• No results found

Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

ri [i FINANSBOLAGEN

Remissyttrande

Er ref: Fl2020/04545

Finansdepartementet E-post:

fi. rem issva r@regeri ngska nsl i et.se

2020-12-09

Vår ref: 443/7

Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska

ra pporteri ngsformatet

Finansbolagens Förening, som beretts tillfälle att avge yttrande över rubricerad promemoria, får avge följande yttrande.

Föreningen har inga invändningar mot förslaget att skjuta upp tillämpningen av kravet att upprätta års-och koncernredovisning i Esef-formatet.

FINANSBOLAGENS FÖRENING

~rs ~ro ; r

Alexander Arkhem

FINANSBOLAGENS SERVICE - FF AB / FINANSBOLAGENS FÖRENING (org.nr: 556153-7852)

Regeringsgatan 67, 4 tr 111 56 STOCKHOLM

Telefon: 08-660 68 90 Telefax: 08-662 76 12

E-post: info@finansbolagen.se www.finansbolagen.se

References

Related documents

Om det står klart att förslaget kommer att genomföras anser Finansinspektionen för sin del att det finns skäl att inte särskilt granska att de emittenter som har upprättat sin

Yttrandet undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrifter..

För att höja konsekvensutredningens kvalitet ytterligare borde redovisningen också inkluderat uppgifter som tydliggjorde att det inte finns något behov av särskild hänsyn till

Postadress/Postal address Besöksadress/Visiting address Telefon/Telephone Org.nr Box 24014 104 50 Stockholm Sweden Karlavägen 104 www.revisorsinspektionen.se

Detta remissvar har beslutats av generaldirektören Katrin Westling Palm och föredragits av rättsliga experten Therése Allard. Vid den slutliga handläggningen har

I promemorian föreslås att krav på att upprätta års- och koncernredovisningen i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering (Esef) skjuts upp ett år och

Förslaget att lagändringen ska träda i kraft den 1 mars 2021 innebär emellertid att emittenter som avser att publicera sin års- och koncernredovisning före detta datum kommer att

Den utökade tillgängligheten till finansiell information och de förbättrade möjligheterna till en god översikt och jämförelse av olika bolag som bestämmelsen innebär kommer