• No results found

KNÄPPLAN VÄSTRA DEL AV SÖDER 3:43, HJO KOMMUN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KNÄPPLAN VÄSTRA DEL AV SÖDER 3:43, HJO KOMMUN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik"

Copied!
27
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

- Geoteknik

2017-03-10

Upprättad av: Tommy Olausson Granskad av: David Jersenius

KNÄPPLAN VÄSTRA

DEL AV SÖDER 3:43, HJO KOMMUN

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

(2)

Uppdragsnr: 10244448 KNÄPPLAN VÄSTRA Daterad: 2017-03-10 Del av Söder 3:43

Reviderad: Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Handläggare: Tommy Olausson

2 (9)

Mall: MUR 2015:11 \\ser01jon1se\projects\5320\10244448\3_Dokument\36_PM_Rapport\MUR\10245932_MU R Knäpplan.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

KNÄPPLAN VÄSTRA

DEL AV SÖDER 3:43, HJO KOMMUN

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

KUND

Hjo kommun

Telefon: 0503 – 350 00 Adress: Box 97, 544 22 Hjo

KONSULT

WSP Sverige AB

Jönköping Samhällsbyggnad

Adress: Box 2131, 553 24 Jönköping Besök: Lillsjöplan 10

Tel: +46 10 7225000 Fax: +46 10 7225353 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm www.wspgroup.se

KONTAKTPERSONER

WSP

Tommy Olausson tommy.olausson@wspgroup.se 010-722 58 88

David Jersenius david.jersenius@wspgroup.se 010-722 54 96

Hjo Kommun

Håkan Karlsson hakan.karlsson@hjo.se

(3)

Uppdragsnr: 10244448 KNÄPPLAN VÄSTRA Daterad: 2017-03-10 Del av Söder 3:43

Reviderad: Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Handläggare: Tommy Olausson

3 (9)

Mall: MUR 2015:11 \\ser01jon1se\projects\5320\10244448\3_Dokument\36_PM_Rapport\MUR\10245932_MU R Knäpplan.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

INNEHÅLL

1 OBJEKT 5

2 ÄNDAMÅL 5

3 UNDERLAG 5

4 STYRANDE DOKUMENT 5

5 GEOTEKNISK KATEGORI 6

6 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 6

6.1 Topografi och ytbeskaffenhet 6

6.2 Ingenjörsgeologi 7

7 POSITIONERING 7

8 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR 8

8.1 Utförda undersökningar och provtagningar 8

9 HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR 8

10 GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR 9

10.1 Utförda undersökningar 9

10.2 Kalibrering och certifiering 9

10.3 Undersökningsperiod 9

10.4 Provhantering 9

11 MARKRADON 9

(4)

Uppdragsnr: 10244448 KNÄPPLAN VÄSTRA Daterad: 2017-03-10 Del av Söder 3:43

Reviderad: Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Handläggare: Tommy Olausson

4 (9)

Mall: MUR 2015:11 \\ser01jon1se\projects\5320\10244448\3_Dokument\36_PM_Rapport\MUR\10245932_MU R Knäpplan.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

BILAGOR:

Bilaga 1 Laboratorierapport Bilaga 2 Jordartskarta, SGU

RITNINGAR:

G-10.1-01 Planritning G-10.2-01 Sektion A-C G-10.2-02

G-10.2-03

Sektion D-F

Sektion G-I

(5)

Uppdragsnr: 10244448 KNÄPPLAN VÄSTRA Daterad: 2017-03-10 Del av Söder 3:43

Reviderad: Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Handläggare: Tommy Olausson

5 (9)

Mall: MUR 2015:11 \\ser01jon1se\projects\5320\10244448\3_Dokument\36_PM_Rapport\MUR\10245932_MU R Knäpplan.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

1 OBJEKT

WSP har på uppdrag av Hjo Kommun utfört en geoteknisk undersökning inför ny detaljplan för Del av Söder 3:43 i Hjo. Området benämns även Knäpplan Västra.

Föreliggande handling redovisar enbart utförda undersökningsresultat.

2 ÄNDAMÅL

Syftet med den geotekniska undersökningen är att utgöra underlag till detaljplane- arbete, och därmed bedöma markens lämplighet med hänsyn till jord-, berg- och grundvattenförhållanden samt risken för olyckor såsom skred och ras.

3 UNDERLAG

Underlag som har använts för att planera de geotekniska undersökningarna:

- Grundkarta över området i DWG-format - Jordartskarta från SGU.se

- Ledningsunderlag från ledningsägare via Ledningskollen - Samrådshandling detaljplan i PDF-format, från beställaren

4 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. För stan- darder se Tabell 1-4.

Tabell 1: Planering och redovisning

Skede Standard eller annat styrande dokument Fältplanering SS-EN 1997-2

Fältutförande SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok och SS-EN-ISO 22475-1

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 och SGF beteckningsblad kompletterat 2013-04-24

Tabell 2: Fältundersökningar

Metod Standard eller annat styrande dokument

(6)

Uppdragsnr: 10244448 KNÄPPLAN VÄSTRA Daterad: 2017-03-10 Del av Söder 3:43

Reviderad: Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Handläggare: Tommy Olausson

6 (9)

Mall: MUR 2015:11 \\ser01jon1se\projects\5320\10244448\3_Dokument\36_PM_Rapport\MUR\10245932_MU R Knäpplan.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

Trycksondering Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 SGF:s metodblad för mekanisk trycksondering, 2009-01-27, v1.0. 22mm stänger har använts.

GV-observationer i borrhål SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Slagsondering SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Grundvattenmätning SS-EN-ISO 22475-1 samt SS-EN 1997 Tabell 3: Laboratorieundersökningar

Metod Standard eller annat styrande dokument

Jordartsbeskrivning SS-EN/ISO 14688-1 och SS-EN/ISO 14688-2

Materialtyp och tjälfarlighetsklass AMA Anläggning 13, tabell CB/1 Naturlig vattenkvot SS 02 71 16, utgåva 3

Konflytgräns SS 02 71 20, utgåva 2

Tabell 4: Grundvatten

Metod Standard eller annat styrande dokument

Installation för grundvattenmätning SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 samt SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthand- bok

Funktionskontroll av grundvattenrör SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 samt SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthand- bok

Avläsning av grundvattennivå SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 samt SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthand- bok

5 GEOTEKNISK KATEGORI

Undersökningarna har utförts i omfattning och typ med förutsättning att de geotek- niska förutsättningarna för objektet och tillhörande arbeten omfattas av geoteknisk kategori 2 (GK2).

6 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

6.1 Topografi och ytbeskaffenhet

Planområdet utgörs huvudsakligen av obebyggd jordbruksmark. Norrut begränsas

planområdet av skogsparti, österut av nybyggd förskola samt Orkestervägen. I sö-

der och väster finns jordbruksmark.

(7)

Uppdragsnr: 10244448 KNÄPPLAN VÄSTRA Daterad: 2017-03-10 Del av Söder 3:43

Reviderad: Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Handläggare: Tommy Olausson

7 (9)

Mall: MUR 2015:11 \\ser01jon1se\projects\5320\10244448\3_Dokument\36_PM_Rapport\MUR\10245932_MU R Knäpplan.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

Området sluttar huvudsakligen nedåt mot öster, från ca +123 i områdets nordvästra del till ca +112 i sydost (RH2000).

6.2 Ingenjörsgeologi

Jordartskartan nedan visar att de ytliga jordarna i området består av postglacial sand (orange fält med vita prickar) samt moränmark (ljusblått fält).

Figur 2. Jordartskarta från SGU.

7 POSITIONERING

Undersökningspunkterna är utsatta och inmätta i höjd och plan med RTK-GPS.

Inmätning och utsättning enligt ovan har utförts av WSP Samhällsbyggnad Jönkö- ping.

Samtliga inmätningar har utförts i mätklass B (enligt geoteknisk fälthandbok SGF

Rapport 1:2013) med koordinatsystem SWEREF 99 13 30 och höjdsystem RH2000.

(8)

Uppdragsnr: 10244448 KNÄPPLAN VÄSTRA Daterad: 2017-03-10 Del av Söder 3:43

Reviderad: Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Handläggare: Tommy Olausson

8 (9)

Mall: MUR 2015:11 \\ser01jon1se\projects\5320\10244448\3_Dokument\36_PM_Rapport\MUR\10245932_MU R Knäpplan.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

8 GEOTEKNISKA

FÄLTUNDERSÖKNINGAR

Geotekniska fältundersökningar har utförts av WSP Samhällsbyggnad Jönköping.

Fältundersökningarna utfördes 2016-12-19 till 2016-12-22 med geoteknisk borr- bandvagn av typen Geotech 604. Kalibreringsprotokoll för borrbandvagn finns hos WSP Samhällsbyggnad Jönköping och skickas vid förfrågan.

Fältundersökningen har utförts av Nicklas Andersson och Victor Hatava.

Resultatet av undersökningarna i plan redovisas på ritning G-10.1-01 och i sektion på ritningarna G-10.2-01, G10.2-02 samt G-10.2-03.

8.1 Utförda undersökningar och provtagningar

Tabell 5: Utförda undersökningar

Sondering/provtagning Antal Anmärkning

Trycksonderingar 30

Slagsonderingar 17

Skruvprovtagningar 12

9 HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR

Grundvattennivåer har mätts i filterförsedda grundvattenrör, se Tabell 6.

Tabell 6: Grundvattenmätningar i filterförsedda grundvattenrör.

Punkt Datum Grundvattenyta, m u my

Grundvattenyta, nivå

Kommentar

W3GV 2017-01-24 >1,2 < +117,4 Torrt

W7GV 2017-01-24 1,3 +119,1 -

W17GV 2017-01-24 0,9 +115,7 -

W20GV 2017-01-24 3,1 +108,6 -

W28GV 2017-01-24 2,1 +114,2 -

W30GV 2017-01-24 1,1 +112,0 -

(9)

Uppdragsnr: 10244448 KNÄPPLAN VÄSTRA Daterad: 2017-03-10 Del av Söder 3:43

Reviderad: Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Handläggare: Tommy Olausson

9 (9)

Mall: MUR 2015:11 \\ser01jon1se\projects\5320\10244448\3_Dokument\36_PM_Rapport\MUR\10245932_MU R Knäpplan.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

10 GEOTEKNISKA

LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

Utförda geotekniska laboratorieundersökningar redovisas i denna MUR och labora- torieprotokoll i Bilaga 1.

10.1 Utförda undersökningar

Tabell 7: Sammanställning av utförda laboratorieundersökningar.

Metod Antal Anmärkning

Jordartsbestämning 47

Materialtyp/tjälfarlighetsklass 24

10.2 Kalibrering och certifiering

Laboratorieundersökningarna har utförts av Karina Stjärne på WSP:s geotekniska laboratorium i Göteborg.

10.3 Undersökningsperiod

Laboratorieundersökningarna har utförts i januari 2017.

10.4 Provhantering

Proverna har efter mottagande förvarats i kylrum. Proverna sparas i 6 månader efter utförd laboratorieundersökning.

11 MARKRADON

Mätning av markradon har utfört med markradonmätare av typen Markus 10 i sam- band med fältundersökningen. Resultaten kan ses i tabell 8.

Tabell 8: Resultat markradonundersökning

Punkt Mätvärde

(kBq/m

3

)

W22 3,3

W25 74,7

(10)

Sammanställning av

Laboratorieundersökningar Samhällsbyggnad

Box 13033 Projekt Knäpplan i Hjo

402 51 Göteborg

Besök: Ullevigatan 17-19 Växel: 010-722 50 00

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping

Fax: 010-7227420 Uppdragsnummer 10244448

Borrhål W3

Fältundersökning N/V Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2017/01/11

X Granskning 2017/01/12 AH

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

Torr

sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup

r

2) wN 3) wL 4) St 5)

t

fu5)

t

r 5) typ6) klass6) Anm.

m

(t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0 0,6

0,6 3B 2

1,1

2016/01/02 2016/12/

Provtagnings- metod

Jordartsbeskrivning

1)

mörkbrun mullhaltig siltig SAND, enst gruskorn, växtdelar

brun siltig SAND, enst gruskorn

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN- ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2 3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3 4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1 ( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer) 6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1

* Tagna med slutare - spår av slutarbleck f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Knäpplan i Hjo 10244448\

BILAGA 1 WSP uppdragsnr:10244448 1(12)

(11)

Sammanställning av

Laboratorieundersökningar Samhällsbyggnad

Box 13033 Projekt Knäpplan i Hjo

402 51 Göteborg

Besök: Ullevigatan 17-19 Växel: 010-722 50 00

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping

Fax: 010-7227420 Uppdragsnummer 10244448

Borrhål W5

Fältundersökning N/V Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2017/01/11

X Granskning 2017/01/16 AH

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

Rasat igen

sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup

r

2) wN 3) wL 4) St 5)

t

fu5)

t

r 5) typ6) klass6) Anm.

m

(t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0 0,4

0,4 2 1

1,1

1,1 5B 4

2,3

2,3 5A 4

3,0

3,0 4,0

4,0 5,0

brun sandig lerig SILTMORÄN, enst gruskorn

SILTMORÄN (enl.fälttekn.) gråbrun dyig siltig SAND

brun sandig siltig LERMORÄN, enst gruskorn

2016/01/02 2016/12/

Provtagnings- metod

Jordartsbeskrivning

1)

brun mullhaltig siltig SAND, växtdelar

brun siltig SAND, enst växtdelar

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN- ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2 3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3 4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1 ( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer) 6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1

* Tagna med slutare - spår av slutarbleck f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Knäpplan i Hjo 10244448\

BILAGA 1 WSP uppdragsnr:10244448 2(12)

(12)

Sammanställning av

Laboratorieundersökningar Samhällsbyggnad

Box 13033 Projekt Knäpplan i Hjo

402 51 Göteborg

Besök: Ullevigatan 17-19 Växel: 010-722 50 00

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping

Fax: 010-7227420 Uppdragsnummer 10244448

Borrhål W8

Fältundersökning N/V Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2017/01/11

X Granskning 2017/01/16 AH

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

1,7 m u my

sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup

r

2) wN 3) wL 4) St 5)

t

fu5)

t

r 5) typ6) klass6) Anm.

m

(t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0 0,2

0,2 0,5

0,5 2 1

1,0

1,0 3B 2

2,0

2,0 2,7

2016/01/02 2016/12/

Provtagnings- metod

Jordartsbeskrivning

1)

sandig MULLJORD (enl.fälttekn.)

brun ngt grusig SAND

brun rostfläckig siltig FINSAND brun ngt siltig SAND

brun rostfläckig siltig FINSAND

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN- ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2 3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3 4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1 ( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer) 6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1

* Tagna med slutare - spår av slutarbleck f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Knäpplan i Hjo 10244448\

BILAGA 1 WSP uppdragsnr:10244448 3(12)

(13)

Sammanställning av

Laboratorieundersökningar Samhällsbyggnad

Box 13033 Projekt Knäpplan i Hjo

402 51 Göteborg

Besök: Ullevigatan 17-19 Växel: 010-722 50 00

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping

Fax: 010-7227420 Uppdragsnummer 10244448

Borrhål W11

Fältundersökning N/V Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2017/01/11

X Granskning 2017/01/12 AH

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

Rasat igen

sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup

r

2) wN 3) wL 4) St 5)

t

fu5)

t

r 5) typ6) klass6) Anm.

m

(t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0 5A 4

0,7

0,7 3B 2

1,6

1,6 1,9

1,9 5A 4

2,7

2016/01/02 2016/12/

Provtagnings- metod

Jordartsbeskrivning

1)

brun mullhaltig siltig SAND

brun siltig FINSAND

brun ngt grusig siltig SAND, tjocka lerklumpar

gråbrun sandig SILTMORÄN, enst gruskorn

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN- ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2 3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3 4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1 ( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer) 6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1

* Tagna med slutare - spår av slutarbleck f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Knäpplan i Hjo 10244448\

BILAGA 1 WSP uppdragsnr:10244448 4(12)

(14)

Sammanställning av

Laboratorieundersökningar Samhällsbyggnad

Box 13033 Projekt Knäpplan i Hjo

402 51 Göteborg

Besök: Ullevigatan 17-19 Växel: 010-722 50 00

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping

Fax: 010-7227420 Uppdragsnummer 10244448

Borrhål W15

Fältundersökning N/V Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2017/01/11

X Granskning 2017/01/12 AH

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup

r

2) wN 3) wL 4) St 5)

t

fu5)

t

r 5) typ6) klass6) Anm.

m

(t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0 0,1

0,1 0,8

0,8 1,2

1,2 2,4

2,4 3,1

3,1 3,2

3,2 4,5

2016/01/02 2016/12/

Provtagnings- metod

Jordartsbeskrivning

1)

brun sandig siltig LERMORÄN, tjocka siltkörtlar, enst gruskorn

MULLJORD (enl.fälttekn.)

brun mullhaltig siltig SAND, enst gruskorn

gråbrun grusig siltig SAND

SILT (enl.fälttekn.) gråbrun dyig siltig SAND

mörkbrun sandig siltig DY, torvkörtlar

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN- ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2 3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3 4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1 ( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer) 6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1

* Tagna med slutare - spår av slutarbleck f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Knäpplan i Hjo 10244448\

BILAGA 1 WSP uppdragsnr:10244448 5(12)

(15)

Sammanställning av

Laboratorieundersökningar Samhällsbyggnad

Box 13033 Projekt Knäpplan i Hjo

402 51 Göteborg

Besök: Ullevigatan 17-19 Växel: 010-722 50 00

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping

Fax: 010-7227420 Uppdragsnummer 10244448

Borrhål W13

Fältundersökning N/V Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2017/01/11

X Granskning 2017/01/12 AH

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

Rasat igen

sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup

r

2) wN 3) wL 4) St 5)

t

fu5)

t

r 5) typ6) klass6) Anm.

m

(t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0 0,1

0,1 0,5

0,5 5A 4

1,0

1,0 1,9

brun rostfläckig sandig lerig TORRSKORPESILT

gråbrun ngt grusig sandig lerig SILTMORÄN

2016/01/02 2016/12/

Provtagnings- metod

Jordartsbeskrivning

1)

MULLJORD (enl.fälttekn.)

brun siltig SAND, mullkörtlar, enst växtdelar

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN- ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2 3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3 4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1 ( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer) 6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1

* Tagna med slutare - spår av slutarbleck f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Knäpplan i Hjo 10244448\

BILAGA 1 WSP uppdragsnr:10244448 6(12)

(16)

Sammanställning av

Laboratorieundersökningar Samhällsbyggnad

Box 13033 Projekt Knäpplan i Hjo

402 51 Göteborg

Besök: Ullevigatan 17-19 Växel: 010-722 50 00

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping

Fax: 010-7227420 Uppdragsnummer 10244448

Borrhål W17

Fältundersökning N/V Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2017/01/11

X Granskning 2017/01/16 AH

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

Rasat igen

sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup

r

2) wN 3) wL 4) St 5)

t

fu5)

t

r 5) typ6) klass6) Anm.

m

(t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0 0,2

0,2 2 1

1,0

1,0 4A 3

1,5

1,5 2,3

2016/01/02 2016/12/

Provtagnings- metod

Jordartsbeskrivning

1)

MULLJORD (enl.fälttekn.)

brun siltig SAND, enst gruskorn

brun ngt grusig ngt lerig siltig SANDMORÄN

brun ngt grusig sandig SILTMORÄN

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN- ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2 3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3 4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1 ( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer) 6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1

* Tagna med slutare - spår av slutarbleck f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Knäpplan i Hjo 10244448\

BILAGA 1 WSP uppdragsnr:10244448 7(12)

(17)

Sammanställning av

Laboratorieundersökningar Samhällsbyggnad

Box 13033 Projekt Knäpplan i Hjo

402 51 Göteborg

Besök: Ullevigatan 17-19 Växel: 010-722 50 00

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping

Fax: 010-7227420 Uppdragsnummer 10244448

Borrhål W20

Fältundersökning N/V Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2017/01/11

X Granskning 2017/01/16 AH

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup

r

2) wN 3) wL 4) St 5)

t

fu5)

t

r 5) typ6) klass6) Anm.

m

(t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0 0,2

0,2 2 1

0,6

0,6 5A 4

1,0

1,0 1,5

1,5 2,1

2016/01/02 2016/12/20

Provtagnings- metod

Jordartsbeskrivning

1)

MULLJORD (enl.fälttekn.)

brun SAND

SILTMORÄN (enl.fälttekn.)

brun sandig siltig LERMORÄN, enst gruskorn

brun ngt grusig sandig lerig SILTMORÄN

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN- ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2 3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3 4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1 ( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer) 6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1

* Tagna med slutare - spår av slutarbleck f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Knäpplan i Hjo 10244448\

BILAGA 1 WSP uppdragsnr:10244448 8(12)

(18)

Sammanställning av

Laboratorieundersökningar Samhällsbyggnad

Box 13033 Projekt Knäpplan i Hjo

402 51 Göteborg

Besök: Ullevigatan 17-19 Växel: 010-722 50 00

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping

Fax: 010-7227420 Uppdragsnummer 10244448

Borrhål W22

Fältundersökning N/V Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2017/01/11

X Granskning 2017/01/12 AH

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

ca 2 m

sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup

r

2) wN 3) wL 4) St 5)

t

fu5)

t

r 5) typ6) klass6) Anm.

m

(t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0 5B 4

0,4

0,4 2 1

1,0

1,0 3B 2

2,0

2,0 2,5

2,5 2,8

2016/01/02 2016/12/20

Provtagnings- metod

Jordartsbeskrivning

1)

brun mullhaltig siltig SAND, växtdelar

brun SAND, enst gruskorn

gråbrun sandig SILTMORÄN, enst gruskorn brun siltig SAND

brun siltig SAND

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN- ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2 3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3 4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1 ( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer) 6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1

* Tagna med slutare - spår av slutarbleck f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Knäpplan i Hjo 10244448\

BILAGA 1 WSP uppdragsnr:10244448 9(12)

(19)

Sammanställning av

Laboratorieundersökningar Samhällsbyggnad

Box 13033 Projekt Knäpplan i Hjo

402 51 Göteborg

Besök: Ullevigatan 17-19 Växel: 010-722 50 00

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping

Fax: 010-7227420 Uppdragsnummer 10244448

Borrhål W25

Fältundersökning N/V Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2017/01/11

X Granskning 2017/01/16 AH

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

Rasat igen

sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup

r

2) wN 3) wL 4) St 5)

t

fu5)

t

r 5) typ6) klass6) Anm.

m

(t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0 0,1

0,1 0,5

0,5 5A 4

1,4

1,4 5A 4

2,0

2,0 2,4

brun sandig lerig SILTMORÄN, enst gruskorn brun rostfläckig sandig lerig SILTMORÄN

brun sandig siltig LERMORÄN, enst gruskorn

2016/01/02 2016/12/

Provtagnings- metod

Jordartsbeskrivning

1)

MULLJORD (enl.fälttekn.)

brun mullhaltig ngt grusig siltig SAND

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN- ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2 3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3 4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1 ( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer) 6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1

* Tagna med slutare - spår av slutarbleck f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Knäpplan i Hjo 10244448\

BILAGA 1 WSP uppdragsnr:10244448 10(12)

(20)

Sammanställning av

Laboratorieundersökningar Samhällsbyggnad

Box 13033 Projekt Knäpplan i Hjo

402 51 Göteborg

Besök: Ullevigatan 17-19 Växel: 010-722 50 00

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping

Fax: 010-7227420 Uppdragsnummer 10244448

Borrhål W26

Fältundersökning N/V Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2017/01/11

X Granskning 2017/01/16 AH

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

Torr

sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup

r

2) wN 3) wL 4) St 5)

t

fu5)

t

r 5) typ6) klass6) Anm.

m

(t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0 5B 4

0,6

0,6 5A 4

1,0

1,0 5A 4

1,6

2016/01/02 2016/12/

Provtagnings- metod

Jordartsbeskrivning

1)

brun mullhaltig siltig SAND, växtdelar

brun sandig lerig SILTMORÄN, enst gruskorn

brun sandig lerig SILTMORÄN, enst gruskorn

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN- ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2 3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3 4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1 ( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer) 6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1

* Tagna med slutare - spår av slutarbleck f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Knäpplan i Hjo 10244448\

BILAGA 1 WSP uppdragsnr:10244448 11(12)

(21)

Sammanställning av

Laboratorieundersökningar Samhällsbyggnad

Box 13033 Projekt Knäpplan i Hjo

402 51 Göteborg

Besök: Ullevigatan 17-19 Växel: 010-722 50 00

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping

Fax: 010-7227420 Uppdragsnummer 10244448

Borrhål W30

Fältundersökning N/V Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2017/01/11

X Granskning 2017/01/16 AH

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

Rasat igen

sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup

r

2) wN 3) wL 4) St 5)

t

fu5)

t

r 5) typ6) klass6) Anm.

m

(t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0 0,1

0,1 0,7

0,7 5A 4

1,0

1,0 5A 4

1,3

1,3 1,6

1,6 1,9

1,9 2,6

2016/01/02 2016/12/

Provtagnings- metod

Jordartsbeskrivning

1)

brun ngt grusig siltig SAND MULLJORD (enl.fälttekn.)

brun siltig SAND, enst växtdelar

brun rostfläckig sandig siltig TORRSKORPELERA, siltkörtlar, enst gruskorn

brun ngt grusig siltig SAND

brun rostfläckig sandig SILT, enst gruskorn

brun rostfläckig sandig SILT, enst gruskorn

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN- ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2 3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3 4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1 ( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer) 6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1

* Tagna med slutare - spår av slutarbleck f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Knäpplan i Hjo 10244448\

BILAGA 1 WSP uppdragsnr:10244448 12(12)

(22)

© Sveriges geologiska undersökning (SGU) Huvudkontor:

Box 670 751 28 Uppsala Tel: 018-17 90 00 E-post: kundservice@sgu.se www.sgu.se

Jordartskarta 1:25 000–1:50 000 visar jordarternas utbredning i eller nära markytan samt förekomsten av block i markytan. Ytliga jordlager med en mäktighet som understiger en halv till en meter redovisas i vissa fall. Även underliggande jordlager, t.ex. isälvssediment under lera, redovisas i vissa fall, men någon systematisk kartläggning av dessa har inte gjorts. Även vissa landformer, såsom moränbacklandskap, moränryggar och flygsanddyner redovisas. Jordarterna indelas efter bildningsätt och kornstorlekssammansättning.

Jordartskarta 1:25 000–1:50 000 visar information ur det SGU anger som databasprodukten

”Jordarter 1:25 000–1:100 000”. I denna produkt ingår jordartskartor framställda med olika metoder och anpassade för olika presentationsskalor. Kortfattad information om karteringsmetod för det aktuella kartutsnittet och lämplig presentationsskala med hänsyn till kartans noggrannhet ges på sidan två av detta dokument. Observera att det som är lämplig skala kan avvika från det valda kartutsnittets skala.

För ytterligare information om jordarter, jordlagerföljder, jorddjup m.m. hänvisas till www.sgu.se eller SGUs kundtjänst.

ðM

ðM

ðM

ðM

ðM

ðM

ðO

ðM

ðM

ðM

ðN ðM

ðM

ðM

ðO

ðM ðM

ðM

ðM

ðM ðM

ðM

ðM ðMðM

ðM ðJ

ðM

ðM

ðM ðJ

ðM

ðM

ðM ðJ

ðM ðM

ðM

ðM ðM

ðN ðM

ðM

ðM

ðMðJ ðM

ðM ðJ

ðM ðM

ðM ðJ

ðMðJ

ðM

ðM ðJ

ðM

ðM ðJ ðM

ðM

ðO

ðM ðM

ðJ

ðM ðJ

ðM ðM

ðM

ðM

ðM ðJ

ðM

ð[

ðR

ðM

ðM ðM

ðM

ðM

ðM

ðM

ðM ðM

ðM

ðM ðM

ðM

ðM

ðM

ðO

ðM ðJ

ðM

ðM ðM ðJ

ðM

ðM

ðM

ðM ðJ

ðM ðM

ðM ðM

ðM

ðM

ðM

ðM

ðM ðJ

ðM ðM

ðM

ðM ðM ðJ

ðM ðM

ðM

ðM ðMðJ

ðM

ðM ðJ

ðM

ðM ðMðJ

ðM

ðM

ðM ðN

ðM ðJ

ðM

ðM ðM

ðJ

ðM

ðM ðM

ðJ

ðM

ðM

ðN

ðM ðM

ðM

ðM ðM

ðJ

ðM

ðM ðJ

ðM ðJ

ðO

ðM

ðM ðM

ðM

ðM ðM

ðM

ðM

ðM ðJ

ðM

ðM

ðM

ðM ðM

ðM ðM

ðM ðJ

ðM

ðMðJ

ðM ðJ

ðM

ðM ðM

ðM ðJ

ðM

ðM

ðM ðMðJ

ðM ðJ

ðM ðJ

ðM ðJ ðM ðM ðJ

ðN ðM

ðM

ðP

ðM

ðM

ðM ðM

ðM

ðM ðJ

ðM

ðM

ðM ðM

ðM

ðMðM

ðM

ðM

ðM

ðM

ðM

ðM ðM ðJ

ðM ðJ ðM ðJ

ðM ðJ ðM ðJ

ðMðJ

ðM

ðM

ðM

ðM

ðM

ðP

ðM ðM

ðM

ðM

ðM ðM

ðM

ðM ðM

ðJ

ðM ðJ

ðMðM

ðM

ðM

ðM ðM

ðM ðM

ðM

ðMðJ

ðM ðJ

ðM

ðM ðJ

ðM

ðM

ðM

ðM

ðM

ðMðJ

ðM

ðM

ðM

ðM ðM

ðM

ðE

ðM ðM

ðM

ðM

ðM

ðM

ðM

ðM ðJ

ðM

ðM ðJ

ðM ðJ

ðM ðM

ðM

ðM

ðM ðM

ðM ðJ

ðP ðM

ðJ

ðN

ðN ðM

ðM

ðM

ðM ðJ ðM

ðM

ðM

ðM

ðM

ðM

ðM ðM

ðJ

ðM

ðM

ðM

ðM ðJ

ðM

ðMðM ðM ðM

ðMðJ

ðM ðJ ðM

ðM

ðM

ðM

ðM

ðK

ð[

ðM ðM

ðM

ðBð]

ðM

ðM

ðMðJ ðM ðM

ðJ

ðM

ðM ðM ðJ

ðM

ðM ðJ ðM

ðMðJ

ðM ðM

ðM

ðM

ðM

ðM

ðM

ðM ðM ðJ

ðM ðM

ðM

ðM

ðM ðJ

ðM ðM

ðM ðJ

ðN

ðM ðM

ðM ðM

ðM ðM ðJ

ðM ðJ

ðM

ðM ðM

ðM ðJ

ðMðJ

ðM ðJ

ðM

ðM

ðM

ðM

ðN ðBð]

ðM ðM

ðM

ðM

ðM ðJ

ðM ðJ

ðM ðK

ðM

ðM

ðM

ðM

ðM ðM

ðM

ðM

ðM

ðM ðJ ðM ðJ ðM ðJ

ðMðJ

ðM

ðM

ðM ðM ðJ

ðM ðJ

ðM

ðM

ðM ðJ

ðM

ðM

ðM

ðMðJ

ðM

ðM

ðM

ðM

ðM ðM

ðM

ðM ðM

ðN

ðM ðM

ðM

ðM

ðM ðM ðJ ðM ðJ

ðM

ðM ðJ ðM

ðBðk

ðM

ðM

ðM ðM

ðJ

ð[ ðBðk

ðM

ðM ðJ

ðM

ðM

ðM ðMðJ

ðM

ðm

ðB

ðB

ðA

ðA

ðB

ðB

ðc

ðg

ðh ðh

ðBði

00000 00000 00000 00000 0

000000 0

0000 00000 0000 0000

00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000 0000 0000 0000

00000000000 00000000 00000 000000 0000000 000000 00000 00000 0000 00

G

G G G

G

G

G G G

G G G

G G

Hjoå n

Ga teb .

Långeruder

Mullsjödal

137,28 Stämmorna

Knäpplan

Borrbäck

134,65 Sanna

Knäppeltorp

Hjo

108,77

Ringaberget Svärtan

Borrbäckstorp Nygården

Bodatorp

130,19 Boda

Sjöhaga 95,2

N Hulan

Lundängen

Sjöbonäs

235,9

Grebban

Åsen

14°18' 14°18'

14°15' 14°15'

58°18'

58°18'

456456 458458 460460

6460 6460

6462 6462

6464 6464

Denna karta är automatiskt framställd ifn SGUs databas 2016-12-12 med id-nr:NL3VCLaIOC

6459383 454492

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 km

Skala 1:25 000

HJO

Jordartskarta

1:25 000–1:100 000

Topografiskt underlag: Ur GSD-Terrängkartan

©Lantmäteriet Rutnät i svart anger koordinater i SWEREF 99 TM.

Gradnät i brunt anger latitud och longitud i referenssystemet SWEREF99.

G

Berg

Dyn

0000000000

Högsta kustlinjen

Drumlin eller liknande, bredd 30--125 m Vatten och strandlinjer

Tunt eller osammanhängande ytlager av torv Tunt eller osammanhängande ytlager av morän Underliggande lager av isälvssediment Torv

Gyttja Lera--silt Postglacial sand Isälvssediment, sand Moränlera eller lerig morän Morän

Berg Fyllning Vatten

BILAGA 2 1(2)

References

Related documents

WSP Samhällsbyggnad har på uppdrag av Alingsås kommun utfört en översiktlig geoteknisk ut- redning avsedd att utgöra det geotekniska underlaget för ny detaljplan för området

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013, kapitel 1 0 och Geoteknisk undersökning och provning - Provtagning genom borrnings- och utgrävningsmetoder och grundvattenmä tningar

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013, kapitel 1 0 och Geoteknisk undersökning och provning - Provtagning genom borrnings- och utgrävningsmetoder och grundvattenmä tningar

Maskinell viktsondering (Vim) SIS-CEN ISO TS 22476–10/SGF Rapport 1:2013 Slagsondering (Slb) SGF Rapport 1:2013 Fälthandbok Geoteknik Provtagningar Styrande dokument och

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Avläsning av

Metod Standard eller annat styrande dokument Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok GW-observationer i bh SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok.. Tabell

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Jord-bergsondering SGF Rapport 4:2012; Metodbeskrivning för

Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran... Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under