VITEC. Starkare marginal och resultat än väntat Förvärv av Tietomitta OY Bibehållna underliggande prognoser KURS (SEK): 65,00 INTRODUCE.

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

1 910,8 1 mån (%) 1,6

Nettoskuld (MSEK) 126,0 3 mån (%) -4,4

Enterprise Value (MSEK) 2 036,8 12 mån (%) 8,7

Soliditet (%) 33,3 YTD (%) -13,3

Antal aktier f. utsp. (m) 29,4 52-V Högst 75,0 Antal aktier e. utsp. (m) 29,8 52-V Lägst 52,0

Free Float (%) 100,0 Kortnamn VIT B

2014A 2015A 2016E 2017E

Omsättning (MSEK) 492,0 618,4 651,5 676,8

EBITDA (MSEK) 128,7 178,7 181,7 192,0

EBIT (MSEK) 72,3 104,0 97,6 108,0

EBT (MSEK) 64,5 98,0 90,2 99,4

EPS (SEK) 1,7 2,8 2,4 2,6

DPS (SEK) 0,7 0,9 1,0 1,1

Omsättningstillväxt (%) 31,6 25,7 5,4 3,9

Just. EPS tillväxt (%) 45,7 66,2 -14,1 9,3

Just. EBIT-marginal (%) 14,7 16,8 15,0 16,0

2014A 2015A 2016E 2017E

Just. P/E (x) 15,8 27,1 26,2 25,0

P/BV (x) 3,0 8,1 5,8 5,1

EV/Omsättning (x) 1,8 3,9 3,1 3,0

EV/EBITDA (x) 7,0 13,4 11,2 10,6

EV/EBIT (x) 12,4 23,0 20,9 18,9

Direktavkastning (%) 2,54 1,20 1,54 1,69

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Mawer Investment Mgmt. 7,0% 0 3,1%

Lars Stenlund 6,4% 0 26,3%

Thomas Eklund 5,9% 0 2,9%

Olov Sandberg 5,6% 0 25,9%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Crister Stjernfelt 3Q-rapport

RÖSTER Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

2016-10-20

Vitec är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem till

den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen genom att konsolidera vertikala Bolagsbeskrivning

Starkare marginal och resultat än väntat. Vitec levererade ett resultat över förväntan i det andra kvartalet och detta trots en relativt svag försäljning. Rörelseresultatet, rensat för orealiserade valutakursdifferenser, uppgick till 28 MSEK (23) motsvarande en rörelsemarginal om 17% (15,4). Vårt estimat var 24 MSEK. Omsättningen blev 161 MSEK (153) innebärande en tillväxt relativt samma period ifjol om 5%. Vi väntade oss en försäljning om 167 MSEK. Det var framförallt inom affärsområde Mäklare som intäkterna var svagare än väntat. Sannolikt underskattade vi effekterna från Svensk Fastighetsförmedlings och Fastighetsbyråns övergång till egna system något. Dessutom torde den underliggande aktiviteten vara lägre än föregående år, då den visserligen var exceptionellt stark. Rörelsemarginalen inom affärsområdet överraskade dock positivt och uppgick till 14,4% (15,8) jämfört med förväntade 10,5%. Den marginella försvagningen relativt ifjol får, givet de minskade intäkterna, ses som klart godkänd och leder till mindre uppjusteringar av våra marginalantaganden för Mäklare.

Förvärv av Tietomitta OY. Efter kvartalets utgång, närmare bestämt femte juli, förvärvade Vitec finlandsbaserade Tietomitta OY. Bolaget tillhandahåller branschspecifik mjukvara för sophanteringsbolag i Finland. Under 2015 omsatte Tietomitta 3,5 MEUR, varav cirka 65% var repetitiva intäkter. EBITDA var 0,8 MEUR. Köpeskillingen är ännu inte känd men enligt vår uppskattning torde den ha uppgått till cirka 50 MSEK, baserat på multiplar vid tidigare förvärv. Med största sannolikt kommer Tietomitta OY att bilda ett nytt affärsområde. Vi bedömer att förvärvet höjer Vitecs EBIT med cirka 6% på helårsbasis.

Bibehållna underliggande prognoser. Sammantaget gör vi ej några betydande underliggande (exklusive förvärv och avyttringar) prognosjusteringar på gruppnivå. Däremot leder förvärvet av Tietomitta OY, som bidrar i två kvartal under 2016, samt ett starkare resultat än väntat under kvartalet till en uppjustering om 7% på EBIT för innevarande år. Vitec avyttrade den första juli Affärsområde Media vilket, givet dess ringa storlek, inte påverkar estimaten nämnvärt.

• Starkare marginal och resultat än väntat

• Förvärv av Tietomitta OY

• Bibehållna underliggande prognoser

Informationsteknik

Marknadsvärde (MSEK) NASDAQ OMX Small Cap

45 50 55 60 65 70 75

2015-07-13 2015-10-05 2015-12-30 2016-03-30 2016-06-27

VIT B OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q15A 2Q15A 3Q15A 4Q15A 1Q16A 2Q16A 3Q16E 4Q16E 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning 143 153 152 170 157 161 161 172 374 492 618 652 677 690

Aktiverat arbete och övriga intäkter 19 20 23 26 22 21 23 24 28 49 88 90 97 103

Rörelsekostnader -124 -130 -131 -143 -138 -134 -138 -147 -329 -412 -528 -556 -582 -593

EBITDA 39 40 44 52 42 45 46 49 72 129 179 182 192 200

Avskrivningar och nedskrivningar -16 -17 -19 -23 -22 -21 -20 -20 -31 -56 -75 -84 -84 -86

EBIT 23 24 26 28 19 24 25 29 41 72 104 98 108 114

Finansnetto -2 -1 -2 -1 -1 -1 -2 -2 -3 -8 -6 -7 -9 -8

EBT 22 22 24 27 18 23 23 27 38 65 98 90 99 106

Skatt -4 -6 -5 -2 -4 -5 -5 -6 -6 -15 -16 -20 -23 -24

Nettoresultat 17 17 19 25 14 18 18 21 32 49 82 70 77 82

Just. EPS f. utsp. (SEK) 0,6 0,7 0,6 0,9 0,5 0,7 0,6 0,7 1,2 1,8 2,9 2,6 2,7 2,9

Just. EPS e. utsp. (SEK) 0,6 0,6 0,6 0,9 0,5 0,7 0,6 0,7 1,1 1,7 2,8 2,5 2,6 2,8

Omsättningsutveckling Q/Q 1% 6% 0% 12% -8% 3% 0% 7% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningsutveckling Y/Y 42% 31% 15% 20% 10% 6% 6% 1% -4% 32% 26% 5% 4% 2%

Just. EBITDA marginal 27,0% 28,2% 29,2% 30,9% 26,7% 29,8% 28,3% 28,6% 19,3% 26,2% 28,9% 28,4% 28,4% 29,0%

Just. EBIT marginal 16,1% 17,1% 16,8% 17,2% 12,4% 16,7% 15,7% 16,8% 10,9% 14,7% 16,8% 15,4% 16,0% 16,5%

MSEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E SEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Kassaflöde från rörelsen 52 123 155 153 161 168 EPS 1,1 1,7 2,8 2,4 2,6 2,8

Förändring rörelsekapital -9 6 -15 43 0 3 Just. EPS 1,1 1,7 2,8 2,5 2,6 2,8

Kassaflöde löpande verksamheten 43 129 140 196 160 171 BVPS 6,0 8,8 9,2 11,2 12,8 14,5

Kassaflöde investeringar -58 -209 -168 -109 -104 -110 CEPS 1,5 4,4 4,8 6,7 5,4 5,8

Fritt kassaflöde -15 -80 -28 87 56 61 DPS 0,6 0,7 0,9 1,0 1,1 1,2

Kassaflöde fin. verksamheten -30 130 12 -52 -54 -57 ROE 19% 19% 30% 21% 20% 19%

Nettokassaflöde -45 50 -16 36 2 4 Just. ROE 19% 19% 30% 22% 20% 19%

Soliditet 44% 34% 31% 36% 40% 44%

AKTIESTRUKTUR 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

260 469 553 555 565 576 Antal A-aktier (m) 4,0

22 71 60 90 92 96 Antal B-aktier (m) 25,4

387 773 872 911 931 962 Totalt antal aktier (m) 29,4 +46(0) 90 15 49 00

170 260 272 330 377 426

69 121 181 130 103 75

-19 -107 -139 -39 -36 -35

MSEK Estimat Utfall Förr Nu Förr Nu

167 161 656 652 670 677

Just. EBIT 24 28 95 101 110 108

Just.EPS (SEK) 0,6 0,7 16% 2,4 2,6 2,8 2,7

-1%

7%

9%

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR 2016E

-3%

15%

Omsättning

Förändring Skillnad

2Q 2016A

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

Eget kapital www.vitec.se

Nettoskuld Rörelsekapital (Netto) MSEK

Immateriella tillgångar Tvistevägen 47

907 19 Umeå Likvida medel

Totala tillgångar RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

2017E Förändring

1%

-2%

-2%

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

INTÄKTER R12 NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12m

INTÄKTSTYP MSEK R12 EBIT-MARGINAL (R12m)

0 20 40 60 80 100 120

0 100 200 300 400 500 600 700 800

2007A 2008A 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Sales EBIT

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3E Q4E

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sales EBIT-margin

0,0X 0,5X 1,0X 1,5X 2,0X 2,5X

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

2007A 2008A 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 100 200 300 400 500 600

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

6%

12%11%

16%

6%9% 9%

16%

10%12%14%15%16%16%15%17%17%

12%15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

0 50 100 150 200

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2012 2013 2014 2015 2016

Mäklare Fastighet

Media Energi

Finans & Försäkring Hälsa

Auto

(4)

NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE* NETTOOMSÄTTNING PER INTÄKTSTYP*

BOLAGSBESKRIVNING

Vitec är ett programvarubolag som fokuserar på ett antal utvalda branscher där målet är att ha en ledande ställning. Bolaget utvecklar och säljer affärssystem och programdelar i syfte att effektivisera interna processer hos kund. Idag ligger fokus på fastighets-, energi-, mäklar,- finans &

försäkring och mediabranschen. Bolagets primära mål är att växa inom befintliga branscher. Förvärv är dock en naturlig del i tillväxtstrategin och nya geografiska marknader och kompletterande branscher är heller inte uteslutet. Två viktiga grupper inom Vitecs organisation är utvecklare och konsulter. Utvecklarna måste ständigt arbeta proaktivt för att kunna erbjuda det system som kunden efterfrågar vid varje given tidpunkt. Nära kundkontakter i utvecklingsarbetet blir därför viktigt. För att kunden ska få ut det mesta av sina system så gäller det dock också att behärska alla funktioner och applikationer. Det är här konsulterna, som står för implementering och utbildning, blir en viktig resurs. Utbildningen sker delvis genom lokala användarträffar men även via centrala standardutbildningar.

MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

* Per årsredovisning 2015

Mäklare Fastighet Energi Media Finans &

Försäkring Hälsa Auto

Licensintäkter

Repetitiva intäkter

Tjänsteintäkter

(5)

DISCLAIMER - VIKTIG INFORMATION Ansvarig utgivare: Claes Vikbladh, Remium Nordic AB (Remium)

Analys utarbetad av: Fredrik Nilsson, analytiker, Remium.

DISCLAIMER Innehåll och källor

Detta dokument är framställt av Remium för allmän spridning. Innehållet har grundats på omdömen, rekommendationer och uppskattningar från Remiums analytiker, allmänt tillgänglig och offentlig information vilken bedömts som tillförlitlig eller andra namngivna källor. Omdömen, rekommendationer och uppskattningar avseende värdering av finansiella instrument eller företag som nämns i denna analys baseras på en eller flera värderingsmetoder, t.ex. kassaflödesanalys, analys av nyckeltal eller tekniska analyser av kursrörelser. Antaganden som ligger till grund för prognoser, riktkurser och uppskattningar som citerats eller återgivits återfinns i analysmaterialet från de namngivna källorna. Remium kan inte garantera den externa informationens riktighet eller fullständighet. Innehållet i dokumentet grundas på information som är aktuell vid tidpunkten för offentliggörandet av detta dokument. Förhållanden som lagts till grund för detta dokument kan påverkas av efterföljande händelser, som av naturliga skäl inte kan beaktas i detta dokument, och omdömen, rekommendationer och uppskattningar kan ändras utan förvarning. För förklaring av innebörden i rekommendationerna [”köp”,

”sälj” och ”behåll”] se www.introduce.se/analys/.

Dokumentet har inte granskats av något företag som nämns i denna analys före publicering. Om inget annat framgår av dokumentet har Remium inte ingått avtal att ta fram rekommendationerna i detta dokument med något företag som omnämns.

Remiums investeringsrekommendationer bygger på analytikerns uppfattning om vad aktien borde vara värderad vid tidpunkten för rekommendationens färdigställande.

Remiums analytiker uppdaterar i normalfallet enbart en investeringsrekommendation om något väsentligt inträffat som påverkar aktiens värde enligt analytikerns bedömning.

Risker

Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte hänsyn till den enskilda mottagarens kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett individuellt anpassat investeringsråd. Informationen ska inte heller betraktas som råd om skattekonsekvenser av placeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta dokument. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk.

Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Prognoser om framtida utveckling baseras på antaganden och det finns ingen garanti för att prognosen slår in. Vidare är historisk utveckling ingen garanti för framtida avkastning.

Intressekonflikter

Remium har utarbetat etiska riktlinjer och interna regler (policies och instruktioner) för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga, förhindra eller i förekommande fall hantera intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationen mellan olika avdelningar.

Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys. För mer information om Remiums åtgärder för att förebygga, undvika eller hantera intressekonflikter se www.introduce.se/Remium.

Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukterna Remium Review och Remium Insight.

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag i analysen, vilket kan medföra att intressekonflikter kan uppstå mellan Remium och kunderna som tar del av och agerar på analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen.

Remium tillhandahåller följande företagstjänster till Vitec: Introduce och likviditetsgaranti. Remiums corporate finance-avdelning har under de senaste 12 månaderna inte utfört tjänster i samband med offentliga erbjudanden (listningar, noteringar och emissioner) för Bolagen i texten. Bolag i Remiumgruppen, deras kunder, ledning eller anställda äger normalt sett eller har positioner i värdepapper som nämns i detta dokument. Analytikern som har utarbetat denna analys, eller dennes närstående, har inget väsentligt ekonomiskt intresse i de finansiella instrument som rekommendationerna i dokumentet avser och äger inte eller har inte positioner i dessa finansiella instrument. Remiums analytiker erhåller inte någon ersättning som är direkt knuten till något av Remiums corporate finance-uppdrag eller något av Remiums uppdrag inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser.

För information om våra historiska investeringsrekommendationer, vänligen klicka här.

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 79%

Behåll: 16%

Sälj: 5%

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen, avseende de bolag där Remium tillhandahåller eller under de senaste 12 månaderna har tillhandahållit likviditetsgaranti och/eller Corportate Finance-uppdrag, utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 12%

Behåll: 7%

Sälj: 0%

Ingen rekommendation: 81%

Spridning av detta dokument

Dokumentet riktar sig inte till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där spridning, offentliggörande, publicering och deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svenska lagar och regler, däribland USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika, Nya Zeeland och Japan. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av Remium för att tillåta spridning, offentliggörande och publicering i nämnda länder.

Detta dokument får inte spridas, återges, citeras eller refereras till på så sätt att innebörden av dokumentet ändras eller förvanskas.

Om Remium

Remium är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :