• No results found

Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl"

Copied!
40
0
0

Full text

(1)

Samhällsbyggnadsnämnden 2007-05-07 1

Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl. 08.30–15.20

Beslutande Hans Kristensson (fp), ordf.

Karl-Erik Persson (ka), vice ordf.

Benny Andersson (s) Jan Thorin (s)

Claes Jansson (s), jäv § 100

Erling Alsin (s)

Inga Olsson (c)

Anders Wernesten (fp)

Morgan Bråse (sb)

Marianne Sundling (m)

Thomas Jakobsson (m)

Sture Sandström (kd) fr o m § 92

Lars Carlsson (ka)

Gunilla Dristig Nordberg, tjänstg. ers. § 100

Övriga deltagare

Ersättare Tahmina Miakihl (s), Peter Johansson (mp), Jonas Lindqvist (c), Thomas Kristiansson (ka), Sture Sandström (m) fr o m § 73 och Lars Carlsson (ka)

Tjänstemän Gullan Eriksson sekr, Kristina Christiansson förvaltningschef, Thorbjörn Berndtsson ekonom §§ 89-91 Tore Järvengren stadsarkitekt §§ 95-109, Maria Palm plan- o projektchef

§§ 89-95, Jan Rehnberg planchef §§ 89-95, Tinna Harling planarkitekt och Elisabet Börlin planarkitekt §§ 89-95, Urban Nilsson bygglovshandläggare och Lars-Erik Feuk

bygglovshandläggare §§ 96-109.

Utses att justera Thomas Jakobsson (m) Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2007-05-10

Underskrifter Sekreterare ______________________________________________ Paragraf 89-109

Gullan Eriksson

Ordförande ________________________________________________________________________

Hans Kristensson (fp)

Justerare ________________________________________________________________________

Thomas Jakobsson (m)

______________________________________________________________________________________________________

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2007-05-07

Datum för Datum för

anslagets uppsättande 2007-05-10 anslagets nedtagande 2007-06-01 Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen

_________________________________________

Gullan Eriksson

Utdragsbestyrkande

(2)

Samhällsbyggnadsnämnden 2007-05-07

§ 89

Heldagssammanträdets förmiddagsdel

Ärendebeskrivning

Planverksamheten redovisas genom en planlista med aktiva planärenden samt intresselistan med inkomna ansökningar om att få upprätta detaljplan.

Planavdelningen går igenom planlistan med samhällsbyggnadsnämnden för att nämnden senare ska kunna göra en prioritering av planärendena.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(3)

Samhällsbyggnadsnämnden 2007-05-07

§ 90

Fastställande av dagordning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att fastställa dagordningen med följande tillägg och ändringar:

Ärende 5 – Rytterholmen 1:2 utgår Ärende 9 – Hanekullen 1:5 utgår Extra ärende:

Organisation för plantillstånd Vatten till nybyggda fastigheter

Inventering av kommunens industrimark

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(4)

Samhällsbyggnadsnämnden 2007-05-07 Handläggare:

Förvaltningschef Kristina Christiansson

§ 91

Aktuell budgetprognos Kort redogörelse

Ärendebeskrivning

Ekonom Thorbjörn Berndtsson lämnar kort redovisning av budgetläget.

Tidigare behandling

Arbetsutskottet beslutade enligt § 100/200704-23 följande:

att överlämna ärendet till samhällsbyggnadsnämnden utan eget yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna prognosen.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(5)

Samhällsbyggnadsnämnden 2007-05-07 Handläggare:

Förvaltningschef Kristina Christiansson

§ 92

Tjänstegaranti för miljö- och byggavdelningarna

Bakgrund

Tjörns kommun har sedan en längre tid tillbaka bestämt att styra sin verksamhet i enlighet med modellen ”balanserad styrning”.

För att göra kvalitetsarbetet sammanhängande och begripligt för medborgarna krävs att vissa kommungemensamma krav måste ställas.

Kraven möjliggör också koppling till kommunens verksamhets-

planerings- och budgetprocess och skapar jämförbarhet mellan de olika verksamheterna.

Kommunfullmäktige beslutade den 14 september 2006 om att införa tjänstegarantier som en del av arbetet med att kvalitetssäkra den kommunala verksamheten.

Alla verksamheter skall ha tydligt utarbetade arbetssätt som säkerställer att förväntningarna uppfylls och säkrar kvaliteten i servicen.

Arbetet med att ta fram tjänstegarantier och tydliga arbetssätt förutsätter att personalen är delaktig och engagerad. Detta ger också möjlighet till en konstruktiv dialog som i sig är kvalitetsförbättrande. En tydlighet skapas i organisationen om vad som skall uppnås samtidigt som medarbetarnas yrkeskunskap och kompetens synliggörs. Ett systematiskt sätt att arbeta leder till att en gemensam arbetsstruktur kan skapas.

Tidigare behandling

Arbetsutskottet beslutade enligt § 101/2007-04-23 följande:

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

att godkänna ovanstående tjänstegarantier för hantering av bygglov inom byggavdelningen och renhållningsdispenser inom

miljöavdelningen,

att förutsättning är att beslut kan fattas på delegation och att handlingarna är kompletta

att när kompletta handlingar inkommit och fram till beslut ska handläggningstiden vara högst 4 veckor.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(6)

Samhällsbyggnadsnämnden 2007-05-07

§ 92 forts.

Ärendebeskrivning

Inom Samhällsbyggnadsnämnden introduceras tjänstegarantier för hantering av bygglov inom byggavdelningen och renhållningsdispenser inom miljöavdelningen.

Förutsättning är att beslut kan fattas på delegation och att handlingarna är kompletta.

Från det att kompletta handlingar inkommit och fram till beslut ska handläggningstiden vara högst 4 veckor.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna ovanstående tjänstegarantier för hantering av bygglov inom byggavdelningen och renhållningsdispenser inom

miljöavdelningen,

att förutsättning är att beslut kan fattas på delegation och att handlingarna är kompletta

att när kompletta handlingar inkommit och fram till beslut ska handläggningstiden vara högst 4 veckor.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(7)

Samhällsbyggnadsnämnden 2007-05-07 Handläggare: Planarkitekt Elisabet Börlin

§ 93

Habborsby 2:50

Wallhamn industriområde Beslut om samråd

Detaljplanens innehåll

Syfte med detaljplanen är att möjliggöra tomter för verksamheter inom delar av fastigheten Habborsby.

Planförutsättningar

Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

I kommunens översiktsplan (ÖP 03) ligger området som utvecklingsområde för industribebyggelse (R9).

Området består huvudsakligen av odlingsområde, några hus/uthus och berg. I söder och öster avgränsas aktuellt område av natur, i väster och norr av vägar.

Tidigare behandling

Arbetsutskottet beslutade enligt § 102/2007-04-23 följande:

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna planhandlingarna för samråd.

Plan- och projektavdelningens synpunkter/förslag till beslut

Plan- och projektavdelningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att godkänna planhandlingarna för samråd.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna planhandlingarna för samråd.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(8)

Samhällsbyggnadsnämnden 2007-05-07 Handläggare: Planarkitekt Elisabet Börlin

Ewa Jensen o Lena Engelsen Arkitekt Pär J Ekholm Övre Utsiktsvägen 3 438 34 LANDVETTER

§ 94 Dnr 2006-0161

Habborsby 2:2 del av Planprogram

Planprogrammets innehåll

Syfte med planprogrammet är att möjliggöra uppförandet av cirka 15-20 nya villor inom delar av fastigheten Habborsby 2:2. Området nås väg 723.

Planförutsättningar

Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

I kommunens översiktsplan (ÖP 03) ligger området som oförändrad markanvändning (område av viss betydelse för friluftslivet/närrekreation).

Generella rekommendationer gäller enligt text i tillämpliga delar av kommunen.

Området består huvudsakligen av en ängsyta och berg. I norr och öster avgränsas aktuellt område av natur, i väster av natur och några hus, i söder av Lv 723.

Tidigare behandling

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade enligt § 129/2006-06-12 att bevilja plantillstånd för Habborsby 2:2

Arbetsutskottet beslutade enligt § 103/2007-04-23 följande:

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

att godkänna planhandlingarna för programsamråd.

Plan- och projektavdelningens förslag till beslut

Plan- och projektavdelningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att godkänna planhandlingarna för programsamråd.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna planhandlingarna för programsamråd.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(9)

Samhällsbyggnadsnämnden 2007-05-07 Handläggare: Planarkitekt Elisabet Börlin

§ 95

Planverksamheten med prioritering

Ärendets innehåll

Planavdelningen har tagit fram ett förslag till prioritering av planverksamheten.

Tidigare behandling

Arbetsutskottet beslutade enligt § 104/2007-04-23 följande:

att vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 7 maj ska

diskuteras planprioritering med efterföljande gruppmöte på 1 timma.

Ärendebeskrivning

Planverksamheten redovisas genom en planlista med aktiva planärenden samt intresselistan med inkomna ansökning om att få upprätta detaljplan.

Intresselistans ansökningar har prioriterats utifrån de kriterier som Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om 2007-01-29.

Planavdelningens förslag till beslut

Planavdelningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att godkänna förslag till prioritering av planverksamheten.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att utse arbetsutskottet som en arbetsgrupp som tar fram förslag till prioritering av planverksamheten.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(10)

Samhällsbyggnadsnämnden 2007-05-07 Handläggare:

Bygglovshandläggare Urban Nilsson

NN

§ 96 Dnr 2007/0214

Myggenäs 3:8

Ansökan om förhandsbesked för uppförande av bostadshus

Ansökans innehåll

Ansökan avser uppförande av bostadshus.

Planförutsättningar

Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

I kommunens översiktsplan (ÖP 03) är aktuellt område betecknat RN 1 (natur och friluftsliv).

För platsen gäller strandskydd (förordnande enligt 7 kap 13-18 §§

miljöbalken).

Tidigare behandling

Arbetsutskottet beslutade enligt § 109/2007-04-23 följande:

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan,

att prövning av ansökan ska ske genom detaljplan,

att samhällsbyggnadsnämnden är med motivering enligt ovan inte beredd att tillstyrka att sådan detaljplan får upprätts.

Ärendebeskrivning Allmänt

Tjörn är belägen inom en expansiv tätortsregion. Läget vid havet gör att efterfrågan på mark för olika anspråk är stor.

Tjörn har en begränsad yta och en känslig landskapsbild. Såväl landskap som bebyggelse har ofta stora värden ur kulturhistorisk synpunkt.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(11)

Samhällsbyggnadsnämnden 2007-05-07

§ 96 forts.

Utgångspunkten för den översiktliga planeringen och kommunens bostadsbyggnadsprogram är att ny bebyggelse huvudsakligen ska lokaliseras i anslutning till kommunens tätorter. Därmed blir den nya bebyggelsen lokaliserad nära tätortens serviceutbud. Samtidigt kan det traditionella bebyggelsemönstret bibehållas och delar av landskapet förbli fri från bebyggelse.

Ett mindre antal nya bostadshus förutsättes dock lokaliseras utanför tätorterna utanför detaljplanelagt område. Ny bebyggelse som stödjer eller underlättar pågående markanvändning bör därvid prioriteras framför ansökan utan anknytning till fastigheten. Ny bebyggelse bör lokaliseras i anslutning till befintlig bebyggelse och anpassas till landskapsbild och bebyggelsetradition.

Mot bakgrund av bebyggelsetrycket och kommunens planerade utveckling av bebyggelse och service är det nödvändigt att varje enskild ansökan sätts in i sitt sammanhang. Den samlade effekten av det stora bebyggelsetrycket utanför planlagt område får därför konsekvens vid bedömning av det enskilda ärendet.

Enligt 2 kap plan- och bygglagen ska planläggning och prövning av bygglov och förhandsbesked ske, så att en från allmän synpunkt lämplig utveckling främjas. Mark- och vattenområden skall användas för det ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov.

Vidare stadgas bland annat att bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan samhällsservice. I det fall föreslaget husläge inte berättigar till skolskjuts är det viktigt att vägen till skolan är trafiksäker.

Enligt 3 kap plan- och bygglagen skall byggnader bland annat placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och

landskapsbild och till natur- och kulturvärdena på platsen.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(12)

Samhällsbyggnadsnämnden 2007-05-07

§ 96 forts.

Enligt 5 kap plan- och bygglagen skall prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och ny enstaka byggnad som skall förläggas inom ett område, där det råder stor

efterfrågan på mark för olika anspråk. Prövning av markens lämplighet för ny bebyggelse skall därför ske genom detaljplan inom kommunen.

Möjlighet till undantag finns för enstaka byggnad, bland annat om bygglovet avser bebyggelse med anknytning till verksamhet på platsen.

Den 13 mars 2003 antogs översiktsplanen ÖP 03 för Tjörns kommun. I översiktsplanen redovisas kommunens inställning till plan- och

bygglovsfrågor inom olika kommundelar.

Specifikt för ärendet

Sökande har i ansökan daterad 2007-03-05 närmare redovisat skälen bakom ansökan.

Arbetsutskottets bedömning

Det finns inte behov av ett nytt bostadshus för pågående verksamhet inom eller i anslutning till fastigheten.

Det finns inte skäl att medge undantag från kravet på detaljplan.

Kraven i 2 kapitlet 1 och 2 §§ samt 3 kapitlet 1 § plan- och bygglagen bedöms inte uppfyllas.

Frågan om strandskyddsdispens prövas av samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer dock redan nu att det inte finns särskilda skäl att lämna strandskyddsdispens.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att avslå ansökan,

att prövning av ansökan ska ske genom detaljplan,

att samhällsbyggnadsnämnden är med motivering enligt ovan inte beredd att tillstyrka att sådan detaljplan får upprätts.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.

Handläggare:

Bygglovshandläggare Urban Nilsson

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(13)

Samhällsbyggnadsnämnden 2007-05-07

NN

§ 97 Dnr 2007/0016

Tångeröd 1:106

Ansökan om förhandsbesked för uppförande av bostadshus

Ansökans innehåll

Ansökan avser uppförande av bostadshus.

Planförutsättningar

Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

Aktuellt område är i kommunens översiktsplan (ÖP 79 och i tätortsstudien 06) redovisat som övrigt område på rekommendationskartan och som oförändrat område på markanvändningskartan.

I kommunens översiktsplan (ÖP 03) är aktuellt område betecknat R 3 (utveckling av bebyggelse).

Tidigare behandling

Arbetsutskottet beslutade enligt § 111/2007-04-23 följande:

att överlämna ärendet till samhällsbyggnadsnämnden utan eget yttrande.

Ärendebeskrivning Allmänt

Tjörn är belägen inom en expansiv tätortsregion. Läget vid havet gör att efterfrågan på mark för olika anspråk är stor.

Tjörn har en begränsad yta och en känslig landskapsbild. Såväl landskap som bebyggelse har ofta stora värden ur kulturhistorisk synpunkt.

§ 97 forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(14)

Samhällsbyggnadsnämnden 2007-05-07

Utgångspunkten för den översiktliga planeringen och kommunens bostadsbyggnadsprogram är att ny bebyggelse huvudsakligen ska lokaliseras i anslutning till kommunens tätorter. Därmed blir den nya bebyggelsen lokaliserad nära tätortens serviceutbud. Samtidigt kan det traditionella bebyggelsemönstret bibehållas och delar av landskapet förbli fri från bebyggelse.

Ett mindre antal nya bostadshus förutsättes dock lokaliseras utanför tätorterna utanför detaljplanelagt område. Ny bebyggelse som stödjer eller underlättar pågående markanvändning bör därvid prioriteras framför ansökan utan anknytning till fastigheten. Ny bebyggelse bör lokaliseras i anslutning till befintlig bebyggelse och anpassas till landskapsbild och bebyggelsetradition.

Mot bakgrund av bebyggelsetrycket och kommunens planerade utveckling av bebyggelse och service är det nödvändigt att varje enskild ansökan sätts in i sitt sammanhang. Den samlade effekten av det stora bebyggelsetrycket utanför planlagt område får därför konsekvens vid bedömning av det enskilda ärendet.

Enligt 2 kap plan- och bygglagen ska planläggning och prövning av bygglov och förhandsbesked ske, så att en från allmän synpunkt lämplig utveckling främjas. Mark- och vattenområden skall användas för det ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov.

Vidare stadgas bland annat att bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan samhällsservice. I det fall föreslaget husläge inte berättigar till skolskjuts är det viktigt att vägen till skolan är trafiksäker.

Enligt 3 kap plan- och bygglagen skall byggnader bland annat placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och

landskapsbild och till natur- och kulturvärdena på platsen.

§ 97 forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(15)

Samhällsbyggnadsnämnden 2007-05-07

Enligt 5 kap plan- och bygglagen skall prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och ny enstaka byggnad som skall förläggas inom ett område, där det råder stor

efterfrågan på mark för olika anspråk. Prövning av markens lämplighet för ny bebyggelse skall därför ske genom detaljplan inom kommunen.

Möjlighet till undantag finns för enstaka byggnad, bland annat om bygglovet avser bebyggelse med anknytning till verksamhet på platsen.

Den 13 mars 2003 antogs översiktsplanen ÖP 03 för Tjörns kommun. I översiktsplanen redovisas kommunens inställning till plan- och

bygglovsfrågor inom olika kommundelar.

Specifikt för ärendet

Sökande har i skrivelse daterad 2007-02-06 närmare redovisat skälen bakom ansökan.

Samhällsbyggnadsnämndens bedömning

Samhällsbyggnadsnämnden godtar skälen bakom ansökan.

I detta fall finns skäl att medge undantag från kravet på detaljplan. Ärendet ska därför prövas vidare.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att avloppsfrågan ska prövas av miljöavdelningen,

att remittera ärendet till berörda grannar/fastighetsägare/länsmuseet och ev. andra berörda instanser,

att lämna följande information i ärendet:

• detta beslut är endast ett delbeslut där ytterligare beslutsunderlag inhämtas

• i den fortsatta prövningen avgörs om positivt förhandsbesked ska meddelas eller om ansökan ska avslås,

• om det inte inkommer erinringar mot ansökan sker den fortsatta prövningen på delegation.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(16)

Samhällsbyggnadsnämnden 2007-05-07 Handläggare:

Bygglovshandläggare Lars-Erik Feuk

NN

§ 98 Dnr 2006/1420

Brok 1:17

Ansökan om förhandsbesked för uppförande av bostadshus

Ansökans innehåll

Ansökan avser uppförande av bostadshus.

Planförutsättningar

Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

I kommunens översiktsplan (ÖP 03) är aktuellt område betecknat RN 1 (natur och friluftsliv).

I kommunens översiktsplan ÖP 03) gränsar området till område betecknat RN 8 (naturreservat) samt gränsar till område Natura 2000.

För platsen gäller strandskydd (förordnande enligt 7 kap 13-18 §§

miljöbalken).

Tidigare behandling

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade enligt § 50/2007-02-26 följande att ansökan avslås

att prövning av ansökan ska ske genom detaljplan

att samhällsbyggnadsnämnden är med motivering enligt ovan inte beredd att tillstyrka sådan detaljplan

att avstyrka strandskyddsdispens

Arbetsutskottet beslutade enligt § 113/2007-04-23 följande:

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan,

att prövning av ansökan ska ske genom detaljplan,

att samhällsbyggnadsnämnden är med motivering enligt ovan inte beredd att tillstyrka att sådan detaljplan får upprätts,

att avstyrka strandskyddsdispens.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(17)

Samhällsbyggnadsnämnden 2007-05-07

§ 98 forts.

Ärendebeskrivning Allmänt

Tjörn är belägen inom en expansiv tätortsregion. Läget vid havet gör att efterfrågan på mark för olika anspråk är stor.

Tjörn har en begränsad yta och en känslig landskapsbild. Såväl landskap som bebyggelse har ofta stora värden ur kulturhistorisk synpunkt.

Utgångspunkten för den översiktliga planeringen och kommunens bostadsbyggnadsprogram är att ny bebyggelse huvudsakligen ska lokaliseras i anslutning till kommunens tätorter. Därmed blir den nya bebyggelsen lokaliserad nära tätortens serviceutbud. Samtidigt kan det traditionella bebyggelsemönstret bibehållas och delar av landskapet förbli fri från bebyggelse.

Ett mindre antal nya bostadshus förutsättes dock lokaliseras utanför tätorterna utanför detaljplanelagt område. Ny bebyggelse som stödjer eller underlättar pågående markanvändning bör därvid prioriteras framför ansökan utan anknytning till fastigheten. Ny bebyggelse bör lokaliseras i anslutning till befintlig bebyggelse och anpassas till landskapsbild och bebyggelsetradition.

Mot bakgrund av bebyggelsetrycket och kommunens planerade utveckling av bebyggelse och service är det nödvändigt att varje enskild ansökan sätts in i sitt sammanhang. Den samlade effekten av det stora bebyggelsetrycket utanför planlagt område får därför konsekvens vid bedömning av det enskilda ärendet.

Enligt 2 kap plan- och bygglagen ska planläggning och prövning av bygglov och förhandsbesked ske, så att en från allmän synpunkt lämplig utveckling främjas. Mark- och vattenområden skall användas för det ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov.

Vidare stadgas bland annat att bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan samhällsservice. I det fall föreslaget husläge inte berättigar till skolskjuts är det viktigt att vägen till skolan är trafiksäker.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(18)

Samhällsbyggnadsnämnden 2007-05-07

§ 98 forts.

Enligt 3 kap plan- och bygglagen skall byggnader bland annat placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och

landskapsbild och till natur- och kulturvärdena på platsen.

Enligt 5 kap plan- och bygglagen skall prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och ny enstaka byggnad som skall förläggas inom ett område, där det råder stor

efterfrågan på mark för olika anspråk. Prövning av markens lämplighet för ny bebyggelse skall därför ske genom detaljplan inom kommunen.

Möjlighet till undantag finns för enstaka byggnad, bland annat om bygglovet avser bebyggelse med anknytning till verksamhet på platsen.

Den 13 mars 2003 antogs översiktsplanen ÖP 03 för Tjörns kommun. I översiktsplanen redovisas kommunens inställning till plan- och

bygglovsfrågor inom olika kommundelar.

Specifikt för ärendet

Sökande har i skrivelse daterad 2007-03-26 närmare redovisat skälen bakom ansökan.

Inom område betecknat RN 1 ska enligt översiktsplanen gälla ”stor

restriktivitet mot uppförande av ny byggnad eller andra bygglovskrävande åtgärder, som begränsar allmänhetens åtkomst av området.”

Arbetsutskottets bedömning

Bostadshuset behövs inte för pågående verksamhet inom eller i anslutning till fastigheten. Det finns inte skäl att medge undantag från kravet på detaljplan. Föreslagen lokalisering står i strid mot översiktsplanens intentioner och miljöbalkens bestämmelser. Fastigheten bedöms olämplig att ta i anspråk för bebyggelse.

Samhällsbyggnadsnämnden bör därför avslå ansökan Frågan om strandskyddsdispens prövas av länsstyrelsen.

Samhällsbyggnadsnämnden bör dock avstyrka att sådan dispens lämnas.

§ 98 forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(19)

Samhällsbyggnadsnämnden 2007-05-07

Samhällsbyggnadsnämndens bedömning

Samhällsbyggandsnämnden instämmer i arbetsutskottets bedömning.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att avslå ansökan,

att prövning av ansökan ska ske genom detaljplan,

att samhällsbyggnadsnämnden är med motivering enligt ovan inte beredd att tillstyrka att sådan detaljplan får upprätts,

att avstyrka strandskyddsdispens.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(20)

Samhällsbyggnadsnämnden 2007-05-07 Handläggare:

Bygglovshandläggare Urban Nilsson

NN

§ 99 Dnr 2007/0199

Hövik 4:34

Fråga om överträdelse mot plan- och bygglagen (PBL) samt ansökan om bygglov i efterhand för om- och tillbyggnad av bostadshus

Ansökans innehåll

Ansökan avser bygglov i efterhand för om- och tillbyggnad av bostadshus.

Planförutsättningar

För fastigheten gäller fastställd detaljplan för Hövik 3:34, 3:68 Kleva 1:15 (912).

Tidigare behandling

Arbetsutskottet beslutade enligt § 122/2007-04-23 följande:

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

att samhällsbyggnadsnämnden bedömer aktuell tillbyggnad vara bygglovpliktig,

att bygglov beviljas i efterhand för den utan bygglov uppförda tillbyggnaden,

att medge mindre avvikelse från fastställd detaljplan,

att byggnadsavgift om 9.740 kronor debiteras då byggnadsarbeten utförts utan erforderligt bygglov. Byggnadsavgiften ska inbetalas till Länsstyrelsen i Västra Götaland, Rättsenheten, 462 82 Vänersborg, postgiro 35184-1 senast två månader efter det att detta beslut vunnit laga kraft.

Ärendebeskrivning

Sökande har i ansökan daterad 2007-02-26 ansökt om bygglov i efterhand för om- och tillbyggnad av bostadshus.

Befintligt bostadshus avviker från fastställd detaljplan beträffade läge på tomten samt avstånd till tomtgräns.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(21)

Samhällsbyggnadsnämnden 2007-05-07

§ 99 forts.

Enligt 17 kap 18 a § plan- och bygglagen (PBL) får förklaras att åtgärd, som tidigare utförts i strid mot exempelvis en byggnadsplan, skall anses utgöra en sådan avvikelse som avses i 8 kap 11 § PBL.

Den utan lov uppförda om- och tillbyggnaden avviker från fastställd detaljplan beträffande byggnadshöjd, byggnadsarea samt läge på tomten.

Godkännande från berörda grannar föreligger.

Om någon utan lov utför åtgärd, som kräver bygglov, skall s k byggnadsavgift tas ut. Byggnadsavgiften bestämmes normalt till ett belopp, som motsvarar fyra gånger den avgift, som skulle ha betalats om lov för samma åtgärd meddelats (10 kap 4 § PBL).

Byggnadsavgiften skall tas ut av den eller de som när överträdelsen begicks var ägare av den fastighet eller byggnad som den olovliga

åtgärden avsåg. Byggnadsavgiften prövas av samhällsbyggnadsnämnden.

Byggnadsavgiften beräknas med utgångspunkt från avgiften för bygglov för uppförande av bostadshus, varvid mätningsavgiften fråndragits.

Byggnadsavgiften uppgår därmed till 4 x 2.435 kronor dvs 9.740 kronor.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att samhällsbyggnadsnämnden bedömer aktuell tillbyggnad vara bygglovpliktig,

att bygglov beviljas i efterhand för den utan bygglov uppförda tillbyggnaden,

att medge mindre avvikelse från fastställd detaljplan,

att byggnadsavgift om 9.740 kronor debiteras då byggnadsarbeten utförts utan erforderligt bygglov. Byggnadsavgiften ska inbetalas till Länsstyrelsen i Västra Götaland, Rättsenheten, 462 82 Vänersborg, postgiro 35184-1 senast två månader efter det att detta beslut vunnit laga kraft.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(22)

Samhällsbyggnadsnämnden 2007-05-07

§ 99 forts.

Allmänna upplysningar:

Utstakning:

Utstakning av fristående byggnads läge skall utföras av Samhällsbyggnadsnämnden.

Byggnadsinspektör Urban Nilsson tel. 0304 601143 alt. Lars-Erik Feuk tel. 0304 601141 kontaktas för att avtala lämplig tidpunkt.

Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

Samhällsbyggnadsförvaltningen delger under vissa förutsättningar grannar beslut om bygglov. Detta anges i så fall i protokollet. Ni bör dock bevisligen underrätta övriga eventuellt berörda grannar om beslutet. Detta är nämligen förutsättning för att beslutet skall vinna laga kraft, vilket sker tre veckor efter att granne fått del av beslutet och ej överklagat beslutet.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(23)

Samhällsbyggnadsnämnden 2007-05-07 Handläggare:

Bygglovshandläggare Urban Nilsson

HB Almösunds Strand

Slupgränd 4

471 61 MYGGENÄS

§ 100 Dnr 2007/0233

Mällby 1:29

Ansökan om bygglov för småbåtshamn samt parkering

Ansökans innehåll

Ansökan avser bygglov för småbåtshamn (bryggor) samt parkering.

Planförutsättningar

För fastigheten gäller dels fastställd detaljplan för Ävja och Mällby (1086) samt del av fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område.

Enligt kommunens översiktsplan (ÖP 03) är aktuellt område betecknat R6 småbåtshamn, tätortsområde samt närströvområde.

Tidigare behandling

Arbetsutskottet beslutade enligt § 124/2007-04-23 följande:

att överlämna ärendet till samhällsbyggnadsnämnden utan eget yttrande.

Jäv

Claes Jansson (s) anmäler jäv och deltar därför inte i ärendehanteringen och beslutet.

Gunilla Dristig Nordberg (s) går in som tjänstgörande ersättare.

Ärendebeskrivning

Förslaget bedöms planenligt i den del som är belägen inom detaljplan samt den del som ligger utanför detaljplan följer ÖP 03 intentioner.

Berörda sakägares yttrande ska dock inhämtas.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(24)

Samhällsbyggnadsnämnden 2007-05-07

§ 100 forts.

Samhällsbyggnadsnämndens bedömning

Samhällsbyggnadsnämnden delegerar till bygglovshandläggare att slutligt pröva ärendet när vägföreningens positiva yttrande inkommit och när avtal är upprättat angående parkeringsplatser.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att delegera till bygglovshandläggare att slutligt pröva ärendet när vägföreningens positiva yttrande inkommit samt när avtal är upprättat angående parkeringsplatser.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(25)

Samhällsbyggnadsnämnden 2007-05-07 Handläggare:

Bygglovshandläggare Urban Nilsson

NN

§ 101 Dnr 2006/0697

Stora Dyrön 1:420

Ansökan om bygglov för uppförande av bostadshus

Ansökans innehåll

Ansökan avser uppförande av bostadshus.

Planförutsättningar

För fastigheten gäller antagen detaljplan för bostäder m m vid Dyröns skola (P27).

Tidigare behandling

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade enligt § 213/2006-10-09 följande att återremittera ärendet till byggavdelningen, så sökanden beredes

tillfälle att omarbeta förslaget,

att sådan omarbetning ska vara Samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 31 januari 2007. I annat fall avgörs ärendet med stöd av redan inlämnade handlingar.

Arbetsutskottet beslutade enligt § 125/2007-04-23 följande:

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att bygglov beviljas,

att som föreskrift meddelas att träfasader ska målas med ljus (helst vit) täckande färg och tak beläggas med matt rött taktegel,

att bygganmälan har inlämnats. Separat svar kommer att lämnas.

Ärendebeskrivning

Sökande har inlämnat 2 st förslag.

Förslag 1 följer detaljplanen.

I förslag 2 avviker bebyggelsen från antagen detaljplan beträffande byggnadsarea, läge på tomt, avstånd gräns och takvinkel.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(26)

Samhällsbyggnadsnämnden 2007-05-07

§ 101 forts.

Ägare till fastigheten Stora Dyrön 1:422 har i skrivelse daterad 2007-04- 18 inkommit med erinringar.

Övriga berörda grannar har inga erinringar.

Prövningen gäller ej friggeboden.

Byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt

tilltalande, lämpliga för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan (3 kap 1 § plan- och bygglagen, PBL).

Byggnader skall placeras och utformas så att de eller deras avsedda användning inte medför fara eller betydande olägenheter för omgivningen (3 kap 2 § plan- och bygglagen, PBL).

Arbetsutskottets bedömning

Arbetsutskottet bedömer att avvikelserna inte följer detaljplanens intentioner och förordar förslag 1.

Samhällsbyggnadsnämndens bedömning

Samhällsbyggnadsnämnden instämmer i arbetsutskottets bedömning.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att bygglov beviljas,

att som föreskrift meddelas att träfasader ska målas med ljus (helst vit) täckande färg och tak beläggas med matt rött taktegel,

att bygganmälan har inlämnats. Separat svar kommer att lämnas.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(27)

Samhällsbyggnadsnämnden 2007-05-07

§ 101 forts.

Allmänna upplysningar:

Utstakning:

Utstakning av fristående byggnads läge skall utföras av Samhällsbyggnadsnämnden.

Byggnadsinspektör Urban Nilsson tel. 0304 601143 alt. Lars-Erik Feuk tel. 0304 601141 kontaktas för att avtala lämplig tidpunkt.

Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

Samhällsbyggnadsförvaltningen delger under vissa förutsättningar grannar beslut om bygglov. Detta anges i så fall i protokollet. Ni bör dock bevisligen underrätta övriga eventuellt berörda grannar om beslutet. Detta är nämligen förutsättning för att beslutet skall vinna laga kraft, vilket sker tre veckor efter att granne fått del av beslutet och ej överklagat beslutet.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(28)

Samhällsbyggnadsnämnden 2007-05-07 Handläggare:

Bygglovshandläggare Urban Nilsson

NN

§ 102 Dnr 2007/0173

Södra Bäck 2:29 (2:28 avstyckning från)

Ansökan om bygglov för uppförande av garage

Ansökans innehåll

Ansökan avser uppförande av garage.

Planförutsättningar

För fastigheten gäller antagen detaljplan för Djupviks varv m m (P 89/3).

Tidigare behandling

Arbetsutskottet beslutade enligt § 127/2007-04-23 följande:

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att bygglov beviljas,

att medge mindre avvikelse från antagen detaljplan,

att bygganmälan och ansökan om godkännande av kvalitetsansvarig ska inlämnas senast 3 veckor innan byggstart.

Ärendebeskrivning

Föreslaget garage avviker från antagen detaljplan beträffande användningssätt.

Berörda grannar har inga erinringar.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att bygglov beviljas,

att medge mindre avvikelse från antagen detaljplan,

att bygganmälan och ansökan om godkännande av kvalitetsansvarig ska inlämnas senast 3 veckor innan byggstart.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(29)

Samhällsbyggnadsnämnden 2007-05-07

§ 102 forts.

Allmänna upplysningar:

Utstakning:

Utstakning av fristående byggnads läge skall utföras av Samhällsbyggnadsnämnden.

Byggnadsinspektör Urban Nilsson tel. 0304 601143 alt. Lars-Erik Feuk tel. 0304 601141 kontaktas för att avtala lämplig tidpunkt.

Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

Samhällsbyggnadsförvaltningen delger under vissa förutsättningar grannar beslut om bygglov. Detta anges i så fall i protokollet. Ni bör dock bevisligen underrätta övriga eventuellt berörda grannar om beslutet. Detta är nämligen förutsättning för att beslutet skall vinna laga kraft, vilket sker tre veckor efter att granne fått del av beslutet och ej överklagat beslutet.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(30)

Samhällsbyggnadsnämnden 2007-05-07 Handläggare:

Bygglovshandläggare Lars-Erik Feuk

NN

§ 103 Dnr 2007/0309

Hovlanda 1:26

Ansökan om bygglov för uppförande av bostadshus (ersättningshus)

Ansökans innehåll

Ansökan avser uppförande av bostadshus (ersättningshus).

Planförutsättningar

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område.

Tidigare behandling

Arbetsutskottet beslutade enligt § 130/2007-04-23 följande:

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att bygglov beviljas,

att som föreskrift meddelas att träfasader ska målas med ljus (helst vit) täckande färg och tak beläggas med matt rött taktegel,

att bygg- och rivningsanmälan och ansökan om godkännande av kvalitetsansvarig ska inlämnas senast 3 veckor innan byggstart.

Ärendebeskrivning

Godkännande från berörda grannar föreligger.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att bygglov beviljas,

att som föreskrift meddelas att träfasader ska målas med ljus (helst vit) täckande färg och tak beläggas med matt rött taktegel,

att bygg- och rivningsanmälan och ansökan om godkännande av kvalitetsansvarig ska inlämnas senast 3 veckor innan byggstart.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(31)

Samhällsbyggnadsnämnden 2007-05-07

§ 103 forts.

Allmänna upplysningar:

Utstakning:

Utstakning av fristående byggnads läge skall utföras av Samhällsbyggnadsnämnden.

Byggnadsinspektör Urban Nilsson tel. 0304 601143 alt. Lars-Erik Feuk tel. 0304 601141 kontaktas för att avtala lämplig tidpunkt.

Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

Samhällsbyggnadsförvaltningen delger under vissa förutsättningar grannar beslut om bygglov. Detta anges i så fall i protokollet. Ni bör dock bevisligen underrätta övriga eventuellt berörda grannar om beslutet. Detta är nämligen förutsättning för att beslutet skall vinna laga kraft, vilket sker tre veckor efter att granne fått del av beslutet och ej överklagat beslutet.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(32)

Samhällsbyggnadsnämnden 2007-05-07 Handläggare:

Bygglovshandläggare Lars-Erik Feuk

3 GIS AB

Box 562

371 23 KARLSKRONA

§ 104 Dnr 2005/1381

Tyfta 1:5

Ansökan om bygglov för uppförande av mast och 2 st teknikbodar

Ansökan innehåll

Ansökan avser bygglov för uppförande av en 48 m hög mast och 2 st teknikbodar.

Planförutsättningar

Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

Aktuellt område är i kommunens översiktsplan (ÖP 03) redovisat som övrigt område på rekommendationskartan och som oförändrat område på markanvändningskartan.

Tidigare behandling

Miljö- och byggnämnden gjorde enligt § 86/2004-04-19 följande bedömning:

Enligt den av kommunen antagna mastpolicyn bör lokaliseringen

avstyrkas då Tjörns kommun ställer krav på samordning av master för att minimera det totala antalet master inom kommun.

Miljö- och byggnämnden beslutade enligt § 86/2004-04-19 följande:

Ansökan avslås då förslaget inte överensstämmer med Tjörns kommuns mastpolicy § 222/2002-09-23.

Samhällsbyggnadsnämnden gjorde enligt § 14/2006-01-30 följande bedömning:

Förslaget är inte förenligt med 3 kap 1 och 2 §§ plan- och bygglagen samt grundläggande bestämmelser för hushållning med markområden enligt 2 och 3 kap miljöbalken.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(33)

Samhällsbyggnadsnämnden 2007-05-07

§ 104 forts.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade enligt § 14/2006-01-30 följande:

att avslå ansökan.

Arbetsutskottet beslutade enligt § 98/2007-03-19 följande

att överlämna ärendet till samhällsbyggnadsnämnden utan eget yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade enligt § 85/2007-04-02 följande att återremittera ärendet till byggavdelningen för inväntande av slutliga

yttranden.

Arbetsutskottet beslutade enligt § 131/2007-04-23 följande:

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att bygglov beviljas,

att bygganmälan och ansökan om godkännande av kvalitetsansvarig ska inlämnas senast 3 veckor innan byggstart.

Ärendebeskrivning

Sökande önskar placera en 48 m hög mast och 2 st teknikbodar. Ansökan avser samma plats som i tidigare bygglov.

Vid besiktning av platsen 2003-12-18 konstateras att en befintlig mast finns ca 80 m från föreslaget läge. Sökande tillskrevs 2004-01-15 att samordning skall ske enligt Tjörns mastpolicy.

Byggenheten har vidtalat Relacom som har uppdraget att bedöma inplaceringar av mobiltelefonsiter. Enligt Relacom är mastens övre del alldeles för klen för att godkänna 3 GIS behov. Det är inte antennen (3 st) som utgör problemet utan dess 6 st grova och tunga kablar.

Befintliga antenner används idag. Några kommer att tas ur bruk 2007, men 3 GIS är inte behjälpt av detta, då de är av mindre storlek.

Relacom har i skrivelse daterad 2005-11-30 motiverat varför 3 GIS inte kan ansluta antenner och kablar i befintlig mast.

Försvarsmakten har i beslut daterat 2004-03-31 ingen erinran.

Länsstyrelsen har i beslut 2007-01-17 upphävt det överklagade beslutet och visar ärendet åter till samhällsbyggnadsnämnden för fortsatt

handläggning.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(34)

Samhällsbyggnadsnämnden 2007-05-07

§ 104 forts.

Länsstyrelsen gör i beslutet följande bedömning:

”Masten ska uppföras på en delvis skogsklädd höjd ovanför en

motorbana och ca 80 meter från en befintlig mobiltelefonmast. Miljö- och byggnämnden i Tjörn beslutade den 19 april 2004 att avslå en ansökan om bygglov för mast på samma plats med motiveringen att förslaget inte stämmer överens med kommunens mastpolicy.

Operatören har upplysts om att samordning ska ske enligt kommunens mastpolicy. Sökanden har härefter motiverat varför samordning inte kan ske.

Kommunens mastpolicy är inte rättsligt bindande men kan utgöra vägledning vid bedömningen av bygglov. Bygglov kan emellertid inte nekas med hänvisning enbart till detta dokument.

Länsstyrelsen har i samrådsyttrande enligt 12 kap 6 § miljöbalken (MB) den 29 december 2003 yttrat bl a följande. Platsen ligger inom ett område av riksintresse enligt 4 kap MB. P platsen finns dock inga dokumenterade särskilt höga naturvärden. Länsstyrelsen anser att antalet master i landskapet, bl a med hänsyn till landskapsbilden, bör vara så litet som möjligt. Det är därför angeläget att utbyggnaden av master så långt som möjligt samordnas mellan de olika

mobilföretagen. Länsstyrelsen förutsätter att Ni noga överväger möjligheten att utnyttja redan befintliga master. Om detta inte är möjligt är Länsstyrelsen beredd att godta den föreslagna

lokaliseringen.

Länsstyrelsen finner inte skäl att frångå denna bedömning i

bygglovsärendet. Länsstyrelsen finner inte att en mast på den sökta platsen strider mot kraven i 3 kap 1 § PBL.

Samhällsbyggnadsnämnden har vidare ansett att förslaget inte är förenligt med 3 kap 2 § PBL. I denna paragraf talas om betydande olägenheter för omgivningen. I nämndens beslut anges att berörda grannar inte är hörda. Länsstyrelsen finner därmed inte att något skäl för att avslå ansökan med stöd av 3 kap 2 § PBL har framkommit i ärendet.

Nämnden har vidare hänvisat till 2 och 3 kap i miljöbalken.

Någon hänvisning från PBL till 2 kap MB finns inte. Länsstyrelsen finner inte heller att reglerna i 3 eller 4 kap MB utgör skäl att avslå ansökan om bygglov.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(35)

Samhällsbyggnadsnämnden 2007-05-07

§ 104 forts.

Sammanfattningsvis finner Länsstyrelsen att det som nämnden anfört inte utgör skäl att vägra bygglov. Ärendet ska därför visas åter till samhällsbyggnadsnämnden för nytt beslut med anledning av ansökan.

Innan beslutet fattas bör berörda grannar höras.”

Bohusläns museum har i skrivelse daterad 2007-03-29 inga erinringar.

Kultur- och fritidsnämnden har i skrivelse daterad 2007-04-13 inga erinringar.

Negativa granneyttrande har inkommit 2007-03-12 och 2007-03-19 från fastigheterna Fagerfjäll 1:31, 1:35, 1:49 och Tyfta 2:16, 4:1 och 4:2 samt Budalen 1:12.

Negativt granneyttrande har inkommit i skrivelse daterad 2007-03-21 från fastighetsägare i Budalen.

Sökande har i skrivelse daterad 2007-04-13 kommenterat inkomna synpunkter.

Byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt

tilltalande, lämpliga för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan (3 kap 1 § plan- och bygglagen, PBL).

Byggnader skall placeras och utformas så att de eller deras avsedda användning inte inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller betydande olägenheter för omgivningen (3 kap 2 § plan- och bygglagen, PBL).

Samhällsbyggnadsnämndens bedömning

Länsstyrelsen har i beslut 2007-01-17 redan bedömt ärendet utifrån 3 kap 1 § och delvis 3 kap 2 § plan- och bygglagen. Länsstyrelsen finner att dessa lagrum inte utgjort skäl att avslå ansökan. Inte heller utgör reglerna i 2, 3 eller 4 kap miljöbalken enligt Länsstyrelsen skäl att avslå ansökan.

Med utgångspunkt från länsstyrelsens beslut bedömes det finnas liten möjlighet att i detta läge avslå ansökan om bygglov. Visserligen har erinringar inkommit från grannar/fastighetsägare.

§ 104 forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(36)

Samhällsbyggnadsnämnden 2007-05-07

Men utifrån Länsstyrelsens beslut bedömes det knappast rimligt att hävda, att masten skulle inneböra fara eller betydande olägenhet för omgivningen, trots grannars/fastighetsägares erinringar.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att bygglov beviljas,

att bygganmälan och ansökan om godkännande av kvalitetsansvarig ska inlämnas senast 3 veckor innan byggstart.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.

Allmänna upplysningar:

Utstakning:

Utstakning av fristående byggnads läge skall utföras av Samhällsbyggnadsnämnden.

Byggnadsinspektör Urban Nilsson tel. 0304 601143 alt. Lars-Erik Feuk tel. 0304 601141 kontaktas för att avtala lämplig tidpunkt.

Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

Samhällsbyggnadsförvaltningen delger under vissa förutsättningar grannar beslut om bygglov. Detta anges i så fall i protokollet. Ni bör dock bevisligen underrätta övriga eventuellt berörda grannar om beslutet. Detta är nämligen förutsättning för att beslutet skall vinna laga kraft, vilket sker tre veckor efter att granne fått del av beslutet och ej överklagat beslutet.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(37)

Samhällsbyggnadsnämnden 2007-05-07

§ 106

Meddelanden

Byggavdelningen Länsrätten i Göteborg

Dom 2007-03-23. Mål nr 81-07 rotel 17

Angående bygglov enligt plan- och bygglagen (Myggenäs 1:78, 1:112).

Länsrätten i Göteborg

Underrättelse 2007-03-20 Mål nr 9304-06 rotel 27 Angående bygglov (Koholmen 1:208)

Länsrätten i Göteborg

Dom 2007-04-12 Mål nr 9304-06 rotel 27

Angående tillfälligt bygglov för ianspråktagande av byggnad för caféverksamhet (Koholmen 1:208)

Vänersborgs Tingsrätt

Dom 2007-04-03 Mål nr M 2733-06

Strandskyddsdispens för gångbrygga och lastbrygga på Klövedals-Bö S:2.

Skrivelse daterad 2007-04-10 från Johan Zetterberg angående Åstol 1:45.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(38)

Samhällsbyggnadsnämnden 2007-05-07

Plan- och projektavdelningen

§ 107

Organisation för plantillstånd

Ärendebeskrivning

I Tjörns kommun är det många som anmäler sitt intresse för att upprätta detaljplaner.

För att underlätta planhanteringen för dem, som önskar anlita konsulter till hjälp, föreslår socialdemokraterna, folkpartiet, samhällets bästa,

centerpartiet och miljöpartiet ge plan- och projektavdelningen i uppdrag att utforma en mall för hela planprocessen, för att möjliggöra för

markägare och konsulter att göra så stora delar av planarbetet som möjligt, på ett effektivt och tillfredsställande sätt.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att uppdra åt plan- och projektavdelningen utforma en mall för hela planprocessen för hjälp till markägare och konsulter.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(39)

Samhällsbyggnadsnämnden 2007-05-07

Teknik- och servicenämnden

§ 108

Vatten till nybyggda fastigheter

Ärendebeskrivning

Enligt uppgift förekommer det ett stort läckage i kommunens

vattenledningssystem. Hur stort detta läckage är förekommer det olika uppgifter om

För att möjliggöra intentionen från socialdemokraterna, folkpartiet,

samhällets bästa, centerpartiet och miljöpartiet om minst 100 nya bostäder per år måste vattentillgången vara säkerställd.

Då utbyggnadstakten är beroende av bland annat vattentillgången på Tjörn, skulle samhällsbyggnadsnämnden vara tacksam om teknik- och servicenämnden kan besvara nedanstående frågor före juli månad 2007:

• Hur stort är läckaget i kommunens vattenledningssystem?

• Vad avser nämnden vidta för åtgärder för att minska läckaget?

• Hur stort läckage anser nämnden är ekonomiskt acceptabelt?

• När kan åtgärderna vara utförda?

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att ställa sig bakom ovanstående frågeställning.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(40)

Samhällsbyggnadsnämnden 2007-05-07

§ 109

Inventering av kommunens industrimark

Ärendebeskrivning

Kommunens industrimark är på väg att bli en brist för företag som vill etablera sig i Tjörns kommun. Med anledning av detta yrkar

socialdemokraterna, folkpartiet, samhällets bästa, centerpartiet och miljöpartiet på att samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att

inventera den industrimark som finns tillgänglig idag i kommunen samt att föreslå ytterligare markområde för industriändamål.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att ge förvaltningen i uppdrag att inventera den industrimark som finns tillgänglig idag,

att föreslå ytterligare markområde för industriändamål.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

References

Related documents

IT- och kvalitetsavdelningen har tillsammans med en politisk styrgrupp upprättat förslag till reviderad webbpolicy för Tjörns kommun.. Webbpolicyn gäller för samtliga webbplatser

Benny Andersson (s) yrkar bifall till liggande förslag.. Lars Thorsson (m) yrkar bifall till

Förslag till lokala miljömål för Tjörns kommun Tjänsteutlåtande den 25 mars 2014.. Tjänsteutlåtande den 13

Benny Andersson (S) yrkar på återremiss för remiss till partierna samt till socialdemokraternas förslag till beslut enligt följande:.. • Vi vill ha fler politiker

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet som majoriteten tog under punkt 7, på socialnämnden den 20/11-2013; att Lilldals äldreboende från och med 2014-07-01 får drivas

Birgitta Harberg, avdelningschef Individ- och familjeavdelningen föredrar ärendet Socialnämnden beslutar. Redovisningen läggs

Ingegärd Gundersvik, avdelningschef för funktionshinder föredrar ärendet Socialnämnden beslutar. Redovisningen läggs

Prövningen av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ska ske genom detaljplan när ett nytt byggnadsverk ska uppföras på en plats där

Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska prövas genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och vid ny enstaka byggnad, om

Enligt 5 kap plan- och bygglagen skall prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genom detaljplan bland annat vid ny

Klagomål har inkommit över bebyggelse inom fastigheten dels från 2002 till 2005, dels i samband med nu aktuell ansökan om bygglov för. tillbyggnad av

Enligt 5 kap plan- och bygglagen skall prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genom detaljplan bland annat vid ny

Enligt 5 kap plan- och bygglagen skall prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genom detaljplan bland annat vid ny

Enligt 5 kap plan- och bygglagen skall prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genom detaljplan bland annat vid ny

Enligt 5 kap plan- och bygglagen skall prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genom detaljplan bland annat vid ny

Enligt 5 kap plan- och bygglagen skall prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genom detaljplan bland annat vid ny

Miljö- och byggnämnden avvaktar med vidare prövning av ärendet, tills ett informationsmöte hållits om hanteringen av ärenden, som rör master och apparatur för

Enligt 5 kap plan- och bygglagen skall prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genom detaljplan bland annat vid ny

Enligt 5 kap plan- och bygglagen skall prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genom detaljplan bland annat vid ny

Enligt 5 kap plan- och bygglagen skall prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genom detaljplan bland annat vid ny

Enligt 5 kap plan- och bygglagen skall prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genom detaljplan bland annat vid ny

Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för omgivningen (2 kap 9

Inga-Lill Hast (M), Robert Johansson (MP), Gunilla Nordberg (S) och Benny Halldin (S) yrkar bifall till förslag till beslut... Justerandes sign