Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet (Fi2020/05036)

Download (0)

Full text

(1)

Stockholm 2021-02-17 KN 2021/8038

Maria skolgata 83, SE-118 53 Stockholm Tel. 08 – 506 550 00 info@konstnarsnamnden.se www.konstnarsnamnden.se

Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet

(Fi2020/05036)

Konstnärsnämnden har fått promemorian Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och

socialavgiftssystemet (Fi2020/05036) på remiss och lämnar härmed sitt yttrande.

Ett av Konstnärsnämndens övergripande uppdrag är att hålla sig underrättad om konstnärers1ekonomiska och sociala villkor samt löpande bevaka skattesystemet och trygghetssystemens utformning och tillämpning i förhållande till konstnärers

yrkesverksamhet.

Övergripande synpunkter

Konstnärsnämnden tillstyrker promemorians förslag angående höjd åldersgräns för det förhöjda grundavdraget och för socialavgifter.

Vi anser att det är nödvändigt att åldersgränserna ses över i skatte- och trygghetssystemen i och med införandet av ändrade åldersgränser och på sikt införande av riktålder inom pensionssystemet. Det är viktig för att pensionsöverenskommelsen ska få så bra genomslag som möjligt.

Konstnärsnämnden kan inte se att förslagen specifikt påverkar konstnärers situation.

1Konstnärsnämnden använder begreppet konstnär för yrkesverksamma upphovspersoner och/eller utövare inom samtliga konstområden.

(2)

Maria skolgata 83, SE-118 53 Stockholm Tel. 08 – 506 550 00 info@konstnarsnamnden.se

www.konstnarsnamnden.se 2 (2)

Beslut

Beslut i detta ärende har fattats av myndighetens direktör Anna Söderbäck. Föredragande har varit utredare Stefan Ahlenius.

Anna Söderbäck

Figure

Updating...

References

Related subjects :