Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KALLELSE/ÄRENDELISTA

Datum Sida

2017-06-01 1 (1)

Instans

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Tid Torsdagen den 1 juni kl. 13:30

Plats Finabo, Kommunhuset Behandlas

cirka kl. Ärenden Föredragande

13:30 1. Sammanträdets öppnande och upprop Ordförande 2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. Upphandling av skolskjuts från 2018 (B) Handläggare Karin Magnusson Lena Lindblad 5. Begäran om avsteg från skolskjutsreglerna gällande två

elever boende i Skene (B) Handläggare

Karin Magnusson 6. Begäran om avsteg från skolskjutsreglerna för elev vid

Sätilaskolan, Ryda (B) Handläggare

Karin Magnusson 7. Aktuella händelser (I)

Sofia Sjöstrand, ordförande

Figure

Updating...

References

Related subjects :