• No results found

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Veronika Vopasková Název bakalářské práce: Měření výkonnosti procesů

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Veronika Vopasková Název bakalářské práce: Měření výkonnosti procesů"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studenta: Veronika Vopasková

Název bakalářské práce: Měření výkonnosti procesů

Cíl práce: Na základě literární rešerše analyzovat možnosti měření výkonnosti procesů v podnicích teoreticky a následně analyzovat využívání vybraných indikátorů měření procesní výkonnosti prakticky ve vybraném podniku.

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Eva Štichhauerová, Ph.D.

Výborně Velmi dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:

Splnění cíle práce 1

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu 1

Hloubka provedené analýzy 1

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce 1 Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů 1 Schopnost studenta zpracovat získané podklady 1 Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce 1 Formulování vlastních názorů studentem 1 III. Hodnocení formy a stylu práce:

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) 1

Stylistická úroveň práce 1

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací 1

Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací 2

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

1. Má společnost KAMAX Turnov stanoveny nějaké klíčové ukazatele výkonnosti (KPI)? Jaké?

2. Interpretujte motto Petera Ferdinanda Druckera: „What's measured improves“.

Práci doporučuji k obhajobě.

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm VÝBORNĚ.

Datum: 19. 5. 2016

Podpis vedoucího bakalářské práce

(2)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

Hlavním cílem bakalářská práce studentky Veroniky Vopaskové nazvané „Měření výkonnosti procesů“ bylo na základě literární rešerše analyzovat možnosti měření výkonnosti procesů v podnicích teoreticky a následně analyzovat využívání vybraných indikátorů měření procesní výkonnosti prakticky ve vybraném podniku.

Studentka v průběhu zpracování DP průběžně konzultovala postup s vedoucí DP, při řešení byla celkově velice samostatná.

V části věnované literární rešerši studentka zmapovala teoretická východiska v oblasti měření výkonnosti procesů, od definování základních pojmů a klasifikace procesů po oblast zlepšování procesů a zaměření se na požadavky a ukazatele používané k měření různých aspektů procesní výkonnosti. Využito bylo dostatečné množství českých odborných zdrojů, zahraniční zdroj byl použit jeden. Využito bylo harvardského stylu citování.

Teoretické znalosti studentka aplikovala v případové studii bakalářské práce, pro níž byla zvolena výrobní společnost. Nejprve byla provedena podrobná analýza výrobního procesu, doplněná o přehled také charakteristikami speciálních a ostatních procesů probíhajících ve vybraném závodu společnosti. Nechyběl popis a znázornění materiálového toku.

Jak bylo stanoveno v cíli bakalářské práce, studentka analyzovala a přehledně zaznamenala, jaké ukazatele jsou v jednotlivých krocích výrobního procesu, resp.

v odděleních, reálně používány k měření výkonnosti výrobního procesu, včetně porovnání skutečných hodnot s hodnotami plánovanými. Mimoto zdůraznila výhodu aplikace metody SMED ve firmě, jakožto zlepšování procesu přestavby, a její pozitivní vliv na hodnotu významného ukazatele OEE.

Studentka na základě analýzy provedla vyhodnocení v oblasti měření výkonnosti výrobního procesu a uvedla dvě doporučení na možná zlepšení.

Práce je logicky strukturována, text je formulovaný srozumitelně a je doprovázen relevantními tabulkami a schématy.

Vedoucí bakalářské práce považuje cíl práce za splněný a doporučuje ji klasifikovat stupněm výborně.

Datum: 19. 5. 2016

Podpis vedoucího bakalářské práce

References

Related documents

Cíl práce: provést analýzu Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou z marketingového hlediska a navrhnout opatření, která by vedla ke zvýšení návštěvnosti a

Druhá část práce je zaměřena na představení firmy, ve které byla bakalářská práce zpracovávána, a obsahuje i popis všech aktivit, které vedly ke splnění cíle

Buď je člověk v pozici zákazníka, nebo dodavatele (Řepa, 2007). 1: Základní schéma podnikového procesu Zdroj: Řepa, 2007, str. 15, upraveno autorkou. V literatuře se lze

Předkládaná bakalářská práce splňuje vymezený cíl i zadání; vykazuje minimálně požadovanou odborně terminologickou a celkovou formální i stylistickou

V jakém rozsahu a jaké součásti účetní závěrky sestavují účetní jednotky dle jejich velikosti.. Kdo (jaké účetní jednotky), kde a v jakém rozsahu musí

1/ V návrhové části doporučujete na základě výsledků dotazníkového šetření změny ve struktuře vzdělávání a nabízených kurzech (spojení jazykového kurzu do

Cíl práce: Cílem bakalářské práce je sestavit charakteristiku procesu vstupu podniku na kapitálový trh, vysvětlit, jakým způsobem podnik získává finanční

V praktické části práce jsou hodnoceny jednotlivé faktory rozvoje přímo v Českém Švýcarsku.. Za účelem zjištění spokojenosti návštěvníků byla využita