• No results found

Ärenden från nämnden för primärvård och folktandvård

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ärenden från nämnden för primärvård och folktandvård"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 E-post: ltblekinge.se, Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081

Sid 1 (2) Planeringsavdelningen 2018-06-06 Ärendenummer 2018/00922

Ralph Harlid Dokumentnummer 2018/00922-1

Till Landstingsstyrelsen

Ärenden från nämnden för primärvård och

folktandvård

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar

1. Att mot bakgrund av nedanstående inte bevilja nämndens för primärvård och

folktandvård begäran om driftsbidrag men att ställa sig positiv till införandet av en digital vårdcentral i Blekinge.

Sammanfattning

Nämnden för primärvård och folktandvård beslutade vid sitt sammanträde 2018-05-08 att hänskjuta två ärenden till landstingsstyrelsen för beslut. Dessa ärenden är digital vårdcentral, ärendenummer 2018/0070 samt dispensansökan från krav i Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge 2018, ärendenummer 2018/0069.

I den kalkyl som nämnden för primärvård och folktandvård presenterar framgår att vinsterna med en digital vårdcentral årligen överstiger kostnaderna och nämnden kan därför utveckla en digital vårdcentral inom befintliga medel.

Bakgrund

(2)

Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 E-post: ltblekinge.se, Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081

Sid 2 (2)

Bedömning

Landstingsstyrelsen gör bedömningen, med hänvisningen till den presenterade kalkylen, att ett införande av digital vårdcentral ryms inom beslutad ram för nämnden för primärvård och folktandvård och ser inget hinder för införande.

Beträffande dispensärenden i Hälsoval Blekinge så ska de hanteras som ett tjänstemannabeslut och anmäls till styrelsen i sedvanlig ordning.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja

Landstingsdirektör Ralph Harlid Planeringsdirektör

Bilagor

2018/00702 Digital vårdcentral primärvård

References

Related documents

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare... Val av justerare och tid

2018-02-21 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att från den 1 november 2017 ersätta tidsbokning via Sjukvårdsrådgivningen 1177 på jourcentralen i Karlshamn med

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare... Val av justerare och tid

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, beredningssekreterare.2. Val av justerare och tid

Indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet Medborgare och patienter har stort förtroende för Landstinget Blekinges verksamheter.. Indikator Ingångsvärde

Tjänstemän: Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Martina Leinvall, sekreterare kanslienheten... Val av justerare och

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina