• No results found

Å R S R E D O V I S N I N G

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Å R S R E D O V I S N I N G"

Copied!
11
0
0

Full text

(1)

Å R S R E D O V I S N I N G

för

Stiftelsen Fonden för kraniofacial kirurgi Org. nr 855101-9782

Styrelsen för Stiftelsen Fonden för kraniofacial kirurgi får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 - 2009-12-31.

Innehåll Sida

- förvaltningsberättelse 2

- förvaltningsberättelse 3

- förvaltningsberättelse, flerårsjämförelse 4

- resultaträkning 5

- balansräkning 6

- tilläggsupplysningar 7

- tilläggsupplysningar 8

- tilläggsupplysningar 9

- tilläggsupplysningar 10

- underskrifter 11

- alla belopp redovisas i kronor och ören

(2)

Stiftelsens ändamål är att, främja forskning, undervisning och klinik vid behandling av huvudets missbildningar, tumörer och skador.

H M Drottningen har beskyddarskapet för stiftelsen.

Styrelsen för Stiftelsen Fonden för kraniofacial kirurgi får härmed avge årsredovisning för år 2009.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten

Stiftelsen har helt eller delvis finansierat följande aktiviteter:

International confederation for cleft lip and related craniofacial anomalies är avsedd

för att läkare runt om i världen via hemsida skall kunna kommunicera med varandra om forskning och nya rön för barn med ansiktsmissbildningar.

Stiftelsen deltar i ett projekt som omfattar utbildnings- och informationspaket om ansiktsmissbildningar Sex DVD är framtagna för informations-och studieverksamhet.

Vi har finansierat aktiviteter då läkare från Sahlgrenska Universitetssjukhuset,

Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings Universitetssjukhus och Uppsala Akademiska sjukhus varit i Indien vid Global Hospital, Mount Abu, Radjastan och opererat barn med ansiktsmissbildningar.

Vid detta besök opererades 42 barn med svårare ansiktsmissbildningar. Samtidigt undersöks tidigare opererade barn och inhemska läkare vidareutbildades. De inhemska läkare som utbildats kan nu på egen hand operera barn med enklare ansiktsmissbildningar.

Vi har medverkat vid operationer av barn med ansiktsmissbildningar utförda av läkare från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och inhemska läkare i Bukarest, Rumänien.

Vidare har stiftelsen bidragit finansiellt vid föreläsningar, forskning och utbildning inom kraniofacial kirurgi och läpp-käk-gomspalter vid seminarier, kongresser och följande aktiviteter:

I Ferrara , Italien om läpp-käk-gomspalter.

The 2nd Congress of the Thai Cleft and Lip and Palate craniofacial association, Thailand I Rumänien för läkare och studenter.

I Chennai, Indien, föreläsningar om operationer av mjuka och hårda gommen.

Föreläsning om Sahlgrenska Universitetssjukhusets sätt att operera patienter med läpp-käk-gomspalt.

I Fortaleza, Brasilien, föreläsningar vid världskongressen för kraniofacial kirurgi om kraniofaciala operationer och om läpp-käk-gomspaltoperationer inför kirurger och sjukvårdspersonal från 58 länder.

Läkare från Bukarest, Rumänien som varit på Sahlgrenska Universitetssjulkhuset för utbildning.

Utbildningsstipendier har även delats ut.

Från resan i Indien har en DVD tagits fram som visar hur arbetet bedrivs där.

(3)

Org.nr 855101-9782

Svenska familjer, ledsagare och barn, sammanlagt 85 personer från LKG-föreningarna och från Kraniofaciala föreningen i Sverige har tillsammans med sina barn träffats på Odd Fellows Barnkoloni i Bohuslän vid fyra tillfällen (en vecka per grupp) för rekreation och för att umgås och diskutera

gemensamma erfarenheter och problem om barn med ansiktsmissbildningar.

Under det gångna räkenskapsåret har 312 733,00 kronor delats ut i enlighet med stiftelsens ändamål.

Stiftelsens förväntade framtida utveckling

Genom att stiftelsen är Odd Fellow Ordens Riksprojekt har ett starkt stöd erhållits från Odd Fellow Orden, Odd Fellow -Institutioner och enskilda Odd Fellow -medlemmar vilket

ger oss möjlighet att aktivt fortsätta med vår hjälpverksamhet för barn som föds med missbildningar och skador i huvudet. Vi kommer ytterligare att kunna främja forskning och utbildning inom denna kirurgi.

Planerade projekt för år 2010.

Vi kommer att deltaga vid operationer av Indiska barn och utbildning av läkare vid Global Hospital, Mount Abu i Radjastan under våren samt undersöka tidigare opererade barn.

Vi fortsätter deltagande i ett synopsis till utbildnings- och informationspaket om ansiktsmissbildningar.

Målgrupp är unga patienter som själva har en ansiktsmissbildning med avsikt att nå klasskamrater, föräldrar, personal inom skola, förskola, habilitering, barnläkare samt andra intresserade.

Vi fortsätter att framställa informations- och utbildningsfilmer.

Det finns tre LKG-föreningar i Sverige där föräldrar med barn med läpp-käk-gomspalter

är anslutna samt Kraniofaciala Föreningen där föräldrar med barn med svårare ansiktsmissbildningar är anslutna.

Under sommaren planerar vi fyra veckosammankomster där föräldrar, ledsagare och barn i grupper om 20 personer per vecka skall umgås på Odd Fellows anläggning Buagården, Bokenäset, Bohuslän.

Man får här möjlighet till rekreation och att diskutera familjernas olika problem samt träffa läkare.

Vi beräknar att deltaga i ett projekt i Sohag City i Egypten där man planerar att inreda ett sjukhus för operationer av barn med ansiktsmissbildningar. Här finns ett nystartat LKG-team som behöver hjälp att starta LKG-verksamheten.

Våren 2010 kommer en läkare från Egypten att vara på Sahlgrenska Universitetssjukhuset tre månader för utbildning.

Vi kommer att fortsätta medverka vid föreläsningar, seminarier, kongresser, utbildning inom kraniofacial kirurgi och läpp-käk-gomspalt.

(4)

Flerårsjämförelse 2009 2008 2007

Omsättning 177 028,35 393 233,50 372 467,25

Resultat före dispositioner

i % av omsättningen 168,69% 51,89% 103,45%

Balansomslutning 1 392 818,33 1 489 402,46 1 625 998,07

Soliditet 96,76% 91,43% 90,65%

Förslag till disposition av stiftelsens vinst 2 009 2008 Styrelsen föreslår att de tillgängliga vinstmedlen:

Balanserat resultat 1 361 796,46 1 474 013,07

Årets resultat 298 633,22 204 049,39

disponeras på följande sätt:

Utdelning enligt protokoll -312 733,00 -316 266,00

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 1 347 696,68 1 361 796,46

Beträffande stiftelsens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer.

(5)

Org. nr 855101-9782

R E S U L T A T R Ä K N I N G

Stiftelsens intäkter Not 2009-01-01 2008-01-01

2009-12-31 2008-12-31 Bidrag från Odd Fellow-institutioner 172 578,25 275 973,50

Bidrag från Odd Fellow-medlemmar 4 450,00 117 250,00

Resultat före finansiella poster 177 028,25 393 223,50 Finansiella poster

Utdelning värdepapper 7 422,30 20 150,00

Ränteintäkter från bank 4 338,02 44 905,89

Nedskrivning av aktier 0,00 -163 008,00

Uppskrivning av aktier 141 902,25 0,00

Resultat efter finansiella poster 153 662,57 -97 952,11 Stiftelsens kostnader

Förvaltningskostnader 1,2 -10 469,50 -10 873,00

Övriga externa kostnader 3 -19 660,10 -77 594,00

Avskrivning på inventarier 4 -1 928,00 -2 755,00

Summa kostnader -32 057,60 -91 222,00

Årets resultat 298 633,22 204 049,39

(6)

B A L A N S R Ä K N I N G

TILLGÅNGAR

Not 2009-12-31 2008-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 4 4 500,00 6 428,00

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 6 362 195,00 185 480,25

Summa anläggningstillgångar 366 695,00 191 908,25

Omsättningstillgångar

Kassa och bank 1 026 123,33 1 297 494,21

SUMMA TILLGÅNGAR 1 392 818,33 1 489 402,46

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

Eget kapital, ingående 1 361 796,46 1 474 013,07

Utdelning enligt protokoll 5 -312 733,00 -316 266,00

1 049 063,46 1 157 747,07

Årets resultat 298 633,22 204 049,39

Summa eget kapital 1 347 696,68 1 361 796,46

Kortfristiga skulder

Övriga kortfristiga skulder 45 121,65 127 606,00

Summa kortfristiga skulder 7 45 121,65 127 606,00

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 392 818,33 1 489 402,46 POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

(7)

Org.nr 855101-9782

T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och

Bokföringsnämndens allmänna råd. Om avvikelse förekommer framgår det av notanteckning nedan. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Värderingsprinciper m.m.

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Medeltal anställda m.m.

Stiftelsen har inte haft några anställda. Inga löner eller andra ersättningar har utbetalats.

Not 1 Arvode till revisorer 2009 2008

BDO Nordic Göteborg KB

Revisionsuppdrag 6 125,00 6 875,00

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på föreningens revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

Not 2 Förvaltningskostnader 2009 2008

Registreringsavgift, Länsstyrelsen 425,00 425,00

Bankkostnader 3 919,50 3 573,00

Revisionskostnader 6 125,00 6 875,00

10 469,50 10 873,00

Not 3 Övriga externa kostnader 2009 2008

Konferens och sammanträdeskostnader 9 608,30 7 449,00

Kontorsmaterial 4 744,55 5 248,00

Trycksaker 0,00 10 000,00

Portokostnader 2 376,00 2 395,00

Resekostnader 2 931,25 877,00

Informationsfilm DVD 0,00 51 625,00

19 660,10 77 594,00

(8)

Not 4 Inventarier 2009 2008 Ingående balans anskaffningsvärde 13 119,00 13 119,00

Utgående anskaffningsvärde 13 119,00 13 119,00

Avskrivningar

Årets avskrivningar 1 928,00 2 755,00

Utgående avskrivningar 8 619,00 6 691,00

Not 5 Utdelning, bidrag

Kostnader i samband med operationer av barn med läpp-käk-gomspalt, uppföljning av

patienter som opererats tidigare samt utbildning av lokala läkare vid Global Hospital i

Mount Abu, Indien, forskningsbidrag.

År 2009 opererades 42 barn. 45 848,00 57 396,00

Kostnader i samband med operationer av 17 barn vid barnsjkuhuset i Bukarest.

Två läkare från Sahlgrenska Universitetssjukhuset opererade med assistans av två rumänska läkare.

Förutom läkarna vid barnsjukhuset var ytterligare 10 läkare inbjudna för att deltaga i operationerna och undervisningen.

Läkarna undervisades och instruerades i hur man kan operera patienter med LKG utan att

få tillväxt-störningar eller talproblem. 7 944,00 0,00 Forskningsbidrag, Sahlgrenska Universitets-

sjukhuset, Dr Radu Spataru, Bukarest 6 500,00 0,00

Utbildningsstipendium 3 000,00 0,00

Föreläsningar och operationer av mjuka

och hårda gommen i Chennai, Indien 12 473,00 0,00 Föreläsningar för läkare och studenter

samt operationer, Bukarest Rumänien 5 358,00 0,00 Föreläsningar vid The 2nd Congress

of the Thai Cleft and Lip and Palate

craniofacial association, Thailand 21 300,00 0,00

(9)

Stiftelsen Fonden för kraniofacial kirurgi Org.nr 855101-9782

Föreläsningar och operationer i Rio de Janeiro,

Campinas och Bauru 0,00 37 055,00

Medverkan vid föreläsningar och forskningsprojekt vid The Craniofacial Society of Gret Britain and

Irland 0,00 26 910,00

Deltagit vid kongress i Morzine 0,00 3 610,00

Plastikkirurg från Lima, Peru, studerat operationsmetoderna och övrig behandling

av patienter med läpp-käk-gomspalt i Götebo 0,00 3 000,00 Utrustning till barnavdelningen vid

Karolinska Universitetssjukhuset 10 000,00 0,00

Deltagit i kongressen The 11th International Congress om Cleft, Lip and Palate and related

Craniofacial Anomalies i Fortaleza, Brasilien 32 580,00 0,00 Två läkare, en logoped och en co-cordinator

från Thailand har varit på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för utbildning under 14 dagar. De har varit med vid operationer, mottagningar och studerat verksamheten

på vårdavdelningar. 0,00 67 897,00

Deltar i förberedelserna för The 11th international Congress om Cleft, Lip and Palate and related Craniofacial Anomalies i Fortaleza, Brasilien.

Här presenteras forskning från Sahlgrenska

Universitetssjukhusets LKG-verksamhet. 0,00 30 764,00 Utrustning till barnavdelningen i Göteborg 0,00 8 885,00 Operationer av barn med läpp-käk-gomspalter

och andra kraniofaciala missbildningar

i Bauru, Brasilien enligt de operationsmetoder

som tillämpas i Sverige 0,00 17 609,00

(10)

Under 4 veckor har 85 personer,

(2 veckor år 2008 har 44 personer) barn och

föräldrar från LKG-föreningarna och Kraniofaciala föreningen varit på Odd Fellows Barnkolonier, Bokenäset, Bohuslän för rekreation .

Föräldrar, handledare med barn som opererats för läpp-käk-gomspalter och svårare kraniofaciala ansiktsmissbildningar

har kunnat diskutera gemensamma problem. 167 730,00 63 140,00 312 733,00 316 266,00 Andra långfristiga värdepapper 2009-12-31 2008-12-31

Not 6 Företag Antal Ansk.värde Ansk. värde

Swedbank A 800 108 942,00 108 942,00

Swedbank, preferens 400 19 200,00 19 200,00

Swedbank, nyemission 600 23 400,00 0,00

Nordea Bank AB 1 000 91 203,75 91 203,75

Nordea Bank AB,

nyemission 550 11 412,50 0,00

Skanska AB, B 1 000 129 142,50 129 142,50

383 300,75 348 488,25 Bokf.värde Bokf.värde

Swedbank, stam 800 56 800,00 35 520,00

Swedbank, preferens 400 28 200,00 17 760,00

Swedbank, nyemission 600 42 600,00 0,00

Nordea Bank AB 1 000 72 900,00 77 500,00

Nordea Bank AB

nyemission 550 40 095,00 0,00

Skanska AB, B 1 000 121 600,00 54 700,25

362 195,00 185 480,25

Kortfristiga skulder 2009-12-31 2008-12-31

Not 7 BDO Nordic Göteborg KB 7 000,00 7 000,00

Portokostnader 294,00 571,00

Kontorsmaterial 1 915,65 0,00

Informationspaket/filmer 33 687,00 120 000,00

Sammanträdeskostnader 2 100,00 0,00

Förvaltningskostnader Bohusbanken 125,00 35,00

45 121,65 127 606,00

(11)

Ord.nr 875101-9782

Göteborg den 11 januari 2010

Roland Edvardsson Jan Binsell Anna Elander

Ordförande

Brita Engström Jan Fridh Lars Fryklund

Dennis Kraft Jan Lilja Ulla Rapphed

Inga-Lill von Wachenfelt

Min revisionsberättelse har avgivits den

Hans G Hallberg Auktoriserad revisor

References

Related documents

Beträffande Nordvästra Skånes Scoutdistrikts verksamhet under 2019 hänvisas till separat upprättad

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar... UPPLYSNINGAR TILL

Föreningen är moderförening, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning. Not 8 Definition av

Förslagen som klubbades var dels en renovering av samtliga balkonger, inklusive förstärkning och underhåll av balkongfundament, dels byte av samtliga fönster och fönsterramar,

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses 1 till 2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter av ordinarie

Vi har ett mycket bra samarbete med bland andra Kammarkollegiet, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket, men också privata aktörer inom bank och försäkring använder våra

Komplexa beräkningar och betydande bedömningar inkluderar tolk- ning av kraven som återspeglas i bankens modell för beräkning av för väntade kreditförluster, fastställande av

En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller

Stifta AB verkar som en redovisningsbyrå med specialistkompetens inom stiftelsepension till anslutna företag som till huvuddelen är familjeägda företag samt ger råd och service till

* Kontakt med enterprenörer för att sälja in förberedande anslutningar till nya projekteringar i Sätila tätort. Därutöver har styrelsen arbetat med genomgång av medlemsregister

En av föreningens lägenheter som stod tom vid förvärvet har hyrts ut på rivningskontrakt i väntan på renovering och försäljning som bostadsrätt..

I mars beslutade Stortinget att ge den norska regeringen i uppdrag att utreda finansiering och dragning av en ny förbindelse och i september beslutade den norska regeringen att

Carina Bryntesson carina.bryntesson@skoldkortelforbundet.se Method: BankID SE Action: Sign Katarina Nydahl katarina.nydahl@skoldkortelforbundet.se Method: BankID SE Action: Sign

Vi utvecklar för den globala marknaden och för större konsumentgrupper där våra erbjudanden vävs samman till målsättningen mot en

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till i anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den

Föreningen sålde också en pelarborr och en svarv för totalt 20 000 kr, för att göra det möjligt för stiftelsen att senare köpa loss stationsfastigheten från

Under slutet av året, försålde bolaget Färgaffären till kommunen, för att i ett senare skede rivas till förmån för en omläggning av Alsborgsgatan.. Vidare har vi köpt mark, del

Sedan bolaget började med att hyresgästerna själva kan beställa stan- dardhöjande åtgärder via vår tillvallista, så har ett antal av hyresgästerna gjort åtgärder bl.. a

dessa angivna investeringar som bolaget har gjort under året, kommer till gagn och nytta för våra hyresgäster.. Tyvärr fick vi en brand i en byggnad på Västra Prästgårdsängen

Svenska Konståkningsförbundet har under året genomfört och utvecklat flera verksamhetskritiska projekt - Viktoria Helgesson 5:a på EM i Sheffield, GBR.. - Joshi Helgesson 10:a på

Stambytet påbörjades i slutet av 2021 i A-huset och kommer att pågå fram till 2023. Vår projektledning heter Pefekta och vår generalentreprenör heter FMS

Nu är det möjligt att köpa och sälja aktier i Redab Properties Plc. För att underlätta för våra aktieägare att handla aktien beslutade sig Redab för att anlita Leox

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direk- törens förvaltning för Cortus Energy AB