Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

5 893 1 mån (%) 5,7

Nettoskuld (MSEK) 55 3 mån (%) -2,6

Enterprise Value (MSEK) 5 948 12 mån (%) 7,7

Soliditet (%) 56 YTD (%) -13,0

Antal aktier f. utsp. (m) 26,3 52-V Högst 269,5

Antal aktier e. utsp. (m) 26,3 52-V Lägst 187,0

Free Float (%) 81,0 Kortnamn NOLA B

2014A 2015A 2016E 2017E

Omsättning (MSEK) 4 234 4 726 4 133 4 326

EBITDA (MSEK) 714 822 705 748

EBIT (MSEK) 454 556 440 485

EBT (MSEK) 462 555 436 479

EPS (just. SEK) 13,84 15,97 12,60 14,21

DPS (SEK) 8,50 9,50 10,00 10,00

Omsättningstillväxt (%) -6,4 11,6 -12,5 4,7

EPS tillväxt (%) 15,9 15,4 -21,1 12,7

EBIT-marginal (%) 10,7 11,8 10,6 11,2

2014A 2015A 2016E 2017E

P/E (x) 12,9 16,2 17,8 15,8

P/BV (x) 3,0 3,9 3,2 3,0

EV/Omsättning (x) 1,1 1,4 1,4 1,4

EV/EBITDA (x) 5,9 5,0 9,4 8,7

EV/EBIT (x) 8,1 6,6 13,5 12,3

Direktavkastning (%) 4,8 3,7 4,5 4,5

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Swedbank Robur Fonder 6,5% 0 3,4%

Didner & Gerge Fonder 6,3% 0 3,2%

Gun Broström 3,3% 0 9,0%

Herenco AB 3,1% 0 16,0%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Fredrik Arp 3Q-rapport

VD Christer Wahlquist

CFO Per-Ola Holmström

Analytiker: Claes Vikbladh

• Telecom sämre än förväntat

• Extrem volatilitet i Telecom

• Sänkt prognos andra halvåret

NASDAQ OMX Mid Cap Industrivaror

Marknadsvärde (MSEK)

RÖSTER

BOLAGSBESKRIVNING

2016-10-25

Telecom sämre än förväntat. Omsättningen och rörelseresultat under Q2 kom in betydligt lägre än vi förväntat. Omsättningen minskade valutarensat y/y med 17%

till 1037 MSEK (1280). Rörelseresultatet minskade till 106 MSEK (163). Den stora avvikelsen i rapporten i jämförelse med våra förväntningar återfinns inom Telecom. Efter förra kvartalets guidning från företagsledningen var vi inställda på ett betydligt sämre kvartal än motsvarande förra året då allting gick åt rätt håll, men samtidigt bättre än i Q1. Justerat för valuta minskade omsättningen med hela 44%, vilket var ännu sämre än vi räknat med. Vi hade räknat med en försäljning som var 100 MSEK högre än utfallet. Inom de två andra områdena överraskade Medical oss med en fortsatt stark tillväxt och bättre marginal medan Industrial var lite av en besvikelse till följd av uppstarten av nya produkter.

Extrem volatilitet i Telecom. Trots att det stabila EMC- området blir allt viktigare i Telecom fortsätter området att uppvisa en extrem volatilitet. Efter ett mycket starkt 2015 - framförallt under den första halvan - signalerade ledningen en betydligt svagare utveckling till följd av ett antal produktväxlingar hos kunderna. Uppenbarligen har nedgången blivit ännu större än beräknat till följd av att en del av kundernas nya telefonmodeller inte utvecklats i enlighet med plan på konsumentmarknaden. Trots det stora tappet i omsättning är vi imponerade över att affärsområdet lyckas behålla en rörelsemarginal om 9,0% (17,3). Det visar utan tvivel styrkan i Nolatos produktionsstruktur.

Sänkt prognos andra halvåret. Ledningen bedömer att Telecom kommer att ha ungefär samma omsättning under andra halvåret som det första, vilket gör att vi tvingas sänka vår omsättningsprognos för resten av året för hela Nolato.

Inom de två andra affärsområdena gör vi marginella förändringar i våra prognoser för 2016.

Nolato erbjuder högteknologisk utveckling och tillverkning av produkter baserade på olika polymera material. Koncernen är verksam inom de tre affärsområdena Telecom, Medical och Industrial. Affärsmodellen bygger på ett nära och långvarigt samarbete med kunderna.

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings 135

155 175 195 215 235 255 275 295

2015-07-15 2015-10-07 2016-01-05 2016-04-01 2016-06-29

NOLA B OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q15A 2Q15A 3Q15A 4Q15A 1Q16A 2Q16A 3Q16E 4Q16E 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning 1 073 1 280 1 084 1 289 1 022 1 037 1 007 1 067 4 522 4 234 4 726 4 133 4 326 4 490

KSV -888 -1 034 -899 -1 083 -840 -864 -838 -887 -3 868 -3 520 -3 904 -3 429 -3 578 -3 722

Bruttoresultat 185 246 185 206 182 173 169 180 654 714 822 705 748 768

Rörelsekostnader -66 -83 -46 -71 -72 -67 -60 -65 -243 -260 -266 -265 -263 -263

EBIT 119 163 139 135 110 106 109 115 411 454 556 440 485 504

Finansnetto 2 -1 -2 0 -1 -3 0 0 -8 8 -1 -4 -6 -6

EBT 121 162 137 135 109 103 109 115 403 462 555 436 479 498

Skatt -28 -37 -32 -38 -26 -24 -26 -28 -89 -98 -135 -104 -105 -110

Nettoresultat 93 125 105 97 83 79 83 87 314 364 420 332 374 389

EPS f. utsp. 3,54 4,75 3,99 3,69 3,16 3,00 3,14 3,30 11,94 13,84 15,97 12,60 14,21 14,77

EPS e. utsp. 3,54 4,75 3,99 3,69 3,16 3,00 3,14 3,30 11,94 13,84 15,97 12,60 14,21 14,77

Omsättningstillväxt Q/Q -14% 19% -15% 19% -21% 1% -3% 6% 16,7% -6,4% 11,6% -12,5% 4,7% 3,8%

Omsättningstillväxt Y/Y 15% 33% -1% 4% -5% -19% -7% -17% 16,7% -6,4% 11,6% -12,5% 4,7% 3,8%

Bruttomarginal 17,2% 19,2% 17,1% 16,0% 17,8% 16,7% 16,8% 16,9% 14,5% 16,9% 17,4% 17,0% 17,3% 17,1%

Just. EBIT marginal 11,1% 12,7% 12,8% 10,5% 10,8% 10,2% 10,8% 10,8% 9,1% 10,7% 11,8% 10,6% 11,2% 11,2%

Just. EBT marginal 11,3% 12,7% 12,6% 10,5% 10,7% 9,9% 10,8% 10,8% 8,9% 10,9% 11,7% 10,5% 11,1% 11,1%

MSEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E SEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Kassaflöde från rörelsen 451 538 552 514 574 589 EPS 11,94 13,84 15,97 12,60 14,21 14,77

Förändring rörelsekapital 61 -208 -20 32 42 -2 Just. EPS 11,94 13,84 15,97 12,60 14,21 14,77

Kassaflöde löpande verksamheten 512 330 532 545 616 587 BVPS 51,24 59,56 66,86 69,28 73,48 78,26

Kassaflöde investeringar -144 -203 -244 -219 -173 -180 CEPS 19,46 12,54 20,22 20,72 23,41 22,30

Fritt kassaflöde 368 127 288 326 443 407 DPS 8,00 8,50 9,50 10,00 10,00 11,00

Kassaflöde fin. verksamheten -327 -227 -138 -242 -263 -263 ROE 25% 25% 25% 19% 20% 19%

Nettokassaflöde 41 -100 150 84 180 144 Just. ROE 25% 25% 25% 19% 20% 19%

Soliditet 52% 54% 54% 57% 59% 60%

AKTIESTRUKTUR 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

538 549 543 518 498 478 Antal A-aktier (m) 2,8

318 256 403 485 665 809 Antal B-aktier (m) 23,5

2 573 2 914 3 233 3 195 3 276 3 441 Totalt antal aktier (m) 26,3 +46(431) 44 22 90

1 348 1 567 1 759 1 823 1 933 2 059 www.nolato.se

-122 -59 -122 -180 -360 -504

-85 17 95 91 49 51

MSEK Estimat Utfall Förr Nu Förr Nu

1 149 1 037 4 485 4 133 4 728 4 326

EBIT 123 106 487 440 530 485

Just. EPS (SEK) 3,5 3,0 14,0 12,6 15,6 14,2

Immateriella tillgångar Nolatovägen

260 93 Torekov Likvida medel

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic Totala tillgångar

Eget kapital Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

Omsättning -8%

-8%

-9%

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

-10%

MSEK

RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

-14%

-14%

-8%

-10%

-10%

Förändring Förändring

Skillnad

2Q 2016A 2016E 2017E

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12m

BRUTTOMARGINAL (R12m) EBIT-MARGINAL (R12m)

0 100 200 300 400 500 600

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

Omsättning EBIT

10%

11%

12%

13%

14%

15%

16%

17%

18%

19%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3EQ4E

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bruttomarginal

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3EQ4E

2011 2012 2013 2014 2015 2016

EBIT-marginal

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3EQ4E

2012 2013 2014 2015 2016

Omsättning EBIT-marginal

-0,8X -0,7X -0,6X -0,5X -0,4X -0,3X -0,2X -0,1X 0,0X 0,1X 0,2X

-600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3E Q4E

2012 2013 2014 2015 2016

(4)

NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE* NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD*

MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

*2015

BOLAGSBESKRIVNING

Nolato är en svensk industrikoncern som grundades i Torekov redan 1938. Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produktsystem vilket enkelt uttryckt kan förklaras som design, utveckling och produktion av detaljer och komponenter i plast, silikon och gummi.

Genom lång erfarenhet, gediget material- och processkunnande, tidig medverkan i kundens projekt, kvalificerad projektstyrning och god kunskap om varje enskild kunds förutsättningar, ser sig Nolato som en effektiv och innovativ samarbetspartner. En tidig medverkan i kundens värdekedja säkerställer en väl avvägd process vad avser allt från produkt-design, produktutveckling och prototyper till inköp av kompletterande komponenter och produktion. Nolato erbjuder även kosmetisk design såsom lackering och dekorering samt montering och logistiklösningar.

Medical Telecom Industrial

Asien Övr. Europa Nordamerika Sverige

(5)

DISCLAIMER - VIKTIG INFORMATION Analys utarbetad av: Claes Vikbladh, analytiker, Remium

DISCLAIMER Innehåll och källor

Detta dokument är framställt av Remium för allmän spridning. Innehållet har grundats på omdömen, rekommendationer och uppskattningar från Remiums analytiker, allmänt tillgänglig och offentlig information vilken bedömts som tillförlitlig eller andra namngivna källor. Omdömen, rekommendationer och uppskattningar avseende värdering av finansiella instrument eller företag som nämns i denna analys baseras på en eller flera värderingsmetoder, t.ex. kassaflödesanalys, analys av nyckeltal eller tekniska analyser av kursrörelser. Antaganden som ligger till grund för prognoser, riktkurser och uppskattningar som citerats eller återgivits återfinns i analysmaterialet från de namngivna källorna. Remium kan inte garantera den externa informationens riktighet eller fullständighet. Innehållet i dokumentet grundas på information som är aktuell vid tidpunkten för offentliggörandet av detta dokument. Förhållanden som lagts till grund för detta dokument kan påverkas av efterföljande händelser, som av naturliga skäl inte kan beaktas i detta dokument, och omdömen, rekommendationer och uppskattningar kan ändras utan förvarning. För förklaring av innebörden i rekommendationerna [”köp”, ”sälj” och

”behåll”] se www.introduce.se/analys/.

Dokumentet har inte granskats av något företag som nämns i denna analys före publicering. Om inget annat framgår av dokumentet har Remium inte ingått avtal att ta fram rekommendationerna i detta dokument med något företag som omnämns.

Remiums investeringsrekommendationer bygger på analytikerns uppfattning om vad aktien borde vara värderad vid tidpunkten för rekommendationens färdigställande.

Remiums analytiker uppdaterar i normalfallet enbart en investeringsrekommendation om något väsentligt inträffat som påverkar aktiens värde enligt analytikerns bedömning.

Risker

Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte hänsyn till den enskilda mottagarens kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett individuellt anpassat investeringsråd. Informationen ska inte heller betraktas som råd om skattekonsekvenser av placeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta dokument. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Prognoser om framtida utveckling baseras på antaganden och det finns ingen garanti för att prognosen slår in. Vidare är historisk utveckling ingen garanti för framtida avkastning.

Intressekonflikter

Remium har utarbetat etiska riktlinjer och interna regler (policies och instruktioner) för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga, förhindra eller i förekommande fall hantera intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationen mellan olika avdelningar. Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys. För mer information om Remiums åtgärder för att förebygga, undvika eller hantera intressekonflikter se www.introduce.se/Remium.

Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukterna Remium Review och Remium Insight.

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag i analysen, vilket kan medföra att intressekonflikter kan uppstå mellan Remium och kunderna som tar del av och agerar på analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen.

Remium tillhandahåller följande företagstjänster till Nolato: Introduce. Remiums corporate finance-avdelning har under de senaste 12 månaderna inte utfört tjänster i samband med offentliga erbjudanden (listningar, noteringar och emissioner) för Bolagen i texten. Bolag i Remiumgruppen, deras kunder, ledning eller anställda äger normalt sett eller har positioner i värdepapper som nämns i detta dokument. Analytikern som har utarbetat denna analys, eller dennes närstående, har inget väsentligt ekonomiskt intresse i de finansiella instrument som rekommendationerna i dokumentet avser och äger inte eller har inte positioner i dessa finansiella instrument. Remiums analytiker erhåller inte någon ersättning som är direkt knuten till något av Remiums corporate finance-uppdrag eller något av Remiums uppdrag inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser.

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 79%

Behåll: 16%

Sälj: 5%

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen, avseende de bolag där Remium tillhandahåller eller under de senaste 12 månaderna har tillhandahållit likviditetsgaranti och/eller Corportate Finance-uppdrag, utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 12%

Behåll: 7%

Sälj: 0%

Ingen rekommendation: 81%

Spridning av detta dokument

Dokumentet riktar sig inte till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där spridning, offentliggörande, publicering och deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svenska lagar och regler, däribland USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika, Nya Zeeland och Japan. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av Remium för att tillåta spridning, offentliggörande och publicering i nämnda länder.

Detta dokument får inte spridas, återges, citeras eller refereras till på så sätt att innebörden av dokumentet ändras eller förvanskas.

Om Remium

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :