• No results found

Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)

Utfärdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 1 § och 8 kap. 2 § vägtrafik- skattelagen (2006:227) ska ha följande lydelse.

3 kap.

1 § Motorcyklar och bilar samt släpvagnar med skattevikt över 750 kilogram är skattepliktiga för saluvagnsskatt om de får användas med stöd av en saluvagnslicens som har meddelats enligt lagen (2019:370) om fordons registrering och användning.

8 kap.

2 § Vid återbetalning av vägtrafikskatt ska räknas av

1. sådan vägtrafikskatt som är förfallen till betalning och som inte har betalats, och

2. sådana avgifter för registrering enligt vägtrafikdatalagen (2019:369) som ska betalas i samband med betalning av vägtrafikskatt.

I fråga om avräkningen ska bestämmelserna i 4 kap. 1–5 och 10 §§ och i 7 kap. tillämpas på motsvarande sätt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Marc Gren

(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241.

SFS 2019:375

Publicerad den 7 juni 2019

References

Related documents

1 a § Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsynsmyndig- hetens verksamhet enligt denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. På

29 § 2 Särskild delgivning med juridisk person får användas av en myndig- het om ett försök till vanlig delgivning eller förenklad delgivning har miss- lyckats i samma

För säkerhetsklass 3 får sådana uppgifter om den kontrollerade som finns i belastningsregistret eller misstankeregistret eller som behandlas hos Säkerhetspolisen med stöd

1 § En genetisk undersökning som utgör eller ingår som ett led i en allmän hälsoundersökning får utföras endast efter tillstånd av Socialstyrelsen.. En sådan undersökning

Om Europeiska kommissionen har antagit en genomförandeakt med stöd av Solvens II-direktivet och denna gäller för försäkringsföretaget, får företaget för

För säkerhetsklass 3 får sådana uppgifter om den kontrollerade som finns i belastningsregistret eller misstankeregistret eller som behandlas hos Säker- hetspolisen med stöd av lagen

Med begränsning av de ändamål som annars gäller enligt 11 och 13 §§ får uppgifter om fingeravtryck eller fotografier i registren användas endast5. vid prövning av ansökningar

Regeringen får meddela föreskrifter om att en vårdgivare, trots förbudet i första stycket, får använda uppgifter om etnicitet eller uppgifter av betydelse för smittskyddet samt