Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Download (0)

Full text

(1)

KALLELSE/ÄRENDELISTA

Datum

2020-09-03

Instans

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Tid Torsdag den 3 september kl 08:30

Plats Rydal, Runnabönninga Behandlas

cirka kl. Ärenden Föredragande

08:30 1. Sammanträdets öppnande och upprop Ordförande Leif Sternfeldt

2. Val av justerare -”-

3. Anmälan och prövning av jäv -”-

4. Fastställande av dagordning -”-

5. Uppföljning av nämndens föregående protokoll (I) -”- 08:35 6. Inledning: Nytt läsår och förvaltningens lägesbild (I)

Förvaltningschef Mari Sandell Molander Verksamhetschef Marie Tell 09:05 7. Hemvist för naturvårdslaget (I) Förvaltningschef

Mari Sandell Molander

09:10 8. Delårsrapport (I)

Förvaltningschef Mari Sandell Molander Ekonomer

Johan Höglund Marie Wank Verksamhetschefer Caroline Billing Caroline Ekberg Cecilia Ragnarsson Marie Tell

10:00 Paus

10:15 9. Budget 2021-2024 (FB) -”-

11:10 10. Skadegörelse på skolor (I) Samordnare Samhäll- skydd

Rickard Silva 11:40 11. Information kring avvikelser: tillbud och olyckor,

kränkande behandling och klagomål (I) Nämndsekreterare Anna Brogren 12:00 Paus

13:30

12. Lägesrapport lokaler: Skene förskola (Lindäng), Kon- tor på Kunskapens hus, framtida inriktningsbeslut för Ängskolan (I)

Enhetschef Malin Ankarstrand Projektledare Erik Glansin Fredrik Larsson Administrativ chef Lena Ilhage 14:30 Paus

14:40 13. Lägesbild pågående projekt ny grundsärskola (I)

Enhetschef Malin Ankarstrand Verksamhetschef Caroline Billing

(2)

KALLELSE/ÄRENDELISTA

Datum

2020-09-03

Leif Sternfeldt, ordförande

15:00 14. Projektering Björketorps förskola och skola (FB) Enhetschef Malin Ankarstrand 15:15 15. Aktuella händelser: skolstart HT-20, corona/covid-19

Förvaltningschef Mari Sandell Molander Verksamhetschef Caroline Billing

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :