Poměr jednotlivých zdrojů financování – průměr za odvětví Administrativní

I dokument ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU: POTENCIÁL A TRENDY (sidor 162-167)

Zdroje 2000 2005 2010

Základní kapitál 50,98 15,21 14,49

Kapitálové fondy 5,58 8,19 13,09

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku

2,44 1,42 1,44

Nerozdělený zisk minulých let 0,55 9,16 9,70

Výsledek hospodaření běžného účetního období

163

5.4.3 Shrnutí trendů ve vývoji kapitálové struktury obchodních společností

Na základě provedené analýzy zdrojů financování obchodních společností ze 14 různých odvětví podnikatelské činnosti v letech 2000 až 2010 lze konstatovat následující závěry.

Mezi odvětví, ve kterých převažuje použití vlastních zdrojů financování nad zdroji cizími ve všech sledovaných letech, se řadí odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství, výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, zásobování vodou a činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi, a doprava a skladování.

Jedná se o trend typický převážně pro průmyslová a zemědělská odvětví.

Výrazná převaha cizích zdrojů ve vyhodnocení kapitálové struktury se potvrdila u odvětví peněžnictví a pojišťovnictví. Mezi další odvětví, u kterých v poměru vlastních a cizích zdrojů, převažují zdroje cizí, patří stavebnictví, velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel, ubytování, stravování a pohostinství. Společným charakteristickým rysem uvedených odvětví je, že se většinou jedná o poskytování služeb.

Analýza kapitálové struktury ve zpracovatelském průmyslu přinesla jako u jediného odvětví výjimečnou vyrovnanost v poměru vlastních a cizích zdrojů v celém sledovaném období od roku 2000 do roku 2010.

K nepravidelným změnám v poměru vlastního a cizího kapitálu ve sledovaném období docházelo u několika nesourodých odvětví. Patří sem těžba a dobývání, kde v kapitálové struktuře zpočátku převažovaly zdroje vlastní, poté cizí a následně opět vlastní. V odvětví informačních a komunikačních činností nejprve převažovaly zdroje cizí a od roku 2005 již převažují zdroje vlastní. Opačným případem byla odvětví činností v oblasti nemovitostí a administrativních a podpůrných činností, kde nejprve převažovaly zdroje vlastní a od roku 2005 převažují zdroje cizí. V odvětví profesních, vědeckých a technických činností nejprve převažovaly zdroje vlastní, poté cizí a nakonec se poměr vlastních a cizích zdrojů vyrovnal.

Dle srovnání výsledků z let 2005 a 2010, v jejichž mezidobí vrcholila finanční krize (2008 až 2009), se nedá vysledovat žádná tendence k prioritnímu využívání vlastních či cizích zdrojů, ani ke zvýšenému podílu bankovních úvěrů a dlouhodobých závazků.

164

Analýza trendů v rámci jednotlivých odvětví odhalila, že u všech sledovaných odvětví došlo mezi roky 2005 a 2010 k výraznému poklesu podílu základního kapitálu, který byl doprovázen růstem podílu nerozděleného zisku z minulých let a podílu výsledku hospodaření běžného účetního období. Podíl vlastního kapitálu poklesl u devíti odvětví a u pěti odvětví podíl vlastního kapitálu vzrost. U devíti odvětví rovněž došlo k růstu podílu bankovních úvěrů, k poklesu u pěti odvětví.

5.5 Dotazníkové šetření zaměřené na determinanty kapitálové struktury a investiční rozhodování podniků

Na základě studia teoretických východisek vyvstávají otázky, jak firmy vnímají kapitálovou strukturu v praxi: zda skutečně sledují poměr vlastních a cizích zdrojů, jaké vnější a vnitřní faktory mají z jejich pohledu největší vliv na výslednou podobu podnikové kapitálové struktury či zda ke svému financování využívají nástroje kapitálového trhu (pokud ano, tak jaké).

Tato část disertační práce obsahuje výsledky empirického šetření zaměřeného na determinanty kapitálové struktury podnikatelských subjektů a další aspekty investičního rozhodování z pohledu těchto subjektů (obchodních společností).

5.5.1 Použitá metodika

Šetření bylo provedeno v několika fázích. První fáze spočívala ve stanovení základního a výběrového souboru. Základním souborem zkoumání byly všechny ekonomicky aktivní obchodní společnosti v České republice. Zdrojem dat o subjektech (obor podnikání a kontaktní informace) byla databáze firem a institucí Creditinfo Albertina GOLD.

Reprezentativnost vzorku je jedním z důležitých předpokladů statického zpracování.

Reprezentativní výběr byl v rámci výzkumu prováděn ze skupin, kdy všechny zkoumané objekty byly rozděleny dle určitého znaku (dle ekonomických činností) a z každé skupiny bylo vybráno několik reprezentantů, kteří byli zahrnuti do výzkumu. Ze základního souboru všech obchodních společností bylo zvoleno 14 odvětví ekonomických činností dle CZ-NACE, přičemž v rámci každého odvětví bylo náhodným výběrem (použit generátor náhodných čísel) vybráno 100 firem. Výběrový soubor tvořilo 1400 firem.

165

Práce s výběrovým souborem je méně časově náročná na získání a zpracování dat, je ale nutno brát do úvahy i možná negativa. Hlavním záporem je, že odhady pořízené pomocí výběru se plně nekryjí se skutečnými vlastnostmi zkoumaného základního souboru, ale určitým způsobem se od něj odchylují. Jsou zatíženy výběrovou chybou, která vznikne tím, že hodnoty proměnné jsou zjišťovány jen u výběrového souboru, ale závěry jsou prováděny pro celý základní soubor.

Další fáze zahrnovala vytvoření elektronického dotazníku, který byl následně emailovou poštou rozeslán na finanční a ekonomická oddělení či management 1400 firem.

Dotazníkové šetření probíhalo v průběhu září až října 2013. Návratnost dotazníků je při takovýchto šetřeních obvykle poměrně nízká. Počet navrácených dotazníků byl pouze 48, přesto ho lze považovat za soubor velkého rozsahu. Dotazník obsahoval otázky, jejichž cílem bylo zjistit skutečné faktory, které mají vliv na to, jaké zdroje financování podniky využívají. Zda je výsledná kapitálová struktura firmy výsledkem vlastního rozhodnutí firmy či jiných vnitřních faktorů, nebo spíš výsledkem působení vnějších faktorů, které firma sama není schopna ovlivnit. Dotazník byl zkonstruován na bázi tzv. hodnotících škál, které slouží k vyjádření názorů a postojů, a proto jsou často využívány pro svou jednoduchost. Jednotlivé postoje respondentů jsou na škále zřetelně vyjádřeny určitou deskriptivní výpovědí. Mezi hlavní výhody těchto typů otázek patří snadnější vyhodnocení pomocí statistické analýzy a rychlejší způsob zpracování. Hlavní nevýhodou, se kterou je nutno počítat, je častá nesnadná interpretace škál a jejich subjektivní ohodnocení. Pro provedené dotazníkové šetření byla vybrána šála od 1 do 5, takže bylo počítáno i s tzv.

nulovým bodem. Formulář dotazníku tvoří přílohu D této disertační práce.

Na rozdíl od řady provedených empirických výzkumů v oblasti kapitálové struktury firem, které se opírají ex-post o veřejně dostupná ekonomická data, toto dotazování bylo zaměřené na faktory, které ex-ante výslednou kapitálovou strukturu ovlivňují.

Vyhodnocení získaných dat bylo provedeno pomocí metod deskriptivní statistiky.

Ordinální proměnné jsou proměnné, které mohou nabývat v daném intervalu konečného počtu hodnot a lze je setřídit podle kvalitativního hlediska. Kardinální proměnné jsou numerické proměnné, jejichž hodnoty mají význam čísel, jež lze seřadit do vzrůstající nebo klesající řady, a mohou nabývat teoreticky jakékoli hodnoty z definičního intervalu proměnné. Při analýze proměnných je nejprve provedena základní deskriptivní statistika

166

s výpočtem základních parametrů polohy a rozptýlení. Pokud jsou splněny základní předpoklady, jsou zkoumány vazby mezi jednotlivými soubory. Jedná se o zamítnutí či nezamítnutí nulové hypotézy H0 pomocí sady t-testů. V případě zamítnutí normality Shapiro-testem při jejím výrazném narušení je použit neparametrický Wilcoxonův test. Ne vždy bylo možné v rámci vyhodnocení jednoznačně rozhodnout, zda se jedná o proměnnou ordinální nebo kardinální, proto byly provedeny obě analýzy.

Hladina významnosti α udává maximální chybu, které je možno se při závěrech dopustit.

V celé práci se pracuje s hladinou významnosti α =0,05, což odpovídá 5% chybě. Hladina spolehlivosti HS je pak dána vztahem 1- α a udává, s jakou spolehlivostí činíme závěr. P-hodnota je chyba, jaké se dopustíme, pokud zamítneme hypotézu H0. Konfidenční interval  je interval, kde se nachází střední hodnota statistického souboru se spolehlivostí 1- α. Nulová hypotéza H0 je hypotéza, jejíž platnost je testována, alternativní hypotézu HA tvoří alternativy k H0.

Ke stanovení nejvýraznějších vnitřních a vnějších determinant kapitálové struktury byla použita metoda faktorové analýzy. Faktorová analýza je statistická metoda seskupování vysoce korelovaných dat a redukce počtu původních proměnných na menší počet faktorů (Meloun a Militký, 2004). Vzhledem k názvu metody „faktorová“ analýza, jejímž cílem je stanovení výsledných „faktorů“, je v rámci této studie pro „faktory, které ovlivňují kapitálovou strukturu podniku“ používán nadále pojem „determinanta kapitálové struktury“, protože se jedná o „proměnnou“ vstupující do faktorové analýzy. Faktorová analýza vnějších determinant původně zahrnovala 9 proměnných (determinant), analýza vnitřních determinant zahrnovala 11 proměnných. Pojem „faktor“ je výstup z faktorové analýzy, který je vytvořen pomocí redukce a sumarizace „proměnných“ – determinant. Na základě provedené faktorové analýzy vnějších a vnitřních determinant byly stanoveny 3 vnější faktory a 3 vnitřní faktory, přičemž každý faktor je tvořen více proměnnými obsaženými v dotazníku. Pro zpracování faktorové analýzy byl využit software R (R Core Team R, 2012).

K vyhodnocení vlivu právní formy podnikání, velikosti podniku a oboru podnikání na strukturu odpovědí týkajících se vnějších a vnitřních faktorů při rozhodování o výši cizích zdrojů byla použita analýza rozptylu ANOVA (Analysis Of Variance). Tato metoda je

167

založena na hodnocení vztahů mezi rozptyly porovnávaných výběrových souborů (testování shody středních hodnot se převádí na testování shody dvou rozptylů (F-test)).

Pro potřeby analýzy ANOVA byly jednotlivé obory podnikání agregovány ze 14 odvětví do 4 skupin oborů, u nichž lze nalézt společné charakteristiky:

1. Průmysl – reprezentuje 56,25 % respondentů a zahrnuje odvětví: F – Stavebnictví, D - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, B - Těžba a dobývání a C - Zpracovatelský průmysl.

2. Služby - reprezentuje 22,92 % respondentů a zahrnuje odvětví: G - Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel, E - Zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi, H - Doprava a skladování, I - Ubytování, stravování a pohostinství a L - Činnosti v oblasti nemovitostí.

3. Administrativa - reprezentuje 10,42 % respondentů a zahrnuje odvětví: J - Informační a komunikační činnosti, N - Administrativní a podpůrné činnosti a M - Profesní, vědecké a technické činnosti.

4. Zemědělství - reprezentuje 10,42 % respondentů a zahrnuje odvětví A - Zemědělství, lesnictví, rybářství.

Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na vnitřní a vnější determinanty kapitálové struktury, podíl vlastních a cizích zdrojů ve firmě, předpokládaný vývoj ve složení kapitálové struktury, používané metody vyhodnocování investičních projektů a využívání nástrojů kapitálové trhu k získání kapitálu. Respondenti zároveň vyplňovali i otázky týkající se právní formy podnikání, převažujícího předmětu činnosti a velikosti podniku.

5.5.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření – skladba respondentů

Tabulka 5.40 shrnuje skladbu respondentů dle právní formy podnikání.

I dokument ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU: POTENCIÁL A TRENDY (sidor 162-167)