Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

1 146 1 mån (%) 0,5

Nettoskuld (MSEK) 5 3 mån (%) -5,1

Enterprise Value (MSEK) 1 151 12 mån (%) -0,7

Soliditet (%) 70,2 YTD (%) -4,8

Antal aktier f. utsp. (m) 8,0 52-V Högst 171,5 Antal aktier e. utsp. (m) 8,0 52-V Lägst 139,0

Free Float (%) 66 Kortnamn MEAB B

2015A 2016A 2017E 2018E

Omsättning (MSEK) 666 664 657 678

EBITDA (MSEK) 105 112 95 113

EBIT (MSEK) 99,3 105 88 106

EBT (MSEK) 97,3 105 86 105

EPS (just. SEK) 9,35 10,14 8,75 10,07

DPS (SEK)* 8,00 7,50 8,00 8,50

Omsättningstillväxt (%) 9,5 -0,2 -1,1 3,3

EPS tillväxt (%) 11,6 8,5 -18,0 21,1

EBIT-marginal (%) 14,9 15,8 13,4 15,7

*varav extrautdelning om 1,00 SEK 2015 och 2016

2015A 2016A 2017E 2018E

Just. P/E (x) 17,3 14,8 16,4 14,2

P/BV (x) 4,5 3,9 3,6 3,5

EV/S (x) 1,9 1,7 1,7 1,7

EV/EBITDA (x) 11,8 10,2 12,0 9,9

EV/EBIT (x) 12,5 10,8 12,8 10,5

Direktavkastning (%) 4,9 5,0 5,6 5,9

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Jan Folke 43,9% 0,4394 70,5%

Lannebo Fonder 9,1% 0 4,8%

Nordea Fonder 7,1% 0 3,7%

SEB Fonder 6,1% 0 3,2%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Björn Ogard 3Q-rapport

VD Jan Folke 4Q-rapport

RÖSTER Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

2017-10-23 2018-02-15

NASDAQ OMX Small Cap Industrivaror

Marknadsvärde (MSEK)

• Lägre omsättning än väntat och kalendereffekt

• Halverat rörelseresultat Y/Y

• Kvartalets betydelse ska inte överdrivas

Lägre omsättning än väntat och kalendereffekt. Omsättningen uppgick till 135,1 MSEK (145,8), innebärande en negativ tillväxt om 7,3%. Vi bedömer att valutamedvind bidrog med 0,8% samt kalendereffekt om ca -4%, varpå kalenderjusterad organisk tillväxt torde vara -4%. Det positiva trendskiftet av organisk tillväxt som sågs i Q1 fortsatte således inte trots att marknadssentimentet från elinstallation- och byggmarknaden var god. Vi förväntade oss en omsättning om 144,5 MSEK, innebärande en omsättningsminskning om 0,9%, varav organiskt - 1,7% och kalenderjusterat om +2,3%. Avvikelsen härleds svagare utveckling inom samtliga segment men med, i absoluta tal, störst inverkan från Sverige (närmare 70% av koncernens omsättning) som uppvisade en omsättningsnedgång om ca -5,0% Y/Y mot väntade -2,0%.

Halverat rörelseresultat Y/Y. Rörelseresultatet uppgick till 7,7 MSEK (15,0), innebärande en rörelsemarginal om 5,7%. Detta mot väntade 15,9 MSEK respektive 11,0%. Vårt positiva scenario tog fasta på att ökade råvarupriser och valutasvängningar inte skulle påverka COGS nämnvärt. Vi har heller ingen anledning att tro att ovanstående har tyngt kvartalets resultat. Vi såg även framför oss gynnsammare cotainerrater och succesivt högre resultat från Hamra-butiken relativt Q1. Sannolikt ligger en delförklaring till det lägre resultatet Y/Y och relativt våra estimat i kalendereffekten vilket dock inte kan förklara huvuddelen av avvikelsen. Markanta variationer per kvartal förekommer även om kvartalets nedgång är betydligt kraftigare än vad som brukar förekomma.

Kvartalets betydelse ska inte överdrivas. Framåtblickande möts, allt annat lika, valutamedvind då USD är 6% lägre i Q3 och över 10% lägre i Q4 gentemot fjolårets jämförelsekvartal.

Malmbergs är en dollarvinnare vid lägre USDSEK då varuinköpen huvudsakligen sker i USD (samt EUR) samtidigt som försäljningsexponeringen huvudsakligen är i SEK och delvis NOK. Slutligen bör man tona ned betydelsen av Q2 då efterfrågan inom byggbranschen är starkast under hösten. Detta illustreras väl i Malmbergs historik då 64% av EBIT har generats under H2 med tyngdpunkt på Q4 som historiskt har representerat >37% av årsresultatet (4 års genomsnitt). EPS-estimaten nedjusteras med 6% för innevarande år respektive 2% för 2018E.

BOLAGSBESKRIVNING

Malmbergs är ett import-, agentur och handelsföretag med egen distribution och grossistförsäljning av elartiklar. Verksamheten är uppdelad i produktområdena elmaterial, GDS-produkter och tillfällig el/Bygg-Ström.

Analytiker: Johan Nilsson Wall

120 130 140 150 160 170 180 190

2016-07-28 2016-10-20 2017-01-16 2017-04-10 2017-07-11 MEAB B OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16A 1Q17A 2Q17A 3Q17E 4Q17E 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Omsättning 162 146 154 202 166 135 148 207 608 666 664 657 678 700

Övriga rörelseintäkter 0,8 0,7 0,8 0,7 0,5 0,7 0,5 0,5 3,6 2,8 2,9 2,2 3,0 3,0

Rörelsekostnader -140 -130 -129 -156 -146 -126 -126 -162 -519 -563 -555 -561 -569 -585

EBITDA 22,0 16,5 25,7 47,4 16,8 9,3 23,2 45,5 92,8 105 112 95 113 118

Avskrivningar -1,5 -1,5 -1,7 -1,7 -1,6 -1,6 -1,7 -1,7 -5,8 -6,0 -6,4 -6,6 -6,5 -6,5

EBIT 20,5 15,0 24,0 45,8 15,2 7,7 21,5 43,8 86,9 99,3 105 88 106 111

justerad EBIT 20,5 15,0 24,0 45,8 18,7 7,7 21,5 43,8 86,9 99,3 105 92 106 111

Finansnetto -0,3 0,0 0,4 -0,2 -0,7 -0,6 -0,3 -0,3 0,7 -2,0 -0,2 -1,8 -1,0 -0,9

EBT 20,2 15,0 24,4 45,6 14,6 7,1 21,2 43,6 87,6 97,3 105 86 105 110

Skatt -4,6 -3,4 -5,5 -10,4 -3,3 -1,6 -4,9 -10,0 -20,6 -22,5 -23,9 -19,8 -24,8 -26,0

Nettoresultat 15,6 11,6 18,8 35,1 11,3 5,4 16,3 33,5 67,0 74,8 81,2 66,6 80,6 84,5

EPS f. utsp. (SEK) 1,95 1,45 2,36 4,39 1,41 0,68 2,04 4,19 8,38 9,35 10,14 8,32 10,07 10,56

EPS e. utsp. (SEK) 1,95 1,45 2,36 4,39 1,41 0,68 2,04 4,19 8,38 9,35 10,14 8,32 10,07 10,56

Omsättningstillväxt Q/Q -21,1% -9,9% 5,8% 31,3% -18,1% -18,5% 9,8% 39,8% N/A N/A N/A N/A N/A N/A Omsättningstillväxt Y/Y 1,3% 1,3% -1,8% -1,3% 2,5% -7,3% -3,8% 2,4% 10,7% 9,5% -0,2% -1,1% 3,3% 3,1%

Just. EBITDA marginal 13,6% 11,3% 16,7% 23,4% 12,2% 6,9% 15,6% 21,9% 15,3% 15,8% 16,8% 15,0% 16,6% 16,8%

Just. EBIT marginal 12,7% 10,3% 15,6% 22,6% 11,3% 5,7% 14,5% 21,1% 14,3% 14,9% 15,8% 14,0% 15,7% 15,9%

Just. EBT marginal 12,5% 10,3% 15,8% 22,5% 10,9% 5,2% 14,3% 21,0% 14,4% 14,6% 15,8% 13,7% 15,5% 15,8%

MSEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E SEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Kassaflöde från rörelsen 79 82 87 63 87 91 EPS 8,38 9,35 10,14 8,32 10,07 10,56

Förändring rörelsekapital 10 -31 -12 9 -6 -5 Just. EPS 8,38 9,35 10,14 8,75 10,07 10,56

Kassaflöde löpande verksamheten 90 51 75 72 81 86 BVPS 37,15 36,10 38,69 39,44 41,51 43,57

Kassaflöde investeringar -5 -4 -5 -5 -5 -6 CEPS 11,20 6,43 9,41 8,99 10,15 10,76

Fritt kassaflöde 85 47 70 67 76 80 DPS 10,00 8,00 7,50 8,00 8,50 8,50

Kassaflöde fin. verksamheten -59 -41 -76 -66 -64 -68 ROE 22,6% 25,9% 26,2% 21,1% 24,3% 24,2%

Nettokassaflöde 26 6 -6 1 12 12 Just. ROE 22,6% 25,9% 27,1% 22,4% 24,9% 24,8%

Soliditet 73,5% 66,4% 67,3% 71,2% 70,8% 71,4%

AKTIESTRUKTUR 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

6 6 8 7 7 7 Antal A-aktier (m) 0,8

114 118 114 115 127 139 Antal B-aktier (m) 7,2

404 435 460 443 469 488 Totalt antal aktier (m) 8,0 +46(0) 19 58 77 00

297 289 309 316 332 349 www.malmbergs.com

-88 -53 -60 -67 -79 -91

145 169 182 183 189 194

MSEK Utfall Förr Nu Förr Nu

144 135 666 657 678 678

Just. EBIT 15,9 7,7 92,8 88,2 108,0 106,4

1,5 0,7 8,8 8,3 10,3 10,1

Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

-2%

-2%

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

-52%

-55%

-1%

-5%

-6%

Skillnad

2Q 2017A 2017E 2018E

-6% 0%

Omsättning

Förändring Estimat

EPS (SEK)

Förändring RESULTATRÄKNING

MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

MSEK

Immateriella tillgångar Västra Bangatan 54

692 23 Kumla Likvida medel

Totala tillgångar Eget kapital

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) MEAB - OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

TILLVÄXT- & MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12m

FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT PER MARKNAD (R12m) EBIT-MARGINAL (R12m) 0

20 40 60 80 100 120

0 100 200 300 400 500 600 700 800

2008A 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Omsättning EBIT

5%

7%

9%

11%

13%

15%

17%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2012 2013 2014 2015 2016 2017E

EBIT-marginal

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0 50 100 150 200 250

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2012 2013 2014 2015 2016 2017E

Omsättning EBIT-marginal

-1,2X -1,0X -0,8X -0,6X -0,4X -0,2X 0,0X 0,2X 0,4X 0,6X

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

2008A 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Q1 Q2Q3 Q4 Q1Q2 Q3Q4 Q1 Q2Q3 Q4 Q1Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3Q4 Q1Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3Q4

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017E

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sverige Norge Danmark Finland

(4)

NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD* FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING PER GEOGRAFI, R12

HISTORISKT SÄSONGSMÖNSTER H1 vs H2 ESTIMERAD CASH CONVERSION OCH FCF

ESTIMERADE INVESTERINGAR & AVSKRIVNINGAR ESTIMERAT RÖRELSEKAPITAL OCH LAGERBINDNING SÄSONGSMÖNSTER OCH PROGNOSTISERAD KASSAGENERERING

INVESTERINGAR OCH KAPITALBINDNING, HISTORISKT OCH PROGNOSTISERAT GEOGRAFISK EXPONERING

* Per rullande 12 månader (R12a) 67%

20%

8% 5%

Sverige Norge Danmark Finland

0 100 200 300 400 500 600 700

Q1 Q2

Q3 Q4

Q1 Q2

Q3 Q4

Q1 Q2

Q3 Q4

Q1 Q2

Q3 Q4

Q1 Q2

Q3 Q4

Q1 Q2

Q3 Q4

Q1 Q2

Q3 E Q4 E

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sverige Norge Danmark Finland CAGR 2011-2017E; koncernen: 3,7%

CAGR 2011-2017E; Sverige: 4,9%

35,5% 35,8%

41,1%

33,7%

64,5% 64,2%

58,9%

66,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

H1-13 H1-14 H1-15 H1-16 H2-13 H2-14 H2-15 H2-16 H1-13 H1-14 H1-15 H1-16 H2-13 H2-14 H2-15 H2-16

53%

30%

78%

92%

45%

63%

71% 67% 68%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E Free Cash Flow Cash conversion, t.h (FCF/EBITDA)

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E CAPEX/Sales D&A/Sales

15%

17%

19%

21%

23%

25%

27%

29%

31%

33%

35%

2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E 0 50 100 150 200 250

Net working capital (NWC) NWC/Sales (t.v) Inventory/sales (t.v)

(5)

DISCLAIMER - www.introduce.se/analys/disclaimer Ansvarig utgivare: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic AB (Remium) Analys utarbetad av: Johan Nilsson Wall, Remium

Malmbergs Elektriska är en industrigrossist som framförallt säljer elprodukter. Bland produkterna återfinns exempelvis stickproppar, gren- och vägguttag, strömbrytare och rörelsevakter. Försäljning sker i Sverige, som står för merparten av omsättningen, följt av Norge, Danmark och Finland.

Brett sortiment inom elprodukter

Malmbergs Elektriska är en industrigrossist som framför allt säljer elprodukter. Sortimentet uppgår i dagsläget till cirka 8 500 artiklar och verksamheten är indelad i tre affärsområden. Det största affärsområdet är Elmateriel vilket omfattar kablar, belysning, värme, data och nätverksutrustning. Exempel på produkter är stickproppar, gren- och vägguttag, strömbrytare och rörelsevakter. Det näst största affärsområdet är GDS-produkter (Gör Det Själv) och omfattar i princip samma produkter som Elmateriel, men säljs under det egna varumärket Praktikern. Bilden ovan visar ett axplock av bolagets produktkategorier. Belysnings-,

installationsmateriel, kabel och normprodukter utgör ca 80% av nettoomsättningen.

GDS-produkterna säljs paketerade till grossister vilka i sin tur säljer dem vidare till slutkonsumenten som exempelvis kan vara dagligvaruhandel, järnhandel och postorderföretag. I övriga fall säljer Malmbergs direkt mot slutkonsumenten och då framförallt till aktörer inom byggbranschen. Det minsta affärsområdet är Tillfällig el vilket omfattar produkter avsedda att användas vid

byggarbetsplatser och produkterna är exempelvis värmeverk, strålkastare och portabla elverk.

Organisk tillväxt och effektiva inköp

Bolaget har sitt huvudkontor och centrallager i Kumla samt ett fåtal proffsbutiker. Förutom försäljning i butikerna säljer bolaget också centralt genom telefonförsäljning och besök hos kund, i synnerhet mot storkunder. Ambitionen är att växa organiskt genom att öppna nya proffsbutiker. Försäljning sker huvudsakligen i Sverige, som står för över 60% av omsättningen, följt av Norge, Danmark och Finland.

Nästan alla inköp bolaget gör är direktinköp från tillverkaren, vilket bidrar till färre mellanhänder och högre bruttomarginaler.

Vidare för Malmbergs ofta en nära dialog med tillverkarna avseende produktutveckling, och vid framtagning av nya produkter är bolagets strategi att dessa ska komplettera befintliga produkter och skräddarsys för de behov som bolagets kunder har. Detta då det är billigare att adressera ett befintligt segment än att lansera nya produkter mot nya segment. Eftersom de flesta inköpen görs i utländsk valuta, framförallt i USD och EUR, blir dessa viktiga parametrar. Bolaget säkrar i en del fall vissa kurser med terminskontrakt. Detta gäller även råvarupriser då kopplar, stål och andra metaller ofta utgör stora delar i bolagets produkter.

Distributionen blir också viktig för att korta ledtider och kapitalbindning i lager.

Bolagsbeskrivning

Elprodukter för proffsen

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :