• No results found

Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Arbetsgivarverket, arbetsgivarorganisationen för statliga arbetsgivare Remissvar

2021-02-22 Diarienummer 2020/0768

Postadress: Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm Telefon: 08-700 13 00

E-post: registrator@arbetsgivarverket.se Finansdepartementet

103 33 Stockholm

Er referens Fi2020/05036

Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och

socialavgiftssystemet

Arbetsgivarverket har anmodats att lämna skriftliga synpunkter på förslagen i promemorian ”Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och

socialavgiftssystemet”. Arbetsgivarverket begränsar sitt yttrande till att avse frågor av arbetsgivarpolitisk karaktär.

Arbetsgivarverket anser att förslagen i promemorian är rimliga utifrån de stora strukturella förändringar som nu görs i syfte att få tillstånd ett längre arbetsliv. När till exempel åldersgränserna för att ta ut allmänpension, garantipension samt den så kallade LAS-åldern höjs, är det också motiverat att även åldern för att få ett förhöjt grundavdrag och åldern för nedsatta arbetsgivaravgifter följer med.

Arbetsgivarverket tillstyrker därför förslagen i promemorian.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga handläggningen deltog biträdande förhandlingschef Matilda

Nyström Arnek, kommunikationschef Lars Andrén och chefsekonom Roger Vilhelmsson, föredragande.

Enligt Arbetsgivarverkets beslut

References

Related documents

Alla kommuner klarar inte plan- och bygglagens krav på max tio veckors handläggningstid för ärenden om lov och förhandsbesked.. Läget är trots allt inte så allvarligt som

I den slutliga handläggningen av ärendet har även Lars Lööw, överdirektör, Gunilla Ekstedt Åberg, biträdande rättschef och Thomas Hagman, chef Ledningsstaben deltagit.

I den slutliga handläggningen har även enhetschef Tomas Jonsson deltagit.. Föredragande har varit verksamhetscontroller

Beslut om detta remissvar har fattats av enhetschefen Jeanette Carlsson efter föredragning av verksjuristen Monika Haraldsson..

Domstolsverket har bedömt att utredningen inte innehåller något förslag som i någon större mån påverkar Sveriges Domstolar på ett sådant sätt.. Detta yttrande har beslutats

I budgetpropositionen för 2021 aviserades att åldersgränserna i pensionssystemet och angränsande trygghetssystemen bör ändras för att understödja övergången till ett

Den genomförda höjningen av LAS- åldern bör inte göras isolerat utan bör mötas av lindrigare regler från annat håll, exempelvis genom en förändrad grund för uppsägning

I remissyttrandet den 3 maj 2019 anges att Försäkringskassan avvaktar med att kommentera hur mycket utgifterna förväntas öka av förändringarna som träder i kraft första

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm

IFAU har granskat förslagen med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen..

Den ytterligare högre skatten för personer mellan 65 år och riktåldern om även jobbskatteavdraget skulle ju- steras efter riktålden är marginell i förhållande till hur

Förslaget att åldersgränsen höjs 2023 för det förhöjda grundavdraget innebär att detta omfattar personer som har fyllt 66 år vid beskattningsårets ingång från att

Vi anser att det är nödvändigt att åldersgränserna ses över i skatte- och trygghetssystemen i och med införandet av ändrade åldersgränser och på sikt införande av riktålder

Juridiska fakultetsstyrelsen, som anmodats att yttra sig över rubricerat betänkande, får härmed avge följande yttrande, som utarbetats av professor Mats Tjernberg.

YTTRANDE Sida 1/1 Datum 2021-02-18 Beteckning 100-10469-2020 Annika Skrikas HR- och ekonomienheten 010-2236562 Regeringskansliet c/o Finansdepartementet.. Remiss om

Lägre avgifter för äldre medarbetare kompenserar inte kostnaderna för det glapp som uppstår från 65 års ålder.. Glappet består i att Försäkringskassans förändrade

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har inga synpunkter på promemorians förslag.. I detta ärende har generaldirektör Lena

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Magnus Lagercrantz och utredare Brita Törnell

Genom att behålla den lägre inkomstskatten vid 65 år, i tre år, via det förhöjda grundavdraget och det dubbla jobbskatteavdraget, när riktåldern för pension höjs till 66

Regelrådet har dock inte funnit några skäl till att ifrågasätta förslagsställarens kvalitativa beskrivning och finner därför att avsaknaden av en kvantitativ beskrivning kan

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2021-01-08 ERT DATUM 2020-12-15 DIARIENR 2020/224-4 ER BETECKNING Fi2020/05036 Regeringskansliet

Givet att åldersgränserna för kompletterande privat försäkring anpassas till de höjda åldersgränserna leder det till ökade kostnader och höjda premier för

TCO tillstyrker förslagen om höjda åldersgränser för det förstärkta grundavdraget i skattesystemet samt för sociala avgifter och allmän löneavgift inom ramen