INSIDE UK H A L V Å R S R A P P O R T S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

Download (0)

Full text

(1)

INSIDE UK

H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 1 3

S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

(2)

2 | HALVÅRSRAPPORT 2013

Halvårsrapporten omfattar

Förvaltarna har ordet 3

Förvaltningsberättelse 4

Balansräkning 5

Not 1: Innehav per 30/06 2013 (kr) 6

Redovisningsprinciper 7

Fondfakta 8

Inside UK är en värdepappersfond enligt 1 kap 1 § lagen (2004:46) om investeringsfonder. Andelarna i Inside UK har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med värdepapperslagstiftning i USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland och får inte säljas eller erbjudas till försäljning till eller inom USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland eller i sådana länder där sådant erbjudande eller försäljning skulle strida mot gällande lagar eller regler. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. Scientia Fund Management AB har inget som helst ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Det åligger envar att tillse att sådan investering sker i enlighet med gällande lag eller andra regleringar, såväl i Sverige som utom- lands. Informationen i denna årsberättelse ska inte ses som en rekommendation av fondbolaget att köpa andelar i fonden utan det ankommer på var och en att göra sin egen bedömning av en investering i fonden och riskerna förknippade därmed.

Det finns inga garantier för att en investering i fonden ger en god avkastning, trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela eller delar av det insatta kapitalet. En investering i fonden bör betraktas som en långsiktig investering. Tvist rörande fonden eller information om fonden ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.

Scientia Fund Management AB tillhandahåller inte sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter.

(3)

3 | HALVÅRSRAPPORT 2013

Förvaltarna har ordet

Låt oss börja med att tacka Er för det förtroende Ni har givit oss genom att investera i Inside UK.

Arbetet med förvaltningen av Inside UK har som målsättning att generera högsta möjliga avkastning till Er andelsägare och att över tid generera en högre av- kastning än den brittiska aktiemark- naden som helhet och att därmed utgöra en god placering för den som önskar få en exponering mot denna marknad.

Inside UK är en värdepappersfond som förvaltas efter en mekanisk placerings- modell – Scientias InsiderModell®. Mo- dellen investerar efter offentlig informat- ion om hur bolagens insynspersoner, dvs. ledande befattningshavare och ägare, investerar i sina egna bolag. Fon- den placerar således efter hur insiders i brittiska bolag placerar i sina egna bo- lags aktier och placeringarna sker ute- slutande i noterade aktier med god likvi- ditet.

Till skillnad från andra fonder som för- valtas efter matematiska modeller och ofta försöker göra många affärer för att utnyttja exempelvis trender, arbetar InsiderModellen för att göra få, men rätt, placeringar.

Inside UK startade den 24 augusti 2012 och vid utgången av perioden uppgick fondförmögenheten till 1 820 tkr vilket är en ökning med 833 tkr under peri- oden. Under perioden tecknades andelar för 2 138 tkr och andelar inlöstes för 1 239 tkr. Årets resultat uppgick till -66 tkr.

Halvåret i korthet

Utvecklingen i Storbritannien påverkades av Europas svaga ekonomi samt poli- tiska oro och Londonbörsen tillhörde de

mindre bra börserna under första halv- året. Även brittiska pundet följde börsens trend och hade en negativ ut- veckling på 2,67 procent. Värdeutveckl- ingen för Inside UK för perioden stan- nade på -6,36 procent och fondens jäm- förelseindex, MSCI UK, hade en svag positiv utveckling på +1,46 procent un- der perioden. Inside UK straffades hårt av att fondens tre stora innehav sjönk kraftigt vilket var den största enskilda orsaken till varför fonden utvecklades sämre än sitt jämförelseindex. Detta kompenserades något av att tre andra innehav hade en fin utveckling: Finans- bolagen Hargreaves Lansdown och St Jame’s Place Plc tillsammans med klas- siska Rolls-Royce Holdings, hade alla en positiv värdeutveckling under perioden på dryga 30 procent.

Denna halvårsrapport är inte granskad av fondens revisorer.

Göteborg den 30 augusti 2013

Erik Lidén

Ansvarig förvaltare David Unver Förvaltare

(4)

4 | HALVÅRSRAPPORT 2013

Förvaltningsberättelse

Fondens utveckling

Inside UK redovisade en avkastning på totalt -6,36 procent efter fast och pre- stationsbaserat arvode under perioden från 1 januari 2013 till 28 juni 2013.

Fondförmögenhet

Vid utgången av perioden uppgick fond- förmögenheten till 1 820 tkr vilket är en ökning med 833 tkr under perioden.

Under perioden tecknades andelar för 2 138 tkr och andelar inlöstes för 1 239 tkr. Årets resultat uppgick till 66 tkr.

Förvaltningskostnader

Fonden erlade inget förvaltningsarvode till fondbolaget under perioden. Inside UK erlade under perioden 19 tkr i cour- tage och clearingavgifter.

Fondbestämmelser

Inga ändringar har skett i fondbestäm- melserna under året.

Kommunikation med andelsägarna Andelsägarna erhåller varje år en årsbe- rättelse och en halvårsrapport där fon- dens utveckling redovisas. Dessutom skickas månadsvis saldobesked till an- delsägarna. Andelsvärdet, den sk. NAV- kursen publiceras i tidningar och via olika kursleverantörer. Det går även att följa fondens kursutveckling på fondbo- lagets hemsida, www.scientia.se. Alla rapporter finns att tillgå på hemsidan tillsammans med månadsrapporterna.

Övrigt

Finansiella instrument som ingår i fon- den värderas till marknadsvärde. För att bestämma värdet på marknadsnoterade instrument används i normalfallet sen- aste betalkurs (samma dag). Om betal- kurs inte föreligger sker värdering till senast noterade köpkurs (även om denna noterats många dagar tidigare).

Om senast noterade betalkurs eller köp- kurs inte framstår som relevant, skall Fondbolaget fastställa värdet på objek- tiva grunder. Tidpunkten för värderingen av investeringarna i Inside UK som ut- görs av investeringar i aktier noterade på brittiska marknader är per stäng- ningskurser den 28 juni 2013 och i valu- tor per klockan 17:00 svensk tid samma dag.

(5)

ÅRSBERÄTTELSE 2012 | 5

Balansräkning

Balansräkning (kr) Not 2013-06-30 2012-12-31

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 1 1 816 761 722 061

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde 1 816 761 722 061 Summa placeringar med positivt marknadsvärde 1 816 761 722 061

Bankmedel och övriga likvida medel 1 41 540

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 39 845 2 043

Övriga tillgångar 3 7 390 306 743

Summa tillgångar 1 863 996 1 072 386

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 -84 667

Övriga skulder 5 -43 712

Summa skulder -43 712 -84 667

Fondförmögenhet 1 820 284 987 719

Not 1

Se flik "Innehav" för specifikation av finansiella instrument Not 2

Upplupen valutakorrigering 2 043

Upplupen Kompensation SEK 36 084

Upplupen ränta 3 761

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 39 845 2 043 Not 3

Fondlikvidfordran 7 390 306 743

Övriga tillgångar 7 390 306 743

Not 4

Förvaltningsavgift -84 667

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -84 667 Not 5

Skuld till bank, likvidkonton -43 712

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -43 712

(6)

6 | HALVÅRSRAPPORT 2013

Not 1: Innehav per 30/06 2013 (kr)

VÄRDEPAPPER ANTAL KURS VALUTA MARKN.VÄRDE, LOKAL MARKN.VÄRDE, SEK % AV PORTFÖLJEN

Amec Plc 700 1005 GBP 7 035 72 016 3,96%

BG Group Plc 580 1118,5 GBP 6 487 66 409 3,65%

BT Group Plc 1 930 309,2 GBP 5 968 61 089 3,36%

Barclays Plc 2 540 278,45 GBP 7 073 72 401 3,98%

British American Tabacco Plc 180 3367,5 GBP 6 062 62 051 3,41%

Carnival Plc 440 2290 GBP 10 076 103 146 5,67%

Croda International Plc 200 2477 GBP 4 954 50 713 2,79%

Derwent London Plc 390 2300 GBP 8 970 91 824 5,04%

HSBC Hdg Plc 1 470 682 GBP 10 025 102 628 5,64%

Hargreaves lansdown 970 888 GBP 8 614 88 176 4,84%

Hunting Plc 580 732 GBP 4 246 43 461 2,39%

Intu Properties Plc 3 486 312,6 GBP 10 897 111 553 6,13%

New Melrose PLC 3 310 249,3 GBP 8 252 84 473 4,64%

Next Plc 150 4558 GBP 6 837 69 989 3,84%

Pearson Plc 640 1171 GBP 7 494 76 719 4,21%

Petrofac Ltd 868 1198 GBP 10 399 106 449 5,85%

Premier Oil Plc 2 110 333,1 GBP 7 028 71 949 3,95%

Reckitt Benckiser Group Plc 190 4648 GBP 8 831 90 404 4,97%

Rolls-Royce Hdg 640 1134 GBP 7 258 74 295 4,08%

Sabmiller Plc 310 3152,5 GBP 9 773 100 042 5,50%

St James's Place Plc 1 650 540 GBP 8 910 91 210 5,01%

Standard Chartered Plc 350 1427 GBP 4 995 51 128 2,81%

Tesco Plc 2 200 331,4 GBP 7 291 74 635 4,10%

Summa: 1 816 761 99,81%

Finansiella instrument med negativt marknadsvärde

Likvidkonton

UK Investeringskonto SEK -43 712,35 1,00000000000 SEK -43 712 -43 712 -2,40%

UK Investeringskonto GBP 0,00 10,23683132877 GBP 722 7 390 0,41%

UK Investeringskonto USD 0,00 6,74945000000 USD 0 0 0,00%

Upplupet ränta 3 760,78 1,00000000000 SEK 3 761 3 761 0,21%

Upplupen kompensation 36 084,38 1,00000000000 SEK 36 084 36 084 1,98%

Summa: 3 523 0,19%

SUMMA FONDFÖRMÖGENHET 1 820 283 100,00%

Finansiella instrument med positivt marknadsvärde

Fonden har inga innehav med negativt marknadsvärde

(7)

ÅRSBERÄTTELSE 2012 | 7

Redovisningsprinciper

Halvårsrapporten har upprättats i enlig- het med lagen (2004:46) om investe- ringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder samt följer Fondbolagens Förenings rekom- mendationer i tillämpliga delar. Finansi- ella instrument som ingår i fonden skall värderas till marknadsvärde. För att be- stämma värdet på marknadsnoterade instrument används i normalfallet sen- aste betalkurs (samma dag). Om betal- kurs inte föreligger sker värdering till

senast noterade köpkurs (även om denna noterats många dagar tidigare).

Om senast noterade betalkurs eller köp- kurs inte framstår som relevant, skall Fondbolaget fastställa värdet på objek- tiva grunder.

Tidpunkten för värderingen av investe- ringarna i Inside UK är per senast betald kurs den 28 juni 2013 och valutor till vilka kurserna omräknas per klockan 17:00 svensk tid den 28 juni.

Göteborg den 30 augusti Scientia Fund Management AB

Erik Lidén Staffan Gavel

Verkställande direktör Styrelsens ordförande

Göran Axeheim Fredrik Carlsson Markus Rosenberg

(8)

HALVÅRSRAPPORT 2013 | 8

Fondfakta

Fond Inside UK

Förvaltare Erik Lidén (ansvarig) och David Unver Registreringsnummer 515602-5743

ISIN-nummer SE0004751352

PPM-nummer 190199

Typ Värdepappersfond

Risk Hög (6 av 7)

Fondens startdag 2012-08-24

Minsta insättning 5 000 kr, därefter inga begränsningar

Teckning/inlösen av andelar Teckning och inlösen av andelar sker varje bankdag Avgifter Fonden erlägger ingen avgift till fondbolaget under

2013.

Fondbolaget Scientia Fund Management ägs av Erik Lidén, Tibia Kon- sult AB, Tentor Capital AB (Markus Rosenberg), Roland Persson samt ett 20-tal ytterligare investerare. Aktieka- pitalet uppgår till 2 357 519 kr. Fondbolaget tilldelades tillstånd av Finansinspektionen att bedriva fondverk- samhet den 24 mars 2009.

Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken

Revisor Auktoriserade revisorer Stefan Kylebäck och Kevin Lindmark, Ernst & Young

Kontakt Scientia Fund Management Engelbrektsgatan 26 411 37 Göteborg Telefon: 031-165 100 Telefax: 031-165 215 E-post: info@scientia.se www.scientia.se

(9)

ÅRSBERÄTTELSE 2012 | 9

www.scientia.se

Figure

Updating...

References

Related subjects :