Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

1 943,9 1 mån (%) -12,4

Nettoskuld (MSEK) -105,0 3 mån (%) -0,3

Enterprise Value (MSEK) 1 838,9 12 mån (%) 59,0

Soliditet (%) 79,9 YTD (%) 16,8

Antal aktier f. utsp. (m) 23,9 52-V Högst 98,5

Antal aktier e. utsp. (m) 23,9 52-V Lägst 44,7

Free Float (%) 75,8 Kortnamn CEVI

2014A 2015A 2016E 2017E

Omsättning (MSEK) 216,9 239,4 257,2 280,4

EBITDA (MSEK) 54,3 72,0 76,3 88,0

EBIT (MSEK) 42,8 65,5 69,4 77,1

EBT (MSEK) 43,4 65,6 72,3 77,7

EPS (just. SEK) 1,32 2,21 2,34 2,54

DPS (SEK) 1,00 1,50 1,60 1,70

Omsättningstillväxt (%) 20,6 10,4 7,5 9,0

EPS tillväxt (%) 66,2 67,9 5,7 8,6

EBIT-marginal (%) 19,7 27,3 27,0 27,5

2014A 2015A 2016E 2017E

P/E (x) 29,8 30,6 34,8 32,1

P/BV (x) 6,2 8,8 9,7 8,8

EV/Omsättning (x) 4,1 6,3 7,1 6,6

EV/EBITDA (x) 16,3 21,0 24,1 20,9

EV/EBIT (x) 20,7 23,1 26,5 23,8

Direktavkastning (%) 2,5 2,2 2,0 2,1

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Christer Fåhraeus 10,1%

10,1%

10,1%

Swedbank Robur Fonder 5,5%

0,0%

5,5%

Skandia 4,5%

0,0%

4,5%

Avanza Pension 4,2%

0,0%

4,2%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Sören Mellstig 4Q-rapport

VD Zlatko Rihter

CFO Magnus Blixt

• Utmanande jämförelsekvartal

• EBIT bättre än väntat

• Förbrukade underskottsavdrag

NASDAQ OMX Small Cap Hälsovård

Marknadsvärde (MSEK)

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

BOLAGSBESKRIVNING

CellaVision AB utvecklar, marknadsför och säljer bildanalysbaserade system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor. Verksamheten är idag fokuserad på produkter riktade mot stora och medelstora laboratorier.

Utmanande jämförelsekvartal. Nettoomsättningen under Q3 om 68,3 (74,5) MSEK motsvarade en minskning om 8%

jämfört med ifjol. Utfallet var dock 16% bättre än vår prognos. Den främsta anledningen till försäljningsminskningen var en mycket omfattande leverans till veterinärlaboratorier i USA om cirka 29 MSEK under fjolårets Q3, vilket därmed utgjorde utmanande jämförelsetal.

Rensat för den veterinärordern ökade försäljningen till humanmarknaden med cirka 50% Y/Y under kvartalet där Americas imponerade med tillväxt om 87% (exklusive veterinärorder), tack vare CellaVisions nya strategi i USA där den lokala organisationen bearbetar områden med låg penetration i nära samarbete med bolagets olika distributionspartner. I APAC som ökade 232% var det framför allt försäljningen till Kina som stod för den starka ökningen. Marknadspenetrationen i den regionen är 5%, vilket indikerar mycket stor tillväxtpotential på sikt. EMEA var emellertid svag då försäljningen minskade med 40% Y/Y.

Vår bedömning är att det kan ha funnits en viss lageruppbyggnadseffekt efter stark försäljning under första halvåret då omsättningen ökade med 15% Y/Y, och att EMEA åter visar tillväxt under Q4.

EBIT bättre än väntat. EBIT uppgick till 19,5 MSEK (30,3) under Q3, vilket gav en rörelsemarginal om 28,5%

(40,6). Hela resultatminskningen var hänförlig till fjolårets veterinärorder som drog upp fjolårets resultat, och av samma anledning minskade även bruttomarginalen till 70% (74).

Trots det överträffade utfallet vår prognos med 18%.

Aktiverade utvecklingskostnader ökade till 1,9 (1,6) MSEK, vilket var lägre än estimerat men vi räknar med att aktiveringarna ökar under Q4 då utvecklingen av den nya teknikplattformen torde öka takten inför 2017.

Förbrukade underskottsavdrag. De skattemässiga underskottsavdragen har förbrukats, vilket innebär att framtida skattebetalningar kommer att påverka kassaflödet.

Vi gör ingen förändring av våra vinstestimat för 2016 men höjer för 2017 med 2%.

Analytiker: Christian Lee

christian.lee@remium.com, 08 454 32 21

RÖSTER

2017-02-07

40

50 60 70 80 90 100 110

2015-10-27 2016-01-26 2016-04-21 2016-07-19 2016-10-11

CEVI OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q15A 2Q15A 3Q15A 4Q15A 1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16E 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning 51,8 51,5 74,5 61,6 58,3 65,7 68,3 65,0 179,9 216,9 239,4 257,2 280,4 305,6

KSV -15,5 -14,8 -19,7 -15,1 -17,3 -18,3 -20,4 -19,5 -67,2 -71,8 -65,2 -75,6 -84,1 -88,6

(varav Aktiverade utv. kostn.) 1,9 1,8 1,6 3,4 1,2 3,1 1,9 3,2 10,2 12,3 8,7 9,4 11,2 9,2

(varav Avskrivningar) -1,8 -1,8 -1,8 -1,1 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -7,9 -11,5 -6,5 -6,9 -10,9 -10,2

Bruttoresultat 36,3 36,7 54,8 46,4 40,9 47,4 47,9 45,5 112,6 145,1 174,2 181,6 196,3 217,0

Kostnader förs. & admin -19,9 -20,4 -18,7 -22,6 -20,4 -20,6 -21,0 -21,4 -66,0 -79,5 -81,6 -83,4 -89,7 -97,8 Forskn. & utv. kostnader -5,9 -8,0 -5,9 -7,4 -6,6 -7,6 -7,4 -7,1 -20,7 -22,8 -27,1 -28,8 -29,4 -30,6

EBITDA 12,3 10,1 32,1 17,5 15,6 20,9 21,2 18,6 33,8 54,3 72,0 76,3 88,0 98,8

EBIT 10,5 8,3 30,3 16,4 13,9 19,1 19,5 16,9 25,9 42,8 65,5 69,4 77,1 88,6

Finansnetto 0,3 -0,6 0,0 0,4 0,3 1,9 0,3 0,4 -1,3 0,6 0,1 2,9 0,6 0,7

EBT 10,8 7,7 30,3 16,8 14,2 21,0 19,8 17,3 24,7 43,4 65,6 72,3 77,7 89,3

Skatt -2,7 -2,6 -5,8 -1,6 -4,3 -4,1 -4,6 -3,5 -5,8 -11,9 -12,7 -16,5 -17,1 -19,6

Nettoresultat 8,1 5,1 24,4 15,2 9,9 16,9 15,2 13,8 18,9 31,5 52,8 55,8 60,6 69,7

EPS f. utsp. (SEK) 0,34 0,21 1,02 0,64 0,42 0,71 0,64 0,58 0,79 1,32 2,21 2,34 2,54 2,92

EPS e. utsp. (SEK) 0,34 0,21 1,02 0,64 0,42 0,71 0,64 0,58 0,79 1,32 2,21 2,34 2,54 2,92

Omsättningstillväxt Q/Q -29% -1% 45% -17% -5% 13% 4% -5% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 20% -5% 58% -15% 12% 28% -8% 6% 6% 21% 10% 7% 9% 9%

Bruttomarginal 70% 71% 74% 75% 70% 72% 70% 70% 63% 67% 73% 71% 70% 71%

EBITDA marginal 24% 20% 43% 28% 27% 32% 31% 29% 19% 25% 30% 30% 31% 32%

EBIT marginal 20% 16% 41% 27% 24% 29% 28% 26% 14% 20% 27% 27% 28% 29%

MSEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E SEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Kassaflöde från rörelsen 37 62 69 75 71 80 EPS 0,79 1,32 2,21 2,34 2,54 2,92

Förändring rörelsekapital -10 -22 19 -12 -5 -4 Just. EPS 0,79 1,32 2,21 2,34 2,54 2,92

Kassaflöde löpande verksamheten 27 40 88 64 66 76 BVPS 5,56 6,34 7,69 8,40 9,24 10,36

Kassaflöde investeringar -12 -14 -9 -11 -14 -12 CEPS 1,14 1,67 3,69 2,67 2,78 3,18

Fritt kassaflöde 15 26 79 52 52 64 DPS 0,50 1,00 1,50 1,60 1,70 1,80

Kassaflöde fin. verksamheten -4 -32 -24 -36 -41 -43 ROE 14% 21% 29% 28% 28% 28%

Nettokassaflöde 12 -6 55 17 12 21 Just. ROE 7% 13% 24% 23% 22% 24%

Soliditet 70% 75% 83% 81% 81% 82%

AKTIESTRUKTUR 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

26 27 29 33 36 38 Antal A-aktier (m) -

58 52 107 123 135 156 Antal B-aktier (m) 23,9

189 202 220 246 271 302 Totalt antal aktier (m) 23,9 +46 (0)46 286 44 00

133 151 184 200 220 247 www.cellavision.se

-38 -52 -107 -123 -135 -156

32 46 34 40 45 49

MSEK Utfall Förr Nu Förr Nu

59 68 253 257 276 280

EBIT 16,5 19,5 68,8 69,4 75,8 77,1

RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

MSEK

Immateriella tillgångar Ideon Science Park

223 70 Lund Likvida medel

Totala tillgångar Eget kapital Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

Omsättning

Förändring Förändring

Skillnad

3Q 2016A 2016E

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR 2017E

16% 2%

Estimat

2%

18%

2%

1%

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12m

BRUTTOMARGINAL (R12m) EBIT-MARGINAL (R12m)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 50 100 150 200 250 300 350

2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning EBIT

56%

58%

60%

62%

64%

66%

68%

70%

72%

74%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2012 2013 2014 2015 2016

Bruttomarginal

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2012 2013 2014 2015 2016

EBIT-marginal

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2012 2013 2014 2015 2016

Omsättning EBIT-marginal

-1,8X -1,6X -1,4X -1,2X -1,0X -0,8X -0,6X -0,4X -0,2X 0,0X

-180 -160 -140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0

2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2012 2013 2014 2015 2016

(4)

NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD*

BOLAGSBESKRIVNING

CellaVision utvecklar och säljer bildanalyssystem för medicinsk mikroskopi. Analys av blod och andra kroppsvätskor är ett tidskrävande arbete då det i stor utsträckning sker manuellt i vanliga mikroskop. Med CellaVisions analysinstrument effektiviseras och standardiseras arbetet vilket leder till kostnadsbesparingar, kvalitetsförbättringar samt ökad produktivitet. Ambitionen är att fortsätta att utveckla applikationer och analysinstrument till redan existerande kundgrupper.

MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

* Per Q3 2016 (R12M)

50%

33%

17% Nordamerika

EMEA Asien &

Stillahavsregionen

(5)

DISCLAIMER - VIKTIG INFORMATION

Ansvarig utgivare: Claes Vikbladh, Remium Nordic AB (Remium)

Analys utarbetad av: Christian Lee, analytiker, Remium.

DISCLAIMER Innehåll och källor

Detta dokument är framställt av Remium för allmän spridning. Innehållet har grundats på omdömen, rekommendationer och uppskattningar från Remiums analytiker, allmänt tillgänglig och offentlig information vilken bedömts som tillförlitlig eller andra namngivna källor. Omdömen, rekommendationer och uppskattningar avseende värdering av finansiella instrument eller företag som nämns i denna analys baseras på en eller flera värderingsmetoder, t.ex. kassaflödesanalys, analys av nyckeltal eller tekniska analyser av kursrörelser. Antaganden som ligger till grund för prognoser, riktkurser och uppskattningar som citerats eller återgivits återfinns i analysmaterialet från de namngivna källorna. Remium kan inte garantera den externa informationens riktighet eller fullständighet. Innehållet i dokumentet grundas på information som är aktuell vid tidpunkten för offentliggörandet av detta dokument. Förhållanden som lagts till grund för detta dokument kan påverkas av efterföljande händelser, som av naturliga skäl inte kan beaktas i detta dokument, och omdömen, rekommendationer och uppskattningar kan ändras utan förvarning. För förklaring av innebörden i rekommendationerna [”köp”,

”sälj” och ”behåll”] se www.introduce.se/analys/.

Dokumentet har inte granskats av något företag som nämns i denna analys före publicering. Om inget annat framgår av dokumentet har Remium inte ingått avtal att ta fram rekommendationerna i detta dokument med något företag som omnämns.

Remiums investeringsrekommendationer bygger på analytikerns uppfattning om vad aktien borde vara värderad vid tidpunkten för rekommendationens färdigställande.

Remiums analytiker uppdaterar i normalfallet enbart en investeringsrekommendation om något väsentligt inträffat som påverkar aktiens värde enligt analytikerns bedömning.

Risker

Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte hänsyn till den enskilda mottagarens kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett individuellt anpassat investeringsråd. Informationen ska inte heller betraktas som råd om skattekonsekvenser av placeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta dokument. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk.

Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Prognoser om framtida utveckling baseras på antaganden och det finns ingen garanti för att prognosen slår in. Vidare är historisk utveckling ingen garanti för framtida avkastning.

Intressekonflikter

Remium har utarbetat etiska riktlinjer och interna regler (policies och instruktioner) för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga, förhindra eller i förekommande fall hantera intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationen mellan olika avdelningar.

Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys. För mer information om Remiums åtgärder för att förebygga, undvika eller hantera intressekonflikter se www.introduce.se/Remium.

Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukterna Remium Review och Remium Insight.

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag i analysen, vilket kan medföra att intressekonflikter kan uppstå mellan Remium och kunderna som tar del av och agerar på analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen.

Remium tillhandahåller följande företagstjänster till CellaVision: Introduce. Remiums corporate finance-avdelning har under de senaste 12 månaderna inte utfört tjänster i samband med offentliga erbjudanden (listningar, noteringar och emissioner) för Bolagen i texten. Bolag i Remiumgruppen, deras kunder, ledning eller anställda äger normalt sett eller har positioner i värdepapper som nämns i detta dokument. Analytikern som har utarbetat denna analys, eller dennes närstående, har inget väsentligt ekonomiskt intresse i de finansiella instrument som rekommendationerna i dokumentet avser och äger inte eller har inte positioner i dessa finansiella instrument. Remiums analytiker erhåller inte någon ersättning som är direkt knuten till något av Remiums corporate finance-uppdrag eller något av Remiums uppdrag inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser.

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 79%

Behåll: 16%

Sälj: 5%

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen, avseende de bolag där Remium tillhandahåller eller under de senaste 12 månaderna har tillhandahållit likviditetsgaranti och/eller Corportate Finance-uppdrag, utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 12%

Behåll: 7%

Sälj: 0%

Ingen rekommendation: 81%

Spridning av detta dokument

Dokumentet riktar sig inte till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där spridning, offentliggörande, publicering och deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svenska lagar och regler, däribland USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika, Nya Zeeland och Japan. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av Remium för att tillåta spridning, offentliggörande och publicering i nämnda länder.

Detta dokument får inte spridas, återges, citeras eller refereras till på så sätt att innebörden av dokumentet ändras eller förvanskas.

Om Remium

Remium är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :