• No results found

Å R S R E D O V I S N I N G

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Å R S R E D O V I S N I N G"

Copied!
9
0
0

Full text

(1)

för

Sätila Fiber Ekonomisk Förening

Org.nr. 769626-8072

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31

Innehåll Sida

- förvaltningsberättelse 2

- resultaträkning 4

- balansräkning 5

- noter 7

- underskrifter 9

(2)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget kommunikationsnät tillhanda hålla medlemmarna nätkapacitet för bland annat data / telekommunikation.

Medlemmarna ska delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

Föreningen registrerades i juli 2013 av Bolagsverket Föreningens säte är Sätila, Marks kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under räkenskapsåret har Sätila Fiber Ekonomisk Föreninge arbetat med grävning och blåsning av vårt blivande fibernät, Arbetet har även bestått av:

* Projektering

* Projektledning

- begäran av utmätning av andra ledningar, - nära kontakt med grävlagen och

- uppdatering av kartor och underlag till grävlag och markägare

* Diskussion kring tillstånd och vidare dialog med t.ex. Trafikverket och Länsstyrelsen

* Planering, ändringar, revideringar och åter planering kring samförläggning med Ellevio i andra delar än Hulta

* Genomförande av stora delar av grävningen i följande områden:

- Almered

- Fjärås/Ramhulta/Årenäs - Flohult

- Hulta/Råryggen/Kärra/Hällingsjö - Håvet

- Sätila tätort

* Områdesmöten före och inför grävstart samt utdelning av information inför grävstart

* Upphandling av driftsavtal, gemensamt med Hyssna Fiber

* Kontroll av status av fastighetskit och mycket jagande för att få upp fastighetskit på fasaderna samt inrapportering när det är klart.

* Kontakt med enterprenörer för att sälja in förberedande anslutningar till nya projekteringar i Sätila tätort.

Därutöver har styrelsen arbetat med genomgång av medlemsregister och uppdatering av information kring medlemmar för att kunna synkronisera med blåslistor m.m. Styrelsen har även arbetat med att få underskrifter på avtal och medlemsansökningar. Ekonomisk uppföljning av projektet samt informationsspridning via mejl, hemsida och Facebook har också ägt rum.

Föreningen har ansökt om bidrag från länsstyrelsen i Västra Götalands län. Länsstyrelsen beviljade i januari 2017 bidrag för projektet med 8 224 000 kronor. Något bidrag har inte utbetalats under året.

Representanter från styrelsen har också medverkat på informationsmöten som andra fiberföreningar, regionen och kommunen anordnat.

Styrelsen har haft 11 styrelsemöten under 2017.

Medlemsinformation

Föreningen har 778 medlemmar vid årets slut, vilket är en ökning med ca 60 medlemmar eller 9 % under året. Till detta kommer drygt 100 extraanslutningar.

Flerårsöversikt

2017 2016 2015

Nettoomsättning 4 240 0 0

Resultat efter finansiella poster -145 385 79 221 70 026

Soliditet (%) 81,51 99,03 100

Definitioner av nyckeltal, se noter

Sida 2 av 9

(3)

Förändringar i eget kapital

Medlems- Förlags- Uppskrivn.- Reserv- Fritt eget

insatser insatser fond fond kapital

Belopp vid årets ingång 8 041 114 0 0 0 175 601

Ökning av insatskapital 5 723 490 0

Årets resultat -145 385

Belopp vid årets utgång 13 764 604 0 0 0 30 216

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat 175 601

Årets resultat -145 385

30 216 Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning 30 216

30 216

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

(4)

RESULTATRÄKNING

2017-01-01 2016-01-01

Not 2017-12-31 2016-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Nettoomsättning 4 240 0

Övriga rörelseintäkter 213 300 214 600

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 217 540 214 600

Rörelsekostnader

Råvaror och förnödenheter 2 -185 739 -18 958

Övriga externa kostnader 3 -170 285 -118 788

Summa rörelsekostnader -356 024 -137 746

Rörelseresultat -138 484 76 854

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 212 2 374

Räntekostnader och liknande resultatposter -8 113 -7

Summa finansiella poster -6 901 2 367

Resultat efter finansiella poster -145 385 79 221

Resultat före skatt -145 385 79 221

Skatter

Skatt på årets resultat 0 0

Årets resultat -145 385 79 221

Sida 4 av 9

(5)

BALANSRÄKNING

2017-12-31 2016-12-31

Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 4 16 507 105 1 858 757

Summa materiella anläggningstillgångar 16 507 105 1 858 757

Summa anläggningstillgångar 16 507 105 1 858 757

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 415 000 49 551

Summa kortfristiga fordringar 415 000 49 551

Kassa och bank

Kassa och bank 1 682 6 388 407

Summa kassa och bank 1 682 6 388 407

Summa omsättningstillgångar 416 682 6 437 958

SUMMA TILLGÅNGAR 16 923 787 8 296 715

(6)

BALANSRÄKNING

2017-12-31 2016-12-31

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

Bundet eget kapital

Medlemsinsatser 13 764 604 8 041 114

Summa bundet eget kapital 13 764 604 8 041 114

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 175 601 96 380

Årets resultat -145 385 79 221

Summa fritt eget kapital 30 216 175 601

Summa eget kapital 13 794 820 8 216 715

Långfristiga skulder

Checkräkningskredit 5 631 374 0

Summa långfristiga skulder 631 374 0

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 267 420 0

Leverantörsskulder 2 150 173 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 80 000 80 000

Summa kortfristiga skulder 2 497 593 80 000

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 16 923 787 8 296 715

Sida 6 av 9

(7)

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Fiberanläggning 25

Ny bedömning kommer att ske av avskrivningstider när anläggningen är färdigställd och fördelningen av anskaffningsutgiften kan ske baserat på faktiska utgifter och bedömda nyttjandeperioder för de olika ingående komponenterna i anläggningen.

Not 2 Råvaror och förnödenheter 2017 2016

Väggrus m.m. 137 861 0

Elarbeten 45 844 0

Marknadsföring 215 14 458

Upphandling 0 4 500

Service 1 818 0

185 738 18 958

Som råvaror och förnödenheter redovisas utgifter som avser fiberanläggningen men som inte ingår i anskaffningsvärdet och därför redovisas som kostnad.

Not 3 Övriga externa kostnader 2017 2016

Föreningsstämma 5 430 8 619

Styrelsearvoden 80 000 80 000

Lokalhyra 9 160 1 500

Kontorsmaterial 12 157 7 623

Postbefordran 7 690 7 071

Försäkringar 6 769 6 756

Övriga externa kostnader 49 079 7 219

170 285 118 788

Not 4 Byggnader och mark 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 858 757 0

Inköp 14 648 348 1 858 757

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Omklassificeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärden 16 507 105 1 858 757

Ingående avskrivningar 0 0

Årets avskrivningar 0 0

Redovisat värde 16 507 105 1 858 757

Fiberanläggningen är under uppbyggnad och ännu inte färdigställd varför någon avskrivning inte skett under året.

(8)

NOTER

Not 5 Checkräkningskredit 2017-12-31 2016-12-31

Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 8 000 000 0

Marks kommun har ställt säkerhet för checkräkningskrediten.

Övriga noter

Not 6 Definition av nyckeltal Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Sida 8 av 9

(9)

Sätila 2017-04-11

Linus Nordling Maria Blixt Lisbeth Gartman

Ordförande

Gull-Britt Brunander Jonatan Åkerlind Björn Brunander

Jan Österström Patric Sjölund Madilyn Bystedt

Min revisionsberättelse har lämnats den

Tony Larsson

Förtroendevald revisor

References

Related documents

Beträffande Nordvästra Skånes Scoutdistrikts verksamhet under 2019 hänvisas till separat upprättad

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar... UPPLYSNINGAR TILL

Föreningen är moderförening, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning. Not 8 Definition av

Stambytet påbörjades i slutet av 2021 i A-huset och kommer att pågå fram till 2023. Vår projektledning heter Pefekta och vår generalentreprenör heter FMS

Nu är det möjligt att köpa och sälja aktier i Redab Properties Plc. För att underlätta för våra aktieägare att handla aktien beslutade sig Redab för att anlita Leox

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direk- törens förvaltning för Cortus Energy AB

Stifta AB verkar som en redovisningsbyrå med specialistkompetens inom stiftelsepension till anslutna företag som till huvuddelen är familjeägda företag samt ger råd och service till

En av föreningens lägenheter som stod tom vid förvärvet har hyrts ut på rivningskontrakt i väntan på renovering och försäljning som bostadsrätt..

I mars beslutade Stortinget att ge den norska regeringen i uppdrag att utreda finansiering och dragning av en ny förbindelse och i september beslutade den norska regeringen att

Carina Bryntesson carina.bryntesson@skoldkortelforbundet.se Method: BankID SE Action: Sign Katarina Nydahl katarina.nydahl@skoldkortelforbundet.se Method: BankID SE Action: Sign

Vi utvecklar för den globala marknaden och för större konsumentgrupper där våra erbjudanden vävs samman till målsättningen mot en

Svenska familjer, ledsagare och barn, sammanlagt 85 personer från LKG-föreningarna och från Kraniofaciala föreningen i Sverige har tillsammans med sina barn träffats på Odd

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till i anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den

Föreningen sålde också en pelarborr och en svarv för totalt 20 000 kr, för att göra det möjligt för stiftelsen att senare köpa loss stationsfastigheten från

Under slutet av året, försålde bolaget Färgaffären till kommunen, för att i ett senare skede rivas till förmån för en omläggning av Alsborgsgatan.. Vidare har vi köpt mark, del

Sedan bolaget började med att hyresgästerna själva kan beställa stan- dardhöjande åtgärder via vår tillvallista, så har ett antal av hyresgästerna gjort åtgärder bl.. a

dessa angivna investeringar som bolaget har gjort under året, kommer till gagn och nytta för våra hyresgäster.. Tyvärr fick vi en brand i en byggnad på Västra Prästgårdsängen

Svenska Konståkningsförbundet har under året genomfört och utvecklat flera verksamhetskritiska projekt - Viktoria Helgesson 5:a på EM i Sheffield, GBR.. - Joshi Helgesson 10:a på

Komplexa beräkningar och betydande bedömningar inkluderar tolk- ning av kraven som återspeglas i bankens modell för beräkning av för väntade kreditförluster, fastställande av

En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller

Förslagen som klubbades var dels en renovering av samtliga balkonger, inklusive förstärkning och underhåll av balkongfundament, dels byte av samtliga fönster och fönsterramar,

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses 1 till 2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter av ordinarie

Vi har ett mycket bra samarbete med bland andra Kammarkollegiet, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket, men också privata aktörer inom bank och försäkring använder våra