Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

659 1 mån (%) -2.1

Nettoskuld (MSEK) 554 3 mån (%) -24.3

Enterprise Value (MSEK) 1 213 12 mån (%) -27.0

Soliditet (%) 44.2 YTD (%) -34.0

Antal aktier f. utsp. (m) 17.4 52-V Högst 77.0 Antal aktier e. utsp. (m) 17.5 52-V Lägst 36.0

Free Float (%) 70.3 Kortnamn MOB

2015A 2016A 2017E 2018E

Omsättning (MSEK) 286 334 444 422

EBITDA (MSEK) 46.4 77.9 78.8 78.6

EBIT (MSEK) 35.2 62.2 40.9 43

EBT (MSEK) 34.6 46.5 3.5 7.1

EPS (just. SEK) 1.77 1.88 -0.63 0.30

DPS (SEK) 0.00 0.00 0.00 0.00

Omsättningstillväxt (%) 42.7 17.1 32.7 -4.8

EPS tillväxt (%) 85.5 6.0 nmf nmf

EBIT-marginal (%) 12.3 18.6 6.3 10.2

2015A 2016A 2017E 2018E

P/E (x) 37.3 30.4 neg. 125.4

P/BV (x) 2.7 1.8 1.2 1.2

EV/S (x) 3.2 4.5 2.6 2.7

EV/EBITDA (x) 19.6 19.2 17.2 14.6

EV/EBIT (x) 25.9 24.1 40.5 26.7

Direktavkastning (%) 0.0 0.0 0.0 0.0

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Östersjöstiftelsen 13.0% 0.13 13.0%

Zimbrine Holding BV 8.9% 0 8.9%

Avanza Pension 7.8% 0 7.8%

Custody Account For The Exclusive 6.6% 0 6.6%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

VD Peter Wolpert 3Q-rapport

CFO Anna Ljung 4Q-rapport

SO Thomas Eklund 1Q-rapport

NASDAQ OMX Small Cap Hälsovård

BOLAGSBESKRIVNING

2017-11-13

• Tillväxtplan materialiseras

• EBITDA-förstärkning

• Avyttring av Fiber Choice

2018-05-08 Marknadsvärde (MSEK)

Moberg Pharma är ett växande svenskt läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar, förvärvar och licensierar produkter som säljs genom en egen försäljningsorganisation i USA och via distributörer i fler än 40 länder.

Bolagets kompetens ligger inom utveckling av utvärtes läkemedel för primärt hudsjukdomar.

Tillväxtplan materialiseras. Omsättningen under Q2 uppgick till 136 MSEK (71,3) motsvarande en tillväxt om 91% (2% organiskt) vilket var i linje med vår förväntan. Kerasal/Nalox växte med 9%

till 53,2 MSEK, delvis drivet av lanseringen av Zanmira Nail i Japan samt stärkt marknadsandel i USA (29%). Dermoplast ökade försäljningen till 26,0 MSEK (21,2 MSEK i Q1), medan övriga produkter bidrog med 56,8 MSEK, en förbättring gentemot 50,5 MSEK under årets första kvartal. Distributörsförsäljningen minskade däremot med 30% under Q2, pga höga lagernivåer i Asien och Kanada. Glädjande var dock att både Dermoplast och New Skin uppvisade god försäljningsökning till följd av den lanserade tillväxtplanen med utökad distribution för varumärkena. New Skin ökade försäljningen med 27% Y/Y till konsument. Dock föreligger cirka en månads eftersläpning avseende effekt på nettoomsättningen, vilket torde påverka kommande kvartal positivt.

EBITDA-förstärkning. Bruttomarginalen uppgick till 72,6%

(71,8), förbättringen gentemot fjolåret var realterat den förändrade produktmixen. OPEX var 98,9 MSEK (49,7) varav försäljningskostnaderna utgjorde 75,3 MSEK motsvarande 55% av omsättningen. Kvartalet har präglats av omfattande investeringar som förhoppningsvis materialiseras framgent. EBITDA-resultatet blev 9,8 MSEK (33,4 / -7,8, justerat för reavinst i Q2-16) motsvarande en marginal om 7,1% (46,8/-11). Vår prognos var 24,2 MSEK, avvikelsen härrör högre försäljningskostnader än väntat.

Underliggande resultatet ökade således 18 MSEK Y/Y. Kassaflödet från den löpande verksamheten var negativt om -25,1 MSEK (1,3), som däremot torde förstärkas väsenligt under H2 2017.

Avyttring av FiberChoice. En nyligen publicerad studie för Kerasal Nail påvisade att hela 76% av patienterna upplevde synbar förbättring redan efter en vecka. Vidare kommunicerade bolaget att patientrekryteringen för MOB-015 har försenats och kommer inte slutföras före årskiftet. Dessutom har Moberg Pharma valt att avyttra varumärket Fiber Choice. Köpeskillingen uppgår till 6,7 mUSD plus lagervärde. Transaktionen medför en reavinst om ca 13 MSEK (1,6 mUSD). Vi bedömer avyttringen som positiv då bolaget kan fokusera mer på de strategiska varumärkena samt att den finansiella ställningen förbättras.

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic

Analytiker: Björn Rydell

bjorn.rydell@remium.com, 08 454 32 06

2018-02-13 RÖSTER 30

40 50 60 70 80

2016-10-19 2017-01-13 2017-04-07 2017-07-10 2017-10-02

MOB OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16A 1Q17A 2Q17A 3Q17E 4Q17E 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Omsättning 69.5 71.3 104 89.4 105 136 120 83.3 200 286 334 444 422 446

KSV -20.6 -20.1 -32.1 -28.6 -31.7 -37.3 -35.7 -24.8 -49.1 -71.9 -101 -129 -123 -129

Bruttoresultat 48.8 51.2 72.0 60.9 72.8 98.8 84.1 58.5 151 214 233 314 299 316

Rörelsekostnader -45.4 -17.8 -43.0 -48.8 -56.2 -89.0 -63.2 -39.9 -126 -167 -155 -248 -220 -227

-varav EO-poster 0.0 41.1 0.0 0.0 0.0 0.0 12.9 0.0 0.0 0.0 41.1 12.9 0.0 0.0

EBITDA 3.4 33.4 29.0 12.1 16.7 9.8 33.7 18.6 25.3 46.4 77.9 78.8 78.6 90

Avskrivningar -2.9 -2.1 -5.7 -5.0 -9.8 -9.8 -9.2 -9.2 -8.1 -11.2 -15.7 -37.9 -35.6 -35.6

EBIT 0.5 31.2 23.4 7.1 6.9 0.0 24.5 9.4 17.2 35.2 62.2 40.9 43.0 54.1

Finansnetto -7.8 4.6 -6.1 -6.3 -10.1 -9.4 -9.0 -9.0 -0.7 -0.6 -15.6 -37.4 -35.8 -35.8

EBT -7.3 35.8 17.2 0.8 -3.2 -9.3 15.6 0.4 16.6 34.6 46.5 3.5 7.1 18.3

Skatt 1.6 -7.8 -4.4 -3.2 0.2 1.6 -3.3 -0.1 -4.3 -9.0 -13.9 -1.7 -1.9 -4.7

Nettoresultat -5.6 28.0 12.8 -2.5 -3.0 -7.8 12.2 0.3 12.3 25.5 32.7 1.8 5.3 13.5

EPS f. utsp. (SEK) -0.40 1.96 0.90 -0.17 -0.17 -0.45 0.70 0.02 0.96 1.80 2.19 0.10 0.30 0.78

EPS e. utsp. (SEK) -0.39 1.96 0.89 -0.14 -0.17 -0.44 0.70 0.02 0.95 1.77 1.88 0.10 0.30 0.77

Omsättningstillväxt Q/Q 29.4% 2.7% 46.1% -14% 16.9% 30.2% -12.0% -30% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y -5.1% -23% 56.4% 66.6% 50.5% 90.9% 15.0% -6.9% 27.2% 42.7% 17.1% 32.7% -4.8% 5.5%

Bruttomarginal 70.3% 71.8% 69.2% 68.1% 69.7% 72.6% 70.2% 70.2% 75.5% 74.8% 69.7% 70.8% 70.8% 71.0%

EBITDA marginal 4.9% 46.8% 27.9% 13.5% 15.9% 7.2% 17.4% 22.3% 12.6% 16.2% 23.3% 14.9% 18.6% 20.1%

EBIT marginal 0.7% 43.8% 22.4% 7.9% 6.6% 0.0% 9.7% 11.3% 8.6% 12.3% 18.6% 6.3% 10.2% 12.1%

MSEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E SEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Kassaflöde från rörelsen 24 44 70 42 41 49 EPS 0.95 1.77 1.88 0.10 0.30 0.77

Förändring rörelsekapital -8 -13 -88 -2 -8 -3 Just. EPS 0.95 1.77 1.88 -0.63 0.30 0.77

Kassaflöde löpande verksamheten 16 31 -18 40 33 46 BVPS 23.6 24.4 32.3 31.1 31.4 32.2

Kassaflöde investeringar -24 -44 -681 -7 -46 -36 CEPS 1.26 2.13 -1.03 2.27 1.88 2.61

Fritt kassaflöde -8 -13 -699 33 -13 10 DPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Kassaflöde fin. verksamheten 43 -4 738 1 0 0 ROE 4% 7% 6% 0% 1% 2%

Nettokassaflöde 34 -17 39 34 -13 10 Just. ROE 4% 7% 6% -2% 1% 2%

Soliditet 84% 89% 46% 46% 46% 46%

AKTIESTRUKTUR 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

216 261 1 000 962 972 972 Antal A-aktier (m)

62 45 86 119 106 116 Antal B-aktier (m) 17.4

360 397 1 232 1 197 1 216 1 233 Totalt antal aktier (m) 17.4 +46(0)8 522 30 700

304 353 562 548 554 567 www.mobergpharma.se

-46 -42 503 471 484 474

16 32 53 50 58 61

MSEK Utfall Förr Nu Förr Nu

138 136 470 444 490 422

EBITDA 24.2 9.8 83.2 78.8 99.0 78.6

0.27 -0.44 0.31 0.10 1.09 0.30

RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

Omsättning

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic MSEK

Immateriella tillgångar Gustavslundsv. 42

167 51 Bromma Likvida medel

Totala tillgångar Eget kapital

-14%

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

-1% -6%

2018E Estimat

Just. EPS (SEK) Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

-21%

-72%

-60%

nmf

-5%

-67%

Förändring Förändring

Skillnad

2Q 2017A 2017E

(3)

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12M

BRUTTOMARGINAL (R12M) EBITDA-MARGINAL (R12M)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Omsättning EBIT

65%

70%

75%

80%

85%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3E Q4E

2013 2014 2015 2016 2017

Bruttomarginal

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3E Q4E

2014 2015 2016 2017

EBITDA-marginal

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3E Q4E

2014 2015 2016 2017E

Omsättning EBIT-marginal

-4.0X -2.0X 0.0X 2.0X 4.0X 6.0X 8.0X 10.0X 12.0X

-200 -100 0 100 200 300 400 500 600

2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3E Q4E

2013 2014 2015 2016 2017

(4)

NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD* NETTOOMSÄTTNING PER PRODUKTGRUPP*

90%

10%

FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING PER PRODUKTGRUPP

Tre produktgrupper

Nalox/Kerasal/Emtrix säljs på ett femtiotal marknader och är marknadsledande i USA, Norden samt på ett flertal europeiska och asiatiska marknader. Försäljningen av nagelsvampspreparat är starkast på och inför sommaren dvs under Q2 respektive Q3, vilket även föranleder att bolagets marknadsföringskostnader ökar under denna period.

Dermoplast är Moberg Pharmas näst största varumärke.

Smärtlindringssprayen mot smärta/klåda torde inte uppvisa några större säsongseffekter. Sprayen säljs dels via bolagets etablerade försäljningskanaler i USA samt via direktförsäljningskanal till sjukhus.

TRANSAKTIONSHISTORIK SEDAN 2015 Nettoomsättning per försäljninskanal *

Distributör Egen försäljning

Fergon, Jointflex & Vanquish

Juni, 2016

December, 2016 New Skin, PediaCare & Fiber Choice

PediaCare Dermoplast Fiber Choice

47,6 MUSD 10 MUSD

5,6 MUSD April, 2016

November, 2016

Augusti, 2017 6,7 MUSD

Övriga varumärke innefattar New Skin som tillsammans med Nalox & Dermoplast uppskattningsvis utgör cirka 70% av bolagets totala försäljning.

De mindre varumärkena som ingår i segmentet övriga produkter är Balmex, Domeboro samt Kerasal Foot. Försäljningen torde vara relativt jämn fördelad, möjligtvis en mindre ökning under sommaren då människor tenderar till att behöva använda mer plåster då (New Skin).

PediaCare och Fiber Choice förvärvades i en portfölj tillsammans med NewSkin i juni 2016. Dessa varumärken avyttrades i november 2016 respektive augusti 2017, på grund av en stagnerande försäljning och utgör alltså bolagets avyttrade produkter under Q4 2016. Omsättningen för Fiber Choice under Q3 2017 är justerad avseende avyttrade produkter i diagrammet ovan.

*Per H1 2017

Den egna försäljningen korrelerar i stort sett med försäljningen i regionen Nord- och Sydamerika. Under 2016 startade bolaget dessutom upp en egen försäljningsorganisation i Storbritannien.

3,9 MUSD

40 MUSD Varumärke

Balmex

Förvärvat April, 2015

Avyttrat Pris

31%

45%

20%

Nalox/Kerasal Nail

Övriga produkter

Dermoplast 88%

6%5%

Nord- och Sydamerika Europa

Övriga världen

32 49 48

22 33

50 43

23 21

25 25

21 25 22

56

57 51

55 45

16 36

0 11

7

0 20 40 60 80 100 120 140

1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17E 4Q17E Nalox Dermoplast Övriga Avyttrade

(5)

Ett annorlunda läkemedelsbolag

Moberg Pharmas verksamhet är inriktad på försäljning och utveckling av utvärtes läkemedel för hudsjukdomar. Nalox™, bolagets produkt för nagelsjukdomar, är marknadsledande i Norden och USA samt på flera marknader i Europa. Moberg Pharmas nuvarande produkter och utvecklingsprojekt är inriktade på vanligt förekommande sjukdomar som nagelsvamp, eksem, fotsprickor samt led- och muskelvärk. Produktutvecklingen baseras på innovativ drug delivery och beprövade substanser vilket minskar utvecklingstid, kostnad och risk.

Tillväxt både organiskt och via förvärv

Moberg Pharmas affärsmodell innefattar försäljning i egen regi samt försäljning genom distributörer och partners. Bolaget fokuserar på nischer som inte är tillräckligt stora för läkemedelsjättarna att lägga energi på. Hög andel patienter som efterfrågar nya behandlingsalternativ och begränsad konkurrens är viktiga kriterier för nya projekt. I vissa fall kan det räcka att ta fram ett läkemedel med samma behandlingseffekt men mindre biverkningar än alternativen, samma biverkningar men bättre behandlingseffekt eller i bästa fall båda delar. Flera av Moberg Pharmas produkter är inriktade på egenvård vilket innebär att patienten behandlar sig själv i hemmet.

Moberg Pharmas ambition är att växa både organiskt och via förvärv. Organisk tillväxt förväntas komma från befintliga produkter, projekt, teknologier och patentfamiljer. Förvärvad tillväxt skulle exempelvis kunna omfatta kompletterande produkter. Moberg Pharma har under de senaste åren genomfört ett antal olika förvärv för att komplettera bolagets befintliga produktportfölj.

Tillsammans med Nalox utgör NewSkin och Dermoplast bolagets strategiska varumärken. Moberg Pharma bedriver marknadsföring och försäljning i egen regi i USA, och under 2016 startades även en egen försäljningsorganisation upp i Storbritannien. Försäljning på andra marknader i Europa och globalt sker via distributörer där Meda är en av aktörerna. De ansvarar för den lokala marknadsföringen och ser till att produkterna blir tillgängliga för slutkunden i apoteks- och detaljhandelskedjor. Bolagets produkter säljs på 40 marknader världen över. Vidare har Moberg Pharma ett långsiktigt EBITDA-marginalmål om 25%.

Produkterna -8 varumärken

Pipeline -två projekt, MOB-015 & BUPI

Moberg Pharma valt att vidareutveckla Nalox inom ramen för ett projekt som kallas MOB-015. Tanken är att utgå från Nalox™ och tillsätta den aktiva substans som finns i den ledande tablettbehandlingen. Med hjälp av en patenterad drug delivery teknologi tränger substansen genom nageln. Ambitionen är att uppnå lika hög effekt som tabletterna och snabbare synliga resultat men med samma låga risk för biverkningar som Nalox™. Fas 3 studier för MOB-015 startade under 2016, enligt bolaget har MOB-015 en årlig försäljningspotential upp till 250–500 MUSD.

Moberg Pharma bedriver även ett ytterligare forskningsprojekt: BUPI, som är en sugtablett med bupivakin för behandling av smärta i munhålan. Resultat från fas 2-studie visade att BUPI reducerade smärtan i munnen med 50% jämfört med standardbehandling.

Förberedelser inför två kliniska fas 3-studier pågår. Studierna är fullt finansierade av Moberg Pharma och en partner.

Försäljningspotentialen för BUPI uppgår enligt bolagets bedömningar till 50-100 MUSD årligen.

Nalox är bolagets huvudprodukt, som används vid behandling av missfärgade och skadade naglar som orsakats av nagelsvamp eller psoriasis. Produkten, som är receptfri, lanserades i Norden 2010 och blev snabbt marknadsledande. På vissa marknader säljs den under namnet Emtrix medan på den amerikanska marknaden går under varumärket Kerasal Nail. Naloxs fördel är att den ger snabb synlig förbättring gentemot konkurrerande preparat.

Dermoplast, som förvärvades i december 2016 och konsoliderades från 1 januari 2017 är Moberg Pharmas näst största varumärke.

Den receptfria produkten är spray som ger snabb lindring vid smärta och klåda. Dermoplast säljs i USA både via bolagets etablerade försäljningskanaler via Walgreens och Walmart samt via en direktförsäljningskanal till sjukhus.

New Skin, bolagets tredje största varumärke, förvärvades i juni 2016 och konsoliderades från 7 juli 2016. Produkten är ett flytande förband för sår och för att förhindra skavsår. Även denna produkt säljs i USA och ingår i kategorin övriga produkter tillsammans med fyra ytterligare varumärken. Domeboro lindrar klåda och irriterad hud till exempel orsakad av hudkontakt med vissa växter eller insektsbett. Balmex används vid behandling och prevention av blöjeksem. Kersal Foot, mjukar upp torra fötter.

BOLAGSBESKRIVNING

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :