Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

1 216 1 mån (%) 10,6

Nettoskuld (MSEK) -33,5 3 mån (%) -4,9

Enterprise Value (MSEK) 1 182 12 mån (%) 178,9

Soliditet (%) 36,3 YTD (%) 86,6

Antal aktier f. utsp. (m) 9,0 52-V Högst 164,5

Antal aktier e. utsp. (m) 9,0 52-V Lägst 47,0

Free Float (%) 36,4 Kortnamn DEDI

2015A 2016A 2017E 2018E

Omsättning (m) 573 650 839 959

EBITDA (m) 40,5 70,7 102,8 115

EBIT (m) 39,4 69,5 102,0 114

EBT (m) 38,7 69,0 100,6 113

EPS (just.) 3,31 5,88 8,65 9,58

DPS 4,00 8,00 6,00 6,25

Omsättningstillväxt (%) 15,1 13,4 29,0 14,3

EPS tillväxt (%) 27,0 77,2 47,0 11,3

EBIT-marginal (%) 6,9 10,7 12,2 11,9

2015A 2016A 2017E 2018E

P/E (x) 12,5 12,4 15,7 14,1

P/BV (x) 3,7 5,4 9,6 7,8

EV/S (x) 0,5 0,9 1,4 1,2

EV/EBITDA (x) 7,1 8,0 11,5 10,3

EV/EBIT (x) 7,3 8,2 11,6 10,4

Direktavkastning (%) 9,7 11,0 4,4 4,6

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Björn Örås 39,2% 67 67,8%

AMF Försäkring och fonder 9,2% 0 4,9%

Swedbank Robur fonder 8,8% 0 4,7%

Healthinvest Fonder 6,3% 3,3%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. 3Q-rapport

VD Stig Engcrantz 4Q-rapport

• Stark tillväxt i andra kvartalet

• Goda marknadstrender

• Tillväxt väntas

Björn Örås Marknadsvärde (MSEK)

2018-02-07 RÖSTER

2017-10-24

NASDAQ OMX Small Cap Bemanning

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Holdings

BOLAGSBESKRIVNING

Dedicare är en av de ledande aktörerna i Norden inom nischen vårdbemanning med kontor i både Sverige och Norge. Dedicare hyr ut läkare, sjuksköterskor, socionomer och pedagoger. Området Norden Stark tillväxt i andra kvartalet. Dedicare rapporterade för det andra kvartalet en omsättning om 196,4 MSEK med en rörelsevinst om 24,4 MSEK, innebärandes en rörelsemarginal om 12,4%. Tillväxten y/y uppgick till starka 28,3%. Justerat för ett IT-projekt som kostnadsförs löpande (0,7 MSEK), uppgick marginalen till rekordnivån 12,8%. Kvartalets goda marginaler beror främst på en gynnsam uthyrningsmix samt bättre avtal med kunder. Bolagets största område är uthyrning av vårdpersonal, framförallt sjuksköterskor men även läkare. Ett tillväxtområde är bemanning av socionomer och pedagoger. Vår misstanke är att tillväxten inom dessa segment bidragit till kvartalets goda siffror.

Dedicare är fortfarande kraftigt viktat mot just vårdbemanning men har sedan en tid tillbaka börjat diversifiera verksamheten till nya affärsområden. En lyckosam diversifiering skulle naturligt minska bolagets känslighet gentemot vårdsektorn.

Goda marknadstrender. Vårdsituationen i Norden fortsätter vara pressad och bolaget rapporterar att den underliggande tillväxten fortsätter vara stark. Allt fler sjuksköterskor sjukskriver sig på grund av svåra arbetsförhållanden, vilket pressar en redan eftersatt vård som lider av personalbrist. Hälften av det totala antalet vårdplatser beläggs idag av personer över 65 år, en åldersgrupp som strukturellt väntas öka under en lång tid.

Allt annat lika bör den existerande personalbristande i vården fortsätta i framtiden. Dedicare åtnjuter därför en gynnsam marknad i en lång tid framöver. Därutöver syns även personalbrist inom socionom- och läraryrket vilka är två, till dags datum mindre tillväxtområden för bolaget.

Tillväxt väntas. Under 2016 växte Dedicare med 13,4%.

Bolaget växlade dock upp rejält H2 2016 när man växte med 33,3% i Q4 2016 och 49% påföljande kvartal. Den viktiga personalsiffran ökade under det andra kvartalet 2017 vilket stödjer vår tro att Dedicare fortsätter växa året ut. Vi tror bolaget under 2017 uppvisar en tillväxt om 29% med en EBIT-marginal på 12,3%. Det råder dock viss löneinflation inom vårdbranschen vilket kan hota marginalen framgent, samtidigt såg vi under kvartalet prov på en mer gynnsam tjänstemix, och tror därför bolaget har goda chanser att försvara marginalen även nästkommande år för att därefter se en något svagare marginalbild.

40 60 80 100 120 140

2016-07-13 2016-10-05 2016-12-29 2017-03-24

DEDI OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16A 1Q17A 2Q17A 3Q17E 4Q17E 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Omsättning 135 153 173 189 202 196 225 215 498 573 650 839 959 1 078

Personalkostnader -86 -95 -109 -120 -126 -119 -139 -134 -336 -384 -410 -518 -594 -674

Övriga externa kostnader -39,1 -42,0 -41,9 -46,9 -49,8 -53,1 -58,6 -56,0 -130 -149 -170 -217 -249 -280

EBITDA 10,2 15,8 22,0 22,7 25,5 24,6 27,4 25,3 31,9 40,5 70,7 102,8 115 124

Avskrivningar -0,3 -0,4 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,6 -1,1 -1,2 -0,8 -1,2 -1,3

EBIT 9,9 15,4 21,7 22,5 25,3 24,4 27,2 25,1 31,3 39,4 69,5 102,0 114 123

Finansnetto -0,2 -0,5 -0,5 0,7 0,3 0,4 -1,0 -1,0 -1,1 -0,7 -0,5 -1,4 -1,1 -1,1

EBT 9,7 14,9 21,2 23,2 25,6 24,8 26,2 24,1 30,2 38,7 69,0 100,6 113 122

Skatt -2,2 -3,5 -5,1 -5,3 -5,7 -5,6 -6,0 -5,5 -7,0 -8,9 -16,1 -22,9 -25,9 -28,0

Nettoresultat 7,5 11,4 16,1 17,9 19,9 19,2 20,2 18,5 23,2 29,8 52,9 77,8 86,8 93,6

EPS f. utsp. (SEK) 0,83 1,27 1,79 1,99 2,20 2,12 2,23 2,05 2,60 3,31 5,88 8,65 9,58 10,3

EPS e. utsp. (SEK) 0,83 1,26 1,78 1,98 2,20 2,12 2,23 2,05 2,60 3,30 5,85 8,61 9,58 10,3

Omsättningstillväxt Q/Q -4,7% 13,2% 12,7% 9,6% 6,5% -2,5% 14,8% -4,5% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y -0,3% 8,3% 12,0% 33,3% 49,0% 28,3% 30,6% 13,8% -18,0% 15,1% 13,4% 29,0% 14,3% 12,5%

Just. EBITDA marginal 7,5% 10,3% 12,7% 12,0% 12,7% 12,5% 12,2% 11,8% 6,4% 7,1% 10,9% 12,3% 12,0% 11,5%

Just. EBIT marginal 7,3% 10,1% 12,6% 11,9% 12,6% 12,4% 12,1% 11,7% 6,3% 6,9% 10,7% 12,2% 11,9% 11,4%

Just. EBT marginal 7,2% 9,7% 12,3% 12,3% 12,7% 12,6% 11,6% 11,2% 6,1% 6,8% 10,6% 12,0% 11,8% 11,3%

MSEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E SEK 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E 2019E

Kassaflöde från rörelsen 30 38 62 82 88 95 EPS 2,60 3,30 5,85 8,61 9,58 10,3

Förändring rörelsekapital 11 -23 -27 11 4 -4 Just. EPS 2,60 3,30 5,85 8,61 9,58 10,3

Kassaflöde löpande verksamheten 41 22 35 93 92 91 BVPS 7,41 11,3 13,5 14,1 17,4 21,2

Kassaflöde investeringar -1 21 -1 -1 -1 -1 CEPS 4,58 2,41 3,88 10,31 10,2 10,1

Fritt kassaflöde 40 42 35 92 91 90 DPS 2,40 4,00 8,00 6,00 6,25 6,50

Kassaflöde fin. verksamheten -12 -19 -36 -69 -57 -59 ROE 35% 29% 43% 61% 55% 49%

Nettokassaflöde 28 23 -1 23 34 31 Just. ROE 35% 29% 43% 61% 55% 49%

Soliditet 41% 54% 52% 46% 46% 48%

AKTIESTRUKTUR 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

7 7 7 7 7 7 Antal A-aktier (m) 2,0

61 83 84 106 141 172 Antal B-aktier (m) 7,0

160 190 232 274 341 396 Totalt antal aktier (m) 9,0 +46(0)8 555 656 00

66 102 122 127 157 192 www.dedicare.se

-61 -83 -84 -86 -120 -151

187 195 259 293 363 407

Estimat Utfall Förr Nu Förr Nu

- 196,4 - 838,6 - - - 958,6 - -

EBIT - 24,4 - 102,0 - - - 113,8 - -

Just. EPS - 2,12 - 5,85 - - - 9,58 - -

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR Q217A 2017E 2018E

Nettoskuld Rörelsekapital

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic Eget kapital

RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

MSEK

Immateriella tillgångar Sankt Eriksgatan 44

112 34 Stockholm Likvida medel

Totala tillgångar

- - -

Förändring Förändring

Skillnad Omsättning

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & UTDELNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y UTDELNING & UTDELNINGSANDEL AV EPS

PER LAND, RULLANDE 12m

OMSÄTTNINGSFÖRDELNING NORGE/SVERIGE 2016

0 20 40 60 80 100 120 140

0 200 400 600 800 1000 1200

2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Omsättning EBIT

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

0 50 100 150 200 250

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2e Q3e Q4e

2014 2015A 2016A 2017E

Omsättning EBIT.marginal

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Utdelning EPS Utdelningsandel -10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2e Q3e Q4e

2015A 2016A 2017E

Sverige 72%

Norge 28%

(4)

Q1 Q2 Q3 Q4 Totalt

2016 61 62 63 64 250

2017 64 59 65 63 251

Kurs

SEK 2016A 2017E 2018E 2016A 2017E 2018E 2016A 2017E 2018E 2016A 2017E 2018E

135,3 13,4 29,0 14,3 8,2 11,6 10,4 11,0 4,4 4,6 137% 70% 65%

40,5 3,8 9,7 8,0 9,7 9,0 8,3 6,8 6,6 7,1 97% 88% 88%

14,8 3,6 0,9 5,2 8,4 7,1 5,4 4,1 7,5 10,3 75% 80% 82%

18,0 -7,6 1,0 4,3 8,3 8,5 6,2 8,3 8,3 10,0 107% 109% 90%

ANTALET ARBETSDAGAR

PEERTABELL

Antalet arbetsdagar kan påverka bolagets kvartal väsentligt. Ofta har bemanningsbolagen fasta personalkostnader oberoende av antalet arbetsdagar samtidigt som intäkterna är kopplade till antalet arbetsdagar. Detta, beroende på bolagets struktur och lönemodell påverkar lönsamheten.

Oms. Tillväxt (%) EV/EBIT Direkt. avk % Utdelningsandel

I samband med sin årsredovisning 2016 hade Dedicare 62 anställda inom administrations- och säljorganisationen. Genom dessa hyrde man under året ut totalt 446 läkare, sjuksköterskor, socionomer och pedagoger omräknat i heltidsanställda. Detta ger bolaget en viss skalbarhet där man förra verksamhetsåret sänkte personalkostnaderna som andel av omsättningen. Samtidigt påverkas denna post av en löneinflation inom vårdbemanning på grund av den personalbrist som råder.

Källa: Statista

DEMOGRAFI & MARKNAD

PERSONALKOSTNADER

Dedicares bedömning är att

vårdbemanningsmarknaden under 2016 uppgick till 4 miljarder kronor och att det idag finns ett 30-tal auktoriserade vårdebemanningsföretag som tillämpar branschens kollektivavtal. Det ökande antalet äldre invånare innebär en högre efterfråga på vård. Cirka hälften av det totala antalet vårdplatser inom sjukvården beläggs idag av personer över 65 år, samtidigt går den stora 40-talistgruppen i pension vilket innebär ytterligare brist på vårdpersonal.

En åldrande befolkning

Viss skalbarhet i affärsmodellen

Dedicare SJR Poolia Uniflex

23,2% 23,4% 23,4% 22,4% 22,2% 22,5%

58,4% 56,2% 54,2% 53,7% 53,7% 52,1%

18,4% 20,4% 22,3% 23,9% 24,2% 25,4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 2020 2030 2040 2050 2060

Andel av svenska populationen/åldersgrupp (%)

0-19 20-64 64+

56%

58%

60%

62%

64%

66%

68%

70%

Personalkostnader/omsättning/kvartal

(5)

Dedicares uppdrag kommer i huvudsak från offentliga enheter. I Sverige 2016 utgjorde offentliga kunder 82% av omsättningen och var ännu högre i Norge där den under 2016 uppgick till 95% av geografins omsättning. Den största kunden är Stockholms läns landsting som under 2016 i Sverige utgjorde 13% av intäkterna medan Dedicares största kund i Norge är Helse Sør Øst som 2016 svarade för 31% av omsättningen i Norge. Verksamheterna i både Sverige och Norge är reglerade, vilket betyder att riksdagen, andra folkvalda församlingar eller myndigheter kan komma att påverka dessa på ett fundamentalt sätt. Försäljningsprocessen gentemot offentliga vårdgivare sker genom upphandling där framförallt priset utgör en viktig komponent, men där även kompetens och flexibilitet spelar roll. Att kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt pris är bland annat en funktion av inarbetade effektiva processer samt system. Normalt sker dessa upphandlingar genom ramavtal som löper på två år, med möjlighet till två års förlängning. I dessa ramavtal ingår till slut flera prioriterade leverantörer med viss rangordning.

Råvaran för ett bemanningsbolag är personalen. Nycklarna är att effektivt kunna hitta och rekrytera personal, säkerställa kompetens och sedan matcha dessa mot kundernas behov. Det gäller därför att tillhandahålla effektiva interna system för både personaldatabas, - hantering och -rapportering. Dedicares konsultchefer utgör det mänskliga ledet i tillsättning av personal hos kunden. För att hålla en god kontinuitet och kundnöjdhet så filtrerar Dedicares system i första hand läkare, sjuksköterskor, socionomer eller pedagoger som redan tidigare varit på uppdrag hos den sökande kunden. Effektiva interna system är kritiska för att bibehålla nöjdhet hos både personal och kund men även för att reducera interna kostnader och därmed kunna vara mer konkurrenskraftiga i kundupphandlingar.

BOLAGSBESKRIVNING

Marknadsledande vårdbemanning

Kritiska upphandlingar Vårdbemanning

Effektiv matchning

Vårdgivare kan av olika skäl välja att hyra personal ifrån Dedicare. Ofta handlar det om att täcka luckor i bemanningen eller tillsätta särskild kompetens. Bolaget skriver i sin årsredovisning 2016 om några anledningar till varför man väljer att anlita vårdbemanning:

- För att undvika kostsamma rekryteringsprocesser men samtidigt klara av att hantera snabba växlingar i behovet av primärvård eller specialistvård.

- För att hantera och täcka upp sjukskrivningar, semestrar eller tillfälliga toppar.

- För att överbrygga eventuella gap mellan anställningar.

- Vid eventuella svårigheter att rekrytera personal till mindre orter.

En mer flexibel arbetsplats med större möjligheter och friare tider, är ofta anledningar som nämns till varför en sjuksköterska väljer att arbeta hos Dedicare istället för en direktanställning hos vårdgivare. Under Dedicare finns flera varumärken för att tydliggöra sitt erbjudande för både potentiella konsulter och kunder. Dedicare Nurse och Doctor riktar sig mot mer allmänna vårdtjänster medan Nurse24 och Doctor24 tillhandahåller specialistkompetens som med kort varsel kan inställa sig. Dedicares anställda kan arbeta enbart temporärt hos kund men också ta uppdrag vid sidan av en fast tjänst. Förutom bemanning bedriver Dedicare även en liten andel rekrytering (och inhyrning) av chefspositioner till olika sjuksköterskeroller inom varumärket Dedicare Nurse Executive Search.

Dedicare är en av de ledande aktörerna i Norden inom nischen vårdbemanning. Bolaget etablerades 1996 och har idag kontor i både Sverige och Norge. Dedicare hyr ut läkare, sjuksköterskor, socionomer och pedagoger. Bolaget har som policy att inom en timme ge besked angående bemanning. Området Norden upplever en brist på vårdpersonal, något som förväntas bestå till 2025 för såväl offentliga som privata aktörer. En personalbrist som i kombination med en allt mer åldrande befolkning i de nordiska regionerna driver marknaden inom vårdbemanning.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :