• No results found

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L. K o m m u n a l a P e n s i o n ä r s r å d e t

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L. K o m m u n a l a P e n s i o n ä r s r å d e t"

Copied!
7
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

S A M M A N T R Ä D E S P R O T O K O L L K o m m u n a l a P e n s i o n ä r s r å d e t

Sid 1(7 )

Sammanträdesdatum 2011-02-15

Plats Spegelsalen Stadshuset

Tid Kl. 13.15–16.30

Närvarande Se sidan 2

Justeringens

plats och tid Stadshuset

Paragrafer

§§ 1-9

Sekreterare

Lena Arnberg

Ordförande

Lena Lundgren

Justerare

Margot Larsson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts genom anslag

Organ Kommunala Pensionärsrådet KPR

Sammanträdes- datum

2011-02-15

Anslag sätts upp Anslag tas ned

Förvaringsplats

för protokollet Kommunledningskontoret, Diariet, Drottninggatan 22

Underskrift

(2)

GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-02-15

Kommunala Pensionärsrådet Sid 2 (7)

Justerare Utdragsbestyrkande

Ledamöter Lena Lundgren Ordf

Jens Leidermark TEKN Olle Andreasson PRO Hans Molin PRO Margot Larsson PRO Harriet Hildebrand, SPF Kerstin Stenberg, SPRF Birgitta Börjel SKPF Kaija Asikainen, FSFP

Tjänstgörande Inga-Lill Ansgar RPG Ersättare

Ersättare Roland Ericsson KS

Elsie Cortan PRO Leisy Nilsson PRO Lars-Göran Ahlström SPF Kerstin Stenberg SPRF Ulla- Britt Mellblom SPRF Dick Forsberg SKPF Pia Pyykkönen FSFP

Adjungerad Per Almberg OMV

Övriga närvarande Anita Svensson, kommunledningskontoret Monica Westlund, Landstinget Gävleborg Olle Nilsson PWC

Torsten Sjöström, omvårdnad Lars Skogsberg Bygg & Miljö

Sören Norman, kommunledningskontoret Hannah Lidström, kommunledningskontoret Alva Fällgren PRO

Bo Bergstad SPF Margareta Åhlen PRO Katarina Holén SKPF Kerstin Englöf SPRF Hans Ström SPF

(3)

GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-02-15

Kommunala Pensionärsrådet Sid 3 (7)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 1

Val av justerare

Margot Larsson valdes att justera dagens protokoll.

§ 2

Inledning och presentation, fastställande av vice ordf.

Anita Svensson inleder med att berätta om det nya reglementet för KPR som antogs av kommunfullmäktige i november 2010. Nytt from 2011 är att det är en ledamot och en ersättare från varje pensionärsorganisation (PRO tre st.) som har rätt till arvode. Samtli- ga pensionärsorganisationer har valt fler ersättare än vad som står i reglementet, dessa kommer att få en inbjudan till varje sammanträde. Men de har ingen närvaroplikt och får inget arvode.

Enligt reglementet ska pensionärsorganisationerna bland sina utsedda ledamöter utse en vice ordförande.

Kommunala pensionärsrådet beslutar att utse Birgitta Börjel till vice ordförande i KPR

§ 3

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes utan ändring.

§ 4

Aktuellt från kommunstyrelsen

- Kollektivtrafikmyndighet, ny lag 1 januari 2012

Monica Westlund Utvecklingsstrateg kollektivtrafik på Landstinget Gävleborg och Olle Nilsson från PWC föredrar ärendet.

En ny kollektivtrafiklag (SFS 2010:1065) träder i kraft 1 januari 2012, den ersätter Lag (SFS 1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik. Nya tillämpningsanvisningar kommer att gälla from 1 januari 2011. Information kommer att skickas ut under v 49-50.

Enligt regeringen är dagens lagstiftning är omodern. Förutsättningarna för att människor ska välja att åka kollektivt behöver förbättras, idéer och förslag från tidigare utredningar

(4)

GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-02-15

Kommunala Pensionärsrådet Sid 4 (7)

Justerare Utdragsbestyrkande

behöver förverkligas. EU:s kollektivtrafikförordning som trädde i kraft i dec 2009, re- glerar hur behöriga myndigheter kan ingripa på marknaden

Det nya kollektivtrafiklagen innebär förändrat politiskt ansvar - kollektivtrafikmyndig- het i förvaltningsform. Det kommer att vara fritt att etablera länsöverskridande trafik förutsatt att den är ”regional”, samt fritt tillträde för kommersiell trafik, skadlighets- prövningen tas bort. Dessutom införs skyldigheter för kollektivtrafikföretag.

En Regional kollektivtrafikmyndighet kommer att ersätta nuvarande trafikhuvudman (X-trafik) och ska finnas i varje län.

Det ska också upprättas ett Trafikförsörjningsprogram som fastställer mål för den regio- nala kollektivtrafiken. Det ska upprättas efter samråd med motsvarande myndigheter i angränsande län. Samråd ska även ske med övriga berörda myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag samt företrädare för näringsliv och resenärer.

Trafikförsörjningsprogrammet ska innehålla:

 Redovisning av behov av och mål för Kollektivtrafikförsörjningen,

 alla former av regional kollektivtrafik i länet åtgärder för att skydda miljön

 tidsbestämda mål och åtgärder för behovsanpassning till de med funktionsnedsätt- ning

 de bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer

 omfattningen av trafik enligt lagarna om färdtjänst och riksfärdtjänst och grunderna för prissättning för resor med sådan trafik

 upphandla och samordna transporter som kommunerna och landstinget ska tillgodo- se (skolskjuts och sjukresor)

Förväntade effekter - oklarheter

 Ökat marknadsfokus – resenären i centrum

 Nytänkande

 Ny kommersiell trafik kommer att etableras?

 Undandrar intäkter från upphandlad trafik? ökar tryck på marknadsanpassning?

 Minskat behov av upphandlad trafik?

 Nya produkter och tjänster?

 Tillträde till infrastruktur (terminaler, hållplatser, gator och vägar)?

 Lättare att etablera trafik över länsgränser

 Tydligare ansvar och roller?

(5)

GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-02-15

Kommunala Pensionärsrådet Sid 5 (7)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 5

Aktuellt från Bygg och Miljö

- Planärenden

Lars Skogsberg föredrar ärendet

Murengatan

Den översiktliga utredningen föreslår tre kvarter som planeras bebyggas med bostäder, kontor, serviceboende, garage och enstaka handelsutrymmen. Inriktningen för bostäder- na är bl.a. trygghetsboende och äldreboende. Inom kvarteret finns idag kulturhistoriskt värdefulla byggnader och kommunens ambition är att det i detaljplaneskedet skapas förutsättningar för ett bevarande. Byggnads- och miljönämnden har också generellt en hög ambitionsnivå när det gäller byggnaders arkitektur i centralt belägna kvarter. Det finns även starka önskemål om moderna energieffektiviseringsåtgärder och kretslopps- anpassad byggteknik.

Timmermansgatan

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av bostäder längst Timmermansgatan.

Området utgörs idag av parkmark men är i Översiktsplan Gävle stad utpekat för bo- stadsändamål. Planarbetet ska beakta att södersaneringens kvarter är riksintresse för kulturmiljövård samt sträva efter gemensamma parkeringslösningar med omgivande kvarter. Kommunen har skrivit föravtal med Skanska som ska bygga bostadsrätter på uppdrag av Sveriges pensionärsförening, SPF. Boendet kommer bli så kallat trygghets- boende och vända sig till äldre personer med önskemål om egen bostad med tillgång till vissa gemensamma utrymmen samt närhet till centrums serviceutbud.

KV Skeppsbyggaren

Den översiktliga utredningen föreslår flerbostadshus med totalt ca 200 lägenheter på den s.k. Philipssonstomten på Brynäs. Utformningen ska vara i harmoni med övrig bebyg- gelse utmed Södra Skeppsbron men samtidigt prägla detta sekel. Man ser gärna moderna energieffektiviseringsåtgärder och kretsloppsanpassad byggteknik tas med i framtida planering och att exploatören tänker på bullerdämpande åtgärder, t.ex. med s.k. ljud- dämpade hus. Det är väldigt positivt att större lägenheter erbjuds på Brynäs så att det går att bo kvar i stadsdelen hela livet.

Avslutningsvis visades ett bildspel över Gävle Stad.

I samband med informationen från Bygg och Miljö informerade Hans Ström ordförande i SPF om deras engagemang för att äldre ska kunna bo tryggt och säkert i en miljö med frihet att välja själva. SPF arbetar för boendemiljöer med bekväma avstånd till affärer och kommunikationer. SPF är angelägna att KPR bevakar och trycker på berörda orga- nisationer och nämnder om det behov av trygghetsboenden och seniorboenden som finns i kommunen.

(6)

GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-02-15

Kommunala Pensionärsrådet Sid 6 (7)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 6

Aktuellt från Omvårdnadsnämnden

- Hemsjukvård

Torsten Sjöström Tf förvaltningschef omvårdnad Gävle föredrar ärendet.

Torsten informerar om bakgrunden gällande förändrat huvudmannaskap för hemsjuk- vård, tidsplan och organisation.

Socialstyrelsens definition av hemsjukvård är: Hälso- och sjukvård när den ges i patien- tens bostad eller motsvarande och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sam- manhängande över tid. Åtgärder och insatser ska ha föregåtts av vård- och omsorgspla- nering. Hemsjukvård ges i såväl ordinärt som särskilt boende samt i daglig verksamhet och dagverksamhet. Hemsjukvården ska skiljas från öppenvård.

Regionfullmäktige rekommenderar medlemmarna att inför verksamhetsåret 2012 fatta beslut om att huvudmannaskapet för hemsjukvården i Gävleborgs län överförs från landstinget till kommunerna, samt att skapa en gemensam projektorganisation med upp- drag att stödja landsting och kommuner i genomförandet. Arbetet ska i huvudsak genomföras enligt föreslagen plan och med föreslagen projektorganisation.

Sammanfattning - så här långt

 Definition av hemsjukvård enligt SoS

 Från 18 år och uppåt

 Dygnet runt, året runt

 Yrkesgrupper som är aktuella för övergång: distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast

 Överenskommelse om Hjälpmedel enl. nationella regler

 Avtal som reglerar läkarmedverkan i hemsjukvården

 Uppdatering av regler för förskrivning och kostnadsansvar för förbrukningsartiklar, hjälpmedel (inklusive arbetstekniska) m m. Utgångspunkt är att den som förskriver även har kostnadsansvaret oavsett huvudmannaskap.

- LOV – Lag om vårdval i hemtjänsten

Torsten Sjöström, informerar om arbetet med LOV.

Omvårdnadsnämnden beslutade den 28 april 2010 att ställa sig bakom utredningens förslag att införa valfrihetssystem inom hemtjänst i ordinärt boende i Gävle kommun, Kommunfullmäktige beslutade den 24 juni 2010 att ge Omvårdnadsnämnden fortsatt uppdrag inför införande av valfrihetssystem i hemtjänsten i ordinärt boende samt

(7)

GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-02-15

Kommunala Pensionärsrådet Sid 7 (7)

Justerare Utdragsbestyrkande

att underlag för beslut ska presenteras för kommunfullmäktige i juni 2011.

Det ska finnas regler kring hur man skriver förfrågningsunderlag, godkänner och skriver avtal med alla leverantörer som godkänns. Det ska gå ut information till medborgarna vilka leverantörer man kan välja mellan. Man ska även bestämma en modell för att välja leverantör när en brukare inte väljer själv.

§ 7

Tillgänglighetsprogram

Sören Norman och Hannah Lidström föredrar ärendet.

Sören informerar att syftet med programmet är att visa på vad kommunen ska prioritera i det framtida tillgänglighetsarbetet. Presentationen bilägges protokollet.

I presentationen finns ett par frågor på sista sidan:

 Vilka förändringar behöver göras i framtiden?

 Finns det något område som särskilt skulle behöva prioriteras i det nya Tillgänglig- hetsprogrammet?

Dessa frågor får respektive pensionärsorganisation ta med sig och diskutera och återrap- portera till KPR.

§ 8

Övrigt

Kommunala pensionärsrådet fastställde sammanträdesdagar för 2011.

KPR sammanträder tisdagar kl. 13:15 den 15 februari, 5 april, 7 juni, 13 september, 18 oktober och 29 november.

§ 9

Nya frågor kommande möten

Färdtjänst

Tillstånd – Handikappsparkering

Bjuda in Per Erik Mårtensson, utredare på Övergripande planering/KLK

References

Related documents

Bakgrunden var dels Omvårdnad Gävles behov av ytterligare gruppbostäder och gruppboenden dels behovet av anpass- ning till gällande LOU-lagstiftning samt ett ökat intresse från

Rolf Hammar, ekonomichef, redogör för rubricerat ärende och de justeringar som gjorts i enlighet med de synpunkter som framkom när ärendet behandlades tidi- gare i dag

Omvårdnadsnämndens stipendium för studenter inom Högskolan i Gävle – beslut

att utse Anders Jansson (M) och Tord Fredriksen (V) till representanter från Omvårdnadsnämnden att ingå i styrgrupp för kommunstyrelsens genomlysning av Omvårdnad

Förslaget till nytt Barn- och ungdomsprogram för Gävle kommun utgår från barnkonventionen och syftar till att bidra till en hållbar utveckling genom att skapa

Omvårdnadsnämnden delar ut stipendier till Kristina Johansson och Lena Söder- lund, studerande vid specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning distriktsskö- terska, med 2 500

att i ett för allt fördela 60 000 kr ur föreningsbidragets överskjutande pott till Stiftelsen De handikappades hus för att rädda en akut ekonomisk kris så att löpande

Handlingsplan Miljöstrategiskt program – Åtgärder för 2015 med en utblick mot 2016 och 2017, behandlas som ett informationsärende vid dagens sammanträde och ett beslutsärende den