• No results found

Vissa ändrade åldersgränser i skatte-och socialavgiftssystemet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Vissa ändrade åldersgränser i skatte-och socialavgiftssystemet"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Konjunkturinstitutet, Box 12090, 102 23 Stockholm, 08-453 59 00, registrator@konj.se, www.konj.se

Remissvar Dnr 2020-537

2021-02-09

Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Vissa ändrade åldersgränser i skatte-och socialavgiftssystemet

Fi2020/05036

Konjunkturinstitutet anser att det är bra att åldersgränserna ses över i skatte- och transfere-ringssystemen i och med införandet av begreppet riktålder. Den normförskjutning som be-höver göras, från 65 år som ”pensionsålder” till en högre ålder, är viktig för att pensions-överenskommelsen ska få så bra genomslag som möjligt. Därmed bör 65-års-regler tas bort så långt som möjligt och ersättas av riktålder. De förändringar som föreslås i promemorian är bra. Dock anser Konjunkturinstitutet att det saknas motivering till varför inte även ålders-gränsen för jobbskatteavdraget samtidigt justeras för att följa riktåldern.

Istället för att riktåldern även ska införas för jobbskatteavdraget föreslås det i promemorian att en ytterligare kolumn införs i skattetabellen för den lilla åldersgruppen mellan 65 år och riktåldern. Sådana ändringar kostar att genomföra och dessa kostnader vältras över på de som köper affärssystemen. Dessutom blir skattesystemet mindre transparent. Den ytterligare högre skatten för personer mellan 65 år och riktåldern om även jobbskatteavdraget skulle ju-steras efter riktålden är marginell i förhållande till hur mycket skatten ändras i och med änd-ringen av åldersgränsen för det förhöjda grundavdraget.1 Skillnaden är marginell, och om inte jobbskatteavdraget justeras för riktåldern ökar komplexiteten i skattesystemet och individer får inte tydliga incitament att handla efter. Det gör att det inte torde vara försvarbart att inte också ändra åldersgränsen för jobbskatteavdraget.

Det finns även ytterligare ställen i inkomstskattelagen och socialavgiftslagen där åldersgrän-sen 65 år är utskriven.2 Dessa bör också ses över.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Hansson Brusewitz. Föredragande har varit Elin Ryner.

Urban Hansson Brusewitz Generaldirektör

1 Det går inte att analysera en förändring av åldersgränsen i grundavdraget och en förändring av åldersgränsen för jobbskatteavdraget för sig eftersom jobbskatteavdragets utformning för de under 65 år beror på storleken av grundavdraget. En förändring av bara åldersgränsen 2023 från 65 år till 66 år skulle innebära högre skatteintäkter för offentlig sektor med ca 2,7 miljarder kronor. En förändring av åldersgränsen för både grundavdraget och

jobbskatteavdraget innebär endast ca 60 miljoner kronor ytterligare i högre skatteintäkter. Om dock bara åldersgränsen för jobbskatteavdraget skulle ändras och inte åldersgränsen för grundavdraget skulle ändras skulle offentlig sektors skatteintäker bli 1,0 miljarder kronor högre. Effekten av dessa två ändringar är inte summan av delarna på grund av utformningen av jobbskatteavdraget för de under 65 år enligt gällande regler.

References

Related documents

I remissyttrandet den 3 maj 2019 anges att Försäkringskassan avvaktar med att kommentera hur mycket utgifterna förväntas öka av förändringarna som träder i kraft första

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm

IFAU har granskat förslagen med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen..

Vi anser att det är nödvändigt att åldersgränserna ses över i skatte- och trygghetssystemen i och med införandet av ändrade åldersgränser och på sikt införande av riktålder

Juridiska fakultetsstyrelsen, som anmodats att yttra sig över rubricerat betänkande, får härmed avge följande yttrande, som utarbetats av professor Mats Tjernberg.

YTTRANDE Sida 1/1 Datum 2021-02-18 Beteckning 100-10469-2020 Annika Skrikas HR- och ekonomienheten 010-2236562 Regeringskansliet c/o Finansdepartementet.. Remiss om

Lägre avgifter för äldre medarbetare kompenserar inte kostnaderna för det glapp som uppstår från 65 års ålder.. Glappet består i att Försäkringskassans förändrade

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har inga synpunkter på promemorians förslag.. I detta ärende har generaldirektör Lena