• No results found

Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet (Fi2020/05036)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet (Fi2020/05036)"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Stockholm 2021-02-17 KN 2021/8038

Maria skolgata 83, SE-118 53 Stockholm Tel. 08 – 506 550 00 info@konstnarsnamnden.se www.konstnarsnamnden.se

Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet

(Fi2020/05036)

Konstnärsnämnden har fått promemorian Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och

socialavgiftssystemet (Fi2020/05036) på remiss och lämnar härmed sitt yttrande.

Ett av Konstnärsnämndens övergripande uppdrag är att hålla sig underrättad om konstnärers1ekonomiska och sociala villkor samt löpande bevaka skattesystemet och trygghetssystemens utformning och tillämpning i förhållande till konstnärers

yrkesverksamhet.

Övergripande synpunkter

Konstnärsnämnden tillstyrker promemorians förslag angående höjd åldersgräns för det förhöjda grundavdraget och för socialavgifter.

Vi anser att det är nödvändigt att åldersgränserna ses över i skatte- och trygghetssystemen i och med införandet av ändrade åldersgränser och på sikt införande av riktålder inom pensionssystemet. Det är viktig för att pensionsöverenskommelsen ska få så bra genomslag som möjligt.

Konstnärsnämnden kan inte se att förslagen specifikt påverkar konstnärers situation.

1Konstnärsnämnden använder begreppet konstnär för yrkesverksamma upphovspersoner och/eller utövare inom samtliga konstområden.

(2)

Maria skolgata 83, SE-118 53 Stockholm Tel. 08 – 506 550 00 info@konstnarsnamnden.se

www.konstnarsnamnden.se 2 (2)

Beslut

Beslut i detta ärende har fattats av myndighetens direktör Anna Söderbäck. Föredragande har varit utredare Stefan Ahlenius.

Anna Söderbäck

References

Related documents

IFAU har granskat förslagen med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen..

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lena Ag efter föredragning av utredare Eberhard Stüber.

Den ytterligare högre skatten för personer mellan 65 år och riktåldern om även jobbskatteavdraget skulle ju- steras efter riktålden är marginell i förhållande till hur

YTTRANDE Sida 1/1 Datum 2021-02-18 Beteckning 100-10469-2020 Annika Skrikas HR- och ekonomienheten 010-2236562 Regeringskansliet c/o Finansdepartementet.. Remiss om

Lägre avgifter för äldre medarbetare kompenserar inte kostnaderna för det glapp som uppstår från 65 års ålder.. Glappet består i att Försäkringskassans förändrade

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har inga synpunkter på promemorians förslag.. I detta ärende har generaldirektör Lena

Genom att behålla den lägre inkomstskatten vid 65 år, i tre år, via det förhöjda grundavdraget och det dubbla jobbskatteavdraget, när riktåldern för pension höjs till 66

Regelrådet har dock inte funnit några skäl till att ifrågasätta förslagsställarens kvalitativa beskrivning och finner därför att avsaknaden av en kvantitativ beskrivning kan