, Q/Q (MSEK)

INTÄKTER & EBIT PER AFFÄRSOMRÅDE

CORPORATE FINANCE, OMSÄTTNING & EBIT-MARGINAL BANKING, OMSÄTTNING & EBIT-MARGINAL (%)

INTÄKTER & EBIT PER AFFÄRSOMRÅDE

EQUITY & HEDGE, OMSÄTTNING & EBIT-MARGINAL (%) PROPERTY INV, OMSÄTTNING & EBIT-MARGINAL (%)

-100

0 100 200 300 400 500 600

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Omsättning EBT

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2013 2014 2015 2016 2017 2018E

Omsättning EBT-marginal

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0 50 100 150 200 250 300

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2014 2015 2016 2017 2018E

Total income Operating margin (%)

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2014 2015 2016 2017 2018E

Total income Operating margin (%)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0 50 100 150 200 250 300

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2014 2015 2016 2017 2018E

Total income Operating margin (%)

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0 50 100 150 200 250

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2014 2015 2016 2017 2018E

Total income Operating margin (%)

(4)

Förändring i AUM Q/Q (MDSEK) AUM, Mutual Funds & Systematic Funds (MDSEK) Intäkter/Transaktionsvolym, geografiskt segment R-12 Transaktionsvolymer, Nordic & Continental (Q)

Källa: Remium Nordic estimat Källa: Remium Nordic estimat

Totala transaktionsvolymer för segmentet Corporate Finance har minskat sedan 'peak'-året 2014 med volymer om 73 MDSEK drivet av ett starkt fjärde kvartal både inom Norden och Kontinentaleuropa. Volymerna under helåret 2017 uppgick till 56 MDSEK, en minskning från 2014 års volymer med 23% samt en svag ökning Y/Y om 1,6%. Vi bedömer att volymerna under innevarande år bör visa en svagt negativ tillväxt om cirka 2,2% drivet av en svagare utveckling på den nordiska marknaden, medan Kontinentaleuropa bör uppvisa en tillväxt om cirka 6% Y/Y.

Framåt räknar vi med en total transaktionsvolyms-CAGR 2017–2020 om -2,2%.

För att mäta kvartalens mix mellan kapitalmarknadstransaktioner och fastighetstransaktioner väljer vi att använda oss av måttet intäkter/transaktionsvolym detta då lönsamheten generellt sätt är betydligt högre för kapitalmarknadstransaktioner än fastighetstransaktioner. Dock som grafen ovan visar är volatiliteten hög men trenden visar en klar förbättring vilken till stor del drivs av ett högre fokus på kapitalmarknadstransaktioner på den nordiska marknaden och som har gått från 0,68% 2014 till 0,84% 2017. Vi räknar med en viss förstärkning innevarande år för att sedermera öka till 0,96% 2019e

volymerna under innevarande år bör visa en

svagt negativ tillväxt

...generellt sätt högre lönsamhet för kapitalmarknadstransaktione

r

...stabilisering och ett minskat utflöde Catellas segment Equity, Hedge & Fixed income redovisade det fjärde kvartalet 2017 AUM om

110 MDSEK där Mutal Funds stod för 33 MDSEK och Systematic Funds 78 MDSEK. Mutual funds har haft en svag AUM-utveckling sedan peaken 2015 med utflöden om cirka 14 MDSEK drivet av bland annat förvaltarbyte men även ett generellt utflöde från bland annat hedgefonder.

Dock har vi under 2017 sett en stabilisering och ett minskat utflöde och till och med inflöde under de två senaste kvartalen. Vi räknar med fortsatta inflöden under innevarande år om cirka 1,9 MDSEK och även 2019 till följd av god performance tillsammans med säljsatsningar.

Källa: Remium Nordic estimat Källa: Remium Nordic estimat

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

1,6%

1,8%

2,0%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2015 2016 2017 2018E

Totala intäkter/Transaktionsvolym (%) R-12 Intäkter/Transaktionsvolym, Norden (%) R-12 Intäkter/Transaktionsvolym, Kontinentaleuropa (%) R-12

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

0 5 10 15 20

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2015 2016 2017 2018E

Transaktionsvolymer Norden (MDSEK) Transaktionsvolym Kontinentaleuropa (MDSEK) Intäkter Norden/Transaktionsvolym (%) Intäkter Kontinentaleuropa/Transaktionsvolym (%)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2015 2016 2017 2018E

Mutual Funds Systematic Funds -8

-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2015 2016 2017 2018E

Mutual Funds Systematic Funds

(5)

Card & Payment Solutions per kvartal Wealth Management per kvartal

Property Asset management AUM (2014-2017e)

Wealth Management 39% av intäkterna

...ration succesivt förbättras efter att en högre andel

högmarginalvolymer

Property Funds AUM 2014-2017e

Källa: Remium Nordic estimat Källa: Remium Nordic estimat

Catellas segment Banking består av Cards & payment Solutions och Wealth Management där det förstnämnda 2017 stod för cirka 61% av intäkterna och det sistnämnda således cirka 39%. Wealth Management hade ett AUM vid det fjärde kvartalets utgång om 20 MDSEK vilket är en ökning Y/Y om 21% och sekventiellt 1% eller 0,2 MDSEK. Mellan 2013-2017 har Wealth Management haft en AUM-CAGR om 23%.

Cards & Payment Solutions har haft en stark försäljningstillväxt om 32% 2015, 11,5% 2016 samt 7% 2017. Tillväxten är en funktion av dels högre kort och betalvolymer men även en högre intäkt per volym. I rapporten kommunicerade bolaget att en strategisk översyn har gjorts av kortinlösen- verksamheten. Den strategiska översynen har lett till att en nedskrivning om 53 MSEK har gjorts varav 20 MSEK goodwill. Goodwillnedskrivningen gjordes i samband med att Catella estimerar minskande intäkter inom verksamheten om 70 MSEK på årsbasis med start i slutet av Q1 2018.

Minskningen drivs av en reducerad kundportfölj. Vi har förståelse för managements beslut beaktat att delsegmentet har få synergier med resterande verksamhet inom Catella koncernen.

…stark AUM-tillväxt

Källa: Remium Nordic estimat Källa: Remium Nordic estimat

Property Investment Management består av två delar, Property Funds och Property Asset Management där den förstnämnda erbjuder specialiserade fastighetsfonder med olika investeringsstrategier medan den sistnämnda erbjuder investerare en komplett kapitalförvaltningslösning. Property Funds har uppvisat en stark AUM-tillväxt från 17,9 MDSEK Q1 2014 till 36,9 MDSEK Q4 2017 där tillväxten till viss del kan tillskrivas de kommersiella- och bostadsfastighetsfonderna.

PIM redovisade likt Corporate Finance en stark utveckling med en tillväxt Y/Y om 76%

motsvarande en nettoomsättning om 217 MSEK (123), vilket var 78% över vårt estimat om 122 MSEK. Tillväxten var en funktion av ett ökat förvaltat kapital, som uppgick till 55,0 MDSEK (40,3), men även genom förvärv inom Bostadsfonderna och Property Investment management vilket har drivit rörliga intäkter.

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

0 1 2 3 4 5 6 7

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2015 2016 2017 2018E

Kort- och betalvolymer (MDSEK) Intäkter/Kort-och betalvolymer (%)

0,00%

0,05%

0,10%

0,15%

0,20%

0,25%

0,30%

0,35%

0,40%

0 5 10 15 20 25

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2015 2016 2017 2018E

Kapital under förvaltning (MDSEK) Intäkter från segment/ AUM (%)

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2015 2016 2017 2018E

Property Funds Income from Property funds/ AUM (annualized)

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

0 5 10 15 20

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2015 2016 2017 2018E

Property Asset management

Income from Property Asset management/ AUM (annualized)

(6)

2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E CAGR L3Y L5Y

Sales 320 1 065 987 1 038 1 457 1 866 2 027 2 477 2 496 2 584 2 596 25,0% 13,7%

EBIT 32 -3 -33 -12 160 254 259 362 394 435 442 nmf nmf

EPS 0,3 0,3 0,3 -0,3 2,7 3,0 1,4 2,6 2,4 2,9 4,9 nmf 41,2%

AVG. L3Y L5Y

P/E (x) 35,3 27,2 nmf nmf 3,9 7,2 14,6 9,1 7,9 6,6 3,9 8,6 nmf

nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf

nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf

nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf

P/FCF (x) 1,0 neg. neg. 3,0 1,6 3,5 nmf 7,3 nmf 7,2 4,1 nmf nmf

P/BV (x) 0,9 0,6 0,5 0,6 0,7 1,2 1,1 0,8 0,8 0,8 0,7 1,0 0,8

ROA (%) 0,5% 0,5% -0,4% -0,6% 5,0% 4,8% 5,1% 2,8% 3,3% 3,8% 6,1% 5,0% 2,8%

ROE (%) 2,5% 2,1% -1,4% -2,3% 17,3% 16,9% 16,6% 9,2% 10,3% 11,4% 16,8% 16,9% 9,4%

1,0% -0,4% -0,1% -0,2% 6,6% 7,1% 10,3% 7,2% 7,6% 7,9% 7,6% 8,0% 4,7%

ROC (%) -0,1% -1,0% -1,1% -1,1% -0,8% -0,7% -0,4% -0,7% -0,7% -0,7% -0,7% -0,6% -0,8%

100,3% ###### -7,9% 33,6% 63,4% 28,5% -4,4% 13,2% 0,1% 13,9% 24,3% 29,2% 22,6%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 2,8% 3,5% 4,8% 5,3% 6,5% 7,3% 2,7% 1,6%

111,7 111,7 111,7 99,9 99,9 92,2 88,3 88,6 88,6 88,6 88,6

882 572 429 572 850 1 748 1 873 1 620 1 689 1 689 1 689

883 572 429 572 850 1 749 1 524 1 886 2 033 1 889 1 590

P/E (x) P/BV (x)

Market Cap (MSEK) EV (MSEK)

*Medel = 8,7 *Medel = 1

*Medelvärdet baseras på historiska nyckeltal EV/EBITDA (x)

No. of shares (m)

HISTORISKA NYCKELTAL

EV/EBIT (x)

EV/SALES (x)

ROCE (%)

FCF YIELD (%) DIV. YIELD (%)

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0

2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

P/E (x) Medel

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

P/BV (x) Medel

(7)

...en av de ledande rådgivarna inom fastighetsrelaterade transaktioner i de länder där

Catella verkar ...specialistkunnande och

lokal närvaro

Specialistkunnande och lokal närvaro

Catella är en europeisk finansgrupp verksam inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Inom dessa verksamhetsgrenar fokuserar Catella på utvalda segment där högt specialistkunnande och lokal närvaro i kombination med internationell räckvidd är avgörande för att skapa mervärde för kunderna. Catella har cirka 600 medarbetare och är verksamma i ett stort antal europeiska länder.

Corporate Finance

Inom verksamhetsgrenen Corporate Finance erbjuder Catella huvudsakligen tjänster i och kring fastighetstransaktioner och är en av de ledande rådgivarna inom fastighetsrelaterade transaktioner i de länder där Catella verkar. Nyckeln är att kunna identifiera marknadssegment i tillväxt där finansiell rådgivning med högt specialistkunnande är avgörande för att skapa mervärde för kunden. Inom verksamhetsgrenen Corporate Finance arbetar man primärt utifrån tre tjänsteområden:

Försäljning och förvärv, Finansiering samt värdering och analys. Catella erbjuder via Nordic Fixed Income kvalificerad rådgivning till företag som söker alternativa finansieringskällor till banklån och aktieemissioner. Catella tillhandahåller tjänster till företag som önskar diversifiera skuldprofilen, refinansiera utestående lån eller söker expansions- och förvärvskapital. Catella agerar mäklare på stats-, bostads- och företagsobligationsmarknaden och erbjuder kredit- och makroanalys. Analysprodukten är självständig och fokuserad med strävan att presentera investeringsförslag med attraktiv riskjusterad avkastning.

Europeisk finansgrupp

Catella är en europeisk finansgrupp verksam inom Corporate Finance och

Kapitalförvaltning. Inom dessa verksamhetsgrenar fokuserar Catella på utvalda

segment där högt specialistkunnande och lokal närvaro i kombination med

internationell räckvidd är avgörande för att skapa mervärde för kunderna.

(8)

Kapitalförvaltning

Inom verksamhetsgrenen Kapitalförvaltning erbjuder Catella kapitalförvaltningstjänster och produkter inom tre områden: Fondförvaltning, Förmögenhetsförvaltning respektive Kreditkort- och inlösentjänster.

Fonder: Catella erbjuder fondprodukter inom aktier, hedge, räntor och fastigheter.

Aktie-, hedge- och räntefonderna förvaltas från Sverige och är med nordiskt fokus, merparten är dagligt handlade. Intäkterna är dels i form av fasta förvaltningsarvoden samt prestationsbaserade avgifter beroende på fondens utveckling i förhållande till jämförelseindex. Fastighetsfonderna, vilka utgörs av såväl reglerade som oreglerade fonder, förvaltas från Tyskland och Finland. Den tyska fastighetsfondverksamheten erbjuder främst fonder avsedda för institutionella investerare. Sparformen är vanlig i Tyskland och marknaden uppskattas till ca 80 miljarder euro. I Finland erbjuder fastighetsfondverksamheten förvaltning av fastighetsfonder respektive investeringsrådgivning till internationella och inhemska investerare under varumärket Amplion.

Förmögenhetsförvaltning: Catellas förmögenhetsförvaltning är riktad mot företag och privatpersoner och omfattar oberoende kapitalförvaltning och tjänster inom skatt och pensionsrådgivning. Erbjudandet innefattar kundanpassad förvaltning där Catella, baserat på kundens unika situation, sätter samman portföljer anpassade efter kunden behov. Förmögenhetsförvaltningsteamet innehar nischad kompetens inom aktier och räntor samt övergripande allokering. Intäktsmodellen inom kapitalförvaltningen är i form av fasta procentuella avgifter som tas ut på kundens förvaltade kapital. Övriga tjänster genererar intäkter per uppdrag.

Kreditkort- och inlösentjänster: Verksamheten erbjuder andra banker färdiga kortprogram inom ramen av egna licenser för Visa respektive MasterCard. Alla tjänster inklusive clearing mot Visa respektive MasterCard, kortprägling, fakturering, riskövervakning och kundservice utförs i egen regi. Verksamheten erbjuder vidare så kallade prepaid-kort samt utför clearing av internationella kreditkortstransaktioner gentemot e-handelsföretag.

...intäkterna i form av fasta arvoden samt prestationsbaserade avgifter

...förmögenhetsförvaltning är riktad mot företag och

privatpersoner

(9)

Report completed: 2018-02-28 14:04:03 Report disseminated: 2018-02-28 14:26:33 Legally responsible publisher: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic Holding AB (“Remium”)

Research performed by: Carl Ragnerstam, analyst, Remium.

DISCLAIMER Content and sources

This document was prepared by Remium for general distribution. The content is based on judgements, recommendations and estimates prepared by Remium’s analysts; generally available and public information that has been deemed reliable; or other specified sources. Judgements, recommendations and estimates pertaining to the valuation of financial instruments or companies named in this analysis are based on one or more valuation methods, such as cash flow analysis, key figures analysis, or technical analysis of price movements. Assumptions that are the basis for forecasts, target prices and estimates quoted or reproduced herein are found in the research material from the specified sources. Remium cannot guarantee the accuracy or completeness of external information. The content of the document is based on information that was current as of the date the document was published. Circumstances upon which this document was based may be affected by subsequent events, which naturally cannot be taken into account in this document. Judgements, recommendations and estimates may also change without prior notice. Please see www.introduce.se/analys/disclaimer/ for an explanation of the implications of the recommendations [“buy”, “sell” and “hold”].

The document has not been reviewed prior to publication by any company mentioned in this analysis. Unless otherwise stated herein, Remium has not entered into an agreement with any of the companies mentioned to produce the recommendations in this analysis.

Remium’s investment recommendations are based on the analyst’s opinion as to how the share should be valued when the recommendation is finalized.

Remium’s analysts normally update an investment recommendation only if a significant event has occurred that in the considered opinion of the analyst affects the value of the share.

Risks

The information herein must not be construed as a solicitation or recommendation to enter into any transaction. The information is not geared to the individual recipient’s knowledge about or experience with investments or his or her financial situation or investment objectives. The information therefore does not constitute a personal recommendation or investment advice. The information must not be regarded as advice concerning the tax consequences of investment decisions. Investors are urged to augment the information provided herein with additional relevant material and to consult a financial adviser before making investment decisions. Remium disclaims any and all liability for direct or indirect losses that may be based on this document. Investments in financial instruments are associated with financial risk. Investments may increase or decrease in value or become worthless. Forecasts of future performance are based on assumptions and there is no guarantee that forecasts will prove to be accurate. Furthermore, historical performance does not guarantee future returns.

Conflicts of interest

Remium has established ethical guidelines and internal rules (policies and procedures) to identify, monitor and manage conflicts of interest. These are intended to prevent, preclude and, where applicable, manage conflicts of interest between the research department and other departments within the company and are based on restrictions (Chinese walls) imposed upon interdepartmental communications. Remium has also established internal rules that govern when trading is permitted in a financial instrument that is the subject of investment research. For more information about Remium’s actions to prevent, preclude and manage conflicts of interest, please see www.introduce.se/Remium.

Remium is a market leader in corporate services related to listed small and medium cap companies, within Introduce, Liquidity Provider and Certified Adviser, and may perform commissioned and paid research on behalf of the companies that are covered in the research product Remium Review.

For company-specific information on what services Remium provide each company, please visit this link:

https://remiumanalys.blob.core.windows.net/analyser/remium_affarsrelationer.pdf

The reader of this document may assume that Remium has received or will receive payment from the small and medium cap companies covered in the research in exchange for the performance of corporate financial services, which may lead to conflicts of interest between Remium and clients who read and act upon the research. The remuneration is agreed in advance and is not contingent upon the content of the research.

Companies in the Remium Group, their clients, management, or employees normally own or have positions in securities named herein. The analyst who has prepared this analysis and his or her family/close associates have no financial interest in the financial instruments and recommendations to which the document refers and do not own or have positions in these financial instruments. Remium’s analysts do not receive any remuneration directly connected to any corporate finance services provided by Remium or any of Remium’s mandates within Introduce, Liquidity Provider and Certified Adviser.

Please see https://remiumanalys.blob.core.windows.net/analyser/rem_rek.pdf for information about our historical investment recommendations.

Please see http://www.introduce.se/analys/disclaimer for recommendations from the research department during the last twelve months

Distribution of this document

The document is not intended for natural or legal persons that are citizens of or domiciled in a country where distribution, announcement, publication, or participation requires a further prospectus, registration, or measures other than those required under Swedish law and regulations. Such countries include the United States of America, Canada, Australia, Hong Kong, South Africa, New Zealand and Japan. No measures have or will be taken by Remium to permit distribution, announcement and publication in the aforementioned countries.

This document must not be distributed, duplicated, quoted or referred to in such a manner that the content of the document is altered or distorted.

DISCLAIMER

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :