LOVISAGRUVAN. God avslutning på året Malmlagret på höga nivåer Fokus på innevarande år KURS (SEK): 65,75 INTRODUCE.SE

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

224,6 1 mån (%) 14,8

Nettoskuld (MSEK) 6,7 3 mån (%) 75,3

Enterprise Value (MSEK) 231,3 12 mån (%) 129,9

Soliditet (%)* 61% YTD (%) 16,9

Antal aktier f. utsp. (m) 3,4 52-V Högst 72,0

Antal aktier e. utsp. (m) 3,4 52-V Lägst 28,9

Free Float (%) 69,6 Kortnamn LOVI

2015A 2016A 2017E 2018E

Omsättning (MSEK) 52,9 22,1 90,0 66,7

EBITDA (MSEK) 15,1 14,5 53,6 39,6

EBIT (MSEK) 10,4 9,6 49,6 35,6

EPS (just. e. utsp. SEK)** 2,4 2,2 11,3 8,1

DPS (SEK) 0,00 0,00 3,00 3,00

Omsättningstillväxt (%) 1 -58 307 -26

EPS-tillväxt (%) -37 nmf nmf nmf

EBIT-marginal (%) 20 43 55 53

2015A 2016A 2017E 2018E

P/E (x) 16,1 31,0 5,8 8,1

P/BV (x) 10,0 10,7 3,9 3,0

EV/Omsättning (x) 2,4 10,5 2,6 3,5

EV/EBITDA (x) 8,3 16,0 4,3 5,8

EV/EBIT (x) 12,0 neg. 4,7 6,5

Direktavkastning (%) 0,0 0,0 4,6 4,6

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Göran Nordenhök 10,3% 10,16 10,3%

John Wendell Berge 7,3% 0 7,3%

Gary Dybeck 7,0% 7,26 7,0%

Jorun Skaret 5,9% 0 5,9%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Göran Nordenhök 1Q-rapport

VD Jan-Erik Björklund

Analytiker: Johan Nilsson

Källor: Infront, Remium Nordic, Bolagsrapporter, Holdings

2017-04-20

Mineraliseringen i Lovisagruvan identifierades under mitten av 1980-

talet och återstartades 2004 i ny regi som Lovisagruvan AB. I gruvan bryts ca 40 000 ton malm årligen, innehållande en hög bly- och zinkhalt. Malmen bryts med en särkild egenutvecklad metod.

Lovisagruvan AB innehar även intressen i ett antal utvecklingprojekt.

** Vinsten per aktie beräknas som resultat efter finansnetto minus schablonskatt dividerat med antalet aktier.

God avslutning på året. För fjärde kvartalet levererade Lovisagruvan en omsättning om 18,6 MSEK (12,1) med ett gruvresultat (EBITDA exklusive prospektering och övriga utvecklingskostnader) om 10,6 MSEK (3,0) samt ett rörelseresultat om 13,1 (0,1) MSEK. Omsättningen kom in något lägre än estimerat samtidigt som gruvresultatet översteg våra förväntningar med mer än 7 procentenheter.

Rapporterat rörelseresultat kom in hela 50% över våra estimat, 13,1 mot förväntade 8,7 MSEK, vilket huvudsakligen är hänförligt till aktivering av utvecklingskostnader (avseende kopparfyndigheten Pahtohavare) om 3,7 MSEK. Exklusive aktiveringseffekten uppgick den justerade rörelsemarginalen till 51% (1%) mot förväntade 40%.

Malmlagret på höga nivåer. I övrigt var kostnadskontrollen god där personal- och administrationskostnader ökade med marginella 4% Y/Y. Merparten av årets leverans skedde i fjärde kvartalet uppgående till över 13.000 ton av helårets 16,200 levererade ton. Summerat för helåret var produktionen 38.400 ton och malmlagret uppgick till 22.900 ton per sista december (värderas till 12,8 MSEK). För helåret 2016 (något av ett mellanår) uppgick omsättningen till 22,0 MSEK (52,9) och gruvresultatet till 11,6 MSEK (19,6).

Fokus på innevarande år. Fokus ligger på planerad leverans om 54.000 ton för 2017 (enligt avtalet med Boleslawkoncernen) vilket vi sedan tidigare beräknar bidra till markant omsättnings- och resultattillväxt för innevarande år. Produktionstakten bedöms uppgå till oförändrad nivå om 40.000 ton torrvikt där intäkterna är säkrade på decembers höga zink- och blypriser samt dåvarande USDSEK-kurs.

Dagens rapport har stärkt konfidensen att än lägre produktionskostnader kan uppnås, samt att övriga externa kostnader bedöms ligga på låga nivåer varpå positiva estimatjusteringar har gjorts för innevarande år. Vi förhåller oss fortsatt försiktigt positiva till 2018.

* Soliditet är eget kapital plus obeskattade reserver minus schablonskatt (s.k.

justerat eget kapital) dividerat med summa skulder och eget kapital.

RÖSTER

BOLAGSBESKRIVNING

• God avslutning på året

• Malmlagret på höga nivåer

• Fokus på innevarande år

Aktietorget Material

Marknadsvärde (MSEK)

26 31 36 41 46 51 56 61 66

2016-02-17 2016-05-16 2016-08-10 2016-11-02 2017-01-27

LOVI OMXSPI (ombaserad)

(2)

RESULTATANALYS RESULTATANALYS

2Q15A 3Q15A 4Q15A 1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16A MSEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E

Malmintäkter, brutto 17,4 10,9 12,0 0,0 3,3 0,2 18,6 Malmintäkter, brutto 52,3 52,9 22,1 90,0 66,7

Prissäkringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 Totala intäkter 56,1 56,9 36,8 83,9 68,4

Transport till anrikning -1,1 -1,0 -0,9 -0,3 -0,2 0,0 -2,9 Rörelsekostnader -35,6 -37,2 -25,1 -30,4 -28,8

Anrikning -2,9 -3,5 -2,3 0,0 -2,7 3,7 -0,6 Gruvresultat 20,5 19,7 11,7 53,6 39,6

Nettoomsättning 13,4 6,4 8,8 -0,3 0,4 3,9 15,3 Övriga kostnader 0,00 -4,30 2,80 0,00 0,00

Tillredningar 1,2 0,9 0,8 0,8 0,5 0,8 0,4 EO 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0

Förändring i lager -0,2 0,2 -0,1 4,2 2,7 2,7 2,6 Rörelseres före avskr. 20,5 15,4 14,5 53,6 39,6

Nettointäkt 14,4 7,6 9,6 4,7 3,6 7,4 18,3 Avskrivningar -4,0 -4,7 -4,9 -4,0 -4,0

Insatsvaror -1,5 -1,2 -1,4 -1,3 -1,2 -0,8 -1,8 EBIT 16,6 10,4 9,6 49,6 35,6

Personalkostnader -2,1 -2,7 -3,7 -2,7 -2,0 -2,7 -3,5 Finansnetto 0,0 0,0 -0,3 -0,1 0,0

Underhåll mm -0,8 -0,9 -0,7 -0,4 -0,3 -0,3 -1,2 Resultat efter finansnetto 16,6 10,4 9,3 49,5 35,6

Administration mm -0,8 -0,8 -0,8 -1,2 -0,9 -0,8 -1,2 Bokslutsdisp. -4,6 -0,7 0,7 -1,3 -1,3

Gruvresultat 9,2 2,0 3,0 -0,9 -0,8 2,8 10,6 EBT 12,0 9,7 10,0 48,1 34,3

Övr. intäkter och kostn. -0,5 -2,1 -1,7 -0,5 -0,3 -0,1 3,7 Skatt -2,8 -2,1 -2,0 -10,8 -7,8

EBITDA 8,7 -0,2 1,2 -1,5 -1,0 2,7 14,4 Nettoresultat 9,2 7,5 8,0 37,3 26,4

Avskrivningar -1,2 -1,2 -1,1 -1,2 -1,2 -1,2 -1,3 EPS e. utsp (SEK)* 3,73 2,35 2,15 11,32 8,13

EBIT 7,5 -1,4 0,1 -2,7 -2,2 1,5 13,1 Oms.tillväxt Y/Y 9% 1% -58% 307% -26%

Finansnetto 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 EBITDA-marginal 39% 29% 66% 60% 59%

EBT 7,5 -1,4 -0,6 -2,7 -2,3 1,5 13,7 EBIT-marginal 32% 20% 43% 55% 53%

Skatt -1,6 0,3 0,1 0,6 0,5 -0,3 -3,0 EBT-marginal 23% 18% 45% 53% 51%

Redovisat resultat 5,8 -1,1 -0,5 -2,1 -1,8 1,1 10,6 Nettomarginal 18% 14% 36% 41% 40%

MSEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E SEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E

Kassaflöde från rörelsen 18,7 11,9 13,6 42,6 31,8 Just. EPS e. utsp 3,73 2,35 2,15 11,32 8,13

Förändring rörelsekapital 2,6 -0,6 -20,9 7,2 0,5 BVPS 4,62 3,81 6,12 17,04 21,78

Kassaflöde löpande verksamheten 21,3 11,3 -7,3 49,8 32,3 CEPS 6,23 3,31 -2,14 14,59 9,44

Kassaflöde investeringar -7,8 -11,9 -1,1 -10,0 -12,7 DPS 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Fritt kassaflöde 13,5 -0,6 -8,4 39,8 19,6 ROE 58% 61% 38% 64% 36%

Kassaflöde fin. verksamheten -6,8 -11,2 9,0 0,0 -10,2 Just. ROE 58% 61% 38% 64% 36%

Nettokassaflöde 6,7 -11,8 0,6 39,8 9,3 Soliditet 26% 23% 27% 52% 58%

AKTIESTRUKTUR 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Antal A-aktier (m) -

16,1 4,2 4,8 44,5 53,9 Antal B-aktier (m) 3,4

61,4 57,5 76,2 112,8 127,9 Totalt antal aktier (m) 3,4 +46 (0) 581 409 41

15,8 13,0 20,9 58,2 74,4 -12,7 -1,6 6,7 -33,0 -42,4

-0,5 1,3 20,7 13,5 13,0 Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

Estimat Utfall Förr Nu Förr Nu

21,9 18,6 88,0 90,0 65,2 66,7

Just EBIT 8,7 9,4 46,7 49,6 31,6 35,6

2,0 2,96 10,6 11,3 7,2 8,1

EPS (SEK)

13%

13%

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

-15%

8%

52%

2%

6%

2%

MSEK

2017E Omsättning

4Q16A MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

*Framtida vinst per aktie beräknas som resultat efter finansnetto minus schablonskatt dividerat med antalet aktier efter full utspädning.

Eget kapital

6%

2018E

www.lovisagruvan.se Nettoskuld

Rörelsekapital (Netto)

Skillnad Förändring Förändring

MSEK

Immateriella tillgångar Box 250

711 04 Storå Likvida medel

Totala tillgångar

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) NETTOINTÄKT & GRUVRESULTAT (Q/Q)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

TILLVÄXT, MALMINTÄKTER, BRUTTO, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12m

ZINKPRIS, SEK/TON (PER KVARTALSSLUT) BLYPRIS, SEK/TON (PER KVARTALSSLUT)

0,00

10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E

Malmintäkter brutto EBIT

10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 24000 26000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2013 2014 2015 2016

11000 12400 13800 15200 16600 18000 19400 20800

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2013 2014 2015 2016

-5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

2Q15A 3Q15A 4Q15A 1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16A

Gruvresultat Nettointäkt

-1,2X -1,0X -0,8X -0,6X -0,4X -0,2X 0,0X 0,2X 0,4X 0,6X

-50 -40 -30 -20 -10 0 10

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E

(4)

BOLAGSBESKRIVNING

Lovisagruvan är en liten men rikhaltig underjordsgruva strax norr om Lindesberg i Bergslagen. Malmen innehåller höga halter av zink och bly samt

även mindre halter silver. Brytningsrätten förvärvades av personer som utvecklat en kostnadseffektiv metod för brytning av smala malmer. I korthet

går denna teknik ut på att den smala malmen tas ut separat och att gråberget som måste brytas samtidigt lämnas kvar i gruvan.

(5)

DISCLAIMER - VIKTIG INFORMATION Ansvarig utgivare: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic AB (Remium)

Analys utarbetad av: Johan Nilsson, analytiker, Remium.

DISCLAIMER Innehåll och källor

Detta dokument är framställt av Remium för allmän spridning. Innehållet har grundats på omdömen, rekommendationer och uppskattningar från Remiums analytiker, allmänt tillgänglig och offentlig information vilken bedömts som tillförlitlig eller andra namngivna källor. Omdömen, rekommendationer och uppskattningar avseende värdering av finansiella instrument eller företag som nämns i denna analys baseras på en eller flera värderingsmetoder, t.ex. kassaflödesanalys, analys av nyckeltal eller tekniska analyser av kursrörelser. Antaganden som ligger till grund för prognoser, riktkurser och uppskattningar som citerats eller återgivits återfinns i analysmaterialet från de namngivna källorna. Remium kan inte garantera den externa informationens riktighet eller fullständighet. Innehållet i dokumentet grundas på information som är aktuell vid tidpunkten för offentliggörandet av detta dokument. Förhållanden som lagts till grund för detta dokument kan påverkas av efterföljande händelser, som av naturliga skäl inte kan beaktas i detta dokument, och omdömen, rekommendationer och uppskattningar kan ändras utan förvarning. För förklaring av innebörden i rekommendationerna [”köp”,

”sälj” och ”behåll”] se www.introduce.se/analys/.

Dokumentet har inte granskats av något företag som nämns i denna analys före publicering. Om inget annat framgår av dokumentet har Remium inte ingått avtal att ta fram rekommendationerna i detta dokument med något företag som omnämns.

Remiums investeringsrekommendationer bygger på analytikerns uppfattning om vad aktien borde vara värderad vid tidpunkten för rekommendationens färdigställande.

Remiums analytiker uppdaterar i normalfallet enbart en investeringsrekommendation om något väsentligt inträffat som påverkar aktiens värde enligt analytikerns bedömning.

Risker

Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte hänsyn till den enskilda mottagarens kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett individuellt anpassat investeringsråd. Informationen ska inte heller betraktas som råd om skattekonsekvenser av placeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta dokument. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk.

Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Prognoser om framtida utveckling baseras på antaganden och det finns ingen garanti för att prognosen slår in. Vidare är historisk utveckling ingen garanti för framtida avkastning.

Intressekonflikter

Remium har utarbetat etiska riktlinjer och interna regler (policies och instruktioner) för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga, förhindra eller i förekommande fall hantera intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationen mellan olika avdelningar.

Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys. För mer information om Remiums åtgärder för att förebygga, undvika eller hantera intressekonflikter se www.introduce.se/Remium.

Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukterna Remium Review och Remium Insight.

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag i analysen, vilket kan medföra att intressekonflikter kan uppstå mellan Remium och kunderna som tar del av och agerar på analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen.

Remium tillhandahåller följande företagstjänster till Lovisagruvan: Introduce. Remiums corporate finance-avdelning har under de senaste 12 månaderna inte utfört tjänster i samband med offentliga erbjudanden (listningar, noteringar och emissioner) för Bolagen i texten. Bolag i Remiumgruppen, deras kunder, ledning eller anställda äger normalt sett eller har positioner i värdepapper som nämns i detta dokument. Analytikern som har utarbetat denna analys, eller dennes närstående, har inget väsentligt ekonomiskt intresse i de finansiella instrument som rekommendationerna i dokumentet avser och äger inte eller har inte positioner i dessa finansiella instrument. Remiums analytiker erhåller inte någon ersättning som är direkt knuten till något av Remiums corporate finance-uppdrag eller något av Remiums uppdrag inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser.

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 52%

Behåll: 45%

Sälj: 2%

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen, avseende de bolag där Remium tillhandahåller eller under de senaste 12 månaderna har tillhandahållit likviditetsgaranti och/eller Corportate Finance-uppdrag, utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 19%

Behåll: 17%

Sälj: 0%

Ingen rekommendation: 64%

Spridning av detta dokument

Dokumentet riktar sig inte till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där spridning, offentliggörande, publicering och deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svenska lagar och regler, däribland USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika, Nya Zeeland och Japan. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av Remium för att tillåta spridning, offentliggörande och publicering i nämnda länder.

Detta dokument får inte spridas, återges, citeras eller refereras till på så sätt att innebörden av dokumentet ändras eller förvanskas.

Om Remium

Remium är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :