• No results found

Informationsbrev, månad år Störningsinformation maj, 2018

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Informationsbrev, månad år Störningsinformation maj, 2018"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Informationsbrev, månad år Störningsinformation maj, 2018

Vi fortsätter med förberedande byggarbeten i Hjärup för de fyra spåren och den nya stationen.

Ett av dessa arbeten är rivningen av Minilivs vid Hjärup station. Anledningen är att den nya stationen kommer att byggas på platsen.

Rivningsarbetet kommer att starta under vecka 21 och förväntas pågå i cirka en vecka.

Under rivningen kommer Minilivs vara inhägnat och det kan förekomma buller i samband med arbetet. För att det inte ska damma under rivningen vattnar vi under arbetet. När vi forslar bort rivningsmaterial körs tung trafik till och från bygget.

Granitstenen runt Minilins kommer att sparas.

Arbetet bedöms inte att påverka trafiken på Banvallsvägen.

Minilivs på Hjärup station ska rivas för att ge plats åt den nya stationen.

Vi arbetar normalt dagtid mellan 7-18, men ibland kan arbete även förekomma vid andra tider.

Läs mer om våra arbetsplatser och störningar på www.trafikverket.se/lund-arlov.

Rivning av Minilivs i Hjärup

Lund-Arlöv, fyra spår

Adress: Företagsvägen 14, 23237 Arlöv. Telefon: 0117-921 921 www.trafikverket.se/lund-arlov Facebook: lundarlovfyraspar instagram: @lund_arlov4spar

Trafikverket bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund.

Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL

Kontakt:

lundarlov@ncc.se

Telefon kontorstid: 08-585 510 00. Övrig tid: 08 -585 516 10

References

Related documents

Södra stambanan mellan södra Lund och Arlöv byggs ut från två till fyra spår.. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården

Södra stambanan mellan södra Lund och Arlöv byggs ut från två till fyra spår.. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården

Våra normala arbetstider är 7-18 men arbete kan även ske vid andra tider vid behov. Röd linje

Trafiken för boende på Svanetorpsvägen och Apelvägen kommer därför att ledas om och gå från Bågvägen och nedför hela Ljungvägen, alltså även på gång- och cykelbanan

Bygget av de tillfälliga spåren i projektet kommer pågå fram till augusti 2020.. Efter att spåren är lagda återstår bland annat svetsning och arbeten med signal- och telesystemet,

Rälsen till de tillfälliga spåren kommer som vi tidigare meddelat börja byggas från området söder om E6 broarna och läggas norrut förbi Sockervägen.. Materialet kommer att komma

Stödkonstruktion för tillfälliga spår De tillfälliga spåren måste vid Sockervägen ha en stödkonstruktion, som kommer att fungera som vägg mellan spåren och intilliggande

När det gäller bullerskyddet vid den tillfälliga stationen har vi valt en lösning som ger mest effektivt bullerskydd för alla i Hjärup, för tågen som ska köras på de

Nu är vi åter igen igång med arbeten som kräver att vi passerar gång- och cykelvägen vid Åkarps station med arbetsmaskiner.. Vi arbetar med underlaget för de tillfälliga

När trafiken rullar på den nya delen av Banvallsvägen kan vi börja flytta bullerskydds- vallen mellan spåren och vägen, och gräva för gång- och cykelpassagen under de tillfälliga

Sedan kommer vi påbörja att gräva och flytta ledningar på norra delen av Sockervägen för att sedan arbeta oss vidare längs dammen på Alnarpsvägen och

Arbetena kommer att ske i etapper vilket innebär att påverkan inte sker på hela sträckan samtidigt.. Vi kommer att inleda arbetena med att borra och pumpa

Mellan den 11-27 oktober behöver vi stänga av E6:an för att kunna slutföra arbetet med att få broarna på plats.. Visst buller

Snart är det dags att börja förbereda för arbetet med att sänka ner järnvägen genom Hjärup under marknivå.. Vi ska under november börja sätta upp stödmurar längs

Vi kommer att arbeta från Lokvägen och upp till norra delen av Banvallsvägen.. Vägen kommer att vara tillgänglig, men med

I nästa vecka (vecka 34) planerar vi att starta arbetet med att ta ner träden bakom muren mellan Jakriborg och järnvägen, eftersom vi behöver det utrymmet när vi bygger de nya

Under tiden då den tillfälliga ersättningsvägen är i bruk kommer parkering vara förbjuden på Villavägen.. Den tillfälliga vägen kommer att användas under tiden

Till att börja med trycks ett rör genom vägbanken, från arbetsplatsen vid Sockervägen till andra sidan motorvägen.. Rören ska senare användas till

Förberedande arbeten vid Sockervägen i Åkarp inför bygget av fyra spår och broar över E6 pågår för fullt.. Sockervägen stängs i höjd med Brännmästarevägen runt

Detta arbete är beroende av att det är torrt väder eftersom massorna inte får vara blöta när vi lägger dem på plats.. De måste vara torra för att utgöra ett

Under arbetet är det stopp- och parkerings- förbud på Järnvägsgatan för att kranen ska få svängrum att lyfta på ett säkert sätt.. Se rödmarkerat område i bild

Vi vill också passa på att påminna om att det av säkerhetsskäl inte är tillåtet att parkera inom arbetsområdet på Gamla Lommavägen (se rödmarkerat område i bild till

För att kunna elektrifiera Gävle hamnspår, etapp 2, behöver vi riva fabriksbyggnaden Gävle Galvan.. Stängsel och kontaktledningsstolpar för järnvägen ska sättas upp