INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

Download (0)

Full text

(1)

INSIDE USA

H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 1 3

S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

(2)

2 | Halvårsrapport 2013

Halvårsrapporten omfattar

Förvaltarna har ordet 3

Förvaltningsberättelse 4

Balansräkning 5

Not 1: Innehav per 30/06 2013 (kr) 6

Redovisningsprinciper 7

Fondfakta 8

Inside USA är en värdepappersfond enligt 1 kap 1 § lagen (2004:46) om investeringsfonder. Andelarna i Inside USA har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med värdepapperslagstiftning i USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland och får inte säljas eller erbjudas till försäljning till eller inom USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland eller i sådana länder där sådant erbjudande eller försäljning skulle strida mot gällande lagar eller regler. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. Scientia Fund Management AB har inget som helst ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Det åligger envar att tillse att sådan investering sker i enlighet med gällande lag eller andra regleringar, såväl i Sverige som utom- lands. Informationen i denna årsberättelse ska inte ses som en rekommendation av fondbolaget att köpa andelar i fonden utan det ankommer på var och en att göra sin egen bedömning av en investering i fonden och riskerna förknippade därmed.

Det finns inga garantier för att en investering i fonden ger en god avkastning, trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela eller delar av det insatta kapitalet. En investering i fonden bör betraktas som en långsiktig investering. Tvist rörande fonden eller information om fonden ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.

Scientia Fund Management AB tillhandahåller inte sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter.

(3)

Halvårsrapport 2012 | 3

Förvaltarna har ordet

Låt oss börja med att tacka Er för det förtroende Ni har givit oss genom att investera i Inside USA. Arbetet med för- valtningen av Inside USA har som mål- sättning att generera högsta möjliga avkastning till Er andelsägare och att över tid generera en högre avkastning än den amerikanska aktiemarknaden som helhet och att därmed utgöra en god placering för den som önskar få en exponering mot denna marknad.

Inside USA är en värdepappersfond som förvaltas efter en mekanisk placerings- modell – Scientias InsiderModell®. Mo- dellen investerar efter offentlig informat- ion om hur bolagens insynspersoner, dvs. ledande befattningshavare och ägare, investerar i sina egna bolag. Fon- den placerar således efter hur insiders i amerikanska bolag placerar i sina egna bolags aktier och placeringarna sker ute- slutande i noterade aktier med god likvi- ditet.

Till skillnad från andra fonder som för- valtas efter matematiska modeller och ofta försöker göra många affärer för att utnyttja exempelvis trender, arbetar InsiderModellen för att göra få, men rätt, placeringar.

Inside USA startade den 24 augusti 2012 och vid utgången av perioden uppgick fondförmögenheten till 21 390 tkr vilket är en ökning med 20 337 tkr under peri- oden. Under perioden tecknades andelar för 23 385 tkr och andelar inlöstes för 4 667 tkr. Årets resultat uppgick till 1 619 tkr.

Året i korthet

Året inleddes starkt, oroligheterna som fanns inför året avtog och indexet S&P 500 noterade en ny rekordnivå mycket tack vare den ekonomiska återhämt-

ningen varit överraskande stark samt att de penningpolitiska stimulanserna givit positiva effekter. I maj gav den ameri- kanska riksbanken signaler på att minska stödköpen av obligationer, vilket utlöste stor oro och bidrog till turbulenta och fallande börser i slutet av halvåret.

Inside USA stod emot och hade en stark utveckling på +18,97 procent under pe- rioden och fondens jämförelseindex, MSCI USA, var knappt en procent efter på +18,02 procent. Glädjande var också att amerikanska dollarn steg med 3,67 procent under perioden. Halvårets obe- stridligt bästa aktie var fondens tolfte största innehav, Micron Technology, som hade en mycket kraftig uppgång på 133,77 procent. Tillverkaren av minnes- kretsar, för övrigt är USA:s största, klättrade till sin högsta nivå på sex år efter att analytiker på Jefferies & Co och Credit Suisse AG höjt riktkursen på ak- tien.

Denna halvårsrapport är inte granskad av fondens revisorer.

Göteborg den 30 augusti 2013 Erik Lidén

Ansvarig förvaltare David Unver Förvaltare

(4)

4 | Halvårsrapport 2013

Förvaltningsberättelse

Fondens utveckling

Inside USA redovisade en avkastning på totalt +18,97 procent efter fast och pre- stationsbaserat arvode under perioden från 1 januari 2013 till 28 juni 2013.

Fondförmögenhet

Vid utgången av 2012 uppgick fondför- mögenheten till 21 390 tkr vilket är en ökning med 20 337 tkr under perioden.

Under perioden tecknades andelar för 23 385 tkr och andelar inlöstes för 4 667 tkr. Årets resultat uppgick till 1 619 tkr.

Förvaltningskostnader

Fonden erlade inget förvaltningsarvode till fondbolaget under perioden. Fonden erlade under året 24 tkr i courtage och clearingavgifter.

Fondbestämmelser

Inga ändringar har skett i fondbestäm- melserna under perioden.

Kommunikation med andelsägarna Andelsägarna erhåller varje år en årsbe- rättelse och en halvårsrapport där fon- dens utveckling redovisas. Dessutom skickas månadsvis saldobesked till an- delsägarna. Andelsvärdet, den sk. NAV- kursen publiceras i tidningar och via olika kursleverantörer. Det går även att följa fondens kursutveckling på fondbo- lagets hemsida, www.scientia.se. Alla rapporter finns att tillgå på hemsidan tillsammans med månadsrapporterna.

Övrigt

Finansiella instrument som ingår i fon- den värderas till marknadsvärde. För att bestämma värdet på marknadsnoterade instrument används i normalfallet sen- aste betalkurs (samma dag). Om betal- kurs inte föreligger sker värdering till senast noterade köpkurs (även om denna noterats många dagar tidigare).

Om senast noterade betalkurs eller köp- kurs inte framstår som relevant, skall Fondbolaget fastställa värdet på objek- tiva grunder. Tidpunkten för värderingen av investeringarna i Inside USA som utgörs av investeringar i aktier noterade på de amerikanska marknaderna är per stängningskurser den 28 juni 2013 och i valutor per klockan 17:00 svensk tid samma dag.

(5)

Halvårsrapport 2013 | 5

Balansräkning

Balansräkning (kr) Not 2013-06-30 2012-12-31

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 1 21 212 945 1 102 959

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde 21 212 945 1 102 959 Summa placeringar med positivt marknadsvärde 21 212 945 1 102 959

Bankmedel och övriga likvida medel 1 171 098 136 212

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 2 421 16 634

Övriga tillgångar 3 3 337 446

Summa tillgångar 21 389 801 1 256 251

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 -102 065

Övriga skulder 5 -101 628

Summa skulder -203 694

Fondförmögenhet 21 389 801 1 052 557

Not 1

Se flik "Innehav" för specifikation av finansiella instrument Not 2

Upplupen valutakorrigering 11 216

Upplupen ränta 2 421 5 418

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 421 16 634 Not 3

Fondlikvidfordran 3 337 446

Övriga tillgångar 3 337 446

Not 4

Förvaltningsavgift -102 065

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -102 065 Not 5

Fondlikvidskuld -101628

Övriga skulder -101 628

(6)

6 | Halvårsrapport 2013

Not 1: Innehav per 30/06 2013 (kr)

VÄRDEPAPPER ANTAL KURS VALUTA MARKN.VÄRDE, LOKAL MARKN.VÄRDE, SEK % AV PORTFÖLJEN

Amazon Com 834 277,6899 USD 231 593 1 563 128 7,31%

Cabot Oil & Gas 1 000 71,02 USD 71 020 479 346 2,24%

Cintas 1 180 45,54 USD 53 737 362 697 1,70%

Colfax Corp. 740 52,11 USD 38 561 260 268 1,22%

Continental Resources 2 647 86,06 USD 227 801 1 537 530 7,19%

Dick's Sporting Goods Inc. 750 50,06 USD 37 545 253 408 1,18%

Dr Horton Inc 1 940 21,28 USD 41 283 278 639 1,30%

Exxon Mobil corp 680 90,35 USD 61 438 414 673 1,94%

Fedex corp 1 080 98,58 USD 106 466 718 590 3,36%

GAP Inc 2 100 41,73 USD 87 633 591 475 2,77%

Genesis Energy 1 210 51,83 USD 62 714 423 287 1,98%

Gilead Sciences 1 470 51,27 USD 75 367 508 685 2,38%

Goldman Sachs GP. 800 151,25 USD 121 000 816 683 3,82%

International Bus.mach. 1 140 191,11 USD 217 865 1 470 472 6,87%

Kinder morgan inc 6 154 38,15 USD 234 775 1 584 603 7,41%

Micron Technology 6 610 14,33 USD 94 721 639 317 2,99%

Occidental Ptl. 1 430 89,23 USD 127 599 861 222 4,03%

Pharmacyclics Inco. 890 79,47 USD 70 728 477 377 2,23%

Public storage 1 022 153,33 USD 156 703 1 057 661 4,94%

Pultegroup Inc 1 840 18,97 USD 34 905 235 588 1,10%

Salesforce.com Inc 2 220 38,18 USD 84 760 572 081 2,67%

Sears Holdings 1 800 42,08 USD 75 744 511 230 2,39%

Starbucks corp 1 280 65,51 USD 83 853 565 960 2,65%

State Street 930 65,21 USD 60 645 409 322 1,91%

Steel Dynamics Inc 3 090 14,91 USD 46 072 310 960 1,45%

TD Ameritrade Holding 3 590 24,29 USD 87 201 588 559 2,75%

V.F. Corp 990 193,06 USD 191 129 1 290 018 6,03%

W&T Offshore 5 800 14,29 USD 82 882 559 408 2,62%

WW Grainger Inc 520 252,18 USD 131 134 885 080 4,14%

Wmware Inc Cl A 2 180 66,99 USD 146 038 985 678 4,61%

Summa: 21 212 945 99,17%

Finansiella instrument med negativt marknadsvärde

Likvidkonton

USA Investeringskonto SEK 171 097,77 1,00000000000 SEK 171 098 171 098 0,80%

USA Investeringskonto USD 0,00 6,74945000000 USD 494 3 337 0,02%

Upplupen ränta SEK 2 421,04 1,00000000000 SEK 2 421 2 421 0,01%

Summa: 176 856 0,83%

SUMMA FONDFÖRMÖGENHET 21 389 801 100,00%

Finansiella instrument med positivt marknadsvärde

Fonden har inga innehav med negativt marknadsvärde

(7)

Halvårsrapport 2013 | 7

Redovisningsprinciper

Halvårsrapporten har upprättats i enlig- het med lagen (2004:46) om investe- ringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder samt följer Fondbolagens Förenings rekom- mendationer i tillämpliga delar. Finansi- ella instrument som ingår i fonden skall värderas till marknadsvärde. För att be- stämma värdet på marknadsnoterade instrument används i normalfallet sen- aste betalkurs (samma dag). Om betal- kurs inte föreligger sker värdering till

senast noterade köpkurs (även om denna noterats många dagar tidigare).

Om senast noterade betalkurs eller köp- kurs inte framstår som relevant, skall Fondbolaget fastställa värdet på objek- tiva grunder.

Tidpunkten för värderingen av investe- ringarna i Inside USA är per senast be- tald kurs under 28 juni 2013 och valutor till vilka kurserna omräknas per klockan 17:00 svensk tid den 28 juni.

Göteborg den 30 augusti 2013 Scientia Fund Management AB

Erik Lidén Staffan Gavel

Verkställande direktör Styrelsens ordförande

Göran Axeheim Fredrik Carlsson Markus Rosenberg

(8)

ÅRSBERÄTTELSE 2012 | 8

Fondfakta

Fond Inside USA

Förvaltare Erik Lidén (ansvarig) och David Unver Registreringsnummer 515602-5750

ISIN-nummer SE0004751378

PPM-nummer 297689

Typ Värdepappersfond

Risk Hög (6 av 7)

Fondens startdag 2012-08-24

Minsta insättning 5 000 kr, därefter inga begränsningar

Teckning/inlösen av andelar Teckning och inlösen av andelar sker varje bankdag Avgifter Fonden erlägger ingen avgift till fondbolaget under

2013.

Fondbolaget Scientia Fund Management ägs av Erik Lidén, Tibia Kon- sult AB, Tentor Capital AB (Markus Rosenberg), Roland Persson samt ett 20-tal ytterligare investerare. Aktieka- pitalet uppgår till 2 357 519 kr. Fondbolaget tilldelades tillstånd av Finansinspektionen att bedriva fondverk- samhet den 24 mars 2009.

Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken

Revisor Auktoriserade revisorer Stefan Kylebäck och Kevin Lindmark, Ernst & Young

Kontakt Scientia Fund Management Engelbrektsgatan 26 411 37 Göteborg Telefon: 031-165 100 Telefax: 031-165 215 E-post: info@scientia.se www.scientia.se

(9)

Halvårsrapport 2013 | 9

www.scientia.se

Figure

Updating...

References

Related subjects :