• No results found

Ordin, nec non Paft

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ordin, nec non Paft"

Copied!
56
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

JTJ.

mrr ewa

EXERCITIUM ACADEMICUM

TssrnSett, ΤΏΡ

De.

PARDO ET HIRCO

Terciam Monarehiam prcefigurantibus»

Dan, VII. v.6. & VIII. v. j.

guon,

Exconfcnfu AmpliffimaeFacultatis

Philofophica?,

Sub PR&SIDIO

^Adm, Reverendi atque Ampliffimi Vtri^

Mag. OLAVI CELSII,

Orient. Ling. Prof, Reg. & Ordin,

nec non Paft. &Pra?poC inS3orje

meririifimi,

publico examini modeflejubmittit

BERNHARDUS A.

Uplandus.

In Audit. Guß. Maj. dieXVII. Dectlyij.

horis ante meridiemfolitii.

ÜPSALIffi,Typis Wernjbrianis.

(2)

Adm. Reverendo Prtfclari/fimoqueDomino,

Mag.JACOBOWALDIO,

Paftori in 2£äi)la Ori. digniflimo,nec

non adjacent.diftri<ftus Pra?pofito adcu-

ratiffimo, Evergeta? fmgulari

obfervantia colendo.

Plm. Reverenäis Claris

Dn. JON/E HALENIO,

Paftori in Hedfunda vigilantiftimo, ob

beneficia & favorem mulüum ob- iervando.

DuJOHANN! NOR.EO,

Ecciefia? Skeptunenfium Paftori vigi¬

lantiftimo, Avunculo femper devenerando.

Dn. JOHANN! JERLER,

Paftori in meritiifimo* ob

multa beneficia plurimum

honorando.

(3)

Adm.Reverendo atq; Clariffimo Domino,

M.LAURENTIO

Paft. inWeckholm&c. meritiflimo, ut ftudiorum fuorum ante annos aliquot

dire&ori adcuratiflimo, itaomniho-

nore femper profequendo.

hmisiDomintSy

Dn. PETRO NORIN,

Paftori inFernebo Geftr.vigilantiflimo,

Nutritioper pluresannosbeneficentifli-

mo,omnis obfervantia? eultu perpetim colendo.

Dn. OLAVO NOR/EO ,

Eccleiia? qua? in Nora colligitur Pafto¬

ri vigilantiflimo, Patrui loeo nun- quam non obfervando.

DnERICO BRUNNELIO,

Hvittingeniium Paftori vigilantiflimo,

avunculo pia mente fufci- piendo.

(4)

Speäaüfltmo Prudentiffimoaue Virο,

Dn. SUENONI £$9Ϊ0/

Mercatori atque Civi inter Holmenfes honoratiflimo, Avunculo benefico

Cariflimoque,

Tl. Peverendis

Dn. ERICO 0tc6m6erf/

V. D. in 2jerp Comrniniftro diligentis- fimo, Fautoriexoptatiifimo.

Vobis,rima,Patromeaque maxima,& Evergeta omniinfe collataobjer-be-

$e ulteriorisbenevolentidt, ingrati animi Adm. Rev. Plm. Rev.&Sp«

Ohfervtutljßmut BERNHARDUS

(5)

Speflat# integritatis prudentiaeque,

Dn. JOHANNI UHR,

Oificinarum inöftoanfto ferrearum dx- re&ori, fautori plurimum

honorando,

Doftifßmisque Dominis,

Dn. ANDREJ <Bd&l6eU0/

V D.in Cominiftro fideliflimo,

Parenti optimo Carillimoqj, omnifilia-

li obedientia femper venerando,

vanticecultu aternum devenerandi, obplu-

neficia, cum voto omnisfelicitatis, nec non Jtgnum,tenuemhanclucubratiunculamoffert

Nom* Veftrorum

Cultor

(6)

Eximio Dodiffimoque Viro Juveni ?

Dn. BERNHARDO jffiå&I&eig/

DE

HIRCO atque PARDO DANIELJS

Jamjam difputaturo,

Sic labor efl, BERNHARDE,tuusmyfte-

Eanclerefacundo doBius ore, ?

£/? /Ar hic validospojcens, mihi crede,h-

certos,

£7//^ humeris recubatjußius ille tuis.

X# quppe indomitos HIRCOS PARDOSque

tremendos Arbitrio cogisflernere dorfatuo.

Viribus hinc tantis ,peperit quas improbus

ardor, Exultes latus: [ic valuiffejuvat.

Ita adplaudit

E. FRONDIN·

(7)

'ϊ£> ι&Α&βό*«© ia#cS <&ίβ© ioM* 4#&AÄi)3aJifeS><*M

V s^ia

•: Λ

'.·# ψ*+if*^+1F+lf*§+ψ*Ψ*Ψ+

Ό. Ό.

Caput Prius.

DA' PARDο.

§ I.

^On fine caufTa prin- cipem Poetarum_.

Homerum ceciniiTe puto : not,] yågToväg εχΔιόςεςιν a) Hiice

enim Poéram non ea inuuere credimus fomnia, quas naturaliex caufTaproveniunt; cum

fcilicet cogitationes interditi, homi-

ne vigilante, crebro & cum defi- derio quoqve agirata?, etiam inter dormiendum, lenfibus licet fopo- ratis, recurrunt; vel ex humori- busfeie per corpus diffundentibus, aliisque caullis exfurgunt, fomnia-

A que

(8)

2 ...

queefficiunt, qux nunquamtamen, autrariflimé videmus impleri. Sed

hoc loco eas vel gentilis fcriptor intelligit revelationes, quakyhomi-

nesetiam fomno fopitos de variis, magnis prcefertim momenti rebus,

tampraeteritis &prcefentibus,quam maximé etiam futuris, infbrmant.

Neque enim ethnicos latuit hujus-

modi fomnia däri, licet diabolica fuerint, qux illi pro divinis habue-

runt, Hisitaq; resoccultß cognofcun-

tur,nonexproprio,induflria autfilertia, JedexCtelefti atque extraordinariä? e- velationeDel b) Sic re&é dixeroiilas revelationes, qua? fan&is Dei ho-

minibus & prophetis, immbprofa-

nis etiamhominibusaliquando con-

tigere , extraordinariä ratione å

Deopatefa&as fuiife. Intereosve-

ro, qui hifce vaticinandi donis ex- celluere , certé ian&um prophe-

tam Danielem haud immerito in¬

ter primos collocamus, qui é τα

μέλλον]% μόνον προφητεύει» διετέλει,χα-

(9)

3

§άτζξ ti, öl άλλοι πζοφηται άλλα, ^

xxioQv όίζΐζεν,έις ον ταύτα άποβήσε]αι·

c) Ut verödeeo dici queat,ipiius Ö'vag ipfumqve DanieleiTL*

hifloricum fuiilefuturorum. d) Quod

quam verum fit, oftendunt präster alia, quas de Beftiis, tertiam mo- narchiam prasfigurantibus, divinus

ille vates fcripto tradidit. Qua? pro

ingenii mei tenuitate, temporis-

que nimia, qua premor, anguftia, confiderandaaggredior. DeusO.M*

annuat coeptis!

Α)Horn. ιλ.ι. ν.όβ. Ρlin. Spiß.iS- l.i. b) Wit.„

Mifcel,Sac l. /.c.z.§J&6. c)Fran.Patr.

Cont. Dialß,p,m. 418. d) Jofeph.Antiq.

1.10. C. IZ.

§ II.

Beftiae Danieli tertiam monar-

chiam exprimentes duas fuerunt_,.

Prior Pardus, pofterior Hircus, quasfe in vifionibus fuis vidiile ipfe

fateturDaniel, quasque inProphe-

tia ejus cap. 7.& defcribuntur*

Itaque methodi gratia, primum de eå, qua? priori defcribitur loco, a-

A 2 äuris

(10)

4

Äuris videndum eil, quo tempore Daniel hancfuam vifionemhabuerit AbduélusfueratDaniel cumceteris, a)quos Nebucadnezar Magnus, feu fecundus, nondum rex falutatus, aecepto tarnen nuntio de morte atris , b) ex Juda^orum nobili-

us, tanquam oblides avexit Ba-

bylonem verfus, anno tertio Jeho-

jakimi regis Judae, c) ante ipfius capüivitatis Babylonicas fub Jecho-

nia initium annis feptem,ante to¬

tale autem urbis & templi Hiero- folymorum excidium perlatellitum Prasfe&um Nebuzar Adanum anno XVIII. Mandavitverorex Nebu¬

cadnezar ex captiyis Judasorum fi-

liis pr^ilantiilimoäyquosque eligi,

ut, artibus atque fcientiis Chaldae-

orum inftru&i, idonei redderentur, qui regi miniilrarent. Inter hos Daniel ele&us eil, qui triennio in

eorum fcholis eruditus, omnes, per Dei benedi&ionem, fapientia ante- cellebatChaldceos;utipfeNebucad-

nezar

(11)

5

nezar deeoconfeftus fit, eiineffe Spi-

ritum DeorumSandorum. d) Dein de

in'hac continuo captivitate verfa-

tus, amplis licet admotus fun&io- nibuSjdeque variis myfteriis åDeo prasmonitus, hanetandemfuam vi- fionem dePardo habuit annoBelfa-

zarisprimo. e)AcciditergoDanieli

hxc vilio circa millenarii mundi

tertiifecuiumquartum,quemadmo-

dum ex chronologicis laboribusB.

Lutheri, Calvifii, Calovii, & alio-

rum, colligerelicet, &quidem poft

cceptam captivitatem ipfam A.44, qvum annus primus Nebucadne-

zarisMagni incidat in annum quar¬

tum Jehojakimi, 4) Supputatio ita inftituitur ^

Anni Nebucadnezaris poft cce¬

ptam captivitatem refidui -37

Evilmerodachi 2

NeriglifTaris - - 4

Belfazaris,quofa<ftavifio - 1

Unde exfurgit fuffiaannorum 44,

A3 a)Clu-

(12)

6

a)Cluv. Sp,Hiß. mundiρ 6'o. b) Waith,

Harm'. Bibi.c.ι, v.i.Dan. éX Dan. , ite)

Dan,γyl. f) Jerem.zj,i.^d.^aai

§ III.

Expofitisitabreviteriis,quceper- tinentad temporis explanationem,

nuncadvifionemipfam accedamus.

Etiicut plurimumad hocargumen¬

tum faciet έζέτασις των ονομάτων, aliquid de nomine & natura hujus

beftia? audiamus, qu^ ita Dan.7,

defcribitur. ηΊΠ ΓπίΠ ΠΠ

—Η p£j H?) "IDJD ΠΝ1

Nmw ptwn nymai

ΓΊ1? ΤΐΤ. Poftea videnserampfcr ecce

-mia, ficut Pardus, & aL· quatuor a-

vis juperdurfum ejus, & quatuorca¬

pita befliß. poteßas data e(l ei.

Monftrat Daniel Tibi oblatam fuiiTe beftiam,Chaldi£is iqj di&am,figni-

ficantemautemPardum. ajQuoda-

nimal vir eruditiflimus SamuelBo- chartus b) ex Arabibus ita definit:

Namerefl animal leoni/imile, rißquod

minus eß, &1 pellem habet nigris ma-

(13)

cutisdiflinflam. Etiam Pardum ut leoni proximum,& infeftifiimum defcribitY vi&oriamqve inter eos alternam. Sed &horumanimalium

nomina in Scriptura Sacra jungun-

tur, quafi natura non multuminter fe difcrepantium. Ut Jer. 5,6. ld-

Circo percutieteos, teo de Jyl-

va, lupus vejpertinus vaßabiteos, -jq;, Pardus objervabit ad civttates eorum, Et Cant. 4,8. e luftris, nn«» ko¬

mm,. e montibus, Tardorum.

Videmus ergo animal hocce leoni- bus nonnihil cedere magnitudine»

Alioquin elegans eft qua colorem,

is namque Candidus , & nigris di-

ftin<ftus eft maculiSjqua?Jer. 13, 23.

ΓΊΠ2Ί3Π dicuntur. Ubi lxx ha»

bent ποιχίλμΰί]α, Tremellius, liven-

tes maculas, Svecus Jldcfcr. Dehac

diveriitate coloris teftatur Home-

rus £Ϊ canens: (κάλυψε

Πα^αλέγ) μ\ν τξάτα μετάφ^ενον ευξύ

ΧΙοιχίλΥ) -

In reiiquo corpore elegans eft,

A 3 fed

(14)

8

fed capite deformior, ut eleganter

Poéta Svecanus. d)

^ensJ)anti}Ctt)/uret fagé på Proppenfa*

gre mara.

55>οφfan f^eé fruitout) et/ mot famma fägring froara/

§9 t()Ctdriurfroot/ ftpgf/ fem tf)e tljer ftg

et; famma

0fciaft Ijufrout) fanthen fTönfla Prop¬

pen fTdmma.

Eft etiam animal infidiofum, &

ficut nacura? beneficio bonum (va-

vemq ue fpargit odtfrem, ita etiam eodemutitur it^diando ceteris ani-

maiibus. Abfcondit namque fefe

infer arbufeulas, odorvero ifte(va- vis late fefpargit, reliquaque ani-

malia eocaptailluc currunt,avidis-

que hujus dentibus lacerantür. De hac aftntiaitaloquitur Scrip. Sacra.

Ofea? 19,6. -)DJD ^-IQD CDrb ΠΚ1 TON "pTO^y Et ero eistanquam ve-

tus leo, velut Εardus in via content'

platus Jum & Syr. 28, 7. Ώζ πάξ-

£αλις λυμανείΐαι άυτνς, Quaß Par¬

dus perdet eos> Eft etiam velocitate

(15)

. 9 eximia,utnullumfere animal hujus pernicitatem a?qvet, de qua Op*

pianus. e)

ilzvTXjov τ'άλχιμον ϊΒύςοροϋεί.

Φαιής οππότ ϊδοιο δηςεξίψ φο^εεσ^αΐ' Pernicijjime currit, atq;firenue reäd

contrainvadit.

' Dieeres* cumvieleris* per ctéremfii-

blimemferri.

Pra^terea in pugnando adeo per- tinax eil ha?cfera,utprius vitam a- mittat,quamvidas detmanus.Quod ipium Oppianus Ot-Joco teftatur.

Capiveronon alio^ptrfeilmodo, niß

cum appoiitum libaverit vinum,

undeitaturbatur cerebrum ejus,ut

in pedesfefe erigere minime poflit.

De quo egregie canit vates Sve-

canus. f)

COienfu ! φεηεηα iifhljett anbra dftoer*

Dinner/

Οφ inlettdr fa fluqat hanfu mafati finner:

$ijet röner^antljeren/ti) fomban anbre

( tubbar/

mt man οφ et flref φενmcbmatt

boaomfubbav/

A j Οφ

(16)

10

Οφ aibra^difimcb n>ifti /fp nar 5an får φεί fmafa/

0aforplav ξ>αη til t(>cö ban fan et? ι

til bafa/

0}?entumlarbrucfen net>/ οφfan|tg in#

fet fjtelpa/

Sftdrfyän (Telfången blijt 0å fanοφ tri/'

nct ftielpa

$lje aibraffavcfafte / οφ alDraflofftc

fjftdnner/

3a/ »tjn fdrroanWar t!>em fa mant()em meret/fdnncr.

Seu,uteleganter etiamOppianus./) >

Ποξδάλιας ^ δώρα Διωνύσσοιο $ά- fiacrcrav

Θη^οφόνων δολερών οολε^ν πόσιν οινογοεύντων

Pantheras & muntra liherifatris Juhegerunt,

Venatorihus va/ris dolofum fotum mijcenttbus.

Reperiuntur maxime in Arabia, quod videre licet apud Diodorum

Siculum, ubi italoquitur. h) Ara- hia\ quaSyri# contermina efl, magnam

pragrandiumferarum vim alit :nam leoneshic<£rfardaks, numero ac ma-

gmtU'

(17)

I I

gnitudine, viribusqveAfricanos longe

vinc unt: qutbus tygres 'Babylon/rf ad-

numerentur. Quibusdamplacet vo-

cem hane in Daniele iqj vertere

ipzrpantheram i)Sedcum fupralau-

datus Bochartus k) multis argu¬

menta, iisque validiifimis}evincat

Pardum & pantheramfexu tantum difterre, eodemque vocabulo apud

Hebr^osvenire, perindeid eiledu-

cimus. Vertitur etiam ίο: å lxx per 7τάξδύϊλις, qua? vox & Pardam

& pantheram fignificat /) utvide-

re eft Ofeae 19,7. νΈ.σομΜ άντοΐς ως

7TQLvbyjg, äJ ωςπάρ&χλις. Videri et-

jam poteft Witiius, m) qiii hascce allegat verba Plinii n) Panthera&*

tigris moLCularum varietatepropefoU

beßiarum Jpeflantur. Ubi Witiius pantheram explieat perPardi femi-

narn. Pantheras vero å Pardis Γ0Ι0 fexu differredocetPlinius, 0)dicens.

Pantheris in candido breves macuta-

rum oculi. Fenintodore earum mire

folicitariquadrupedes cunäas,jedcapU

tis

(18)

τΐ

tistorvitate terreri. Quamobrem oc- cultato eo, reliqud dulcedine invitatas

corripiunt. Sunt qui tradunt in armo

iisfwjilem lun<e ejjemaculam, crefcen-

tem inorbes, cavantempari modo

cornua. Nuncvarias,&Ρardos, qui

maresJunt,appellantin eoomni genere, creberrimo in Africa Syriaque. Qui·

dam ab iis Pantheras candore folo di· feerinveni.mint, nec adhuc äliam dijferentiam

Animi gratia placet etiam referre άυτιπά&ειαν inter hyeenam

&pantheram, quam Pliniusita de-

fcribit. p) Prcecipue pantheristerrori effe traduntur, (hya;na?) utneconen-

tur quidemrefrßere: & aliquid de co·

rioearumhabentem. nonappeti. Mirum- que diäu, β pe.Uesutriusque contraria

ßtjpendantur, decidere ριlosparitherde.

a) Buxtorf. invoce ")0J· Sam.Bochart.

de Animalihus Sacris> l./.c. 7. p. 790. c)

Hom.iA.κ v.zp. d) 011^5 rodret'oφ tyroiia

6 DqcX·p.ed.vet.2z8. e) Oppian. Kvvvjys-

Ttxai>1.^76. f) 0UI)J rodret οφ tyroiiu 6 bug.p. zzp. g) Oppiantis κ,υνηγετ: 1.a,zz8.

b) Diod.Sic. I.z, c. jo. i) Catvin, in Dan.

7)6.

(19)

*3 fol,84* k) Sam. Boch.1. 3.c.8. 1) Sca- fulainhacvoce, m) U^itf. 1.2.Dijf.4.§/7.

η) Blin. Hiß. Nat. l.g.c.iJ. o) Ρlin. Hiß,

r N.l,g.c.17. p) tbid. 1. 28.c.

§ IV.

Tantum debeftiaipfa, nunc ad interpretationem progredior.Certe ha?cvifio,qua?feptimo Danieliscap.

defcribitur, magni fuit momenti,

eflqve difficilis adrnodum interpre-

tatu. Daniel quippe, in quo erat pttnp pr**?** nn a) eam tamen non

cepit,fed adeo obilupuit, ut confi-

teatur c.7,15 -nn rron«. Sucaßs

i jultJfiiritus mens, neque ante^intei- lexit, quam acceiliiTet ad unum.»

>Vntfp~jD. ex tis qui adflabant, ex quo fomnii fui rationem fcifcitaba-

tur. Per quendamprajentium inter- pretes heic intelligunt unumAnge·

lorum. Qui etiam rogatu Danielis

ι hane vifionem ita interpretatus eft

I c. 7,17- fcnmm Krtrn pVa

MjnfcrfD flDlP" pD^D HW tfn*

1 Ha beftia magna, quas vidißiquatuor, quatuor

(20)

14

quatuorJunt regesfurreåurideterra:

Ubi adftruit angelus interpres, re¬

ges, feu regna quatuor, fignifkari.

Hinc infallibiliter concludimusPar- dum etiam hunc noftrum τβτξάπτβ- govb) regnum fignificaiTe. Hecve-

roquatuorregnanonalia eile, quam

ipfas iv Monarchias, ftatim videbi-

mus, cum prius perpenderimus queilionem, cur quatuor Monar¬

chie per beftias demonftrentur_<,

cum antea vifefint fubimagine hu¬

mana? &curimperia,quefunt δια¬

ταγή τ8 Θε2,Rom. i^,2.heic in ra-

paciffimis, violentiifimisque pre-

figurentur beftiis , nempe Leone, Urfo,Pardo, &quarta άνωνύμωϊΚε- fpondet Calv. c) Scimus lucere Dei

gloriam &potefiatem in omnibus re-

gnis, β rite ad normam <equitatis es-

fent compoßta; jed quoniam utpluri-

mumvidemus,quod ille dicebatAlexan- dro, maximaregnaejje maxima latro- cinia, φ* paueijßmos magno imperio poliere, quin Jmulexerceantßevam ty

ran-

(21)

ranriidem^atque ita modum excedant:

ldeoPropheta comparat magms&jde¬

visbefliis imρerta, dequibuspofteadis- ferit. Et hitic colligimusmtari, quod

accidentale efl in terrenis imperiis.

Quod ipfum turbines ventorum, qui

circa hancvifionem cernebantur,

etiam indicant. d) EiTeautem re¬

gna ha2C quatuor Monarchias, o-

mnium faniorum interpretumcon-

fenfu eil comprobatum, qua fuper

reita B.Lutherus e) Die|ett)etßagung

&)atiielid tft eintrecbttgiic&bon alictt Sebrern aufgelegt bon Den Diec fol*

genben Äet)ferti)umen. £>ad etfte/

bad Äetjfcrt&umb ju Sorten unb S3abt)lonien> 2)ad ant>er/ bad Äet)*

fertbumb bewerfenunbiflteben. 3)dd britte/ bad Svenfettbumb bedgroßen Siieyanberduttb ber@riecben. ci)ad bierbte/ badSRomifc&e Äebfertbumb.

Hxc megalanderLutherusdeviiio-

ne in univerfum. Quantum ad ter- tiam befliam, quaeParduseft, hane Lutherus ait tertiam monarchiam

figni-

(22)

16

iignificare, & Imperium Alexandri

Macedonis- Quod neminem infi-

ciasiturum exiftimaverimus, qui perpenderit, quam eleganter hujus

fimilitudo quadret in Alexandrum Magnum. Idque modo fequenti.

Pardus eft animalqua corpus non adeo magnum, animum tarnen ge- rit velut excelium , utfacile nemi¬

nem Tibi agnofcat iimilem, Ita et-

jam Hiftonci perhibent Alexandro Magno exiguum iuifTe corpus, é) quod rebus ab eoprsclariiTime ge- ftis minime refponderit; animum ,

vero tantum ei fuiife teftantur hi- ftoriarü monumenta, ut ne quidem

totius terrarum orbis imperio con-

tentus fuerit. fj Nec tantum poft-

quam viriles acceiferat annos, fed

etiam inter vita? primordia.excellle

indolis manifeftiflima prorerre in- diciaccspit. g) Nihil authumile aut

puerile fcifcitabatur, fed femperta- liaperquirebat. qua? tenerior aetas vix caperepojQTe viderecur. b) Vidi-

mus

(23)

mus etlamfupranullum fereanimal

mobilitate pedum atque velocitate pardum Square;. Quod de Alexan-

dro Magno commode iterumex*·

plicatur. Is enim breviadmodum temporis curriculo* ηi mirum vix

tredecim annorum, k) debellatos

vicit, nontantumDarium Perfarum regem, cujus exercitus multis mL-

litü millibus Alexandricopiasexee-

debat, fed remotiflimas quoq^gett-

tes,quarum notitiam famavixdum vulgaverat, /) Immo ultra Bacchi Herculisque terminosprogredi flbi conftituerat, quosethnicarum cse«

citas rtonhomines, fed deos duce- bat. Ut quatido magnitudinemre-

rum ab Alexandro geftarum con^

tempkmur, cum Arriano m\ fa-

teri cogamur : Ώς, εγωγε- éöm. om

&TSTIΞ&λς h&pmw, χτέτις πολις.h

τφ τότε fcjrί τις εις ά^^ωπος,έκ &

i TnztpoutfmτοΑλεζώ^χ hoytä

Μ'εμώ εζωτ$. άείέ φwcttscv faxeltfavfo

%$εή βλλω Ρardus

ß deni-

(24)

18

deniquevarias habet maculas, qux

elegantem eum efficiunt. Ita Ale¬

xander multis infignis fuit velut

colorumornamentis. Tenuitnam-

que fub obfequio fuo gentes fere

innumeras,quae imperium, tanqua maculae pardum,decorarunt. Ha- buitin Europa Macedoniam, Qvx- ciam, Thraciam, in AfricaLibyam, iEgyptum 6cc. inAfia usque in In¬

diana penetravit. n) VidimusPardi

conftantiaminpugnando, quodqve

ipfepotius moriatur, quam amiila

decedat vi&oria. Ita quis Alexan- djro in fufcipiendis laboribus prom- tior.?inqve tolerandis conftantior?

utipfe plures, quam milites, often- dere potueritcicatrices. o)Quiseo

etiam in aggrediendo 6c conando

audacior ? quod, utreliqua exem-

pla ob multitudinem omittamus, tranfiliendo in urbem hoftium ple-

namdeclaravit. ρ) Utfymbolohoc

merito ornatus fit: μηδεν αναβαλλό¬

μενος. q) Finem quoqve, 6c exitum

(25)

vite magni hujus regis fi adfpicia-

mus,etiam is pardorefpondet. Jam

enim obfervavimus, pardum vino

decipi,ut ebrius facileinterficiatur.

Ita etiam Alexander exvinolentia morbum contraxitimmedicabilem,

quoetiam, triginta tresfere annos natus, vitam cum morte commu- tavit. r) Vere igiturϊη pardo pra>

figuratuseft Alexander. Alii mul-

tas fimilitudines adducunt, quibus

Graecorum ingenia refpondere do·

cetur natura? pardi. s) Hisnoscon-

tenti uni cuiqve manifeftum eiTe

putamus, per Pardumhunc fignifi-

cari monarcbiam Gra?corum. Eft

autem hic Pardus nonvulgaris, ied

yaiK quatuoralas, & jDiPt tpiatuor capita habens, quod etiam

clare indicat eo fignificari tertiam

monarchiam , qua? , prasterquam quod alis quafi totum pervaferitor- bem, poft mortem quoqve Alexan-

L dri in quatuor capita,iive regna,eil

' diviia»

B 2 0) Dan·

(26)

iO

a)Dan.4^. b) Krom. Hiß.Ecclp, 2. o) tfal.inbAn.jij.f.82. d) Hiero,in Dan.7,1.

pfnr, e) TomφJen. 1606. ^>eerprftVltM

Den Surfen»A:o zp. f.474,f) Curt. ι.ό.ύ.ρ,

V*29. 1. 7c.8 g) ibid. b) Curt. fup.I. i,p ,

i) Plut.Alexand ρ 666. k) Diod Sic. /7,//7«

i)~Curt,t o-fi. mjArria. 1.7.pfoy. n)Curt, 8ip. o)Arria. L 7 p. 4?p, p)Curt l.p. c. /.

Diod»Sic.17)99. ψ)Krom.Hiß. Eccl inJul, C<efp.$S,~f) Arria.1.7.p Calp. in

Dan. c. 7-)6.f. 84. ,

$

Ha?c de PardoDanielitico eft in»

terpretatio omnium γνησίου inter- pretum. Habet vero & illa A10S \

oppugtiatores, quorum facile agme dücit Bodinus Gallus , qui au-

dä&er,neqtndgravius dicam, vifio-

liiést)anielis, & itatua?,&be!irarunv

negac de quatuor monarchiis effe explicandas, dicens: a) Se verba Dar nielis vbjcitra ér ambigua in varios fenjtis'inoraculhWqtteri pojje inteliexij]e. Séqve

ejus interpretandts maUeu-

Jurpare jormiihm, NON Ll(ßfEl,

quam temere ex aliorttm opinione non . f in-

(27)

intelle&a cmquam ajjerttiri. Et po®

pauca. Non videoqiiemaåmodumßa-

tuas&heluas Danieiisadeqyqua nW

tibtqveflorent, quaquetotfecutisflorue-

runt, imperiet traducamus, J^fegati-

ta in univerfum Danieiis vifiones de quatuor monarchiis. Verum

cum nobisheic de PrfrdoRantuma-

gatur tertiam m^/narchiam pra>

figurante, audiamus quibus argu-

mentis h<ecnoftradeilruatßodinus.

Alexander, ait b) quidem Magnus fuit9 fed adverfus molles ^Afiaticos. Ubi Alexandri fcilicet fortitudinem ele- vat, quod res ei fuerit cumAfiati- cis, qui nempe nullo negotio fundi poflent, quoaillis non eilet animus refiftendi. Alexander itaque, Bo- dino interprete, ceteros mortales fortitudinenonfuperavit,neq;mon-

.archiam inftituit. Iilo namqve

Judice, non poteffc quisquam diet

monarchiam obtinere, niii viribus

& fortitudine omnesanteeat, itaq;

nec Alexander fuitMonarcha, qula

B 3 in

(28)

22

in omnibus mundi partibus multa?

fuereregiones,imo etiammaxima?, qua? ejus irnperio non paruerunt.

Ceterumrefpondemus, nullam mo-

narchiam tamlatepatuiiTe,&tarnen Daniel Nebucadnezare vocat

fcOrn Π Caput aureum Dan. 2,

five fummumin orbe regem : ita

etiam de Alexandro dicit. c,ir,7.

quodfuturus fit inj -jbo. Rexfortis.

Quibus pariter temeritasBodinico- arguitur, fortitudinem Alexandri incufantis,quodcum imbellibus A- fix gentibusbella geiferit; cum ta- 1

menhiftorici teftenturAIexandrum aliquando, intuifu potentiar Darii,

anxium noblem infomnem duxifTe.

c) Rede Arrianus. d) οςις ϊέχαχίζει

Αλέζαν^ον, μη μόνον 'όσα äfya κακί- ζεσ$αι εζΊ προςφερόμένος, Μχιζέτω, χ άλλα ζυμπαντα Αλεζάντα ε\ς εν χω¬

ρίον ξυναγαγών, έ'τω $η έχλογιζέσΰω,

οσις τε tioν αυτός, οποία τύχγ κεχρη- μένος, οντινα χενόμινον εκείνον, κ} ες | ίσον ευτυχίας της αν&ξωπίνηςελ&όντα,

£ασι- ι|

(29)

βασιλέα άμφοιν ταϊν ήτείζοιν 'άναμ-

φιλογοίταΐα γενόμενον^ ti, έτι τανέζι-

αόμενον τΰ αυτά ονόματι χαχίζεί' σμι-

Κξότεξός γε wv αυτός, αϊ έτι σμιαροϊς τονωμένος, ti, tias ταΰταέν αόσμω τι-

&έμεν@>. Quχ verba cum magni

fint ponderis, placet etiam addere

Vulcanii verfionem : Quapropter quisquisAlexandrum menfat, ac vitu-

perat, is non eafolwn, qua vitupera-

tione digna junt, proferens vituperet,

[edomniaejus faéfa in unum cumuium

congerens, ita demumJecum reputet, quis ipfe & qualifortuna üfus, adcujus

ac quanti principis accufationem acce- dat^qui adtantumhumanafelicitatisfa-

fligium evafit, utriusque continentis

rex citra utiam controverfiam fuerit,

nomenquefüumper univerfum terra-

rum orbem propagarit: cogitetque ifte

quisquis eflaccufator, quam exilis ipfe

ßty quamquein exilibus parvique mo¬

menti rebuslaboret, ac illasquidem

zpjasdecore conficiat. Ipfe vero Bo-

dinus h^nc vifionem exfua mente

B 4 ita

(30)

ita interprefatur. Stveighurarmo¬

rum vi, five opum magmtudine, five fertilitate regmium,fwemimero vifto- riarum,fivemultitudmepopulorum,five

nominisetymologia, /ivepatriaDanielis, fyveimperii Babylonici fedeyfive ditionis nmphtudine, monarchiam definiamus, profeäoTurcarumDanielis oractäum deprincipe interpretari ecqvins crit. e) Quibus tan tum B Lutheri reponi-

inus magni ponderis verba, /)ubi inqnk: (So mit# bcré t>rnnd folgen/

nimirumtex iis> qua? deRomana di-

xerat monarchia, bcltf ttt förete im SRomtfdjen Scpfertlntmb feiert trieb/ unb tm bicrincn £btere muff brgrieffen fet>n. ^ennta£i|Unf$lof>

fen/ n>eö baé 9vonufcben Rfyfw

tbumb batf iefctuft/ fo wirb unb fan t>er £urc£ nimmer meijr fo tnccbttg

werben/ o(é ba£ 9\6mifci)eretefo ge*

wuut rfr/ fonft murtcn nfet)f täter/ fenbernfönff&Ypfertbumb aufferben

fommett. ©arumbnmfj ber-förete

feinilepferwerben/ηοφeinnm/ ober

eigen

References

Related documents

Fraefentes quidem ad opem ei ferendam properabant; fed fero r jamdudum enim morruus

Qui fugitivo; fed fagaci oculo luftrandum latiffime patentem hiftoriarum campum, non ingreffus fuerit; illum floribus quidem amoeniHimis, atque laboris tiedium compenfantibus

Servorum Dei fe primum nominaverat. Ille etiam fuis in epiftolis adftruxit, quod folus Pontifex Romanus jure. dicatur univerfalis, quod illi foli lieeret

derent, quam teftimonia, quibus hujus noftrae antiquitatem, dignitatem, am-. plitudinem imo &amp; bonitatem

fticum conjicit, affixo prim# perfonae affine, quod non folum apud Hebraeos, fed etjam apud Arabes redundare. lolet c). Nec diffitemur hunc pronominis,

ίςις habet cum plerisque Editionibus vettiftis; quod quidem..

dignum efl : illum fcilicet aliis onus , quod ipfe. n- ferre recufaverit, nunquam impofuifle*

licet haee res adeo magni fit pondens, ut ex ea toti o- rationi plurimimi accedere foleat lucis, gratiac atque jucunditatis, quemadmodum loquitur Plinius, tarnen prsfervido