• No results found

Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet (Fi2020/05036)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet (Fi2020/05036)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Remiss 2021-02-16

DNR: MIUN 2020/2891

Kontakt Campus

Telefon +46 (0)10 142 80 00 Sundsvall Holmgatan 10, SE-851 70 Sundsvall Web www.miun.se Östersund Kunskapens väg 8, SE-831 25 Östersund

1/1 Mottagare: Finansdepartementet

Organisation: Skatte- och tullavdelningen Postadress: 103 33 Stockholm

e-mail: fi.registrator@regeringskansliet.se; fi.remissvar@regeringskansliet.se

Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet

(Fi2020/05036)

Mittuniversitetet har anmodats att yttra sig över rubricerad utredning och avger följande yttrande.

Mittuniversitetet ställer sig i grunden positiv till och delar i huvudsak förslagen till åtgärder för ett längre arbetsliv, att dagens åldersgränser i pensionssystemet och angränsande trygghetssystem ändras samt att därmed vissa åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet ändras. Mittuniversitet kan dock konstatera att detta innebär ytterligare en kostnadsförskjutning till myndigheten som arbetsgivare och att förslaget inte tagit hänsyn till olika statliga myndigheters förutsättningar och då särskilt

förutsättningarna i universitets- och högskolesektorn. Denna kostnadsförskjutning bör kompenseras.

En akademisk karriär tar lång tid i anspråk och är en karriärväg som i jämförelse med andra sektorer kan påbörjas först senare i livet. Universitets- och högskolesektorn gagnas inte av att olika avgifter ska gälla för olika åldrar och att lättnader sker för vissa

åldersgrupper. Lägre avgifter för riktigt unga medarbetare är inte aktuellt för sektorn då det är mycket få befattningar som är tillgängliga för denna åldersgrupp. Lägre avgifter för äldre medarbetare kompenserar inte kostnaderna för det glapp som uppstår från 65 års ålder. Glappet består i att Försäkringskassans förändrade handläggning fått

konsekvensen att regelverket för delpension istället nyttjas för att möjliggöra att fler kan arbeta längre. Detta regelverk är dock inte anpassat till de förändrade åldersgränserna utan gäller endast fram till 65 års ålder. Det glapp som sedan uppstår belastar

arbetsgivaren, ett glapp som ökar genom de förändrade åldersgränserna. Föredragande och beslut

Beslut i detta ärende har fattats av rektor Anders Fällström efter föredragning av HR-chef Victoria Sjöbom. Närvarande vid den slutliga behandlingen av ärendet har

förvaltningschef Lotten Glans, samordnare Anna Haeggström, studentrepresentanter Hilda Månsson och Rebecka Mc Neill varit.

Anders Fällström Rektor

References

Related documents

Alla kommuner klarar inte plan- och bygglagens krav på max tio veckors handläggningstid för ärenden om lov och förhandsbesked.. Läget är trots allt inte så allvarligt som

I den nu aktuella promemorian (Fi2020/05036) föreslås att åldersgränsen för det förhöjda grundavdraget ändras från 65 till 66 år samt att socialavgifter och löneavgift ska

När till exempel åldersgränserna för att ta ut allmänpension, garantipension samt den så kallade LAS-åldern höjs, är det också motiverat att även åldern för att få

Beslut om detta remissvar har fattats av enhetschefen Jeanette Carlsson efter föredragning av verksjuristen Monika Haraldsson..

Beslut i detta ärende har fattats av Lars Arrhenius efter utredning och förslag från utredaren Patricia Isakson Rivas.. I den slutliga handläggningen har också sektionschefen

Den genomförda höjningen av LAS- åldern bör inte göras isolerat utan bör mötas av lindrigare regler från annat håll, exempelvis genom en förändrad grund för uppsägning

I remissyttrandet den 3 maj 2019 anges att Försäkringskassan avvaktar med att kommentera hur mycket utgifterna förväntas öka av förändringarna som träder i kraft första

I den slutliga beredningen av ärendet har även enhetschef Annelie

IFAU har granskat förslagen med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen..

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lena Ag efter föredragning av utredare Eberhard Stüber.

Den ytterligare högre skatten för personer mellan 65 år och riktåldern om även jobbskatteavdraget skulle ju- steras efter riktålden är marginell i förhållande till hur

Förslaget att åldersgränsen höjs 2023 för det förhöjda grundavdraget innebär att detta omfattar personer som har fyllt 66 år vid beskattningsårets ingång från att

Vi anser att det är nödvändigt att åldersgränserna ses över i skatte- och trygghetssystemen i och med införandet av ändrade åldersgränser och på sikt införande av riktålder

YTTRANDE Sida 1/1 Datum 2021-02-18 Beteckning 100-10469-2020 Annika Skrikas HR- och ekonomienheten 010-2236562 Regeringskansliet c/o Finansdepartementet.. Remiss om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har inga synpunkter på promemorians förslag.. I detta ärende har generaldirektör Lena

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har fått möjlighet att yttra sig över promemorian V issa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet (Fi2020/ 05036). Myndigheten

Genom att behålla den lägre inkomstskatten vid 65 år, i tre år, via det förhöjda grundavdraget och det dubbla jobbskatteavdraget, när riktåldern för pension höjs till 66

Regelrådet har dock inte funnit några skäl till att ifrågasätta förslagsställarens kvalitativa beskrivning och finner därför att avsaknaden av en kvantitativ beskrivning kan

att genomförandet av de aviserade höjningarna av åldersgränserna i trygghetssystemen som lägsta ålder för uttag av garantipension, rätten till ersättning

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2021-01-08 ERT DATUM 2020-12-15 DIARIENR 2020/224-4 ER BETECKNING Fi2020/05036 Regeringskansliet

Givet att åldersgränserna för kompletterande privat försäkring anpassas till de höjda åldersgränserna leder det till ökade kostnader och höjda premier för

TCO tillstyrker förslagen om höjda åldersgränser för det förstärkta grundavdraget i skattesystemet samt för sociala avgifter och allmän löneavgift inom ramen

Finansdepartementet har gett Umeå kommun möjlighet att yttra sig över: Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet. Umeå kommun tillstyrker utredningens