Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Download (0)

Full text

(1)

KALLELSE/ÄRENDELISTA

Datum

2021-05-06

Instans

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Tid Torsdag den 6 maj kl 09:00

Plats

Ramslätt, Kommunhuset (ordförande), övriga via videolänk (Microsoft Teams)

Behandlas

cirka kl. Ärenden Föredragande

09:00 1. Sammanträdets öppnande och upprop Ordförande Leif Sternfeldt

2. Val av justerare -”-

3. Anmälan och prövning av jäv -”-

4. Fastställande av dagordning -”-

5. Uppföljning av nämndens föregående protokoll -”-

09:10

6. Granskning av samverkan och förebyggande insatser gällande barn och ungas psykiska hälsa (FB) dnr 2020- 183 007

Verksamhetschef Cecilia Ragnarsson

09:40 7. Aprilrapport 2021 (FB) dnr 2021-64 042

Förvaltningschef Mari Sandell Molander Ekonomer

Johan Höglund Marie Wank Verksamhetschefer Marie Tell

Cecilia Ragnarsson Caroline Billing Caroline Ekberg Sara Dahlin 10:25 8. Skolmiljarden - tillfällig förstärkning av statligt stöd till

skolväsendet 2021 (FB) dnr 2021-64 042 -”- 10:40 Paus

10:55 9. Dialog inför budgetarbete (I)

Förvaltningschef Mari Sandell Molander Ekonomer

Johan Höglund Marie Wank Kvalitetsutvecklare Camilla Tibblin 11:40 10. Medborgarförslag om senare skolstart (FB) dnr 2019-

148 600 Utredare Linda Gustafsson

12:00 Paus

13:00 11. Lägesrapport arbetsmarknad och integration (I) dnr 2020-3 600

Verksamhetschef Sara Dahlin

13:20 12. Information om situationen angående Covid-19 (I) dnr 2020-63 60

Förvaltningschef Mari Sandell Molander

13:30 13. Lägesrapport lokaler (I)

Enhetschef Malin Ankarstrand Projektledare Erik Glansin

(2)

KALLELSE/ÄRENDELISTA

Datum

2021-05-06

Leif Sternfeldt, ordförande 13:45

14. Inriktningsbeslut placering samt beslut om antal plat- ser vid Ubbhults skola och förskola (FB) dnr 2016- 275 291

Enhetschef Malin Ankarstrand Projektledare Erik Glansin

14:05 15. Inriktningsbeslut placering samt beslut om antal plat- ser gällande förskola i Sätila (FB) dnr 2018-5 290

Enhetschef Malin Ankarstrand Projektledare Erik Glansin Rektor Sofia Nilsson 14:25 Paus

14:40

16. Godkännande av förstudie samt beslut om platsantal på Björketorps förskola och skola (FB) dnr 2020- 133 600

Enhetschef Malin Ankarstrand Projektledare Erik Glansin

15:00

17. Synpunkter på medborgarförslag om att bygga en ishall i centralort i Marks kommun (FB) dnr 2021- 62 600

Enhetschef Malin Ankarstrand

15:20 18. Information om pågående arbete med ”Bästa barnkom- mun” (I)

Förvaltningschef Mari Sandell Molander

15:35 19. Övriga aktuella händelser (I) Förvaltningschef Mari Sandell Molander

Figure

Updating...

References

Related subjects :