• No results found

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KALLELSE/ÄRENDELISTA

Datum

2020-09-03

Instans

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Tid Torsdag den 3 september kl 08:30

Plats Rydal, Runnabönninga Behandlas

cirka kl. Ärenden Föredragande

08:30 1. Sammanträdets öppnande och upprop Ordförande Leif Sternfeldt

2. Val av justerare -”-

3. Anmälan och prövning av jäv -”-

4. Fastställande av dagordning -”-

5. Uppföljning av nämndens föregående protokoll (I) -”- 08:35 6. Inledning: Nytt läsår och förvaltningens lägesbild (I)

Förvaltningschef Mari Sandell Molander Verksamhetschef Marie Tell 09:05 7. Hemvist för naturvårdslaget (I) Förvaltningschef

Mari Sandell Molander

09:10 8. Delårsrapport (I)

Förvaltningschef Mari Sandell Molander Ekonomer

Johan Höglund Marie Wank Verksamhetschefer Caroline Billing Caroline Ekberg Cecilia Ragnarsson Marie Tell

10:00 Paus

10:15 9. Budget 2021-2024 (FB) -”-

11:10 10. Skadegörelse på skolor (I) Samordnare Samhäll- skydd

Rickard Silva 11:40 11. Information kring avvikelser: tillbud och olyckor,

kränkande behandling och klagomål (I) Nämndsekreterare Anna Brogren 12:00 Paus

13:30

12. Lägesrapport lokaler: Skene förskola (Lindäng), Kon- tor på Kunskapens hus, framtida inriktningsbeslut för Ängskolan (I)

Enhetschef Malin Ankarstrand Projektledare Erik Glansin Fredrik Larsson Administrativ chef Lena Ilhage 14:30 Paus

14:40 13. Lägesbild pågående projekt ny grundsärskola (I)

Enhetschef Malin Ankarstrand Verksamhetschef Caroline Billing

(2)

KALLELSE/ÄRENDELISTA

Datum

2020-09-03

Leif Sternfeldt, ordförande

15:00 14. Projektering Björketorps förskola och skola (FB) Enhetschef Malin Ankarstrand 15:15 15. Aktuella händelser: skolstart HT-20, corona/covid-19

Förvaltningschef Mari Sandell Molander Verksamhetschef Caroline Billing

References

Related documents

Uppföljning av nämndens föregående protokoll (I) Ordförande Leif Sternfeldt 13:35 5.. Information från teknik- och

Begäran om ett femte år gymnasiesärskolan (FB) Rektor Laila Grönesjö 13:45 5.. Revidering av skolskjutsregler (FB)

Risker vid övergången mellan årskurser och skolformer (I) Förvaltningschef Mari Sandell Molander. 09:20

Planering för framtida användning Örbyskolan (FB) Förvaltningschef Mari Sandell Molander 14:00 7. Yttrande gällande medborgarförslag avseende

plan för Mark Nordväst (FB) Administrativ chef Lena Ilhage 7. Skolchef enligt skollagen (FB)

Instans Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Tid Torsdagen den 31 augusti

Upphandling av skolskjuts från 2018 (B) Handläggare Karin Magnusson Lena Lindblad 5.. Begäran om avsteg från skolskjutsreglerna

Svar på motion om fysisk aktivitet (FB) Enhetschef. Lena Ilhage