• No results found

Lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklings- ansvar

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3–10 §§ lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar2 ska ha följande lydelse.

3 §3 Denna lag gäller för regionerna. Lagen gäller också, med undantag för 8 § 1, för Gotlands kommun. Det som sägs om en region i 5–10 §§ gäller i sådant fall kommunen.

4 §4 Gotlands kommun får besluta att kommunfullmäktige och kommun- styrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det som sägs i andra författningar om kommunfullmäktige och kommunstyrel- sen gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Vid genomförande av val enligt vallagen (2005:837) i Gotlands kommun ska dock beteckningen kommunfullmäktige användas.

5 §5 En region ska

1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin,

2. trots 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (2017:725) besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, och

3. följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet.

6 §6 En region får utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfonds- program.

7 §7 En region ska upprätta och fastställa länsplaner för regional transport- infrastruktur.

8 §8 En region ska samverka med 1. länets kommuner, och

2. länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2018:1348.

3 Senaste lydelse 2018:1348.

4 Senaste lydelse 2018:1348. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

5 Senaste lydelse 2018:1348.

6 Senaste lydelse 2018:1348.

7 Senaste lydelse 2018:1348.

8 Senaste lydelse 2018:1348.

SFS 2019:944

Publicerad

den 3 december 2019

(2)

2 SFS 2019:944 9 §9 En region ska samråda med företrädare för berörda organisationer och

näringslivet i länet.

10 §10 Statliga myndigheter som bedriver verksamhet i länet ska beakta den strategi som fastställts för länets utveckling.

Länsstyrelsen och övriga statliga myndigheter ska inom sina verksam- hetsområden lämna regionen det biträde som den behöver för regionalt tillväxtarbete och regional transportinfrastrukturplanering. De ska också löpande informera regionen om pågående och planerade verksamheter som har betydelse för länets utveckling.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson (Finansdepartementet)

9 Senaste lydelse 2018:1348.

10 Senaste lydelse 2018:1348.

References

Related documents

vilka upplysningar ett institut eller något annat koncernföretag ska lämna till Riksgäldskontoret för dess verksamhet enligt denna lag,

I Stockholms län ansvarar regionen ensam för den regionala kollektiv- trafiken, om inte regionen och kommunerna kommer överens om att gemen- samt ansvara för denna trafik

En region får, som villkor för att lämna läkarvårdsersättning enligt denna lag, kräva remiss för vård hos en privat verksam läkare med specialist- kompetens

7 § 2 En understödsförening som före den 1 april 2011 är registrerad enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar får fortsätta att driva verksam- heten och ska då

Övriga ledamöter ska ha särskild sakkunskap både om barns och elevers förhållanden och behov och om skolverksamheten i övrigt.. Det ska finnas högst två ersättare för de

Inom fyra månader från det att rapporten har lämnats, ska inspektionen försöka komma överens med övriga berörda behöriga myndigheter om vil- ket beslut som bör fattas i fråga

9 a § Vid expediering av en förskrivning ska en farmaceut lämna informa- tion och rådgivning enligt 6 § 11 och utföra de övriga uppgifter som har sär- skild betydelse för

vilka upplysningar ett företag ska lämna till Finansinspektionen enligt 2 § första och andra styckena och när upplysningarna ska lämnas,.. vilka värdepappersbolag som ska