• No results found

Väg 23 Tjörnarp – Sandåkra. Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Väg 23 Tjörnarp – Sandåkra. Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas."

Copied!
2
1
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

TMALL 0109 Mall Planläggningsbeskrivning v. 3.0

Planläggningsbeskrivning – 2021-04-29

Väg 23 Tjörnarp – Sandåkra.

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

Bakgrund, ändamål och syfte med projektet

Väg 23 är en viktig förbindelse mellan Fogdarp (väster om Hörby) och Linköping, där aktuell del sträcker sig mellan Tjörnarp och Sandåkra i Höörs respektive Hässleholms kommuner. Vägen används för såväl kortare arbetspendling som långväga resor och godstransporter. Vägen är särskilt viktig för regionala transporter och ingår i landtransportnätet för långväga gods.

På sträckan finns flera korsningar med andra vägar och sträckan är olycksdrabbad med låg trafiksäkerhet.

Syfte och mål med projektet är att öka trafiksäkerheten samt förbättra framkomligheten för sträckan.

Trafikverket planerar därför att bygga om vägen med mitträcke och omkörningsmöjlighet, en så kallad 2+1 väg, vilket innebär att trafiksäkerheten på väg 23 mellan Tjörnarp och Sandåkra ökar och att den högsta tillåtna hastigheten också kan höjas till 100 km/tim.

Vad har hänt?

Arbetet med vägplanen och framtagande av ett samrådsunderlag har slutförts och en

samrådsredogörelse har sammanställts och hålls uppdaterad. Parallellt med detta har utredningar av olika slag bedrivits såsom bland annat placering och utformning av lokalvägar, geotekniska

fältundersökningar, vägtekniska undersökningar, mätningsinsatser och fördjupade analyser avseende landskapsbild, kulturarv, naturvärden och gestaltningsaspekter.

Länsstyrelsen har även beslutat att projektet anses utgöra risk för betydande miljöpåverkan. Därför tas det nu fram en miljökonsekvensbeskrivning och samrådskretsen utökas.

Ytterligare utredningsinsatser har ansetts nödvändiga under arbetets gång och därför har ursprunglig tidplan förlängts ytterligare. Som ett resultat av dessa utredningar kommer innehållet i de åtgärder som föreslås att utökas. Exempel på det är en ny faunapassage (bro över vägen där vilt kan passera) norr om Vätteryd, en planskild gång- och cykelvägsförbindelse norr om Tjörnarps samhälle och omfattande bullerskyddsåtgärder.

(2)

#2 Nyhetsbrev 1 april 2010

Vad som händer framöver och hur arbetet planeras

Efter länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan fortsätter arbetet med vägplanen och att ta fram handlingar och underlag för ytterligare samråd. I denna fas studeras projektet mer detaljerat och det kommer att ges ytterligare tillfällen att lämna synpunkter, både vid möten och genom handlingar som görs tillgängliga, bland annat på Trafikverkets webbplats. Dessa samråd syftar till att inhämta ytterligare kunskap om området där vägen kommer att dras och vilka behov och önskemål det finns på utformningen. Om det är möjligt anpassas förslaget till de samrådssynpunkter som kommer in.

Samtidigt tas en miljökonsekvensbeskrivning fram. Denna ska sedan godkännas av länsstyrelsen. Efter det att samråden genomförts och vägplanen utformats på det sätt som uppfyller projektmål,

utformningskrav och krav i väglagen, sammanställs förslaget i en granskningshandling. Denna handling ställs sedan ut för granskning. I samband med granskningen finns åter möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna tas omhand och sammanställs i ett granskningsutlåtande. Om det är motiverat anpassas förslaget efter inkomna synpunkter. Trafikverkets slutliga förslag

sammanställs därefter i en fastställelsehandling som skickas in med en begäran om fastställelse hos Trafikverkets huvudkontor. Fastställelsebeslutet kan överklagas hos Regeringen. När vägplanen vunnit laga kraft kan byggandet av vägen starta. Ett underlag för att handla upp en entreprenör tas också fram och en entreprenadstart bedöms vara möjlig tidigast under 2023.

När kan du påverka

Du kan när som helst kontakta Trafikverket för frågor och funderingar kring projektet. Vid flera tillfällen kommer det att finnas möjlighet till att lämna synpunkter på projektet. Representanter kommer även att bjuda in till samråd och granskning av planen. Dessa tillfällen redovisas i nedanstående figur. Tiderna är preliminära och kommer att preciseras närmare på Trafikverkets hemsida. Kallelser sker även via brev och annons i dagstidningar. Mötesform kommer att anpassas till rådande situation och med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vill du veta mer?

Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig till oss om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på vår hemsida

https://www.trafikverket.se/rv23-hoor-hassleholm

Samråd

(vår 2021)

Granskningstid (vinter/vår 2022)

Fastställelseprövning

(hösten 2022)

References

Related documents

Projekt Mälarbanan kommer att bygga ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll från två till fyra spår.. Projektet har delats in

Trafikverket tar nu fram en vägplan för byggande av en rastplats i anslutning till E10 i Kiruna närområde.. Planeringen sker i samband med att E10 byggs i ny sträckning norr om

Berörda markägare kommer att kallas till samrådsmötet via brev och övriga kommer att inbjudas via annonser i lokalpressen.. Efter samrådet fortsätter arbetet för att få fram

Samråd kommer att hållas där berörda parter, allmänheten och andra intressenter har möjlighet att lämna synpunkter.. Tid för samråd kommer att annonseras

För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,

Inom projektet planeras även för byggnation av ny gång- och cykelväg från Hovmantorps östra infart till strax öster om Bergdalavägen samt på en kortare sträcka öster

Därefter kommer vägplanen att skickas till länsstyrelsen för deras tillstyrkan och därefter kommer Trafikverket att fastställa vägplanen. När kan

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,

Samrådsunderlaget används för att samråda med de som berörs av projektet och är ett underlag till länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan.. Projektet håller

Flera projekt pågår längs Malmbanan där Trafikverket vill förbättra kapaciteten för både person- och godståg och förlänger driftplatser för att möjliggöra möten för

I denna fas studeras projektet mer detaljerat och det kommer att ges ytterligare tillfällen att lämna synpunkter, både vid fysiska möten och genom.. handlingar som görs

Samrådshandlingen kommer att göras tillgänglig för samråd med enskilda berörda, myndigheter, organisationer och allmänheten.. Inkomna synpunkter och yttranden sammanfattas

När planen är fastställd finns det möjlighet för särskilt berörda att överklaga beslutet om

Under projektet kommer Trafikverket ha samråd med länsstyrelsen i Västra Götaland, Borås Stad, Marks kommun, enskilda som kan antas bli särskilt berörda,

Vid läge för den nuvarande korsningen mellan väg 136 och Stora Rörsvägen planeras en gång- och cykelport att anläggas för att förbättra tillgängligheten till..

Samrådsredogörelsen tillsammans med samrådsunderlaget ligger sen till grund för Länsstyrelsen i Norrbottens beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Dagens trevägskorsning vid Engarns vägskäl har stora brister gällande både framkomlighet och trafiksäkerhet det finns även en förhöjd olycksrisk för resenärer som rör sig

En samrådsremiss för samrådsunderlaget har gått ut till enskilda som särskilt kan beröras, Länsstyrelsen Norrbotten, Gällivare kommun samt andra myndigheter och organisationer

För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn

Samrådsunderlaget ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.. När Länsstyrelsen har beslutat att projektet inte

Vår långsiktiga plan är att bygga om korsningen till en cirkulationsplats, tillgänglighetsanpassa två busshållplatser i anslutning till korsningen samt ordna så att

När samrådsskedet är slutfört färdigställs järnvägsplanen till en granskningshandling som görs tillgänglig för granskning och synpunkter.. Efter granskningen yttrar