Skladba respondentů dle velikosti podniku

I dokument ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU: POTENCIÁL A TRENDY (sidor 169-173)

Velikost podniku (počet pracovníků) Počet respondentů Podíl (v %)

mikropodnik (0-9 pracovníků) 12 25,0

malý podnik (10-49 pracovníků) 21 43,8

střední podnik (50-249 pracovníků) 10 20,8

velký podnik (250 a více pracovníků) 5 10,4

Celkem 48 100,0

Zdroj: vlastní zpracování

Do kategorie mikropodnik byly zařazeny firmy s počtem pracovníků 0 až 9, do kategorie malý podnik firmy s počtem pracovníků 10 až 49, do kategorie střední podnik firmy s počtem pracovníků 50 až 249 a do kategorie velký podnik firmy s počtem pracovníků přesahujícím 250.

Analýza odhalila statisticky významný rozdíl v zastoupení malých a středních podniků (p-hodnota≤0,0482). Tento závěr je ale na hranici (hraniční hodnota pro závěr je p- hodnota ≤0,05). Vzhledem k počtu respondentů je vhodnější konstatovat, že jediný statisticky významný rozdíl je v zastoupení malých a velkých podniků (p-hodnota≤0,0017). V zastoupení ostatních velikostí podniků pak rozdíl není indikován jako statisticky významný. V zastoupení mikropodniků, středních a velkých podniků nebyl identifikován statisticky významný rozdíl (p-hodnotamin≤0,0896).

5.5.3 Souhrn výsledků dotazování týkající se investičního rozhodování firem

V této části práce jsou shrnuty výsledky provedeného empirického výzkumu týkající se vybraných aspektů investičního rozhodování firem. Prezentováno je vyhodnocení odpovědí respondentů na otázky týkající se podílu vlastních a cizích zdrojů ve firmě, názorů firem na předpokládaný vývoj ve složení kapitálové struktury, používané metody vyhodnocování investičních projektů a na případné využívání nástrojů kapitálové trhu při získávání kapitálu.

Cílem otázky „Sleduje Vaše společnost poměr vlastních a cizích zdrojů kapitálu?“

bylo zjistit, zda firmy v ČR mají povědomí o vlastní kapitálové struktuře. Obrázek 5.9 shrnuje skladbu odpovědí na otázku.

170

Obrázek 5.9: Skladba odpovědí na otázku: „Sleduje Vaše společnost poměr vlastních a cizích zdrojů kapitálu?“

Zdroj: vlastní zpracování

Analýza neprokázala, že by byl statisticky významný rozdíl v zastoupení jednotlivých odpovědí (p-hodnotamin≤0,723). Pokud jsou agregovány odpovědi ano, přesný poměr a ano, pouze přibližně, lze konstatovat, že většina dotázaných firem (68,8%) sleduje poměr vlastních a cizích zdrojů.

Firmy, které na předcházející otázku odpověděly ano nebo ano, pouze přibližně, měly v následující doplňující otázce odhadnout poměr vlastních a cizích zdrojů. Skladbu odpovědí týkající se poměru vlastních zdrojů prezentuje obrázek 5.10. U jednoho respondenta nebyl údaj uveden.

Obrázek 5.10: Skladba odpovědí na otázku: „Pokud ANO (a ANO přibližně), odhadněte prosím podíl VLASTNÍCH zdrojů (v %)“

Zdroj: vlastní zpracování

Lze konstatovat, že v zastoupení podílů do 20 %, 21 – 40 % a 61 – 80 % není statisticky významný rozdíl (p-hodnotamin≤0,102). Statisticky významný rozdíl byl identifikován v zastoupení podílů 81-100 % a podílů s výskytem 5 a méně (p-hodnotamax≤0,389). Podíl 41 – 60 % je zastoupen statisticky významně četněji, než podíly s počtem výskytů 1 (p-hodnotamax≤0,004).

16 17 15

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ano, přesný poměr Ano, pouze přibližně Ne

1 5

11

1

14

0 4 8 12 16

do 20 % 21-40 % 41-60 % 61-80% 81-100%

Počet společnos

Podíl vlastních zdrojů

171

Z firem, které sledují poměr vlastních a cizích zdrojů, jich většina (43,8 %) odhaduje, že převažují zdroje vlastní (podíl vlastních zdrojů 81 až 100 %) a 34,4 % odhaduje vyrovnaný poměr vlastních a cizích zdrojů (podíl vlastních zdrojů 41 až 60 %).

Firmy se měly dále pokusit odhadnout, jaký bude další vývoj ve složení kapitálové struktury jejich podniku. Obrázek 5.11 shrnuje skladbu odpovědí na otázku. Analyzována je změna podílu cizího kapitálu.

Obrázek 5.11: Skladba odpovědí na otázku: „Jaký předpokládáte vývoj ve složení kapitálové struktury Vašeho podniku?“

Zdroj: vlastní zpracování

Lze konstatovat, že je statisticky významný rozdíl v jednotlivých názorech na změnu podílu cizího kapitálu ve firmách je statisticky významný rozdíl a to ve všech případech (p-hodnotamax≤0,085). Statisticky významně největší skupina respondentů se domnívá, že podíl cizího kapitálu ve firmě bude konstantní a nebude se měnit (p-hodnotamin≤0,085). Ze zbylých dvou názorů je statisticky významně četněji zastoupen ten, že se podíl cizího kapitálu ve firmě bude snižovat (p-hodnota≤0,088). Většina respondentů (54,2 %) předpokládá, že podíl vlastních a cizích zdrojů zůstane i v budoucnu konstantní.

Část dotazníků byla zaměřená i na metody, které podniky využívají pro vyhodnocování investičních projektů. Analýza odpovědí na otázku „Jaké metody vyhodnocování investičních projektů Vaše firma využívá? Zvolte frekvenci z nabízené škály 1 až 5:

1 – používáme pravidelně, 5 – nepoužíváme“ byla provedena nejprve jako analýza ordinálních proměnných a následně jako kardinálních proměnných.

Analýza odpovědí týkající se metod a frekvence využití metod vyhodnocování investičních projektů jako proměnných ordinálních je zachycena na obrázku 5.12. Vzhledem

15 7 26

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

podíl cizích zdrojů se bude snižovat podíl cizích zdrojů se bude zvyšovat

poměr vlastních a cizích zdrojů zůstane konstantní

172 návratnosti projektu, kterou používá 66,7 % respondentů, následuje návratnost investice, jejíž používání udává 50,5 % respondentů. Oproti tomu nejméně často využívanými metodami vyhodnocování investičních projektů je index ziskovosti (použití udává 16,7 % respondentů), vnitřní výnosové procento (18,8 % respondentů) a ekonomická přidaná hodnota (27,1 % respondentů), přičemž p-hodnotamax≤0,0269. U zbylých dvou metod nebyl v zastoupení skupin respondentů, kteří je používají a respondentů, kteří je nepoužívají, identifikován statisticky významný rozdíl (p-hodnotamin≤0,150). Žádný z respondentů neuvedl, že by jejich podnik využíval jinou metodu vyhodnocování investičních projektů, než byly uvedeny.

Obrázek 5.12: Vyhodnocení odpovědí na otázku: „Jaké metody vyhodnocování investičních projektů Vaše firma využívá?“ jako ordinálních proměnných

Zdroj: vlastní zpracování

Analýza odpovědí týkající se metod a frekvence využití metod vyhodnocování investičních projektů jako kardinálních proměnných je zachycena v tabulce 5.43 a na obrázku 5.13.

9

metodu používáme neutrální hodnocení metodu nepoužíváme

173

Tabulka 5.43: Metody vyhodnocování investičních projektů – analýza odpovědí jako

I dokument ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU: POTENCIÁL A TRENDY (sidor 169-173)