• No results found

Promemorian Ändring av tidpunkten för första tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i enhetligt elektroniskt format, Fi2019/ 03159

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian Ändring av tidpunkten för första tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i enhetligt elektroniskt format, Fi2019/ 03159"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

BOKFÖRINGSNÄMNDEN Brunnsgatan 3 Tel. 08-408 98 970 www.bfn.se Box 7849 Fax: 08-21 97 88 103 99 STOCKHOLM Dnr 19-100 YTTRANDE 2019-10-02 Finansdepartementet Finansmarkandsavdelningen Värdepappersmarknadsenheten Johan Dahlman 103 33 Stockholm

Promemorian Ändring av tidpunkten för första tillämpning av kravet att

upprätta års- och koncernredovisning i enhetligt elektroniskt format,

Fi2019/ 03159

Bokföringsnämnden (BFN) har fått ovannämnda promemoria på remiss.

BFN har inga synpunkter på att tidpunkten för första tillämpning av kravet på att upprätta års- och koncernredovisning i enhetligt elektroniskt format anpassas till EU-rätten.

I sammanhanget finns det dock anledning att uppmärksamma behovet av ett förtydligande av de regler som finns i lagen och värdepappersmarknaden (LVM). Enligt 2 kap. 5 § och 7 kap. 7 § årsredovisningslagen (1995:1554) (ÅRL) ska års- och koncernredovisning upprättas i vanlig läsbar form eller i elektronisk form. Den sedan tidigare införda regeln i LVM innebär en skyldighet för företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad att upprätta års- och koncernredovisning i enhetligt elektroniskt format. Enligt vad BFN erfar råder osäkerhet om de nya bestämmelsernas innebörd såvitt gäller om de

handlingar som ska upprättas enligt LVM också utgör en sådan års- respektive koncernredovisning som avses i ÅRL.

Detta yttrande har beslutats av BFN:s kanslichef Stefan Pärlhem efter föredragning.

Stefan Pärlhem kanslichef

Ulla Stenfors föredragande

References

Related documents

Enligt en lagrådsremiss den 21 januari 2021 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (2007:528)

kompetensuppdraget samt organisera referensgrupper och kvalitetsutvecklingsmöten. Aktiviteterna har fördelats mellan en särskild satsning på att ta fram vägledning i

Att bostäder och lokaler finns inom samma byggnad räcker dock i sig inte för att det ska kunna anses vara bokaler utan det är vanligt förekommande och helt normalt att det

Friskis & Svettis har, precis som många andra större svenska ideella organisationer, att hantera inte bara ett unikt ideellt syfte utan också en relativt omfattande och

Sammantaget anser DO att det härigenom finns en risk att den föreslagna stärkta uppföljningen inte ger en tydligare bild av individers tillgång till rättigheter och därmed

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemoria. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara

BFN vill dock framföra att det vore önskvärt att en eventuell lagändring träder i kraft före den 1 mars 2021.. Detta för att underlätta för de berörda bolagen och

Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska

Regeringen föreslår att kraven på rapportering i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet flyttas fram med ett år från räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 till den

Föreningen har inga invändningar mot förslaget att skjuta upp tillämpningen av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i

Om det står klart att förslaget kommer att genomföras anser Finansinspektionen för sin del att det finns skäl att inte särskilt granska att de emittenter som har upprättat sin

Yttrandet undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrifter..

För att höja konsekvensutredningens kvalitet ytterligare borde redovisningen också inkluderat uppgifter som tydliggjorde att det inte finns något behov av särskild hänsyn till

Postadress/Postal address Besöksadress/Visiting address Telefon/Telephone Org.nr Box 24014 104 50 Stockholm Sweden Karlavägen 104 www.revisorsinspektionen.se

Detta remissvar har beslutats av generaldirektören Katrin Westling Palm och föredragits av rättsliga experten Therése Allard. Vid den slutliga handläggningen har

I promemorian föreslås att krav på att upprätta års- och koncernredovisningen i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering (Esef) skjuts upp ett år och

Förslaget att lagändringen ska träda i kraft den 1 mars 2021 innebär emellertid att emittenter som avser att publicera sin års- och koncernredovisning före detta datum kommer att

Den utökade tillgängligheten till finansiell information och de förbättrade möjligheterna till en god översikt och jämförelse av olika bolag som bestämmelsen innebär kommer

Promemorian Ändring av tidpunkten för första tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i enhetligt elektroniskt

FAR önskar yttra sig över Finansdepartementets remiss Ändring av tidpunkten för första tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i enhetligt elektroniskt

Ändring av tidpunkten för första tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i enhetligt elektroniskt format (Fi2019/03159). Nämnden för

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till

Promemorian Ändring av tidpunkten för första tillämpning av kravet på att upprätta års- och koncernredovisning i enhetligt elektroniskt format. Svenskt Näringsliv