Inkomna synpunkter på avfallsföreskrifterna

Full text

(1)

Inkomna synpunkter på avfallsföreskrifterna

Synpunkter på avfallsföreskrifter fgh. Lidö 1:5 och 1:6 (mina barn)

Hej!

Vi har egentligen bara några praktiska synpunkter.

Tömningen bör tätas upp juni tom augusti (14 v) - bör vara 7 tömn. Dvs var 14:de dag.

Därutöver 1 tömning i maj samt två tömn. sept. och okt. övrigt kan skippas då det inte är så mkt fritidsfolk kvar ute i skärgården och det man får då kan man med lätthet ta med hem. Det är bättre av hygieniska skäl att tömma en extra ggn. i aug. då det ofta är mkt varmt även denna månad. Vi har bott här i 56 år och sett folk komma och gå. Visst har vistelsen här ute ökat med åren men när Allhelgonahelgen (nov.) varit finns det inga kvar här ute.

Renhållningens kommentar: Synpunkten kommer inte att beaktas. Tätare hämtning sommartid finns att välja som tjänst redan idag. Det finns fler alternativ på hämtningsintervall

I övrigt är det generellt sett trevligt folk som tömmer. Dessutom bör de lägga ner den nya säcken i tunnan – av inbrottsskäl. Att hänga den över kanten visar bara att det inte är ngn ute, om den blir hängande några dagar, dvs det är fritt fram!!!! Det folket har ögonen med sig och tar alla chanser.

Renhållningens kommentar: Synpunkten kommer inte att beaktas. Detta är ett tillvägagångsätt för att minska transporterna, onödiga landstigningar/angöringar. Det har inte kommit till vår kännedom att detta ska ha ökat risken för brott.

Hälsningar Bo Liljedahl

___________________________________________________________________________

Ärendenummer: KC201669508 Rubrik: Avfallsföreskrifter

Ärendebeskrivning:

Besök från invånare kommer med följande synpunkter om avfallsföreskrifter;

- Finner ingenting om vad som krävs för vändplan eller röjning längst väg i företskrifterna. Kommer det i avfallstaxan? Står på hemsidan "Exempel på frågor som regleras i föreskrifterna är: insamlingssystem, gångavstånd, slangdragning, tömningsintervall och krav på hämtningsvägar och transportvägar."

I föreskrifterna står det bara att det ska hållas framkomligt, men ska det inte skrivas ut närmare?

Renhållningens kommentar: Synpunkten kommer inte att beaktas. Detta finns beskrivet i föreskrifterna.

- Gemensam sophämtning har invånare tidigare fått haft med tre stycken gränsgrannar och önskar att det kan fortsätta så.

I övrigt önskar invånare att gemensamt kan vara när fastigheterna är nära varandra, som t.ex. på samma väg. Det kan finnas obebodda tomter mellan som gör att de inte är gränsgrannar.

Renhållningens kommentar: Synpunkten kommer inte att beaktas. Gemensam behållare för fler än två hushåll medför ökad risk för att varken fyllnadsgrad eller vikt kan hållas.

- Varför ska inte en permanentboende med WC slamavskiljare få ha tömning vartannat år som tidigare när det har fungerar så pass bra senaste 20 åren?

Renhållningens kommentar: Synpunkten kommer inte att beaktas. Tömningsintervallet är satt för att säkerställa slamanläggningens funktion.

Inkom den: 2016-06-09 klockan 10:17:53

___________________________________________________________________________

Hej.

(2)

Synpunkter på avfallsföreskrifter och även synpunkt på fast avgift för lägenheter.

Abonnemang

I dagsläget kan enbart vi som fastighetsägare beställa abonnemang för hushållsavfall. Innebär föreslagen skrivning att även våra hyresgäster (nyttjanderättshavare?) kan teckna abonnemang? Frågeställningen gäller enbart verksamheter inte våra bostadshyresgäster. Om skrivningen inte syftar på ovanstående föreslår vi att ändring sker.

Nyttjanderättshavare

Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet eller del av fastighet.

Renhållningens kommentar: Synpunkten kommer inte att beaktas. Nyttjanderättshavare finns beskrivet gällande informationsansvar. Det är fortfarande fastighetsägaren som ansvarar för ett abonnemang.

Fasta avgift/ lägenhet

Remissen omfattar inte frågan kring fasta avgiften men vi vill ändå påpeka att det vore lämpligt att på samma sätt som anläggningsavgiften för VA halvera kostnaden för lägenheter som är mindre än 25kvm.

Renhållningens kommentar: Synpunkten kommer inte att beaktas. Detta regleras inte i avfallsföreskrifterna utan i avfallstaxan.

Norrtälje 2016-06-07 Med vänlig hälsning Ulf Linderholm VD

Campus Roslagen AB

___________________________________________________________________________

Hej

Jag ser att föreskrifterna är ute ¨samråd nu – bra. Jag har några synpunkter:

 Kartans avgränsning visar ett något större område än sopsugen

Renhållningens kommentar: Synpunkten kommer att beaktas Kartan har uppdaterats.

 Precisera att det är stationär sopsug och inte mobil sopsug som avses i NH

Renhållningens kommentar: Synpunkten kommer inte att beaktas. Det finns redan beskrivet i bilaga 1, definitioner och ordförklaringar.

 Bör ni skriva något om att frontlastare för hämtning i stadsområde?

Renhållningens kommentar: Synpunkten kommer inte att beaktas. Hämtning med frontlastare ingår idag inte i kommunens insamlingssystem.

 Kommer eventuell optisk sortering beskrivas?

Renhållningens kommentar: Synpunkten kommer inte att beaktas. Det finns idag inget beslut om detta.

Med vänliga hälsningar Daina Millers-Dalsjö Projektledare sopsug Norrtälje Hamn

Daina.millers-dalsjo@norrtalje.se www.norrtaljehamn.se

___________________________________________________________________________

Hej!

Om jag uppfattar det rätt, efter att ha läst igenom förslaget till nya avfallsföreskrifter, så kvarstår möjligheten att ha sophämtning var fjärde vecka för den som komposterar matavfall eller har komposteringskombinationen

(3)

matavfall och latrin (31-33 §§). I en del tidigare diskussioner kring nya soprutiner fick man uppfattningen att detta inte längre skulle vara möjligt.

Jag hoppas verkligen att den utsträckta hämtningsintervallen får leva vidare, och att de hushåll som redan har sådana tillstånd inte ska behöva söka på nytt. Det vore ju en totalt onödigt fördyrande administration. För ett hushåll som vårt – två pensionärer med modesta vanor – så blir sopmängden ytterst liten, när man sopsorterar det som går. Vi kan heller inte vara unika i det avseendet att vi förutom huset i Norrtälje stad har ett fritidshus inom kommunens gränser. Det gör att det lilla vi producerar i sopväg dessutom ska fördelas på två soptunnor, så inte ens med fyraveckorsintervall, som vi idag har för båda fastigheterna, lyckas vi få ihop särskilt mycket i varje tunna.

Det är viktigt ur alla tänkbara miljöhänsyn att det utsträckta hämtningsintervall som idag finns för komposteringsalternativen fortlever. Har hanteringen dessutom ansetts i god ordning med gällande hälsoföreskrifter hittills bör ju rimligen detsamma gälla framöver.

Renhållningens kommentar: Synpunkten kommer inte att beaktas. Om man komposterar sitt matavfall finns var 4:e vecka kvar som intervall.

Med vänlig hälsning, Eva Landberg

___________________________________________________________________________

Nyinflyttad i Rimbo

Hej har sökt VAR man kan kasta kartonger omslagspapper tidningspapper mm i Rimbo. Går varken söka på Norrtäljes sida eller Googla frågade till slut i en facebook grupp. En person visste var det fanns övriga frågade om det fanns fler. Konstigt att man placerar ut återvinningstationer men de boende vet inte var de finns och man kan imte söka på nätet. Det är ju inte muljö rätt att åka ut till Salmunge med allt...

Renhållningens kommentar: Synpunkten kommer inte att beaktas. Information om FTI:s återvinningsstationer finns på webben samt på ftiab.se

Mvh//Monica Berz'en

___________________________________________________________________________

Bygg Miljönämnden Datum

2016-06-16 Diarienummer 2016-001706

Yttrande avseende förslag till avfallsföreskrifter

Renhållningsavdelningen Norrtälje kommun har gett bygg- och miljönämnden möjlighet att yttra sig gällande förslag till avfallsföreskrifter. Bygg- och miljönämnden har tagit del av och granskat förslaget och lämnar följande synpunkter:

• På sidan 3, i 4§ skall även länsstyrelsen skrivas in som ansvarigt för tillsyn.

Renhållningens kommentar: Synpunkten beaktas.

• På sida 4, i 13§ står det felaktigt att Teknik- och klimatnämnden kan godkänna

avloppsanläggning. Det är bygg- och miljönämnden som gör bedömning samt godkänner avloppsanläggningar.

Renhållningens kommentar: Synpunkten beaktas. Bygg- och miljönämnden godkänner avlopp- och fettavskiljare. Teknik- och klimatnämnden godkänner övrig utrustning.

• På sida 5, i § 14 första stycket går det att läsa att: ”Eventuell koppling för anslutning till slang ska vara godkänd av renhållaren och väl utmärkt.” Bygg- och miljönämnden vill belysa frågan om renhållaren besöker platsen för att godkänna anslutningen till slang. Om renhållaren inte gör detta bör det inte stå att sådant godkännande krävs.

Bygg- och miljönämnden anser att omformulering krävs för att förtydliga styckets innebörd.

Renhållningens kommentar: Synpunkten beaktas. Orden ”godkänd av renhållaren och” tas bort.

(4)

• På sida 5, i § 14 andra stycket går det att läsa ordet ”underjordsbehållare” ett förtydligande krävs vad det ordet betyder.

Renhållningens kommentar: Synpunkten beaktas. Ett förtydligande har gjorts i bilaga 1.

• På sida 5, i § 14 femte stycket går det i sista meningen att läsa ”../ hänsyn tas till vad som utgör en god arbetsmiljö.../”, bygg- och miljönämnden ställer sig frågande vem som gör detta avgörandet samt om det är en aspekt som skall inkluderas i avfallsföreskrifterna.

Renhållningens kommentar: Synpunkten kommer inte att beaktas. Detta är en skrivelse som kommer från den nya mallen framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting och Avfall Sverige.

• På sida 6, i § 17 tredje stycket går det att läsa ”Små avloppsanläggningar../” en definition av vad som menas med ”små” krävs. Förslagsvis kan en definition läggas till i Bilaga 1.

Renhållningens kommentar: Synpunkten beaktas. Ett förtydligande har gjorts i bilaga 1.

• Sida 6, i § 17 sjätte stycket är otydligt. Syftar stycket till att tydliga instruktioner ska finnas till mindre reningsverk? Förtydligande krävs.

Renhållningens kommentar: Synpunkten kommer inte att beaktas. Denna text syftar på all slags hämtning av avfall och där det finns behov av instruktioner men främst för minireningsverk.

• Sida 6, i § 17 sjunde stycket är otydligt. Vad för åtgärder måste fastighetsinnehavaren vidta? Vilken typ av anläggning åsyftas?

Renhållningens kommentar: Synpunkten kommer inte att beaktas. Även detta gäller alla slags anläggningar som på något sätt är kopplat till hushållsavfall

• På sida 6, § 18 första stycket anser bygg och miljönämnden bör formuleras på följande sätt istället för det sätt som det just nu är formulerat: ”Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd

avloppsanläggning, som innebär att befintlig avloppsanläggning tas ur bruk, ska denna sluttömmas. Sluttömning ska beställas av fastighetsinnehavaren. Sluttömning får endast utföras av renhållaren.”

På sida 6, gällande § 19 anser bygg- och miljönämnden att paragrafen ej kan gälla fett/slam. Vidare måste § 21 skrivas om då § 19 ej kan gälla slam/fett.

Renhållningens kommentar: Synpunkten kommer delvis att beaktas. En justering har gjorts i första stycket. § 19 gäller även fett/slam. § 21 ändras med hänvisning till § 20 istället för § 19.

• Gällande § 20 på sida 7 anser bygg- och miljönämnden att paragrafen i nuvarande formulering inte kan gälla för slam/fettömning.

Renhållningens kommentar: Synpunkten kommer inte att beaktas.

• På sida 7, i tabell 1 ska det på punkt 4 stå ”Norrtälje hamn: hamnområdet, se karta bilaga 4”.

Renhållningens kommentar: Synpunkten kommer att beaktas.

• På sida 7, i § 23 sista meningen längst ner på sidan förespråkar bygg- och miljönämnden följande formulering:

”Tömning av sopsugssystemet ska ske så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljö inte uppstår.”

Renhållningens kommentar: Synpunkten kommer att beaktas.

• På sida 8, i § 27 fjärde stycket ställer sig bygg- och miljönämnden undrande till om ”hushållsavfall” istället borde beskrivs som ”hushållsavfall i sopkärl”. Vidare undrar bygg- och miljönämnden varför uppehåll endast kan medges till 1 år per ansökningstillfälle?

Renhållningens kommentar: Synpunkten kommer inte att beaktas.

• På sida 9, i § 34 första stycket går det att läsa att medgivandet gäller i högst 5 år, därefter måste en ny ansökan lämnas in. Bygg och miljönämnden anser att bedömningen under hur lång tid medgivande ges ska avgörs av bygg- och miljönämnden.

Renhållningens kommentar: Synpunkten kommer att beaktas.

• På sida 10, i § 39 i andra stycket går det att läsa att beviljad befrielse gäller i högst 3 år. Bygg- och miljönämnden undrar varför det gjorts en begränsning till just 3 år.

Renhållningens kommentar: Synpunkten kommer inte att beaktas.

(5)

• §39 på sida 10 anser bygg- och miljönämnden är otydlig. Förtydligande krävs för att man ska förstå vad stycket innebär.

Renhållningens kommentar: Synpunkten kommer inte att beaktas.

• På sidan 19, i tabellen längst ner med rubrik ”Fett från fettavskiljare” gåt det att läsa ”4 gånger per år eller villkor i beslut”. Bygg- och miljönämnden ställer sig frågande till detta då det finns verksamheter som endast är verksamma under sommaren.

Renhållningens kommentar: Synpunkten kommer inte att beaktas.

Bygg- och miljönämnden Helena Gustafsson

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Kontaktcenter

Telefon: 0176-710 00

Elektroniskt undertecknad av Helena Gustafsson

___________________________________________________________________________

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :