• No results found

Å R S R E D O V I S N I N G

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Å R S R E D O V I S N I N G"

Copied!
20
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 5

(2)

2

Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R R Ä K E N S K A P S Å R E T 2 0 1 5 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Innehåll Sida

VD har ordet 3

Förvaltningsberättelse 4 - 7

Resultaträkning 8

Balansräkning 9-10

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 12

Noter 11 - 15

Underskrifter 15

Revisionsberättelse 16 Granskningsrapport 17 Fastighetsbestånd 18

AB GÖTENEBOSTÄDER

556089-4197

(3)

3

V D H A R O R D E T

Återigen är det dags för en summering av det gångna året.

Vi har som bolag under året gjort vissa investeringsprojekt bl.a. nybyggnad av garage samt påbörjat upprustning av utemiljön genom att anlägga en ny lekplats och utegym på Västra Präst- gårdsängen. Vidare har vi påbörjat installation av bredband på några fastigheter i Götene tätort, Källby och i Lundsbrunn. Under de närmast kommande åren, så kommer samtliga lägenheter att vara försedda med möjlighet till bredbandsuppkoppling. Under året har vi även byggt om en tvättstuga på Västra Prästgårdsängen samt påbörjat byte av lägenhetsdörrar. Vi har också påbör- jat arbetet med att förbättra skalskyddet via passersystem i vissa fastigheter inom Götene tätort.

Jag hoppas att bl.a. dessa angivna investeringar som bolaget har gjort under året, kommer till gagn och nytta för våra hyresgäster.

Tyvärr fick vi en brand i en byggnad på Västra Prästgårdsängen under senare delen av året, vilket medför en försening av en planerad ombyggnad.

Vi har kunnat underhålla våra fastigheter i större omfattning under året än tidigare, detta med anledning av ekonomiskt bättre förutsättningar för bolaget. Bl. a genom att vi under året har omsatt ett antal lån till en betydligt lägre ränta än tidigare.

Uthyrningsläget har varit något bättre än året innan, vilket känns positivt. Bolaget har i snitt haft 8,9 tomma lägenheter under året.

Bolaget står väl ekonomiskt rustat inför framtiden, om inget oförutsett händer med väsentligt högre räntor eller andra betingelser som inte bolaget kan påverka.

Jag kommer att under våren sluta som VD för bolaget. I skrivande stund, har ännu ingen per- son utsetts till min efterträdare. Jag välkomnar blivande VD, som kommer till ett välmående bostadsbolag.

Jag vill passa på att tacka styrelsen för förtroendet de har gett mig och ägaren för ett gott samar- bete samt tacka alla duktiga och positiva medarbetare, för ett utomordentligt väl utfört arbete under 2015. Vill även passa på att tacka hyresgästföreningens representanter för ett positivt samarbete.

Det har varit väldigt stimulerande att arbeta inom bolaget under de år som jag har varit VD, det känns med visst vemod att sluta tjänsten, men någon gång måste man gå i pension. Jag kanske ändå inte helt slutar arbeta, för jag kommer att eventuellt utveckla min konsultverksamhet, om jag får ha hälsan i behåll.

Roland Lundqvist VD

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 5

(4)

4

S T Y R E L S E

Ledamöter

Peter Legendi, ordförande

Arnold Cedving, vice ordförande Bengt Karlsson, ledamot

Ulla Andrén, ledamot

Ann-Marie Widegren, ledamot

Suppleanter Roger Börjesson Magnus Fredriksson Linus Hallgren Gunilla Sundbeck

David Bayard t o m 2015-11-11 Eva-Lena Öman fr om 2015-11-12

F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

Sammanträden

Årsstämman hölls torsdagen den 7 maj 2015.

Årsstämman var öppen för allmänheten att besöka och annonserades i ortens tidningar.

Under verksamhetsåret har styrelsen hållit sju protokollförda ordinarie sammanträden.

Verställande direktör

Verkställande direktör är Roland Lundqvist.

R E V I S O R E R

Ordinarie

Peter Sjöberg (auktoriserad), utsedd av årsstämman.

Berndt Holgersson (lekmannarevisor), utsedd av kommunfullmäktige.

Suppleanter

Eva Gunnarsson Lundquist (godkänd), utsedd av årsstämman.

Inger Kindberg (lekmannarevisor), utsedd av kommunfullmäktige.

Firmatecknare

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av Peter Legendi, Arnold Cedving samt verkställande direktören Roland Lundqvist, två i förening. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvalt- ningsåtgärder.

O R G A N I S AT I O N S P L A N S T Y R E L S E

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Roland Lundqvist, 0,5 tjänst

FASTIGHETSFÖRVALTNING

Förvaltare, Yngve Käll, 1,0 tjänst

ADMINISTRATION

Assistent, Lisbet Hedberg, 1,0 tjänst Assistent, Susanne Andersson, 0,75 tjänst

Tjänstledig 2015-2018 Vik. Sandra Wetterström 0,5 tjäns

FASTIGHETSSKÖTSEL

Kent Rydeling 1,0 tjänst Jennie Svensson 0,7 tjänst

Roy Mellblom 0,75 tjänst Johan Hansen 1,0 tjänst Säsongsanställning 1,0 tjänst Särskilt anställningsstöd 1,0 tjänst

LOKALVÅRD

Jennie Svensson 0,3 tjänst Sandra Wetterström 0,5 tjänst

Säsongsanställning 0,5 tjäns

(5)

5

A K T I E Ä G A R E

Samtliga aktier ägs av Götene kommun.

Aktiekapitalet uppgår till 5 milj. kronor.

A F F Ä R S I D É P L A N F Ö R F Ö R E TA G E T

AB GöteneBostäder skall långsiktigt äga och för- valta bostäder och lokaler enligt affärsmässiga principer och erbjuda kunderna ett tryggt boende med hög kvalitet.

Fem viktiga strategier

• Att vara konkurrenskraftig och långsiktig aktör på bostadsmarknaden och bidrar därigenom till ökad tillväxt i kommunen.

• Att erbjuda ett tryggt, trivsamt och bekvämt boende i välskötta och attraktiva bostads- områden.

• Att ha nöjda och kvarboende kunder i alla åldrar.

• Att öka bolagets marknadsandel.

• Att ha en stabil ekonomi.

O R G A N I S AT I O N S T I L L H Ö R I G H E T

Bolaget är medlem i branschorganisationen SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), HBV (Husbyggnadsvaror HBV Förening u p a) samt FASTIGO (Fastighetsbranschens Arbetsgivar- organisation). Bolaget är också medlem i Riks- byggen Kooperativa Hyresrättsförening Götene Äldrehem.

K O N T O R

Bolagets kontor är beläget på Järnvägsgatan 6.

Fastighetsexpeditionen är belägen på Vikingagatan 21 A.

P E R S O N A L

Under verksamhetsåret har bolaget haft 8 personer anställda – 5 män, 3 på heltid och 2 på deltid och 3 kvinnor, alla på heltid samt 2 säsongsanställda un- der sommarhalvåret. En person har varit anställd med särskilt anställningsstöd. Nio veckor på som- marlovet var det sex ungdomar som sommarjob- bade hos oss via kommunen. All personal har haft utvecklingssamtal samt lönesamtal med närmaste

chef. Utbildningskostnaderna per anställd och förtroendevalda var 3 541 kr. All personal får en timmes friskvård i veckan samt kontinuerlig up- pföljning av hälsan via företagshälsovården. Under 2015 har personalen i genomsnitt utfört 10 tim/

anställd i fysisk aktivitet.

L Ö N E R O C H A R V O D E N

Lön till VD samt styrelsearvoden under året upp- går till 498 tkr (474 tkr). Lön till övrig personal un- der året uppgår till 1 862 tkr (2 117 tkr).

FA S T I G H E T S B E S T Å N D

Förvaltade fastigheter redovisas i slutet av årsre- dovisningen med uppgift om färdigställande år, lägenhetsantal och ytor.

TA X E R I N G S V Ä R D E

Taxeringsvärdet för bolagets fastigheter är 164 484 tkr (167 462 tkr)

F Ö R S Ä K R I N G

Bolagets fastigheter, inventarier, maskiner är försäkrade i en kombinerad företagsförsäkring hos SABO Byggnadsförsäkring AB (publ). For- donsförsäkring är tecknad hos Länsförsäkringar Skaraborg. För fastigheterna gäller fullvärdes- försäkring. Bolaget har tecknat ansvarsförsäkring för styrelse och VD hos Svedea AB via kommunen.

M I L J Ö

Bolaget arbetar tillsammans med hyresgästförenin- gen kontinuerligt med att förbättra vårt miljöarbete så att mängden avfall ska minimeras. Arbetet med att minska energiförbrukningen pågår fortlöpande.

Under året har bolaget installerat styr- och reglersys- tem i ett antal fastigheter. Andel fjärrvärmeanslut- na fastigheter är 82 %, bergvärmeanslutna är 10

% och eluppvärmda är 8 %. Ogräsbekämpning görs dels med mekaniska hjälpmedel och dels med miljövänliga bekämpningsmedel typ ättika.

Byte av utebelysning till LED-lampor samt i vissa trapphus. Radonmätningar har skett på Liljan och provåtgärder har gjorts för att sänka värdena.

V E R K S A M H E T

(6)

6

FA S T I G H E T S U N D E R H Å L L 2 0 1 5

I elva olika fastigheter har omtapetsering/golvbyten utförts i 49 lägenheter. 24 hyresgäster har valt standardhöjande åt- gärder under 2015, allt från ombyggnad av kök till tittöga i lgh-dörr. Utvändig målning har skett på Liljan, vissa fas- tigheter på Hjälmen 7, Furan 1, Pianot, vissa fastigheter på Guttorp 1:173-174 samt Källby 5:14,5:24. Trapphus har ommålats och dörrar byts ut på Hjälmen 7. Renovering av bostäder har fortsatt på det äldre beståndet.

Tegelfasad på Melonen har renoverats. Utbyte av hiss på Källbytorp 7:8. Uppkomna bränder och vattenskador i några fastigheter har påverkat våra underhållskostnader.

I N V E S T E R I N G A R 2 0 1 5

Förbättring av utemiljön på Hjälmen 7 har påbörjats med en ny lekplats och utegym. Nybyggnad av radgarage på Hjälmen 7. Under året har bolaget påbörjat bredband- sinstallation i ett flertal fastigheter. Renovering av en av tvättstugorna på Hjälmen 7. Inglasning av balkonger på Melonen.

U T H Y R N I N G S S I T U AT I O N E N

Uthyrningssituationen har under året förbättrats något.

Vid utgången av år 2015 var antalet outhyrda lägenheter 4 (10) st. av det totala beståndet på 382 st. vilket motsvarar 1,05% (2,62%). Antalet vakanta lägenheter var i medeltal 8,92 (8,33) st vilket motsvarar 2,33 % (2,18%). Hyresbort- fallet för de outhyrda lägenheterna uppgick till 686 (651) tkr vilket är en ökning med 35 tkr jämfört med föregående år. Vid årsskiftet var 4 (5) lokaler outhyrda, 1 i Källby och 3 i Götene. Vilket motsvarar 13,79% (19,23%) av det totala beståndet av lokaler.

O M F LY T T N I N G A R

Antalet inflyttningar har under året varit 82 (74) st, vilket motsvarar 21,5% (19,4%) av bolagets bestånd. Av dessa inflyttningar var 27 (23) från annan kommun. 75 (73) st flyttade ut, varav 22 (30) till annan kommun.

E K O N O M I

Under året har de sista pengarna för energiskatten från en- ergibolagen erhållits. Regler för återbäring från HBV har ändrats under året, vilket har gjort att utbetalning skett un- der året. Bolaget gör årsredovisningen enligt K2 för första gången och periodiserar därför endast vissa kostnader i bokslutet, så siffrorna mot föregående år är inte jämförliga.

L I K V I D I T E T

Bolagets kassa/bank uppgick per 2015-12-31 1 515 tkr.

Bolaget har en checkkredit på 5 mkr. Krediten har inte ut- nyttjats under året. Låneskulden uppgick per 2015-12-31 till 120,6 mkr. Genomsnittsräntan var 2,07%.

PLANERAT UNDERHÅLL

BOSTÄDER-LOKALER Total hyresbortfall Rabatter

INTÄKTERNAS FÖRDELNING 2015

KOSTNADERNAS FÖRDELNING 2015

Fastighetsunderhåll 2015

Fastighetsunderhåll 2015

I elva olika fastigheter har omtapetsering/golvbyten utförts i 49 lägenheter. 24 hyresgäster har valt standardhöjande åtgärder under 2015, allt från ombyggnad av kök till tittöga i lgh-dörr.

Utvändig målning har skett på Liljan, vissa fastigheter på Hjälmen 7, Furan 1, Pianot, viss fastighet på Guttorp 1:173-174 samt Källby 5:14,5:24. Trapphus har ommålats och dörrar byts ut på Hjälmen 7. Renovering av bostäder har fortsatt på det äldre beståndet.

Tegelfasad på Melonen har renoverats. Utbyte av hiss på Källbytorp 7:8. Uppkomna bränder och vattenskador i några fastigheter har påverkat våra underhållskostnader.

Investeringar 2015

Förbättring av utemiljön på Hjälmen 7 har påbörjats med en ny lekplats och utegym. Nybyggnad av radgarage på Hjälmen 7. Under året har bolaget påbörjat bredbandsinstallation i ett flertal fastigheter. Renovering av en av tvättstugorna på Hjälmen 7. Inglasning av balkonger på Melonen.

Uthyrningssituationen

Uthyrningssituationen har under året förbättrats något. Vid utgången av år 2015 var antalet outhyrda lägenheter 4 (10) st. av det totala beståndet på 382 st. vilket motsvarar 1,05% (2,62%).

Antalet vakanta lägenheter var i medeltal 8,92 (8,33) st vilket motsvarar 2,33 % (2,18%).

Hyresbortfallet för de outhyrda lägenheterna uppgick till 686 (651) tkr vilket är en ökning med 35 tkr jämfört med föregående år.

Vid årsskiftet var 4 (5) lokaler outhyrda, 1 i Källby och 3 i Götene. Vilket motsvarar 13,79%

(19,23%) av det totala beståndet av lokaler.

Omflyttningar

Antalet inflyttningar har under året varit 82 (74) st, vilket motsvarar 21,5% (19,4%) av bolagets bestånd. Av dessa inflyttningar var 27 (23) från annan kommun. 75(73) st flyttade ut, varav 22 (30) till annan kommun.

EKONOMI

Under året har de sista pengarna för energiskatten från energibolagen erhållits. Regler för återbäring från HBV har ändrats under året, vilket har gjort att utbetalning skett under året.

Bolaget gör årsredovisningen enligt K2 för första gången och periodiserar därför endast vissa kostnader i bokslutet, så siffrorna mot föregående år är inte jämförliga.

Nyckeltal 2012 2013 2014 2015

Soliditet % 7,5 7,9 8,9 9,5

Kassalikviditet % 24 48 43 23

Genomsnittlig skuldränta % 3,26 3,52 2,71 2,07 Rörelseresultat tkr 4 516 5 043 4 803 3 640 Finansnetto tkr -3 536 -4 646 -3 547 -2 720 Balansomslutning tkr 148 219 144 577 141 518 139 875 Eget kapital tkr 11 102 11 423 12 548 13 231 Långfristiga skulder tkr 125 306 123 894 120 530 118 866 Rörelsekapital tkr -9 024 -4 815 -4 494 -5 952

(7)

7

S O L I D I T E T

Soliditeten har ökat något i förhållande till föregående år på grund av att bolaget inte har behövt ta upp nya lån för gjorda mindre investeringar. Enligt ägardirektivet, bör bo- laget på sikt vara minst 8 procent vilket har uppfyllts.

H Y R E S F Ö R H A N D L I N G E N

Hyresförhandlingarna för 2015 genomfördes under november 2014. Förhandlingarna var begärda av AB GöteneBostäder, som yrkade på en höjning av utgående totalhyror med 3,3 procent. Hyresgästföreningens mot- bud vid öppnandet av förhandlingen var en höjning av utgående hyror med 0,6 procent. Parterna enades om att hyrorna för lägenheter och lokaler höjs med 0,95 procent från 2015-01-01. Hyrorna med hushållsel höjs med ytterli- gare 2,50 kr/kvm. P-platser med motorvärmare höjs med 5 kr/månad. Kallgarage höjs med 5 kr/mån. Standard- höjande åtgärder höjs med 0,95 procent från 2015-01-01.

Hyresförhandlingarna för 2016 påbörjades och avslutades i december 2015.

M Å L U P P F Y L L E L S E

• Bolaget har redovisat ett något sämre resultat än budgeterat

• Bolaget har inte uppnått ägarens krav på avkastning i bolaget på gr- und av att bolaget utförs flera underhållsarbeten

• Bolaget fortsätter att aktivt arbeta, för att vara det bästa bostads- bolaget på orten.

• Bolaget arbetar med att ha kunden i fokus

F R A M T I D E N

Bolaget ser att det finns stora renoveringsbehov i det äldre beståndet framöver. Planering pågår för fortsatt utbygg- nad av utemiljön på Hjälmen 7. Utemiljön på Liljan ska förbättras under 2016. Fönsterbyte planeras på Hjälmen 7. Bolaget kommer att fortsätta att installera bredband i samtliga fastigheter. Bokningssystem för tvättstugor kom- mer i samband med fiberutbyggnaden att datoriseras.

Ombyggnad av Hjälmen 2 planeras ske under kommande år. Planering pågår för framtida nybyggnation. Införskaf- fande av elbil till verksamheten samt elladdare på något område för att erbjuda hyresgäster att ladda sina elbilar.

Under 2015 genomfördes en hyresgästenkät. Syftet var att identifiera styrkor och svagheter hos GöteneBostäder ur ett hyresgästperspektiv. Under 2016 kommer fokus vara att tillgodo se hyresgästernas önskemål.

R E S U LTAT

Bolagets resultat och ställning för år 2015 framgår av bifogad resultaträkning och balansräkning.

S T Y R E L S E N S Y T T R A N D E T I L L F Ö R E S L A G E N V I N S T U T D E L N I N G

Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen, samt att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till det som anges i 17 kap 3§ andra och tredje styckena i aktiebo- lagslagen (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt).

Styrelsen bedömer att bolagets egna kapital efter den före- slagna vinstutdelningen kommer vara tillräckligt stort i re- lation till verksamhetens art, omfattning och risker.

Styrelsen föreslår att från utdelningsbeloppet 79 000 kr frånräknas halva bolagets kostnad för ungdomsrabatter i samband med uthyrning av lägenheter till ungdomar un- der 25 år, (80 637 kr) 40 318 kr. Resterande del på 38 682 kr avräknas för det arbete som bolaget har påbörjat med att rusta upp utemiljön på Hjälmen 7 genom att anlägga en lekplats och ute gym. Dessa åtgärder kan bedömas som en del i bolagets samhällsnytta.

EGET KAPITAL, BALANSOMSLUTNING OCH SOLIDITET

Till årsstämmans förfogande står:

Balanserat resultat 5 381 498 kr Årets vinst 749 959 kr Summa 6 131 457 kr Styrelse och VD föreslår att vinstmedlen disponeras så:

• att 6 131 457 kr balanseras i ny räkning.

SOLIDITETSUTVECKLING

Likviditet

Bolagets kassa/bank uppgick per 2015-12-31 1 515 tkr. Bolaget har en checkkredit på 5 mkr.

Krediten har inte utnyttjats under året.

Låneskulden uppgick per 2015-12-31 till 120,6 mkr. Genomsnittsräntan var 2,07%.

Nyckeltal 2012 2013 2014 2015

Soliditet % 7,5 7,9 8,9 9,5

Kassalikviditet % 24 48 43 23

Genomsnittlig skuldränta % 3,26 3,52 2,71 2,07

Rörelseresultat tkr 4 516 5 043 4 803 3 640

Finansnetto tkr -3 536 -4 646 -3 547 -2 720

Balansomslutning tkr 148 219 144 577 141 518 139 875

Eget kapital tkr 11 102 11 423 12 548 13 231

Långfristiga skulder tkr 125 306 123 894 120 530 118 866

Rörelsekapital tkr -9 024 -4 815 -4 494 -5 952

Soliditet

Soliditeten har ökat något i förhållande till föregående år på grund av att bolaget inte har behövt ta upp nya lån för gjorda mindre investeringar. Enligt ägardirektivet, bör bolaget på sikt vara minst 8 procent vilket har uppfyllts.

Hyresförhandlingen

Hyresförhandlingarna för 2015 genomfördes under november 2014. Förhandlingarna var begärda av AB GöteneBostäder, som yrkade på en höjning av utgående totalhyror med 3,3 procent.

Hyresgästföreningens motbud vid öppnandet av förhandlingen var en höjning av utgående hyror med 0,6 procent.

Parterna enades om att hyrorna för lägenheter och lokaler höjs med 0,95 procent från 2015-01- 01. Hyrorna med hushållsel höjs med ytterligare 2,50 kr. P-platser med motorvärmare höjs med 5 kr/månad. Kallgarage höjs med 5 kr/mån. Standardhöjande åtgärder höjs med 0,95 procent från 2015-01-01.

Hyresförhandlingarna för 2016 påbörjades och avslutades i december 2015.

MÅLUPPFYLLELSE

• Bolaget har redovisat ett bättre resultat än budgeterat.

• Bolaget har uppnått ägarens krav på avkastning i bolaget

• Bolaget fortsätter att aktivt arbeta, för att vara det bästa bostadsbolaget på orten.

• Bolaget arbetar med att ha kunden i fokus.

FRAMTIDEN

Bolaget ser att det finns stora renoveringsbehov i det äldre beståndet framöver. Planering pågår för fortsatt utbyggnad av utemiljön på Hjälmen 7. Utemiljön på Liljan ska förbättras under 2016.

Fönster planeras på Hjälmen 7. Bolaget kommer att fortsätta att installera bredband i samtliga fastigheter. Bokningssystem för tvättstugor kommer i samband med fiberutbyggnaden att datoriseras. Ombyggnad av Hjälmen 2 planeras ske under kommande år. Planering pågår för framtida nybyggnation. Införskaffande av elbil till verksamheten samt elladdare på något område för att erbjuda hyresgäster att ladda sina elbilar.

Under 2015 genomfördes en hyresgästenkät. Syftet var att identifiera styrkor och svagheter hos GöteneBostäder ur ett hyresgästperspektiv. Under 2016 kommer fokus vara att tillgodo se hyresgästernas önskemål.

(8)

8

R E S U LTAT R Ä K N I N G

Belopp i Tkr Not 2015 2014

R Ö R E L S E I N T Ä K T E R , L A G E R F Ö R Ä N D R I N G A R M . M .

Hyresintäkter 2 29 080 28 708

Övriga rörelseintäkter 3 1 451 1 154

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 30 531 29 862

R Ö R E L S E K O S T N A D E R

Fastighetskostnader 4 -17 550 -15 103

Övriga externa kostnader -1 847 -2 228

Personalkostnader 5 -3 798 -4 079

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -3 696 -3 612

Övriga rörelsekostnader - -37

Summa rörelsekostnader -26 891 -25 059

R Ö R E L S E R E S U LTAT

3 640 4 803

F I N A N S I E L L A P O S T E R

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 100 45 Räntekostnader och liknande resultatposter -2 820 -3 592

Summa finansiella poster -2 720 -3 547

Resultat efter finansiella poster 920 1 256

Resultat före skatt 920 1 256

S K AT T E R

Skatt på årets resultat -170 -38

Å R E T S R E S U LTAT

750 1 218

för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2015

(9)

9

B A L A N S R Ä K N I N G

Belopp i Tkr Not 2015 2014

T I L L G Å N G A R

A N L Ä G G N I N G S T I L L G Å N G A R

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 6 137 030 136 952

Inventarier, verktyg och installationer 7 290 384

Pågående nyanläggningar 8 560 12

Summa materiella anläggningstillgångar 137 880 137 348

F I N A N S I E L L A A N L Ä G G N I N G S T I L L G Å N G A R

Andra långfristiga fordringar 9 170 370

Summa finansiella anläggningstillgångar 170 370

Summa anläggningstillgångar 138 050 137 718

O M S Ä T T N I N G S T I L L G Å N G A R

Varulager m m

Råvaror och förnödenheter 30 30

Summa varulager 30 30

K O R T F R I S T I G A F O R D R I N G A R

Kundfordringar 239 167

Övriga fordringar 41 941

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - 310

Summa kortfristiga fordringar 280 1 418

K A S S A O C H B A N K

Kassa och Bank 1 515 2 352

Summa kassa och bank 1 515 2 352

Summa omsättningstillgångar 1 825 3 800

Summa tillgångar 139 875 141 518

för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2015

(10)

10

E G E T K A P I TA L O C H S K U L D E R

Belopp i Tkr Not 2015 2014

E G E T K A P I TA L

10

Bundet eget kapital

Aktiekapital, 5 000 aktier (5 000 aktier) 5 000 5 000

Reservfond 2 100 2 100

Summa bundet eget kapital 7 100 7 100

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 5 381 4 230

Årets resultat 750 1 218

Summa fritt eget kapital 6 131 5 448

Summa eget kapital 13 231 12 548

L Å N G F R I S T I G A S K U L D E R

11

Övriga skulder till kreditinstitut 118 866 120 530

Summa långfristiga skulder 118 866 120 530

K O R T F R I S T I G A S K U L D E R

Övriga skulder till kreditinstitut 1 776 2 011

Leverantörsskulder 2 187 1 052

Skatteskulder 201 185

Övriga skulder 160 324

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 454 4 868

Summa kortfristiga skulder 7 778 8 440

Summa eget kapital och skulder 139 875 141 518

S T Ä L L D A A N S VA R S F Ö R B I N D E L S E R

Ansvarsförbindelser

Övriga ansvarsförbindelser

Garantibelopp Fastigo 49 49

Summa ansvarsförbindelser 49 49

(11)

11

T I L L Ä G G S U P P LY S N I N G A R

N O T 1 R E D O V I S N I N G S - O C H V Ä R D E R I N G S P R I N C I P E R

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Årsredovisningen har upprättats för första gången i enlighet med BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Jämförelsetalen har inte räknats om. Årsredovis- ningen för det närmast föregående räkenskapsåret lämnas som bilaga.

AV S K R I V N I N G A R

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer 5 år Byggnader och mark 50-66 år Om- och tillbyggnader 10-30 år

Markanläggning 20 år

N Y C K E LTA L S D E F I N I T I O N E R

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

U P P LY S N I N G A R T I L L R E S U LTAT R Ä K N I N G E N

N O T 2 N E T T O O M S Ä T T N I N G

2015-01-01 2014-01-01

-2015-12-31 -2014-12-31

Bostäder 24 981 24 624

Hyresbortfall Bostäder -956 -980

Lokaler 5 092 5 012

Hyresbortfall Lokaler -345 -234

Garage 250 232

Hyresbortfall Garage -14 -12

Parkeringsplats 206 190

Hyresbortfall Parkeringsplats -134 -125

Summa 29 080 28 707

N O T 3 Ö V R I G A R Ö R E L S E I N T Ä K T E R

2015-01-01 2014-01-01

-2015-12-31 -2014-12-31

Utförda extraarbeten 96 87

Fastighetsskötsel 338 324

Fjärrvärme, vatten och sopor 295 307

Återvunna fordringar 33 13

Övriga ersättningar och intäkter 689 423

Summa 1 451 1 154

(12)

12

N O T 4 FA S T I G H E T S K O S T N A D E R

2015-01-01 2014-01-01 -2015-12-31 -2014-12-31

Driftskostnader -9 728 -8 160

Underhåll -7 274 -6 325

Fastighetsskatt -548 -618

Summa -17 550 -15 103

N O T 5 P E R S O N A L

2015-01-01 2014-01-01 -2015-12-31 -2014-12-31

Medelantalet anställda, m m

Kvinnor 3 4

Män 5 5

Totalt 8 9

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader

inkl pensionskostnader

Löner och andra ersättningar 2 383 2 623

Sociala kostnader 957 848

Pensionskostnader 367 423

Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader

och pensionskostnader 3 707 3 894

(13)

13

U P P LY S N I N G A R T I L L B A L A N S R Ä K N I N G E N

N O T 6 B Y G G N A D E R O C H M A R K

2015-01-01 2014-01-01 -2015-12-31 -2014-12-31

Byggnader

Ingående anskaffningsvärden 187 114 186 550

- Inköp 3 680 732

- Försäljningar och utrangeringar - -168

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 190 794 187 114

Ingående avskrivningar -58 138 -54 752

- Försäljningar och utrangeringar - 131

- Årets avskrivningar -3 579 -3 517

Utgående ackumulerade avskrivningar -61 717 -58 138

Utgående restvärde enligt plan 129 077 128 976

UER-årgärder

Ingående anskaffningsvärden 11 028 11 028

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 028 11 028

Ingående avskrivningar -11 028 -11 028

Utgående ackumulerade avskrivningar -11 028 -11 028

Utgående restvärde enligt plan 0 0

Markanläggningar

Ingående anskaffningsvärden 990 990

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 990 990

Ingående avskrivningar -966 -918

- Årets avskrivningar -24 -49

Utgående restvärde enligt plan 0 23

Mark

Anskaffningsvärde 7 953 7 818

- Nyanskaffningar under året - 135

Summa utgående bokfört värde 7 953 7 953

Summa Byggnader och mark 137 030 136 952

(14)

14

N O T 7 I N V E N TA R I E R , V E R K T Y G O C H I N S TA L L AT I O N E R

2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden 2 347 2 696

- Inköp - 276

- Omklassificering -624

Utgående anskaffningsvärden 2 347 2 348

Ingående avskrivningar -1 963 -2 540

- Årets avskrivningar -94 -47

-Omklassificering 624

Utgående avskrivningar -2 057 -1 963

Redovisat värde 290 384

N O T 8 P Å G Å E N D E N YA N L Ä G G N I N G A R O C H F Ö R S K O T T AV S E E N D E M AT E R I E L L A A N L Ä G G N I N G S T I L L G Å N G A R

2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden 12 32

- Inköp 548 12

- Omklassificeringar m m __- -32

Utgående anskaffningsvärden 560 12

Redovisat värde 560 12

N O T 9 A N D R A L Å N G F R I S T I G A F O R D R I N G A R

2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden 370 257

- Tillkommande fordringar - 113

- Avgående fordringar -200 __-

Utgående anskaffningsvärden 170 370

Utgående nedskrivningar 0 0

Redovisat värde 170 370

(15)

15

N O T 1 0 F Ö R Ä N D R I N G I E G E T K A P I TA L

Aktie- Reserv- Balanserat Årets Totalt kapital fond resultat resultat

Belopp vid årets ingång 5 000 2 100 4 230 1 218 12 548 Resultatdisposition enligt årssstämman:

• Utdelning - - -67 - -67

• Balanseras i ny räkning - - 1 218 -1 218 -

Årets resultat - - - 750 750

Belopp vid årets utgång 5 000 2 100 5 381 750 13 231

N O T 1 1 L Å N G F R I S T I G A S K U L D E R

2015-12-31 2014-12-31

Långfristiga skulder som förfaller till betalning

senare än fem år efter balansdagen:

Övriga skulder till kreditinstitut 19 794 10 000

Summa 19 794 10 000

För alla lån finns kommunal borgen.

Av vårt lånebelopp så förfaller 17% inom 1 år, 24% inom 1-2 år, 23% inom 2-3 år, 12% inom 3-4 år och 25% av lånen förfaller mellan 4-5 år. I princip ligger befintliga lån inom ramen för kommunens styrprinciper för finansiell hantering.

Min revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avlämnats den 2016-03-15

Peter Sjöberg, auktoriserad revisor

Min granskningsrapport har avlämnats den 2016-03-10.

Berndt Holgersson, förtroendevald revisor

Peter Legendi, Ordförande Arnold Cedving Bengt Karlsson

Ulla Andrén Ann-Marie Widegren Roland Lundqvist, VD

Götene den 2016-02-11.

(16)

16

(17)

17

(18)

18

FA S T I G H E T S B E S T Å N D P E R 2 0 1 5 - 1 2 - 3 1 A B G Ö T E N E B O S T Ä D E R

Lägenheter P-platser Garage Lokaler Antal Färdig- Antal Totalyta Medelyta Antal Antal Antal Yta byggn.

Fastighet Område ställn.år 1 rok 2 rkv 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok Totalt

Götene tätort

Liljan 1 1 1965 12 0 24 16 6 0 58 3 986 68,7 51 0 0 0 4 Hjälmen 2 och 7 2 1969-71 0 26 53 46 3 1 129 8 710 67,5 23 17 5 1 979 7 Lejonet 1 6 1961/87 0 0 8 0 0 0 8 418 52,3 0 0 1 20 2 Lejonet 1 6 2007 7 5 12 978 81,5 18 0 0 3 Helde 1:305 /Furan/ 7 1989 0 0 10 7 0 0 17 1 237 72,8 0 0 10 1 103 1 Melonen 6, Heldeg. 9 1992 4 3 19 14 5 0 45 3 189 70,9 37 0 2 254 2 Melonen 6, Lidköpingsv. 34 2012/13 4 17 21 1073 51,1 6 0 2 433 1 Granen 1 12 1928 0 0 2 1 1 0 4 291 72,8 0 0 1 295 1 Furan 2 19 1990 4 2 2 8 622 77,8 9 2 300 1

Pianot 1 21 1991 2 2 162 81,0 2* 1

Delsumma= 20 29 137 95 22 1 304 20666 85 35 23 4384 23

Lundsbrunn

Guttorp 1:173 - 174 13 1990 0 0 3 6 0 0 9 687 76,3 0 3 1 0 1 Guttorp 8:2 15 1995-96 10 0 11 9 0 1 31 2 033 70,1 11 9 4 314 4

Guttorp 1:83 23 1987 4 4 344 86,0

Delsumma= 10 0 14 19 0 1 44 3064 11 12 5 314 5

Källby

Källbytorp 7:8 14 1991 2 0 9 11 0 0 22 1 366 62,1 9 0 2 149 2 Källbytorp 7:45 3 1963 8 0 0 0 0 0 8 336 42,0 0 4 1 0 1

Källby 5:14, 5:24 22 1989 4 4 344 86,0 4* 2

Delsumma= 10 0 9 15 0 0 34 2046 9 4 2 149 5

Totalt 40 29 160 129 22 2 382 25776 146 51 29 4847 33

Totalyta: 30 623 kvm * ingår i hyran

(19)

19

(20)

20

533 80 Götene

Tel 0511-38 62 08 | Fax 0511-38 62 17

www.gotenebostader.se | kundservice@gotenebostader.se

Utegym

2016 Grafisk form cecilialagergren.se

References

Related documents

En av föreningens lägenheter som stod tom vid förvärvet har hyrts ut på rivningskontrakt i väntan på renovering och försäljning som bostadsrätt..

I mars beslutade Stortinget att ge den norska regeringen i uppdrag att utreda finansiering och dragning av en ny förbindelse och i september beslutade den norska regeringen att

Carina Bryntesson carina.bryntesson@skoldkortelforbundet.se Method: BankID SE Action: Sign Katarina Nydahl katarina.nydahl@skoldkortelforbundet.se Method: BankID SE Action: Sign

Vi utvecklar för den globala marknaden och för större konsumentgrupper där våra erbjudanden vävs samman till målsättningen mot en

Svenska familjer, ledsagare och barn, sammanlagt 85 personer från LKG-föreningarna och från Kraniofaciala föreningen i Sverige har tillsammans med sina barn träffats på Odd

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till i anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses 1 till 2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter av ordinarie

Vi har ett mycket bra samarbete med bland andra Kammarkollegiet, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket, men också privata aktörer inom bank och försäkring använder våra