• No results found

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Veronika Slavíková Název bakalářské práce: Využití statistických metod v marketingovém výzkumu Cíl práce:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Veronika Slavíková Název bakalářské práce: Využití statistických metod v marketingovém výzkumu Cíl práce:"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studenta: Veronika Slavíková

Název bakalářské práce: Využití statistických metod v marketingovém výzkumu

Cíl práce: Cílem práce bylo zjistit spokojenost zákazníků s produktem Nanny firmy Jablotron Group a hlavní důvody k jeho nákupu.

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Vladimíra Hovorková Valentová, Ph.D.

Výborně Velmi dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:

Splnění cíle práce x

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu x

Hloubka provedené analýzy x

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x Schopnost studenta zpracovat získané podklady x Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x

Formulování vlastních názorů studentem x

III. Hodnocení formy a stylu práce:

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) x

Stylistická úroveň práce x

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její citace (uveďte na druhou stranu posudku).

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

1. Bylo před samotným spuštěním dotazníkového šetření provedeno šetření pilotní, které by napomohlo zkvalitnění předkládaného dotazníku? Proč?

2. Dotazník, uvedený v příloze 2, obsahuje i otázku „Co se Vám nejvíce líbí na produktu Nanny?“.

Z jakého důvodu v dotazníku chybí otázka, která obvykle doprovází otázku předchozího typu, tj.

co naopak se respondentovi na produktu nelíbí, s čím měl problém apod.?

Práci doporučuji - nedoporučuji* k obhajobě. (*nehodící se škrtněte)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: výborně minus

Datum: 18. 5. 2018 ………

Podpis vedoucího bakalářské práce

(2)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

Předložená bakalářská práce je rozdělena do dvanácti kapitol. Prvních osm kapitol je zaměřeno na rešerši literatury vztahující se k jednotlivým aspektům tématu – problematika marketingového výzkumu a popis základních i složitějších statistických metod zpracování dat z dotazníkových šetření. Poslední čtyři kapitoly byly věnovány popisu vybrané firmy a praktickým aktivitám, které vedly ke splnění cíle práce. Jako velmi pozitivní lze v této části hodnotit detailní popis určení cíle šetření, stanovení způsobu sběru dat, charakteristika dotazníku a vytčení cílové skupiny respondentů. Výtky by bylo možné uvést k podobě dotazníku, kdy některé z otázek mohou respondenta navést na určitou odpověď, protože správná odpověď není v možných odpovědích obsažena, a zároveň chybí i otázka, s čím byli zákazníci nespokojeni, která v původní verzi dotazníku být měla. Je to škoda, neboť mohlo být zjištěno i víc informací, než by odpovídalo prostému cíli práce. Nicméně, vyhodnocení získaných dat je provedeno pečlivě a autorka práce se snažila nad rámec vytčeného cíle práce najít zajímavé vztahy mezi zjištěnými proměnnými, což vedlo k tomu, že mohla dát i doporučení nad rámec očekávaných výstupů. Cíl práce byl splněn. Pozitivní dojem práce kazí jen časté překlepy, spojení slov, která být spojená nemají, odlišný druh písma v jednom odstavci apod.

References

Related documents

V části věnované literární rešerši studentka zmapovala teoretická východiska v oblasti měření výkonnosti procesů, od definování základních pojmů a

Předkládaná bakalářská práce splňuje vymezený cíl i zadání; vykazuje minimálně požadovanou odborně terminologickou a celkovou formální i stylistickou

V jakém rozsahu a jaké součásti účetní závěrky sestavují účetní jednotky dle jejich velikosti.. Kdo (jaké účetní jednotky), kde a v jakém rozsahu musí

1/ V návrhové části doporučujete na základě výsledků dotazníkového šetření změny ve struktuře vzdělávání a nabízených kurzech (spojení jazykového kurzu do

Cíl práce: Cílem bakalářské práce je sestavit charakteristiku procesu vstupu podniku na kapitálový trh, vysvětlit, jakým způsobem podnik získává finanční

V praktické části práce jsou hodnoceny jednotlivé faktory rozvoje přímo v Českém Švýcarsku.. Za účelem zjištění spokojenosti návštěvníků byla využita

I přes výše uvedené nedostatky, odpovídá práce obsahem zadání i opatření pro vypracování závěrečné práce, a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji

V rešeršní části práce autorka zmapovala teoretická východiska v oblasti řízení informačních toků, od definování základních pojmů, představení nástroje diagram

Název bakalářské práce: Analýza zvolených poměrových ukazatelů na vybraném podniku.. Cíl práce: Na základě analýzy vyhodnotit vývoj zvolených poměrových ukazatelů a

Zároveň je zarážející tvrzení na straně 43, kdy se v práci uvádí, že dvě vzdálené hodnoty nejsou odlehlé, ale přesto pak jsou z výpočtu koeficientu korelace

Cíl práce: Cílem práce bylo zjištění míry spokojenosti zaměstnanců vybrané společnosti, zpracování výsledků šetření z různých hledisek pomocí statistických metod,

Cíl práce: objasnit problematiku a zachytit trendy rizikového a rozvojového kapitálu, se zaměřením na Business Angels převážně v České republice. Nastínit

Cíl práce: Cílem práce bylo provést deskripci daňové soustavy ČR, zkoumat význam daní z příjmů pro veřejné rozpočty ČR, analyzovat právní úpravy daně z

Cíl práce: charakterizovat filmový cestovní ruch a navrhnout produkty filmové turistiky za účelem zvýšení návštěvnosti vybraných lokalit v Libereckém kraji.. Jméno

Cíl práce: Komparace business angels ve vybraných zemích světa, tedy Spojených států, Evropy a Afriky. Zároveň ověření výzkumné otázky zda je rozdíl mezi business angels

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: Velmi dobře.. Datum:

Výše popsaný postup je zcela originální a velmi přínosný, neboť zjištěnými daty ohledně zaměstnanosti v turistickém regionu Český ráj nedisponuje ani

Název bakalářské práce: Volba právní formy podnikání s ohledem na minimální základní kapitál. Cíl práce: Hlavním cílem práce je zachytit změny v legislativě a

Cíl práce: Cílem práce je analyzovat, pomocí určitých statistických metod, vývoj časové řady tržeb hotelu, vysvětlit příčiny výkyvů této časové řady a

V závěru studentka uvádí shrnutí toho, co v průběhu tvorby bakalářské práce zjistila, ale některé závěry jsou dosti obecné a bylo by nezbytné prostudovat

Cíl práce: Cílem bakalářské práce je tedy zhodnotit možnosti firmy Crytur při expanzi pobočky na zahraniční trh a na základě zjištěných skutečností doporučit vhodnou

Cíl práce: Cílem práce je zmapovat problematiku zaměstnaneckých výhod z pohledu personální práce a na základě zjištěných poznatků zhodnotit situaci v

Dále se v praktické části autorka zaměřila na analýzu vývoje zisku, vývoje nerozděleného zisku a vývoje odpisů za jednotlivé druhy dlouhodobého hmotného