• No results found

Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Arbetsgivarverket, arbetsgivarorganisationen för statliga arbetsgivare Remissvar

2021-02-22 Diarienummer 2020/0768

Postadress: Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm Telefon: 08-700 13 00

E-post: registrator@arbetsgivarverket.se Finansdepartementet

103 33 Stockholm

Er referens Fi2020/05036

Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och

socialavgiftssystemet

Arbetsgivarverket har anmodats att lämna skriftliga synpunkter på förslagen i promemorian ”Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och

socialavgiftssystemet”. Arbetsgivarverket begränsar sitt yttrande till att avse frågor av arbetsgivarpolitisk karaktär.

Arbetsgivarverket anser att förslagen i promemorian är rimliga utifrån de stora strukturella förändringar som nu görs i syfte att få tillstånd ett längre arbetsliv. När till exempel åldersgränserna för att ta ut allmänpension, garantipension samt den så kallade LAS-åldern höjs, är det också motiverat att även åldern för att få ett förhöjt grundavdrag och åldern för nedsatta arbetsgivaravgifter följer med.

Arbetsgivarverket tillstyrker därför förslagen i promemorian.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga handläggningen deltog biträdande förhandlingschef Matilda

Nyström Arnek, kommunikationschef Lars Andrén och chefsekonom Roger Vilhelmsson, föredragande.

Enligt Arbetsgivarverkets beslut

References

Related documents

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm

IFAU har granskat förslagen med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen..

Den ytterligare högre skatten för personer mellan 65 år och riktåldern om även jobbskatteavdraget skulle ju- steras efter riktålden är marginell i förhållande till hur

Vi anser att det är nödvändigt att åldersgränserna ses över i skatte- och trygghetssystemen i och med införandet av ändrade åldersgränser och på sikt införande av riktålder

Juridiska fakultetsstyrelsen, som anmodats att yttra sig över rubricerat betänkande, får härmed avge följande yttrande, som utarbetats av professor Mats Tjernberg.

YTTRANDE Sida 1/1 Datum 2021-02-18 Beteckning 100-10469-2020 Annika Skrikas HR- och ekonomienheten 010-2236562 Regeringskansliet c/o Finansdepartementet.. Remiss om

Lägre avgifter för äldre medarbetare kompenserar inte kostnaderna för det glapp som uppstår från 65 års ålder.. Glappet består i att Försäkringskassans förändrade

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har inga synpunkter på promemorians förslag.. I detta ärende har generaldirektör Lena