• No results found

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Jan Drahoňovský Název bakalářské práce:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Jan Drahoňovský Název bakalářské práce:"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studenta: Jan Drahoňovský

Název bakalářské práce: Vliv turismu na zaměstnanost v Českém ráji

Cíl práce: Cílem bakalářské práce je zjistit počet osob zaměstnaných v turismu v dané turistické oblasti, odhadnout jejich složení a predikovat vývoj vybraných ukazatelů.

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Iva Nedomlelová, Ph.D.

Výborně Velmi dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:

Splnění cíle práce x

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu x

Hloubka provedené analýzy x

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x

Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x

Schopnost studenta zpracovat získané podklady x Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x

Formulování vlastních názorů studentem x

III. Hodnocení formy a stylu práce:

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) x

Stylistická úroveň práce x

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její citace (uveďte na druhou stranu posudku).

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

1. Jaké jsou příčiny poklesu počtu osob zaměstnaných v cestovním ruchu v Českém ráji?

2. Diskutujte Vámi navržená opatření. Které z nich by bylo, dle Vašeho názoru, pravděpodobně nejúčinnější a proč?

Práci doporučuji - nedoporučuji* k obhajobě. (*nehodící se škrtněte)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: Výborně

Datum: 23. 5. 2017 ………

Podpis vedoucího bakalářské práce

(2)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

V úvodu práce autor definoval sedm výzkumných hypotéz. Práci rozdělil na část teoretickou a část praktickou. Značným přínosem je praktická část. Autor analyzoval zaměstnanost v cestovním ruchu v ČR a pokusil se o predikci jejího vývoje. K ověření závislosti mezi zaměstnaností a řadou dalších faktorů použil metodu korelační analýzy. Následně aplikoval zjištěné údaje o závislosti na dostupná data tykající se Českého ráje. Na základě této aplikace autor došel ke zjištění, kolik osob v Českém ráji pracuje v oblasti turismu, v jakých odvětvích cestovního ruchu pracují, jaké je jejich pohlaví, vzdělání či věková struktura. V poslední části práce se autor věnoval predikci vývoje těchto ukazatelů pomocí lineární regresní funkce.

Výše popsaný postup je zcela originální a velmi přínosný, neboť zjištěnými daty ohledně zaměstnanosti v turistickém regionu Český ráj nedisponuje ani Český statistický úřad ani Sdružení Český ráj. Dalšími použitými metodami v práci jsou analýza, komparace a verbální dedukce. Pozitivně hodnotím i formulaci vlastních doporučení. Autor využil dostatečný rozsah domácí i zahraniční vědecké a odborné literatury.

Citace i formální stránka práce jsou v souladu se „Směrnicí“. Autor splnil cíl práce.

Dovoluji si tuto práci navrhnout k ocenění.

References

Related documents

Cíl práce: Rozbor maloobchodního řetězce Lidl z hlediska praktikovaných maloobchodních činností a následné vyhodnocení efektivity těchto aktivit z pohledu zákazníka,

V prvních třech kapitolách se studentka věnuje mezinárodní marketingové komunikaci s důrazem na sociální sítě jako komunikační nástroj, tato část tvoří teoretický

Výsledkem práce jsou konkrétní doporučení pro komunikaci vybrané firmy v zahraničí, čímž byl cíl bakalářské práce splněn. V prvních třech kapitolách student

Předkládaná bakalářská práce splňuje vymezený cíl i zadání; vykazuje minimálně požadovanou odborně terminologickou a celkovou formální i stylistickou

Na začátku práce je uveden seznam veškerých tabulek a obrázků, které jsou součástí práce, a jsou zde rovněž specifikovány použité zkratky.. Při

Dále bylo stanoveno, že v závěru práce budou navržena doporučení a návrhy, jak oblast ochrany spotřebitele v ČR zlepšit. 4., jakož i na závěr práce, lze považovat

V jakém rozsahu a jaké součásti účetní závěrky sestavují účetní jednotky dle jejich velikosti.. Kdo (jaké účetní jednotky), kde a v jakém rozsahu musí

Cíl práce: Cílem bakalářské práce je sestavit charakteristiku procesu vstupu podniku na kapitálový trh, vysvětlit, jakým způsobem podnik získává finanční

2) Prokažte, že firma se těší …“ velmi dobrému finančnímu zdraví“, jak konstatujete v závěru své bakalářské práce.. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2

Cíl práce: objasnit problematiku a zachytit trendy rizikového a rozvojového kapitálu, se zaměřením na Business Angels převážně v České republice. Nastínit

Cíl práce: Bakalářské práce se zabývá analýzou procesu budování vztahů se zákazníky v praxi. Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Petra Matějovská, Ph.D., MBA

Cíl práce – provést analýzu nabídky, zákazníků a na základě toho předložit návrhy pro udržení a získání nových zákazníků - byl splněn.. V práci

Cíl práce: charakterizovat filmový cestovní ruch a navrhnout produkty filmové turistiky za účelem zvýšení návštěvnosti vybraných lokalit v Libereckém kraji.. Jméno

Cíl práce: Komparace business angels ve vybraných zemích světa, tedy Spojených států, Evropy a Afriky. Zároveň ověření výzkumné otázky zda je rozdíl mezi business angels

Cíl práce: provést analýzu Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou z marketingového hlediska a navrhnout opatření, která by vedla ke zvýšení návštěvnosti a

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: Velmi dobře.. Datum:

Název bakalářské práce: Volba právní formy podnikání s ohledem na minimální základní kapitál. Cíl práce: Hlavním cílem práce je zachytit změny v legislativě a

Datum: 20.. Lze říci, že studentka tento základní cíl naplnila. Vzhledem k tomu, že podnik patří do konsolidované skupiny podniků se zahraniční

Student využil ke svému hodnocení nejen vybrané finanční ukazatele, ale též hodnocení podniku dle SWOT a PEST analýzy a určité parametry porovnával

V praktické části práce jsou hodnoceny jednotlivé faktory rozvoje přímo v Českém Švýcarsku.. Za účelem zjištění spokojenosti návštěvníků byla využita

I přes výše uvedené nedostatky, odpovídá práce obsahem zadání i opatření pro vypracování závěrečné práce, a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji

Cíl práce: Na základě vybraných specifických operací podniku mezinárodního obchodu zhodnotit jejich dopad do účetního systému, parciálně též účetní zobrazení