Östraby 8:20 (Östraby 9405) – Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av komplementbyggnad, fristående skärmtak, terrass och mur Förslag till beslut

Download (0)

Full text

(1)

Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4| Tel: 0415-37 80 00| Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se

Bygg- och miljönämnden

Östraby 8:20 (Östraby 9405) – Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av

enbostadshus samt nybyggnad av

komplementbyggnad, fristående skärmtak, terrass och mur

Förslag till beslut

Bygglov beviljas i efterhand för tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av en komplementbyggnad, fristående skärmtak, terrass och mur. Beslutet innefattar inte den komplementbyggnad markerad med ”B” i medföljande underlag.

Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 31 § Plan- och bygglagen.

Avgift enligt antagen taxa är 31 264 kr.

Kontrollansvarig krävs inte.

Upplysning

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

(2)

Beslutet om bygglov kommer att kungöras i Post- och inrikes tidningar. Vi kommer även meddela berörda grannar att du fått bygglov.

Du får inte börja bygga innan det har gått fyra veckor från att beslutet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar. Normalt kungör vi beslutet två vardagar efter beslutsdatumet för ditt lov. Du får inte påbörja arbetet innan du har fått ett startbesked från oss.

För ditt ärende krävs lägeskontroll. Du beställer lägeskontrollen genom Bygg

& Miljö på bifogad blankett. Geoinfo Mittskåne tar betalt för utstakning och lägeskontroll separat.

Om du ska göra ett ingrepp i ett biotopskyddat objekt (till exempel en stengärdsgård) ska du ta kontakt med Länsstyrelsens naturvårdsenhet för att ansöka om dispens.

Förutom bygglov kan din byggnation kräva tillstånd från Länsstyrelsen för ingrepp i fornlämning. Detta krävs om du utför grävning eller annat arbete där en fornlämning eller ett fornminne finns. Hittar du fornlämningar när du utför markarbeten ska du avbryta arbetet direkt och kontakta Länsstyrelsen.

Du ansvarar för att rapportera in fornlämningar enligt Kulturmiljölagen.

Ditt bygglov måste påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag då beslutet fått laga kraft. Du har påbörjat ditt bygglov när du har fått ditt startbesked. Påbörjar du inte ditt lov inom två år slutar lovet att gälla.

Hur du överklagar

Detta beslut kan överklagas. Du ska skriva överklagan till Länsstyrelsen i Skåne, men skicka den till Hörby kommun, Bygg- och miljönämnden, 242 80 Hörby. Bygg- och miljönämnden måste ha fått din överklagan senast 3 veckor efter den dag du tog del av beslutet för att kunna pröva den. Har överklagan kommit in i rätt tid kommer den att skickas vidare till

länsstyrelsen.

Hur du utformar överklagandet

Ange vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets beslutsdatum, diarienummer och fastighetsbeteckning.

Skriv att du överklagar beslutet, varför du tycker att beslutet är fel och hur du vill att beslutet ska ändras.

Bifoga handlingar eller annat som du tycker stöder din uppfattning.

Underteckna skrivelsen och förtydliga namnteckningen.

Ange ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Övrig information

(3)

Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna överklagan. Skicka i så fall med en fullmakt.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan om bygglov i efterhand inkom 2021-09-15 för tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av två komplementbyggnader på fastigheten Östraby 8:20.

Sökande hade utan bygglov eller startbesked utfört en 38 m² stor tillbyggnad av enbostadshuset, byggt två komplementbyggnader på totalt 63 m², uppfört en terrass med en byggnadsarea på 5 m², ett fristående skärmtak på 12 m² och en mur med en höjd om ca 2,4 meter runt den sökandes parkering. Ansökan påbörjades med tillbyggnaden av bostadshuset och de två

komplementbyggnaderna, men medan ärendet granskades konstaterade Bygg

& Miljö att ytterligare olovliga byggnationer skett i omgångar under ärendets gång. Detta har gjort att ärendet har dragit ut på tiden.

Fastigheten ligger inte inom detaljplanerat område men inom sammanhållen bebyggelse, vilket gör att de utförda åtgärderna blir lovpliktiga. Fastigheten berörs inte av några skydd eller riksintressen, men ligger inom fornlämning.

En av komplementbyggnaderna som uppförts har placerats ovanpå en av Mittskåne Vattens ledningar som går längs med fastighetens norra gräns.

Ärendet har skickats på remiss till Mittskåne Vatten samt till berörda rågrannar i enlighet med 9 kap 25 § Plan- och bygglagen. Svar med erinran inkom från Mittskåne Vatten samt från en av grannfastigheterna. Sökande har justerat sin ansökan efter dessa yttranden genom att välja att riva en av de uppförda komplementbyggnaderna.

Förslag till beslutsmotivering

Bygglov beviljas i efterhand för tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av komplementbyggnad, fristående skärmtak, terrass och mur då de utförda åtgärderna bedöms uppfylla utformningskraven i 2 och 8 kap Plan- och bygglagen. Även om byggnaderna och muren är placerade i tomgräns så är de placerade och utförda på ett sådant sätt att de inte utgör en betydande

olägenhet för berörda rågrannar. Villkoren för att bevilja bygglov i enlighet med 9 kap 31 § Plan- och bygglagen bedöms därmed vara uppfyllda.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Ansökan om bygglov i efterhand inkom 2021-09-15 för tillbyggnad av

enbostadshus samt nybyggnad av två komplementbyggnader på fastigheten

Östraby 8:20. Bygg & Miljö hade varit i kontakt med sökande i samband med

ett tillsynsärende, och förelagt dem att komma in med en ansökan i efterhand.

(4)

Sökande hade utan bygglov eller startbesked utfört en 38 m² stor tillbyggnad av enbostadshuset och även byggt två komplementbyggnader på totalt 63 m².

Tillbyggnaden påstods först vara ett uterum, men efter påtryckningar från Bygg & Miljö och efter platsbesök har sökande skickat in underlag som visar dess användning som vardagsrum. Både tillbyggnaden och de två

komplementbyggnaderna är placerade i fastighetsgräns.

Vid granskning av de inskickade ritningarna, och vid jämförelse med bland annat ortofoto, konstaterades att det byggts ytterligare byggnationer sedan sist Bygg & Miljö varit på platsen. Sökande hade uppfört en terrass med en byggnadsarea på 5 m² och en bruttoarea på 10 m² med en höjd om 3,3 meter som var kopplad till den ena komplementbyggnaden. Under terrassen har det ordnats en hundkoja.

Efter att ytterligare kompletteringar kommit in med bland annat foton på den utförda tillbyggnaden noterade Bygg & Miljö ännu en olovligt uppförd byggnad i form av ett fristående skärmtak på ca 12 m² som placerats i fastighetsgräns mot öster. Skärmtaket har en nockhöjd på 4,7 meter och kan därmed inte klassas som en friggebod. Ytterligare kompletteringar begärdes in för detta. Det skickades ut ett flertal förelägganden om komplettering då de inskickade handlingarna bedömdes vara undermåliga. Bygg & Miljö utförde sedan ett platsbesök tillsammans med sökandes ombud för att gå igenom alla handlingarna noggrant och förklara vad de behövde åtgärda. Vid detta besök konstaterades att en mur med en höjd om ca 2,4 meter uppförts olovligt runt den sökandes parkering. Nya handlingar begärdes in för att även inkludera muren.

Fastigheten ligger inte inom detaljplanerat område men inom sammanhållen

bebyggelse, vilket gör att de utförda åtgärderna blir lovpliktiga. Fastigheten

(5)

berörs inte av några skydd eller riksintressen, men ligger inom fornlämning för Östraby bytomt/gårdstomt, äldsta namnbelägg 1570. Sökande har varit i kontakt med Länsstyrelsen som meddelat att de inte behöver ansöka om dispens för ingrepp i fornlämning.

En av komplementbyggnaderna som uppförts har placerats ovanpå en av Mittskåne Vattens ledningar som går längs med fastighetens norra gräns.

Ärendets beredning

Ärendet har skickats på remiss till Mittskåne Vatten samt till berörda rågrannar i enlighet med 9 kap 25 § Plan- och bygglagen.

Svar med erinran inkom från Mittskåne Vatten (MSV) 2021-05-25. MSV meddelade att de inte vill ha en byggnad ovanpå denna vattenledning då den försörjer hela Västerstad och ligger illa till nära bäcken. Ledningen går sedan vidare till reningsverket. MSV meddelar att det även finns ett servitut för ledningen, och att den sökande har brutit mot detta genom att placera en byggnad på platsen.

Bygg & Miljö skickade detta till den sökande, men inledde även ett nytt ärende där ett föreläggande om rivning för denna byggnad skickades till den sökande. Sökande meddelade 2021-06-15 att de kommer att riva byggnaden, och har justerat ansökan så att byggnaden inte längre är aktuell. Om rivning inte utförs kan det komma att utdömas vite.

Beröra rågrannar har också hörts. Svar med erinran inkom från fastighetsägarna till Östraby 8:38 2021-2021-06-11:

”Vid gränsvisning av lantmäteriet år 2015 framkom att komplementbyggnad ’B’ är placerad i tomtgränsen i norr mot ån, vilket inte överensstämmer med remiss och situationskartan. Jag vill att detta korrigeras i karta och remiss.”

Sökande har fått ta del av erinran. Då detta är samma byggnad som MSV erinrat sig mot och som ska rivas samt att underlaget har justerats bedömer Bygg & Miljö att sökande har åtgärdat sin ansökan enligt den inkomna erinran.

Analys och förslag

De utförda byggnationerna ligger alla i den östra fastighetsgränsen förutom muren som ligger i den västra gränsen och den komplementbyggnad som ska rivas som ligger i den norra. Väster om fastigheten finns en samfälld väg som gör att det blir en distans mellan sökandes fastighet och de västerut. Detta gör att muren inte skuggar eller stör de grannar som bor västerut.

Byggnaderna i den östra gränsen skuggar inte heller något hos grannarna då de ligger på fel sida för det, och mellan sökandes fastighet och den berörda grannen i öster finns ett högt plank som gör att de knappt ser de tillkomna byggnaderna.

Bygg & Miljö bedömer därmed att det är möjligt att bevilja bygglov i efterhand för de utförda åtgärderna, med undantag för den

komplementbyggnad som sökande ska riva.

(6)

Gällande bestämmelser Plan- och bygglagen 2 kap 2 §

Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1–8 §§ miljöbalken ska tillämpas. Lag (2014:862).

Plan- och bygglagen 2 kap 4 §

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet.

Plan- och bygglagen 2 kap 5 §

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till

1. människors hälsa och säkerhet, 2. jord, berg- och vattenförhållandena,

3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,

4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och 5. risken för olyckor, översvämning och erosion.

Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen.

Plan- och bygglagen 2 kap 6 §

Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till

1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan,

2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser,

3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshandlingar,

4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och hygienförhållanden, 5. möjligheterna att hantera avfall,

6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,

7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området, och

8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.

Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.

Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte

ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska,

(7)

kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.

Lag (2014:477).

Plan- och bygglagen 2 kap 9 §

Planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna lag får inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.

Plan- och bygglagen 8 kap 1 § En byggnad ska

1. vara lämplig för sitt ändamål,

2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och

3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Plan- och bygglagen 8 kap 4 §

Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är vä- sentliga i fråga om 1. bärförmåga, stadga och beständighet,

2. säkerhet i händelse av brand,

3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, 4. säkerhet vid användning,

5. skydd mot buller,

6. energihushållning och värmeisolering, 7. lämplighet för det avsedda ändamålet,

8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga,

9. hushållning med vatten och avfall, 10. bredbandsanslutning, och 11. laddning av elfordon.

Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla första stycket framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 §. Lag (2020:239).

Plan- och bygglagen 9 kap 2 § Det krävs bygglov för

1. nybyggnad, 2. tillbyggnad, och

3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd,

b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för

handel, hantverk eller industri, eller

(8)

c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan.

Plan- och bygglagen 9 kap 10 §

Det krävs rivningslov för att riva en byggnad eller en del av en byggnad

1. inom ett område med detaljplan, om kommunen inte har bestämt något annat i planen, och

2. utanför ett område med detaljplan, om kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att ett rivningslov krävs.

Det krävs dock inte rivningslov, om byggnaden eller byggnadsdelen får uppföras utan bygglov och kommunen i detaljplanen eller områdesbestämmelserna inte har bestämt att det krävs rivningslov.

Plan- och bygglagen 9 kap 13 §

Det krävs marklov för schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering i ett område utanför detaljplan, om

1. åtgärden ska genomföras i ett område som är avsett för bebyggelse eller i närheten av en befintlig eller planerad anläggning för totalförsvaret, statlig flygplats, annan flygplats för allmänt bruk, kärnreaktor, annan kärnenergianläggning eller annan anläggning som kräver ett skydds- eller säkerhetsområde, och

2. kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att det krävs sådant marklov i området.

Plan- och bygglagen 9 kap 25 §

Byggnadsnämnden ska underrätta dem som avses i 5 kap. 11 § första stycket 2 och 3 och ge dem tillfälle att yttra sig över en ansökan som avser en åtgärd som

1. innebär en avvikelse från en detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 2. ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan, inte är reglerad i områdesbestämmelser och inte heller är en sådan åtgärd som avses i 31 a § 1.

Om ett stort antal personer ska underrättas, får nämnden tillämpa 5 kap. 35 § första stycket 2.

Underrättelse enligt första stycket behöver inte ske om det är uppenbart att lov inte kan ges.

Lag (2015:668)

Plan- och bygglagen 9 kap 31 §

Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 1. inte strider mot områdesbestämmelser,

2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och

3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9- 11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i

områdesbestämmelser. Lag (2014:900).

(9)

Förvaltningens förslag till beslut

Bygglov beviljas i efterhand för tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av komplementbyggnad, fristående skärmtak, terrass och mur. Beslutet innefattar inte den komplementbyggnad markerad med ”B” i medföljande underlag.

Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 31 § Plan- och bygglagen.

Avgift enligt antagen taxa är 31 264 kr.

Kontrollansvarig krävs inte.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2021-08-13 - Fakturaunderlag 2021-08-13 - Situationsplan 2021-08-09 - Planritningar, 2st 2021-08-09 - Sektionsritning 2021-08-09 - Yttrande sökande 2021-06-15 - Yttrande med erinran 2021-06-11 - Yttrande MSV med erinran 2021-05-25 - Situationsplan innan rev. 2021-2021-05-07 - Foto 1 2021-05-06

- Foto 2 2021-05-06 - Foto 3 2021-05-06 - Foto 4 2021-05-04

- Sektionsritning 2021-03-17 - Fasader foton 2020-09-15 - Ansökan om lov 2020-09-15 Beslutet skickas till

- Sökande

- Fastighetsägare Östraby 8:38

Kajsa Blomberg

Bygglovsarkitekt

Figure

Updating...

References

Related subjects :