• No results found

Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl"

Copied!
60
0
0

Full text

(1)

Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl. 13.00–16.20

Beslutande Hans Kristensson (fp), ordf.

Karl-Erik Persson (ka), vice ordf., jäv § 70 Benny Andersson (s)

Leif Göbel (s) Jan Thorin (s)

Erling Alsin (s)

Inga Olsson (c)

Anders Wernesten (fp)

Morgan Bråse (sb)

Marianne Sundling (m)

Thomas Jakobsson (m)

Jörgen Myrberg (kd)

Göte Jönsson (ka)

Thomas Kristiansson (ka), tjänstg. ers. § 70 Lars Carlsson (ka), ej tjänstg. ers. jäv § 70

Övriga deltagande

Ersättare Tahmina Miakihl (s), Peter Johansson (mp), Jonas Lindqvist (c), Thomas Kristiansson (ka), Sture Sandström (m) fr o m § 73 och Lars Carlsson (ka)

Tjänstemän Gullan Eriksson sekr, Kristina Christiansson förvaltningschef, Tore Järvengren

stadsarkitekt, Maria Palm plan- o projektchef §§ 61-74, Kennet Jonsson miljöchef §§ 61-62 + 75, Håkan Bergstram räddningschef §§ 71-72, Thorbjörn Berndtsson ekonom §§ 61-62, miljö- och hälsoskyddsinspektör Maria Hübinette § 75,Tinna Harling planarkitekt och Elisabet Börlin planarkitekt §§ 68-70, Urban Nilsson bygglovshandläggare och Lars-Erik Feuk bygglovshandläggare §§ 76-88.

Utses att justera Jörgen Myrberg (kd)

Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2007-04-04

Underskrifter Sekreterare ______________________________________________ Paragraf 61-88

Gullan Eriksson

Ordförande ________________________________________________________________________

Hans Kristensson (fp)

Justerare ________________________________________________________________________

Jörgen Myrberg (kd)

______________________________________________________________________________________________________

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2007-04-02

Datum för Datum för

anslagets uppsättande 2007-04-05 anslagets nedtagande 2007-04-26 Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen

_________________________________________

Gullan Eriksson

Utdragsbestyrkande

(2)

§ 61

Fastställande av dagordning

Arbetsutskottet beslutar

att fastställa dagordningen med följande tillägg och ändringar:

Extra ärende

Myggenäs 12:3 – Intresseanmälan om att få ingå i planområde Almöbacken-Myggenäs

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(3)

Handläggare:

Förvaltningschef Kristina Christiansson

§ 62

Aktuell budgetuppföljning Kort redogörelse

Ärendebeskrivning

Ekonom Thorbjörn Berndtsson lämnar kort redovisning av budgetläget.

Tidigare behandling

Arbetsutskottet beslutade enligt § 58/2007-03-19 följande:

att notera informationen

att överlämna ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna prognosen.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(4)

Handläggare:

T f plan- och projektchef Maria Palm

§ 63

Tjänster för hantering av planer, exploatering och trafikfrågor

Ärendebeskrivning

Tjörns kommun befinner sig i ett expansivt skede med en mycket stor efterfrågan på samhällsutveckling och ny bebyggelse. Politiskt finns en vilja att skapa ett hundra nya och varierande boenden om året. En del nya boenden kommer att vara tomter som säljs via den kommunala tomtkön.

Kommunen deltar även i GR:s projekt K 2020 där framtidens

kollektivtrafik i Göteborgsregionen planeras. Det pågår för närvarande många framåtsyftande och kreativa projekt som kommer att få stor påverka för kommunens utveckling på både kortare och längre sikt. För att kunna möta dessa krav måste kommunens organisation anpassas till behovet.

Tidigare behandling

Arbetsutskottet beslutade enligt § 59/2007-03-19 följande:

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att inrätta de tre nya tjänsterna enligt ovan

att återbesätta tjänsten som exploateringsingenjör

Plan- och projektavdelningens synpunkter/förslag till beslut

Behov finns av följande tjänster

För att kunna möta kraven föreslås samhällsbyggnadsnämnden att inrätta följande tjänster:

En tvåårig projektanställning (heltid) för en planarkitekt. Tjänsten finansieras till 65 % med kommunbidrag. Kostnad ca 416.000 kronor.

En tvåårig projektanställning (heltid) för en exploateringsingenjör.

Tjänsten finansieras via mark och exploateringsbudgeten.

En tillsvidare anställning (heltid) för en trafikingenjör. Tjänsten finansieras via kommunbidrag. Kostnad ca 640.000 kronor.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(5)

§ 63 forts.

Återbesättning görs av en exploateringsingenjör. Tjänsten är tillsvidare, omfattar 100% och finansieras via mark och exploateringsbudgeten.

Yrkanden

Benny Andersson (s) yrkar bifall till inrättande av tjänsterna enligt plan- och projektavdelningens förslag.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelsen inrätta en tillsvidare anställning (heltid) som trafikingenjör, samt

att inrätta en tvåårig projektanställning (heltid) som planarkitekt och att äska pengar hos kommunstyrelsen för finansiering av dessa tjänster, att inrätta en tvåårig projektanställning (heltid) som

exploateringsingenjör samt

att återbesätta tillsvidare tjänsten (heltid) som exploateringsingenjör.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(6)

Handläggare:

Förvaltningschef Kristina Christiansson

§ 64

Delegationer för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet

Ärendebeskrivning

Gällande delegationsordning inom samhällsbyggnadsförvaltningen omfattar ett antal ämnesområden och delegationer. Det pågår en översyn av samhällsbyggnadsnämndens reglemente och delegationer som beräknas vara klar under maj månad 2007.

Fram till dess, att översynen är klar, föreslås att nuvarande

delegationsordning ska gälla fram till dess att nämndens nya reglemente är beslutat om av kommunfulläktige.

Tidigare behandling

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade enligt § 7/2007-01-02 följande:

att nuvarande delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter ska fortsätta gälla t o m 2007-04-02.

Dessa verksamheter är Byggavdelningen Miljöavdelningen Räddningstjänsten Trafikfrågor

Arbetsutskottet beslutade enligt § 60/2007-03-19 följande:

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

att nuvarande delegationsordning, som beslutades om 2007-01-02 § 7, ska fortsätta gälla tills nämndens nya reglemente är beslutat om i kommunfullmäktige.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att nuvarande delegationsordning, som beslutades om 2007-01-02 § 7, ska fortsätta gälla tills ny delegation beslutas. Detta sker efter att kommunfullmäktige fastställt nytt reglemente.

Expedieras: Byggavdelningen Miljöavdelningen Räddningstjänsten

Kjell Olsson, trafikfrågor

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(7)

Handläggare: Stadsarkitekt Tore Järvengren

§ 65

Delegation till samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Förhandsbesked och bygglov

Ärendebeskrivning

Gällande delegationsordning inom samhällsbyggnadsförvaltningen omfattar ett antal ämnesområden och delegationer. Det pågår en översyn av samhällsbyggnadsnämndens reglemente och delegationer som beräknas vara klar under mars månad 2007.

Fram till dess, att översynen är klar, föreslås att nuvarande

delegationsordning för nämndens arbetsutskott gällande förhandsbesked och bygglov ska gälla fram till dess att nämndens nya reglemente är beslutat om av kommunfullmäktige.

Tidigare behandling

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade enligt § 6/2007-01-02 följande:

att ge arbetsutskottet följande delegation

PBL 8:1 Bygglov, krav på ändring/omarbetning av inlämnat förslag

Bygglov, där delegat vill lyfta ärende till nämnden PBL 8:34 Förhandsbesked, beslut om fortsatt prövning steg 1 att denna delegation ska gälla t o m 2007-04-02.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att nuvarande delegationsordning, som beslutades om 2007-01-02 § 6, ska fortsätta gälla tills ny delegation beslutas. Detta sker efter att kommunfullmäktige fastställt nytt reglemente.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(8)

Handläggare:

Kommunstyrelsen

§ 66 Dnr 2007/23-32

Utse representant till folkhälsorådet

Ärendebeskrivning

I Tjörns kommun finns sedan 1995 ett folkhälsoråd. Folkhälsorådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen. Inför kommande

mandatperiod ska rådet benämnas som ”Rådet för folkhälsa och hållbar utveckling”.

I rådet ska det ingå representanter från berörda nämnder inom kommunen och Västra Götalandsregionen.

Samhällsbyggnadsnämnden ska utse en ledamot till folkhälsorådet.

Tidigare behandling

Arbetsutskottet beslutade enligt § 61/2007-03-19 följande Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

att utse Inga Olsson (c) som samhällsbyggnadsnämndens representant till folkhälsorådet

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att utse Inga Olsson (c) som samhällsbyggnadsnämndens representant till folkhälsorådet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(9)

Handläggare: Stadsarkitekt Tore Järvengren

§ 67

Vindkraftsärenden, hantering i samhällsbyggnadsnämnden

Ärendets innehåll

Nu aktuellt ärende gäller hur aktuella vindkraftsärenden bör prövas i nämnd och förvaltning.

Ärendebeskrivning

Det är viktigt att nu aktuella och kommande vindkraftsärenden hanteras och prövas enligt tydligt uttalade principer.

Därför har stadsarkitekt Tore Järvengren i tjänsteskrivelse daterad 2007- 02-22 tagit upp ett antal punkter, som samhällsbyggnadsnämnden har att ta ställning till. Det finns också förslag till stegvis hantering i nämnd och förvaltning. Tjänsteskrivelsen har utformats i samråd med

miljöavdelningen, plan- och projektavdelningen, räddningstjänsten och energisamordnaren och är därmed samhällsbyggnadsförvaltningens samlade förslag.

Tidigare behandling

Arbetsutskottet beslutade enligt § 62/2007-03-19 följande Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

att pröva ärendena enligt stadsarkitekt Tore Järvengrens upplägg enligt ovan.

Förvaltningens synpunkter/förslag till beslut

I stadsarkitekt Tore Järvengrens tjänsteskrivelse daterad 2007-02-22 framgår samhällsbyggnadsförvaltningens samlade förslag till hur vindkraftsärenden bör hanteras och prövas.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(10)

§ 67 forts.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås pröva ärendena enligt följande upplägg:

• SBN den 2 april 2007

- Information/diskussion om föreslaget upplägg

- Remissvar till länsstyrelsen rörande Rävlanda, Tyft – Sibräcka vind (prövas som separat ärende)

- Prövning av plantillstånd för 3 st vindkraftverk Tyfta 2:4, 2:18, följer ÖP 03

(prövas som separat ärende)

- Prövning av de två verken för den egna fastighetens behov (prövas som separata ärenden)

• SBN den 7 maj 2007

- Vindkraftsfrågan planeras inte hanteras på detta sammanträde - Men SBN kan tidigarelägga de frågor som planeras hanteras den 11 juni 2007

• SBN den 11 juni 2007 (efter den politiska hanteringen) - Fastlägga allmänna principer och riktlinjer

- Fastlägga riktlinjer samlat för de enskilda ärendena

- Klartecken till handläggning av de enskilda ärendena utifrån SBN:s riktlinjer

• SBN den 1 oktober 2007

- Prövning av de enskilda ärendena för allmän elproduktion stegvis.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att pröva ärendena enligt stadsarkitekt Tore Järvengrens upplägg enligt ovan.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(11)

Handläggare: Planarkitekt Elisabet Börlin

Peter Van Der Poel

Röseliden 57

471 93 KÅLLEKÄRR

§ 68 Dnr 2007/018

Myggenäs 3:53

Intresseanmälan om att få ingå i planområde Hagen - Myggenäs

Ansökans innehåll

Peter van der Pool har i skrivelse daterad 2007-02-20 ansökt om att få delta i planarbetet för område Hagen i Myggenäs. Sökanden har bifogat en skiss över möjlig bostadsbebyggelse på fastigheten. Förslaget innehåller 9 bostäder i form av äganderätter – fristående hus.

Planförutsättningar

Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

I kommunens översiktsplan (ÖP 03) är aktuellt område betecknat R6 (utvecklingsområde för bebyggelse).

I program för Myggenäsområdet ingår ”Hagen” som ett område för att detaljplaneläggas för bostäder.

Tidigare behandling

Arbetsutskottet beslutade enligt § 64/2007-03-19 följande:

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

att tillstyrka att anmälan förs upp på planverksamhetens intresselista med möjlighet att prioriteras in i planarbetet för området Hagen i

Myggenäs.

Följande upplysningar gäller för intresselistan:

• Att föras upp på listan innebär ingen garanti för att detaljplanen kan antas.

• Att finnas med på listan innebär inte en garanti för när eller att detaljplanen kommer att påbörjas.

• Sökanden får själv anlita och bekosta konsult för planarbetet.

• Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en planadministrationsavgift.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(12)

• Tillgängliga resurser är avgörande för när och i vilken takt kommunen kan medverka i planarbetet.

§ 68 forts.

Ärendebeskrivning

I norr, söder och väster avgränsas aktuellt område av natur, i öster av väg och några hus.

I övrigt ligger området i närheten av kollektivtrafik, skola och förskola.

Service, vårdcentral m m finns i Kållekärr ca 8 km från aktuellt område.

Aktuellt område kan kopplas till kommunalt VA-nät.

Planavdelningens bedömning

Området anses lämpligt att exploatera för bostadsbebyggelse med hänsyn till närhet till samhället Myggenäs.

Aktuellt område bör kunna kombineras med planarbetet för Hagen i samarbete med TBAB då fastigheterna angränsar till varandra. Att erbjuda en blandning av lägenheter och friliggande hus kan vara en fördel för området.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(13)

§ 68 forts.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att tillstyrka att anmälan förs upp på planverksamhetens intresselista med möjlighet att prioriteras in i planarbetet för området Hagen i Myggenäs,

att om behov uppkommer ska det vara möjligt att dela upp planområdet i två separata planer.

Följande upplysningar gäller för intresselistan:

• Att föras upp på listan innebär ingen garanti för att detaljplanen kan antas.

• Att finnas med på listan innebär inte en garanti för när eller att detaljplanen kommer att påbörjas.

• Sökanden får själv anlita och bekosta konsult för planarbetet.

• Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en planadministrationsavgift.

• Tillgängliga resurser är avgörande för när och i vilken takt kommunen kan medverka i planarbetet.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(14)

Handläggare: Planarkitekt Elisabet Börlin

Wallhamnsbolagen AB

471 99 WALLHAMN

§ 69 Dnr 2007/0038

Tyfta

Intresseanmälan om att få upprätta detaljplan för vindkraftverk

Ansökans innehåll

Wallhamnsbolagen AB har i skrivelse daterad 2007-01-11 ansökt om att få upprätta detaljplan avseende vindkraft i område Tyfta. Sökanden har bifogat en karta över området med markeringar över möjlig lokalisering.

Förslaget innehåller 3 vindkraftverk.

Planförutsättningar

Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

I kommunens översiktsplan (ÖP 03) är aktuellt område betecknat som område lämpligt för vindkraft.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(15)

§ 69 forts.

Tidigare behandling

Arbetsutskottet beslutade enligt § 65/2007-03-19 följande Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

att föra upp ansökan på planverksamhetens intresselista med möjlighet att pröva frågan genom upprättande av detaljplan.

Följande upplysningar gäller för intresselistan:

• Att föras upp på listan innebär ingen garanti för att detaljplanen kan antas.

• Att finnas med på listan innebär inte en garanti för när eller att detaljplanen kommer att påbörjas.

• Sökanden får själv anlita och bekosta konsult för planarbetet.

• Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en planadministrationsavgift.

• Tillgängliga resurser är avgörande för när och i vilken takt kommunen kan medverka i planarbetet.

Ärendebeskrivning

Området består huvudsakligen av natur.

Planavdelningens synpunkter

Då vindkraft är i linje med kommunala mål för hållbar energi och området ligger inom utrett område för vindkraft enligt kommunens översiktsplan – ÖP 03, bör man föra upp ansökan på planverksamhetslistans intresselista med möjlighet att pröva frågan genom upprättande av detaljplan.

Arbetsutskottets bedömning

Arbetsutskottet bedömer området som lämpligt att föra upp på

intresselistan, men föreslår att vilken prioritering området ska få bör tas upp vid ett senare tillfälle.

Yrkanden

Benny Andersson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till samhällsbyggnadsnämnden.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(16)

§ 69 forts.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att föra upp ansökan på planverksamhetens intresselista med möjlighet att pröva frågan genom upprättande av detaljplan.

Följande upplysningar gäller för intresselistan:

• Att föras upp på listan innebär ingen garanti för att detaljplanen kan antas.

• Att finnas med på listan innebär inte en garanti för när eller att detaljplanen kommer att påbörjas.

• Sökanden får själv anlita och bekosta konsult för planarbetet.

• Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en planadministrationsavgift.

• Tillgängliga resurser är avgörande för när och i vilken takt kommunen kan medverka i planarbetet.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(17)

Handläggare: Arkitekt Bo Harlén

Rune Ohlsson

Wallhamnsbolagen AB

471 99 VALLHAMN

§ 70 Dnr 2006-0158

Detaljplan för Habborsby 2:50, 2:54, 2:55 m fl (Vindkraft Wallhamn)

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2006-02-28 § 29 Wallhamnsbolagen AB möjlighet att pröva frågan om vindkraftverk på aktuella fastigheter genom upprättande av detaljplan.

Wallhamnsbolagen AB har låtit GF Konsult AB ta fram planhandlingar och MKB för området. Planen redovisar två vindkraftverk på aktuella fastigheter, med tornhöjd på 100 m och rotorblad på 70 meter.

Planförslaget innebär en exploatering inom två kvartersområden vardera á ca 600 kvm, för byggande av vindkraftverk med respektive

uppställningsyta för underhåll mm samt tillfartsvägar. Placeringen av vindkraftverken ska i möjligaste mån anpassas till platsens förutsättningar.

Genomförandetiden för planen är fem år från den dag planen vinner laga kraft.

I övrigt bekräftar planen endast nu gällande planförhållanden.

Planförutsättningar

Planområdet ligger i den västra delen av Wallhamnsområdet på den bergsrygg (Tången) som omgärdar och avskärmar industri- och

hamnområdet i Wallhamn, vilket i huvudsak är planlagt för industri- och hamnutveckling. Planområdets två ”tomtplatser” för vindkraftsverken ligger inom mark som är planlagd som ”grönområde”.

Området är i den kommuntäckande översiktsplanen, ÖP 03, markerat som utvecklingsområde för vindkraft. Ställningstagandet i översiktsplanen bygger på en inom ramen för översiktsplanen utförd lokaliseringsutredning för vindkraft inom hela Tjörns kommun.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(18)

§ 70 forts.

Jäv

Karl-Erik Persson (ka) och Lars Carlsson (ka) anmäler jäv och deltar därför inte i beslutet.

Thomas Kristiansson (ka) går in som tjänstgörande ersättare för Karl-Erik Persson.

Tidigare behandling

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade enligt § 29/2006-02-27 att pröva frågan om vindkraft för aktuellt område genom upprättande av detaljplan.

Planarbetet föreslogs bedrivas med normalt planförfarande.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade enligt § 161/2006-08-28 att godkänna planhandlingarna, daterade samma dag resp 2006-09-12 betr planbeskrivningen, för samråd.

Arbetsutskottet beslutade enligt § 66/2007-03-19 följande Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

att godkänna samrådsredogörelsen,

att tillstyrka fortsatt planarbete med ledning av de förslag till

bearbetningar och kompletteringar av planhandlingarna som framgår Plan- och projektavdelningens synpunkter/förslag till beslut

Planförslaget har nu varit föremål för ett omfattande samråd. Det hölls ett möte i form av ett ”öppet hus” 2006-10-05, vartill infann sig ett fyrtiotal personer.

Ett stort antal skrivelser, 71 st, har inkommit. De redovisas och kommenteras i samrådsredogörelse daterad 2007-04-02.

Många skrivelser från enskilda personer, bl a båtplatsägare i marinan ifrågasätter vindkraftsetableringen här. De synpunkter som framförs av myndigheter och organisationer kan tillgodoses i det fortsatta planarbetet.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(19)

§ 70 forts.

Yrkanden

Benny Andersson (s) yrkar att samrådsredogörelsen godkänns och tillstyrker fortsatt planarbete med ledning av de förslag till bearbetningar och kompletteringar av planhandlingarna som framgår.

Göte Jönsson (ka) yrkar att för lite hänsyn till de kringboendes synpunkter har kommenterats i samrådsredogörelsen och att med hänsyn till

aversionen mot vindkraftetableringen i Wallhamn att detaljplaneringen avbryts.

Proposition

Ordförande ställer proposition på yrkanden och finner att

samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt Benny Anderssons yrkande.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna samrådsredogörelsen,

att tillstyrka fortsatt planarbete med ledning av de förslag till bearbetningar och kompletteringar av planhandlingarna som framgår.

Reservation

Thomas Jakobsson (m), Sture Sandström (m) och Jörgen Myrberg (kd) reserverar sig mot beslutet och har inkommit med skriftliga reservationer.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(20)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(21)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(22)

Handläggare: Räddningschef Håkan Bergstam

Kommunfullmäktige

§ 71 Dnr 2007/5

Riskanalys för Tjörns kommun 2007 Räddningstjänsten

Ärendebeskrivning

Räddningstjänsten har gjort en ny riskanalys för kommunen för år 2007, vilken ska ligga till grund för räddningstjänstens handlingsprogram under perioden 2007 – 2010.

Tidigare behandling

Arbetsutskottet beslutade enligt § 67/2007-03-19 följande Samhällsbyggnadsnämnden förslås besluta

att föreslå kommunfullmäktige att anta Räddningstjänstens riskanalys för 2007

Räddningstjänstens förslag till beslut

Räddningstjänsten föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige att anta riskanalysen för 2007.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att utse en arbetsgrupp bestående av Erling Alsin (s), Anders Wernesten (fp) och Karl-Erik Persson (ka) att tillsammans med räddningstjänsten göra en översyn av riskanalysen,

att utse Anders Wernesten (fp) som sammankallande.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(23)

Handläggare:

Räddningschef Håkan Bergstam

Kommunfullmäktige

§ 72 Dnr 2007/

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2007-2010

Ärendebeskrivning

Handlingsprogrammet består av övergripande styrdokument, räddningsverksamhet.

Länsstyrelsen har i skrivelse daterad 2007-03-22 yttrat sig över handlingsprogrammet.

Tidigare behandling

Arbetsutskottet beslutade enligt § 68/2007-03-19 följande

att överlämna ärendet till samhällsbyggnadsnämnden utan eget yttrande Räddningstjänstens förslag till beslut

Räddningstjänsten föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta

att föreslå kommunfullmäktige att anta handlingsprogram för skydd mot olyckor.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att utse en arbetsgrupp bestående av Erling Alsin (s), Anders Wernesten (fp) och Karl-Erik Persson (ka) att tillsammans med räddningstjänsten göra en översyn av handlingsprogrammet, att utse Anders Wernesten (fp) som sammankallande.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(24)

Handläggare: Miljöchef Kennet Jonsson

§ 73

Tillsyn och exportkontroll fiskanläggningar Information

Ärendebeskrivning

Morgan Bråse (sb) ställer en fråga på samhällsbyggnadsnämndens

sammanträde 2007-01-29 om hur miljöavdelningen har skött tillsynen och exportkontrollen av fiskanläggningarna.

Se tjänsteskrivelse från miljöchef Kennet Jonsson daterad 2007-03-08.

Tidigare behandling

Arbetsutskottet beslutade enigt § 69/2007-03-19 följande

att överlämna ärendet till samhällsbyggnadsnämnden utan eget yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(25)

Handläggare: Miljöchef Kennet Jonsson

Klövedals-Hällene Samfällighetsförening

c/o Bertil Widén

Kullegärdet 19

433 68 SÄVEDALEN

§ 74 Dnr 2006-1221

Ansökan om strandskyddsdispens inom fastigheterna Sältebo 1:2, 1:3, 1:4 samt Sunna 1:5.

Ärendebeskrivning

Ansökan gäller strandskyddsdispens för förläggning av vatten- och avloppsledning inom fastigheterna Sältebo 1:2, 1:3, 1:4 samt Sunna 1:5.

Sökande är Klövedals-Hällene Samfällighetsförening.

Samfällighetsföreningen har utrett frågan om kommunal VA- och avloppsanslutning och har fått ett positivt besked från teknik- och serviceförvaltningen, Tjörns kommun om en anslutning till kommunens ledning vid gamla bussgaraget vid Kyrkesundsvägen. För att nå denna förbindelsepunkt krävs en tryckledning från hamnen i Hällene över fastigheterna Sältebo 1:2, 1:3, 1:4 och Sunna 1:5. Då ledningen kommer att delvis vara förlagd under högsta högvattennivå har en MKB upprättats och anmälan gjorts till Länsstyrelsen med ansökan om dispens från vattendom för företaget. Tidigt samråd har genomförts med berörda markägare och Länsstyrelsen har i beslut 2006-06-07 meddelat dispens från strandskyddsbestämmelserna i denna del.

En förutsättning för projektet är att strandskyddsdispens beviljas även för den markförlagda delen av ledningen som ligger inom strandskyddet men utanför högvattennivån och som berör fastigheterna Sunna 1:5, Sältebo 1:2, 1:3 och 1:4. Därför ansöker Klövedals- Hällene Samfällighetsförening om dispens från strandskyddet även för denna del.

Tidigare behandling

Arbetsutskottet beslutade enligt § 70/2007-03-19 följande Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

att strandskyddsdispens beviljas med stöd av 7 kapitlet 18 §

Miljöbalken för att möjliggöra ledningsdragningar med tillhörande arbeten. Berörda fastigheter är Sältebo 1:2, 1:3, 1:4 samt Sunna 1:5.

att förklara denna paragraf för omedelbart justerad.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(26)

§ 74 forts.

Ett beslut om dispens upphör att gälla, om den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Miljöavdelningens utredning/förslag till beslut

Diskussioner har förts mellan Klövedals-Hällene Samfällighetsförening och Tjörns kommun angående avloppslösningar för aktuellt område Klövedals-Hällene.

Dessa diskussioner har lett fram till en önskad lösning med möjlig påkoppling till kommunalt vatten- och avlopp.

Länsstyrelsen har ställt sig positiva till denna aktuella ledningsdragning och beviljat sökt strandskyddsdispens för sin del. Länsstyrelsen förordar en lösning med anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Miljöavdelningen anser att det är skäligt att strandskyddsdispens beviljas för att möjliggöra anslutning till kommunalt vatten- och avlopp.

Miljöavdelningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta bevilja strandskyddsdispens med stöd av 7 kapitlet 18 § Miljöbalken.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att strandskyddsdispens beviljas med stöd av 7 kapitlet 18 §

Miljöbalken för att möjliggöra ledningsdragningar med tillhörande arbeten. Berörda fastigheter är Sältebo 1:2, 1:3, 1:4 samt Sunna 1:5.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(27)

Handläggare:

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Maria Hübinette

§ 75

Sunna avloppsreningsverk

Ärendebeskrivning

Karl-Erik Persson (ka) ställer följande fråga till miljöavdelningen för att besvaras vid nästa sammanträde den 26 februari 2007.

Vilka konsekvenser blir det när det gäller utsläpp från Sunna

avloppsreningsverk om kapaciteten i princip fördubblas när biotornet byggs ut:

• Hur mycket minskar utsläppen av skadliga ämnen?

• Vilka skadliga ämnen kommer man inte åt?

• Hur mycket ökar slamtransporterna om belastningen ökar med

50 %?

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Maria Hübinette ger följande svar på frågorna:

• Man räknar med att klara de utsläppskrav som tidigare ställts på Sunna ARV (0,5 mg tot P/l, 15 mg BOD7/l).

• Dessa verk reducerar ”endast” tot –P resp BOD7 också en

avvägning mellan utsläppt mängd tot P i relation till utsläppt rest från fällningskemikalier (järn alt aluminium).

• Slamtransport tittar man också på samt halt torrsubstans.

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Maria Hübinette ger följande svar på frågorna:

Rening av hushållsspillvatten syftar till att minska utsläpp av suspenderat material och syreförbrukande ämnen (organiskt material) samt närsalter (fosfor och kväve).

Även smittskydd, att begränsa utsläpp av sjukdomsalstrande mikroorganismer, är en viktig fråga.

När det gäller tungmetaller, organiska miljögifter, olja m m är det främst åtgärder vid källan som har betydelse, inte reningstekniken.

Reningsverken är inte byggda för att ta hand om dessa föroreningar. En del av dem avskiljs dock, men ger då problem med slamkvalitet m m.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(28)

§ 75 forts.

Tidigare behandling

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade enligt § 23/2007-01-29

att miljöavdelningen svarar på dessa frågor till nästa sammanträde den 26 februari 2007

Arbetsutskottet beslutade enligt § 39/2007-02-12 följande:

att notera informationen

att överlämna ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade enligt § 49/2007-02-26 följande:

att återremittera ärendet till miljöavdelningen för utförligare svar på frågorna till samhällsbyggnadsnämnden.

Arbetsutskottet beslutade enligt § 71/2007-03-19 följande

att överlämna ärendet till samhällsbyggnadsnämnden utan eget yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade

att miljö- och hälsoskyddsinspektör Maria Hübinette återkommer med mer information när anmälan enligt miljöbalken har inkommit från teknik och servicenämnden.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(29)

Handläggare: Stadsarkitekt Tore Järvengren

Marita Larsson

Briggränd 1

471 61 MYGGENÄS

§ 76 Dnr 2006-1376

Ävja 1:139, 1:140 och 1:141

Klagomål över utfartsförhållandena m m

Ärendets innehåll

Ärendet gäller klagomål över utfartsförhållandena från fastigheterna Ävja 1:139, 1:140 och 1:141 m m.

Planförutsättningar

För fastigheterna Ävja 1:139, 1:140 och 1:141 gäller fastställd detaljplan för Ävja och Mälby (1086).

För fastigheten Ävja 1:133 gäller antagen detaljplan för Ävja 1:54 (93/6).

Tidigare behandling

Arbetsutskottet beslutade enligt § 72/2007-03-19 följande Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

att inte vidta några åtgärder med anledning av klagomålen att avvisa klagomålen

att notera att adressättningen blir föremål för handläggning inom plan- och projektavdelningen.

Ärendebeskrivning

Sally Ahlström, Maj-Britt Johansson, Bengt Andersson, Jan-Arne Larsson, Karl-Erik Larsson, Marie-Louise Berntsson har genom Maritha Larsson i skrivelse daterad 2006-11-22 framfört klagomål över utfartsförhållandena från fastigheterna Ävja 1:139, 1:140 och 1:141 m m.

Arne Larssons dödsbo har genom Maritha Larsson i skrivelse daterad 2007-01-11 framfört ytterligare klagomål rörande ett antal punkter.

Stadsarkitekt Tore Järvengren har i tjänsteskrivelse daterad 2007-02-15 kommenterat klagomålen och lämnat förslag till beslut.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(30)

§ 76 forts.

Byggavdelningens synpunkter/förslag till beslut

Stadsarkitekt Tore Järvengren påpekar i tjänsteskrivelsen daterad 2007-02-15, att utfartsfrågan lösts i lantmäteriförrättning 2004-03-26, men att klagandena önskar bibehålla befintlig utfart.

Adressättningen kommer att ändras och ny adressättning fastställas. För ett antal frågeställningar hänvisas till berörda instanser. För övrigt bedömes det inte finnas skäl att vidta några åtgärder med anledning av klagomålen.

Dessa övriga klagomål bör samhällsbyggnadsnämnden avvisa. Om klagandena vid något tillfälle eventuellt skulle ha fått bristfällig information, beklagas detta.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

att inte vidta några åtgärder med anledning av klagomålen att avvisa klagomålen

att notera att adressättningen blir föremål för handläggning inom plan- och projektavdelningen

att i övrigt hänvisa till den information som finns i stadsarkitektens tjänsteskrivelse.

Samhällsbyggnadsnämndens bedömning

Samhällsbyggnadsnämnden instämmer i stadsarkitektens tjänsteskrivelse daterad 2007-02-15 och i stadsarkitektens förslag till beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att inte vidta några åtgärder med anledning av klagomålen att avvisa klagomålen

att notera att adressättningen blir föremål för handläggning inom plan- och projektavdelningen.

att i övrigt hänvisa till den information som finns i stadsarkitektens tjänsteskrivelse.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(31)

Handläggare:

Bygglovshandläggare Urban Nilsson

Märtha Abou-Jeib

Kalendervägen 44

415 11 GÖTEBORG

§ 77 Dnr 2007/0055

Toröd 1:19

Ansökan om förhandsbesked för uppförande av bostadshus

Ansökans innehåll

Ansökan avser uppförande av bostadshus.

Planförutsättningar

Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

Tidigare behandling

Arbetsutskottet beslutade enligt § 76/2007-03-19 följande Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

att avslå ansökan,

att prövning av ansökan ska ske genom detaljplan,

att samhällsbyggnadsnämnden är med motivering enligt ovan inte beredd att tillstyrka sådan detaljplan.

Ärendebeskrivning Allmänt

Tjörn är belägen inom en expansiv tätortsregion. Läget vid havet gör att efterfrågan på mark för olika anspråk är stor.

Tjörn har en begränsad yta och en känslig landskapsbild. Såväl landskap som bebyggelse har ofta stora värden ur kulturhistorisk synpunkt.

Utgångspunkten för den översiktliga planeringen och kommunens bostadsbyggnadsprogram är att ny bebyggelse huvudsakligen ska lokaliseras i anslutning till kommunens tätorter. Därmed blir den nya bebyggelsen lokaliserad nära tätortens serviceutbud. Samtidigt kan det traditionella bebyggelsemönstret bibehållas och delar av landskapet förbli fri från bebyggelse.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(32)

§ 77 forts.

Ett mindre antal nya bostadshus förutsättes dock lokaliseras utanför tätorterna utanför detaljplanelagt område. Ny bebyggelse som stödjer eller underlättar pågående markanvändning bör därvid prioriteras framför ansökan utan anknytning till fastigheten. Ny bebyggelse bör lokaliseras i anslutning till befintlig bebyggelse och anpassas till landskapsbild och bebyggelsetradition.

Mot bakgrund av bebyggelsetrycket och kommunens planerade utveckling av bebyggelse och service är det nödvändigt att varje enskild ansökan sätts in i sitt sammanhang. Den samlade effekten av det stora bebyggelsetrycket utanför planlagt område får därför konsekvens vid bedömning av det enskilda ärendet.

Enligt 2 kap plan- och bygglagen ska planläggning och prövning av bygglov och förhandsbesked ske, så att en från allmän synpunkt lämplig utveckling främjas. Mark- och vattenområden skall användas för det ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov.

Vidare stadgas bland annat att bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan samhällsservice. I det fall föreslaget husläge inte berättigar till skolskjuts är det viktigt att vägen till skolan är trafiksäker.

Enligt 3 kap plan- och bygglagen skall byggnader bland annat placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och

landskapsbild och till natur- och kulturvärdena på platsen.

Enligt 5 kap plan- och bygglagen skall prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och ny enstaka byggnad som skall förläggas inom ett område, där det råder stor

efterfrågan på mark för olika anspråk. Prövning av markens lämplighet för ny bebyggelse skall därför ske genom detaljplan inom kommunen.

Möjlighet till undantag finns för enstaka byggnad, bland annat om bygglovet avser bebyggelse med anknytning till verksamhet på platsen.

Den 13 mars 2003 antogs översiktsplanen ÖP 03 för Tjörns kommun. I översiktsplanen redovisas kommunens inställning till plan- och

bygglovsfrågor inom olika kommundelar.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(33)

§ 77 forts.

Specifikt för ärendet

Sökande har i ansökan daterad 2007-01-17 inte redovisat några skäl bakom ansökan.

Byggavdelningens synpunkter

Den tänkta placeringen är väldigt högt placerad i landskapet och smälter inte in i miljön på ett naturligt sätt.

Byggavdelningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att avslå ansökan.

Arbetsutskottets bedömning

Bostadshuset behövs inte för pågående verksamhet inom eller i anslutning till fastigheten.

Det finns inte skäl att medge undantag från kravet på detaljplan.

Kraven i 2 kapitlet 1 och 2 §§ samt 3 kapitlet 1 § plan- och bygglagen bedöms inte uppfyllas.

Fastigheten bedöms således olämplig att ta i anspråk för bebyggelse.

Samhällsbyggnadsnämnden är därför inte beredd att tillstyrka att detaljplan för bebyggande av fastigheten får upprättas.

Samhällsbyggnadsnämndens bedömning

Samhällsbyggnadsnämnden instämmer i arbetsutskottets bedömning.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att avslå ansökan,

att prövning av ansökan ska ske genom detaljplan,

att samhällsbyggnadsnämnden är med motivering enligt ovan inte beredd att tillstyrka sådan detaljplan.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.

Handläggare:

Bygglovshandläggare Lars-Erik Feuk

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(34)

Jukka Järvenpää

Bräckavägen 68

437 42 LINDOME

§ 78 Dnr 2007/0129

Gunneby 1:5

Ansökan om förhandsbesked för uppförande av bostadshus

Ansökans innehåll

Ansökan avser uppförande av bostadshus.

Planförutsättningar

Aktuell plats är belägen inom fastställd detaljplan för Wallhamn 2:1 m fl (84/2).

I kommunens översiktsplan (ÖP 03) är aktuellt område betecknat R9, (utveckling av bebyggelse) samt utvecklingsområde för industri.

I kommunens detaljplan för området är platsen angiven som Ths (skyddsområde).

Tidigare behandling

Arbetsutskottet beslutade enligt § 77/2007-03-19 följande:

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

att innan fortsatt prövning kan ske ska skyddszonen för hamnen utredas.

Ärendebeskrivning Allmänt

Tjörn är belägen inom en expansiv tätortsregion. Läget vid havet gör att efterfrågan på mark för olika anspråk är stor.

Tjörn har en begränsad yta och en känslig landskapsbild. Såväl landskap som bebyggelse har ofta stora värden ur kulturhistorisk synpunkt.

§ 78 forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(35)

Utgångspunkten för den översiktliga planeringen och kommunens bostadsbyggnadsprogram är att ny bebyggelse huvudsakligen ska lokaliseras i anslutning till kommunens tätorter. Därmed blir den nya bebyggelsen lokaliserad nära tätortens serviceutbud. Samtidigt kan det traditionella bebyggelsemönstret bibehållas och delar av landskapet förbli fri från bebyggelse.

Ett mindre antal nya bostadshus förutsättes dock lokaliseras utanför tätorterna utanför detaljplanelagt område. Ny bebyggelse som stödjer eller underlättar pågående markanvändning bör därvid prioriteras framför ansökan utan anknytning till fastigheten. Ny bebyggelse bör lokaliseras i anslutning till befintlig bebyggelse och anpassas till landskapsbild och bebyggelsetradition.

Mot bakgrund av bebyggelsetrycket och kommunens planerade utveckling av bebyggelse och service är det nödvändigt att varje enskild ansökan sätts in i sitt sammanhang. Den samlade effekten av det stora bebyggelsetrycket utanför planlagt område får därför konsekvens vid bedömning av det enskilda ärendet.

Enligt 2 kap plan- och bygglagen ska planläggning och prövning av bygglov och förhandsbesked ske, så att en från allmän synpunkt lämplig utveckling främjas. Mark- och vattenområden skall användas för det ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov.

Vidare stadgas bland annat att bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan samhällsservice. I det fall föreslaget husläge inte berättigar till skolskjuts är det viktigt att vägen till skolan är trafiksäker.

Enligt 3 kap plan- och bygglagen skall byggnader bland annat placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och

landskapsbild och till natur- och kulturvärdena på platsen.

§ 78 forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(36)

Enligt 5 kap plan- och bygglagen skall prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och ny enstaka byggnad som skall förläggas inom ett område, där det råder stor

efterfrågan på mark för olika anspråk. Prövning av markens lämplighet för ny bebyggelse skall därför ske genom detaljplan inom kommunen.

Möjlighet till undantag finns för enstaka byggnad, bland annat om bygglovet avser bebyggelse med anknytning till verksamhet på platsen.

Den 13 mars 2003 antogs översiktsplanen ÖP 03 för Tjörns kommun. I översiktsplanen redovisas kommunens inställning till plan- och

bygglovsfrågor inom olika kommundelar.

Specifikt för ärendet

Sökande har i ansökan daterad 2007-01-27 närmare redovisat skälen bakom ansökan.

Föreslagen byggnation ligger inom Ths betecknat område i gällande detaljplan. Här gäller att ”området ska utgöra skyddsområde för hamn. Där får endast utföras nybyggnad för jordbrukets behov, dock ej bostäder.

Befintliga byggnader och anläggningar får kvarstå och nyttjas på oförändrat sätt”.

Vid kontakt med Wallhamn AB om skyddsområde för hamnen ges information att den pågående verksamheten med fartyg som lossas och lastas dygnet runt kan ge bullerstörningar inom skyddsområdet.

Det noteras, att detaljplaneläggning pågår för 2 st vindkraftverk på Tången inom Wallhamnsområdet.

Byggavdelningens synpunkter

I det fall samhällsbyggnadsnämnden godtar skälen bör annan plats väljas.

Sökande bör uppmärksammas på att det kommer att byggas 2 st vindkraftverk på Tången inom Wallhamnsområdet

§ 78 forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(37)

Samhällsbyggnadsnämndens bedömning

Samhällsbyggnadsnämnden godtar skälen bakom ansökan.

Ärendet ska därför prövas vidare.

Frågan om byggnadens läge inom skyddsområdet ska utredas vidare.

Ärendet återremitteras till byggavdelningen för ytterligare utredning.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att återremittera ärendet till byggavdelningen för ytterligare utredning.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(38)

Handläggare:

Bygglovshandläggare Lars-Erik Feuk

Michael o Anniefrid Johansson Seglaregatan 21 Läg 355 414 57 GÖTEBORG

§ 79 Dnr 2007/0079

Mölnebo 1:13

Ansökan om förhandsbesked för uppförande av bostadshus

Ansökans innehåll

Ansökan avser uppförande av bostadshus.

Planförutsättningar

Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

I kommunens översiktsplan (ÖP 03) har området viss betydelse för friluftslivets närrekreation.

Tidigare behandling

Arbetsutskottet beslutade enligt § 83/2007-03-19 följande

att överlämna ärendet till samhällsbyggnadsnämnden utan eget yttrande.

Ärendebeskrivning Allmänt

Tjörn är belägen inom en expansiv tätortsregion. Läget vid havet gör att efterfrågan på mark för olika anspråk är stor.

Tjörn har en begränsad yta och en känslig landskapsbild. Såväl landskap som bebyggelse har ofta stora värden ur kulturhistorisk synpunkt.

Utgångspunkten för den översiktliga planeringen och kommunens bostadsbyggnadsprogram är att ny bebyggelse huvudsakligen ska lokaliseras i anslutning till kommunens tätorter. Därmed blir den nya bebyggelsen lokaliserad nära tätortens serviceutbud. Samtidigt kan det traditionella bebyggelsemönstret bibehållas och delar av landskapet förbli fri från bebyggelse.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(39)

§ 79 forts.

Ett mindre antal nya bostadshus förutsättes dock lokaliseras utanför tätorterna utanför detaljplanelagt område. Ny bebyggelse som stödjer eller underlättar pågående markanvändning bör därvid prioriteras framför ansökan utan anknytning till fastigheten. Ny bebyggelse bör lokaliseras i anslutning till befintlig bebyggelse och anpassas till landskapsbild och bebyggelsetradition.

Mot bakgrund av bebyggelsetrycket och kommunens planerade utveckling av bebyggelse och service är det nödvändigt att varje enskild ansökan sätts in i sitt sammanhang. Den samlade effekten av det stora bebyggelsetrycket utanför planlagt område får därför konsekvens vid bedömning av det enskilda ärendet.

Enligt 2 kap plan- och bygglagen ska planläggning och prövning av bygglov och förhandsbesked ske, så att en från allmän synpunkt lämplig utveckling främjas. Mark- och vattenområden skall användas för det ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov.

Vidare stadgas bland annat att bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan samhällsservice. I det fall föreslaget husläge inte berättigar till skolskjuts är det viktigt att vägen till skolan är trafiksäker.

Enligt 3 kap plan- och bygglagen skall byggnader bland annat placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och

landskapsbild och till natur- och kulturvärdena på platsen.

Enligt 5 kap plan- och bygglagen skall prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och ny enstaka byggnad som skall förläggas inom ett område, där det råder stor

efterfrågan på mark för olika anspråk. Prövning av markens lämplighet för ny bebyggelse skall därför ske genom detaljplan inom kommunen.

Möjlighet till undantag finns för enstaka byggnad, bland annat om bygglovet avser bebyggelse med anknytning till verksamhet på platsen.

Den 13 mars 2003 antogs översiktsplanen ÖP 03 för Tjörns kommun. I översiktsplanen redovisas kommunens inställning till plan- och

bygglovsfrågor inom olika kommundelar.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(40)

§ 79 forts.

Specifikt för ärendet

Sökande har i ansökan daterad 2007-01-23 närmare redovisat skälen bakom ansökan.

Parallellt med denna ansökan föreligger en ansökan om förhandsbesked för nytt bostadshus ca 60 m söder ut.

Byggavdelningens synpunkter

Byggavdelningen ställer sig tveksam till placeringen av bostadshuset.

Samhällsbyggnadsnämnden bedömning

Samhällsbyggnadsnämnden godtar skälen bakom ansökan.

I detta fall finns skäl att medge undantag från kravet på detaljplan.

Innan ärendet prövas vidare ska husläget justeras och samordnas med sökanden Emanuel Johansson och Angelica Thulin, som har en ansökan inlämnad på denna fastighet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att avloppsfrågan ska prövas av miljöavdelningen,

att remittera ärendet till berörda granna/fastighetsägare/länsmuseet och ev. andra berörda instanser,

att lämna följande information i ärendet:

• detta beslut är endast ett delbeslut där ytterligare beslutsunderlag inhämtas

• i den fortsatta prövningen avgörs om positivt förhandsbesked ska meddelas eller om ansökan ska avslås,

• om det inte inkommer erinringar mot ansökan sker den fortsatta prövningen på delegation.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(41)

Handläggare:

Bygglovshandläggare Lars-Erik Feuk

Emanuel Johansson

Angelica Thulin

Fridhemsgatan 43

414 73 GÖTEBORG

§ 80 Dnr 2007/0079

Mölnebo 1:13

Ansökan om förhandsbesked för uppförande av bostadshus

Ansökans innehåll

Ansökan avser uppförande av bostadshus.

Planförutsättningar

Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

I kommunens översiktsplan (ÖP 03) har området viss betydelse för friluftslivets närrekreation.

Tidigare behandling

Arbetsutskottet beslutade enligt § 84/2007-03-19 följande

att överlämna ärendet till samhällsbyggnadsnämnden utan eget yttrande.

Ärendebeskrivning Allmänt

Tjörn är belägen inom en expansiv tätortsregion. Läget vid havet gör att efterfrågan på mark för olika anspråk är stor.

Tjörn har en begränsad yta och en känslig landskapsbild. Såväl landskap som bebyggelse har ofta stora värden ur kulturhistorisk synpunkt.

Utgångspunkten för den översiktliga planeringen och kommunens bostadsbyggnadsprogram är att ny bebyggelse huvudsakligen ska lokaliseras i anslutning till kommunens tätorter. Därmed blir den nya bebyggelsen lokaliserad nära tätortens serviceutbud. Samtidigt kan det traditionella bebyggelsemönstret bibehållas och delar av landskapet förbli fri från bebyggelse.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(42)

§ 80 forts.

Ett mindre antal nya bostadshus förutsättes dock lokaliseras utanför tätorterna utanför detaljplanelagt område. Ny bebyggelse som stödjer eller underlättar pågående markanvändning bör därvid prioriteras framför ansökan utan anknytning till fastigheten. Ny bebyggelse bör lokaliseras i anslutning till befintlig bebyggelse och anpassas till landskapsbild och bebyggelsetradition.

Mot bakgrund av bebyggelsetrycket och kommunens planerade utveckling av bebyggelse och service är det nödvändigt att varje enskild ansökan sätts in i sitt sammanhang. Den samlade effekten av det stora bebyggelsetrycket utanför planlagt område får därför konsekvens vid bedömning av det enskilda ärendet.

Enligt 2 kap plan- och bygglagen ska planläggning och prövning av bygglov och förhandsbesked ske, så att en från allmän synpunkt lämplig utveckling främjas. Mark- och vattenområden skall användas för det ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov.

Vidare stadgas bland annat att bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan samhällsservice. I det fall föreslaget husläge inte berättigar till skolskjuts är det viktigt att vägen till skolan är trafiksäker.

Enligt 3 kap plan- och bygglagen skall byggnader bland annat placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och

landskapsbild och till natur- och kulturvärdena på platsen.

Enligt 5 kap plan- och bygglagen skall prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och ny enstaka byggnad som skall förläggas inom ett område, där det råder stor

efterfrågan på mark för olika anspråk. Prövning av markens lämplighet för ny bebyggelse skall därför ske genom detaljplan inom kommunen.

Möjlighet till undantag finns för enstaka byggnad, bland annat om bygglovet avser bebyggelse med anknytning till verksamhet på platsen.

Den 13 mars 2003 antogs översiktsplanen ÖP 03 för Tjörns kommun. I översiktsplanen redovisas kommunens inställning till plan- och

bygglovsfrågor inom olika kommundelar.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(43)

§ 80 forts.

Specifikt för ärendet

Sökande har i ansökan daterad 2007-01-23 närmare redovisat skälen bakom ansökan.

Parallellt med denna ansökan föreligger en ansökan om förhandsbesked för nytt bostadshus ca 60 m norr ut.

Byggavdelningens synpunkter

Byggavdelningen ställer sig tveksam till placeringen av bostadshuset.

Samhällsbyggnadsnämndens bedömning

Samhällsbyggnadsnämnden godtar skälen bakom ansökan.

I detta fall finns skäl att medge undantag från kravet på detaljplan.

Innan ärendet prövas vidare ska husläget justeras och samordnas med sökanden Michael och Annefrid Johansson, som har en ansökan inlämnad på denna fastighet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att avloppsfrågan ska prövas av miljöavdelningen,

att remittera ärendet till berörda granna/fastighetsägare/länsmuseet och ev. andra berörda instanser,

att lämna följande information i ärendet:

• detta beslut är endast ett delbeslut där ytterligare beslutsunderlag inhämtas

• i den fortsatta prövningen avgörs om positivt förhandsbesked ska meddelas eller om ansökan ska avslås,

• om det inte inkommer erinringar mot ansökan sker den fortsatta prövningen på delegation.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(44)

Handläggare:

Bygglovshandläggare Urban Nilsson

Mats o Gunilla Samuelsson

Bräckeliden 4

471 72 HJÄLTEBY

§ 81 Dnr 2007/0066

Hjälteby 1:17

Ansökan om bygglov för uppförande av vindkraftverk

Ansökans innehåll

Ansökan avser uppförande av vindkraftverk.

Planförutsättningar

Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område.

I kommunens översiktsplan (ÖP 03) är aktuellt område betecknat RK 5, (kulturmiljö).

Tidigare behandling

Arbetsutskottet beslutade enligt § 88/2007-03-19 följande Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

att pröva ärendet vidare efter hörande av grannar.

Ärendebeskrivning

Sökande önskar uppföra ett vindkraftverks som är 18 m högt och har en turbindiameter på 5 m.

Sökande har själv hört närmaste grannen, som ej har några erinringar.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att pröva ärendet vidare efter hörande av grannar.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(45)

Handläggare:

Bygglovshandläggare Urban Nilsson

Tjörns kommun

Hamnförvaltningen

471 80 SKÄRHAMN

§ 82 Dnr 2007/0089

Nötsäter 1:311

Ansökan om bygglov för väsentlig ändring av småbåtshamn

Ansökans innehåll

Ansökan avser väsentlig ändring av småbåtshamn.

Planförutsättningar

För platsen gäller fastställd detaljplan för Nötsäter 1:92, 1:99, 1:100. 1:136 m fl (3205).

Tidigare behandling

Arbetsutskottet beslutade enligt § 90/2007-03-19 följande

att överlämna ärendet till samhällsbyggnadsnämnden utan eget yttrande.

Ärendebeskrivning

Föreslagen väsentlig ändring av småbåtshamn följer fastställd detaljplan beträffande användningssätt.

Miljöavdelningen har i e-postbrev daterat 2007-02-13 meddelat sökande att de måste anmäla denna förändring till länsstyrelsen

(vattenvårdsenheten).

Byggavdelningens förslag till beslut

Byggavdelningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att bygglov beviljas

att bygganmälan och ansökan om godkännande av kvalitetsansvarig ska inlämnas senast 3 veckor innan byggstart.

Arbetsutskottets bedömning

Arbetsutskottet bedömer att Kustbevakningens synpunkter ska inhämtas.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(46)

§ 82 forts.

Samhällsbyggnadsnämndens bedömning

Samhällsbyggnadsnämnden är beredd at pröva ärendet vidare.

Hur Kustbevakningens synpunkter ska tillgodoses har ännu inte redovisats.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att återremittera ärendet tillbyggavdelningen för fortsatt utredning, att slutlig prövning sker genom ordförandebeslut.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(47)

Handläggare:

Bygglovshandläggare Lars-Erik Feuk

Roberto Matas

Hamngatan 32

471 32 SKÄRHAMN

§ 83 Dnr 2004/0148

Nötsäter 1:205

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av soprum

Ansökans innehåll

Ansökan avser tillbyggnad av kylt soprum.

Planförutsättningar

För fastigheten gäller fastställd detaljplan för centrala delen av Skärhamn (2279).

Aktuellt område har i kommunens kulturminnesvårdsprogram utpekats som särskilt värdefullt ur kulturmiljösynpunkt.

Tidigare behandling

Arbetsutskottet beslutade enligt § 95/2007-03-19 följande

att överlämna ärendet till samhällsbyggnadsnämnden utan eget yttrande.

Ärendebeskrivning

Befintlig bebyggelse avviker från fastställd detaljplan beträffande läget på tomten. Byggnadens användningssätt har stöd i den planbestämmelse som ger samhällsbyggnadsnämnden möjlighet att bland annat medge inredning av lokaler för handel och hantverk.

Enligt 17 kap 18 a § plan- och bygglagen (PBL) får förklaras att åtgärd, som tidigare utförts i strid mot exempelvis en byggnadsplan, skall anses utgöra en sådan avvikelse som avses i 8 kap 11 § plan- och bygglagen.

Föreslagen tillbyggnad avviker från fastställd detaljplan beträffande läge på tomt.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(48)

§ 83 forts.

Sökande har uppmanats att försöka finna en mer planenlig lösning. Detta är dock svårlöst utifrån verksamhetens behov, varför sökande önskar få förslaget prövat.

Ägare till fastigheten Nötsäter 1:33 har 2006-07-04 inkommit med erinringar.

Övriga berörda grannar har inga erinringar.

Samhällsbyggnadsnämndens bedömning

Avvikelsen från gällande detaljplan bedöms vara mindre och överensstämma med planens syfte.

Byggnaden bedöms inte medföra fara eller betydande olägenhet för omgivningen. Därmed uppfylles kraven i 3 kapitlet 2 § plan- och bygglagen.

De förutsättningar, som anges i 8 kapitlet 11 § plan- och bygglagen för att bevilja bygglov, uppfylls.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att bygglov beviljas,

att bygganmälan och ansökan om godkännande av kvalitetsansvarig ska inlämnas senast 3 veckor innan byggstart.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilagd skrivelse.

Allmänna upplysningar:

Utstakning:

Utstakning av fristående byggnads läge skall utföras av Samhällsbyggnadsnämnden.

Byggnadsinspektör Urban Nilsson tel. 0304 601143 alt. Lars-Erik Feuk tel. 0304 601141 kontaktas för att avtala lämplig tidpunkt.

Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

Samhällsbyggnadsförvaltningen delger under vissa förutsättningar grannar beslut om bygglov. Detta anges i så fall i protokollet. Ni bör dock bevisligen underrätta övriga eventuellt berörda grannar om beslutet. Detta är nämligen förutsättning för att beslutet skall vinna laga kraft, vilket sker tre veckor efter att granne fått del av beslutet och ej överklagat beslutet.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(49)

Handläggare: Stadsarkitekt Tore Järvengren Bygglovshandläggare Lars-Erik Feuk

Thomas Erlando

Isabel Dahlkvist Erlando

Fishamnsvägen 2

471 41 RÖNNÄNG

§ 84 Dnr 2006/0969

Rönnäng 1:27, 1:202

Ansökan om marklov för sprängning

Ansökans innehåll

Ansökan avser marklov för sprängning.

Planförutsättningar

För fastigheten gäller fastställd detaljplan för Rönnängs fiskeläge (B 440).

Tidigare behandling

Arbetsutskottet beslutade enligt § 96/2007-03-19 följande Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

att bevilja marklov.

Ärendebeskrivning

Nu aktuell ansökan om marklov gäller sprängning inom fastigheterna Rönnäng 1:27 och Rönnäng 1:202.

Sprängningen medför väsentlig ändring av marknivåerna. Åtgärden kräver därför marklov.

I ursprunglig ansökan daterad 2006-09-01 ansöktes om marklov för infartsväg. I samband med denna ansökan hemställde jur kand Staffan Kauttmann (ombud för ägare till fastigheten Rönnäng 1:201) i skrivelse daterad 2006-09-01 om att ansökan om marklov inte prövas av

samhällsbyggnadsnämnden, förrän lantmäteriet prövat innebörden av utfartsservitut för fastigheten Rönnäng 1:201 (Lantmäteriets ärendenr.

O063619).

Denna hemställan godtogs.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(50)

§ 84 forts.

Ärendet remitterades till Rönnängs vägförening, som i svar daterat 2006- 12-20 ansluter sig till vad som framförts i skrivelse daterad 2006-12-20 från Staffan Kauttmann.

Staffan Kauttmann framför i skrivelse daterad 2006-12-20 erinringar i ärendet.

Det konstateras vid granskning av ärendet, att det krävs förtydliganden av de handlingar som inlämnats i ärendet.

Ny ansökan om marklov för sprängning daterad 2006-12-27 inkommer.

Det är denna ansökan, som nu är aktuell för prövning.

Till denna ansökan hör bilaga (förtydligande), karta med markering av yta och profil daterad 2006-10-10.

Efter granskning av inlämnade handlingar konstateras, att handlingarna delvis är inbördes motstridande, delvis är oklara.

Kompletterande och reviderade handlingar är instämplade 2007-01-22 (ansökan, bilaga och förtydligande ”angående terrängprofil”) och 2007-01-26 (profilintyg daterad 2007-01-23).

Staffan Kauttmann framför i skrivelse daterad 2007-02-04 erinringar i ärendet.

I Kauttmanns skrivelser daterade 2006-12-20 och 2007-02-04 ställs också ett antal frågor och hemställes om att olika krav ska uppfyllas. Några av kraven har vid telefonsamtal frångåtts.

Staffan Kauttmann har vid telefonsamtal med stadsarkitekt Tore

Järvengren framfört att de anmärkningar på handläggningen och de krav på ersättning som antydes i skrivelse daterad 2007-02-04 inte behöver prövas nu. Staffan Kauttmann avser att återkomma till dessa frågor.

I Kauttmanns skrivelser har vidare bland annat begärts att ägaren till fastigheten Rönnäng 1:201 ska betraktas, som sakägare i ärendet.

Kauttmann har vidare begärt att ärendet ska bordläggas tills lantmäteriet prövat framställning om fastighetsreglering och detta beslut vunnit laga kraft.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

References

Related documents

IT- och kvalitetsavdelningen har tillsammans med en politisk styrgrupp upprättat förslag till reviderad webbpolicy för Tjörns kommun.. Webbpolicyn gäller för samtliga webbplatser

Benny Andersson (s) yrkar bifall till liggande förslag.. Lars Thorsson (m) yrkar bifall till

Förslag till lokala miljömål för Tjörns kommun Tjänsteutlåtande den 25 mars 2014.. Tjänsteutlåtande den 13

Benny Andersson (S) yrkar på återremiss för remiss till partierna samt till socialdemokraternas förslag till beslut enligt följande:.. • Vi vill ha fler politiker

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet som majoriteten tog under punkt 7, på socialnämnden den 20/11-2013; att Lilldals äldreboende från och med 2014-07-01 får drivas

Birgitta Harberg, avdelningschef Individ- och familjeavdelningen föredrar ärendet Socialnämnden beslutar. Redovisningen läggs

Ingegärd Gundersvik, avdelningschef för funktionshinder föredrar ärendet Socialnämnden beslutar. Redovisningen läggs

Prövningen av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ska ske genom detaljplan när ett nytt byggnadsverk ska uppföras på en plats där

Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska prövas genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och vid ny enstaka byggnad, om

Enligt 5 kap plan- och bygglagen skall prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genom detaljplan bland annat vid ny

Klagomål har inkommit över bebyggelse inom fastigheten dels från 2002 till 2005, dels i samband med nu aktuell ansökan om bygglov för. tillbyggnad av

Enligt 5 kap plan- och bygglagen skall prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genom detaljplan bland annat vid ny

Enligt 5 kap plan- och bygglagen skall prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genom detaljplan bland annat vid ny

Enligt 5 kap plan- och bygglagen skall prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genom detaljplan bland annat vid ny

Enligt 5 kap plan- och bygglagen skall prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genom detaljplan bland annat vid ny

Miljö- och byggnämnden avvaktar med vidare prövning av ärendet, tills ett informationsmöte hållits om hanteringen av ärenden, som rör master och apparatur för

Enligt 5 kap plan- och bygglagen skall prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genom detaljplan bland annat vid ny

Enligt 5 kap plan- och bygglagen skall prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genom detaljplan bland annat vid ny

Enligt 5 kap plan- och bygglagen skall prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genom detaljplan bland annat vid ny

Enligt 5 kap plan- och bygglagen skall prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genom detaljplan bland annat vid ny

Enligt 5 kap plan- och bygglagen skall prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genom detaljplan bland annat vid ny

Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller utformas så att de eller deras avsedda användning medför fara eller betydande olägenhet för omgivningen (2 kap 9

Inga-Lill Hast (M), Robert Johansson (MP), Gunilla Nordberg (S) och Benny Halldin (S) yrkar bifall till förslag till beslut... Justerandes sign