Kostnad per brukare Individ- och familjeomsorg

15  Download (0)

Full text

(1)

Kostnad per brukare Individ- och

familjeomsorg

Presentation av jämförelsemodell och resultat

Andreas Johansson, Ensolution AB

andreas.johansson@ensolution.se

Mbl 0709-90 00 30

(2)

Agenda

• Vad är kostnad per brukare inom individ- och familjeomsorg?

• Deltagande kommuner

• Skillnader i metod från äldre- och handikappomsorg

• Trender och möjligheter

• Exempel på analyser

• Presentation av jämförelsemodell

• Urval av åtgärder

(3)

Vad är KPB?

• Brukarrelaterad uppf Brukarrelaterad uppf Brukarrelaterad uppf Brukarrelaterad uppfö öö öljning inom individ ljning inom individ ljning inom individ---- och ljning inom individ och och och familjeomsorg

familjeomsorg familjeomsorg familjeomsorg

– Kostnader Kostnader Kostnader Kostnader

– Insatsbeskrivningar Insatsbeskrivningar Insatsbeskrivningar Insatsbeskrivningar – Kostnad per brukare Kostnad per brukare Kostnad per brukare Kostnad per brukare

• Barn, ungdom, familj Barn, ungdom, familj Barn, ungdom, familj Barn, ungdom, familj

• Familjer Familjerä Familjer Familjer ää ätt tt tt tt

• F Fö F F öö örs rs rs rsö öö örjningsst rjningsst rjningsst rjningsstö öö öd d d d

• Vuxna missbrukare Vuxna missbrukare Vuxna missbrukare Vuxna missbrukare

• Ö Övriga vuxna Ö Ö vriga vuxna vriga vuxna vriga vuxna

Ö Öppen verksamhet Ö Ö ppen verksamhet ppen verksamhet ppen verksamhet

Ö Övriga insatser Ö Ö vriga insatser vriga insatser vriga insatser

• Arbetsmarknads Arbetsmarknads Arbetsmarknads Arbetsmarknadså åå åtg tg tg tgä ää ärder rder rder rder

• Flykting Flykting Flykting Flykting

• Tillst Tillst Tillst Tillstå åå åndsverksamhet ndsverksamhet ndsverksamhet ndsverksamhet

• Underlag f Underlag f Underlag f Underlag fö öö ör j r j r j r jä ää ämf mf mf mfö öö örelser, planering och relser, planering och relser, planering och relser, planering och

ffffö öö örb rb rb rbä ää ättringsarbete ttringsarbete ttringsarbete ttringsarbete

(4)

Deltagande kommuner

Kungsbacka

• Gotland

• Svedala

Kumla

• Åmål

• Herrljunga

Nordanstig

• Varberg

• Ängelholm

Örebro

• Åstorp

Tanum

• Borlänge

• Grästorp

Älvkarleby

• Bengtsfors

• Ulricehamn

Bollnäs

• Älmhult

• Mellerud

Söderhamn

• Uddevalla

(5)

Övergripande metod IFO

Tidsinsamling

Fördelning av kostnader

Insatser Insatser Insatser Insatser

Brukarstatistik Brukarstatistik Brukarstatistik Brukarstatistik

Extern placering, sis/hvb

• Extern placering, sis/hvb platskostnad # utbetald kostnad

• Extern placering, sis/hvb kostnader # kostnad

• Extern placering, sis/hvb personaltid # dygn

Ekonomiutfall Ekonomiutfall Ekonomiutfall Ekonomiutfall

Utbetald kostnad (entreprenörer) Utbetald kostnad (brukare) Personalkostnader + övriga

Utbetald kostnad (entreprenörer) Utbetald kostnad (brukare)

Volymer (antal dygn, utredningar etc)

(6)

Trender som påverkar behovet av ny beslutsinformation

• Pågående konjunkturnedgång

• Försäkringskassans nya sjukskrivningsregler

• Arbetslöshet bland unga

• Den ökade satsningen på öppenvårdsinsatser i stället för placeringar

• Behov av bättre resursfördelningssystem baserade på prestationer

• Förändrat arbetssätt inom barn- och ungdomsutredningar, BBIC

• Arbetsfördelning och belastning bland socialsekreterarna

• Ökat fokus på uppföljning nationellt

(7)

Möjligheter med KPB

• Beskrivning av satsningar på insatser i förhållande till andra kommuner – ex. vad är kostnaden för förmedlingsmedel?

• Beskrivning av prestationer – vad kostar t.ex. en utredning?

• Jämförelser mellan egen regi och externt

• Förbättrat underlag för resursfördelning – beställare / utförare

• Åldersgruppsanalys av t.ex. försörjningsstöd. Hur ser t.ex.

utbetalningarna och handläggningskostnaderna av försörjningsstöd ut till personer under 20 år? Kommer de att öka?

• Utvärdering av kostnadseffektivitet / evidens ”Lönar det sig” t.ex. att satsa på programverksamhet för unga i grupp?

• Gemensamma termer och begrepp för uppföljning av individ- och familjeomsorg, ex. inom öppenvårdsinsatser

• Analys av vårdkedjan – utredning – placering – öppenvård

• Analys av organisationsutformningen

(8)

Exempel på analys

Resurskrävande brukare

Man, 18 år

– Förhandsbedömning, 3 st a 1500 kr, 4 500 kr – Utredning, 2 st a 16000 kr, 32 000 kr

– Extern placering hvb/sis, placeringskostnad 900 000 kr – Extern placering hvb/sis, personaltid, 35 000 kr

– Intern öppenvård, 110 000 kr

– Intern öppenvård, personaltid, 20 000 kr – Yttrande, lämplighet, 1 500 kr

– Kontaktperson, 25 000 kr

• Totalkostnad under 2008, 1 128 000 kr

(9)

Exempel på analys Försörjningsstöd

Åldersgrupp Totalkostnad Antal invånare Kostnad per invånare Antal brukare Medelkostnad Ökning i % Prognos

18-19 år 18-19 år 613 874 2 168 283 39 15 740 30,0% 798 036

20-24 år 20-24 år 3 431 363 3 312 1 036 134 25 607 30,0% 4 460 772

25-50 år 25-50 år 14 154 650 24 000 590 360 39 318 20,0% 16 985 580

51-64 år 51-64 år 4 260 335 12 928 330 106 40 192 5,0% 4 473 351

65-69 år 65-69 år 262 628 3 956 66 18 14 590 0,0% 262 628

(10)

Analysmodell

Brukarmixanalys

Analys av produktivitet

(insatsjämfö relse)

Konsumtionsanalys

(Medelkostnad per invånare och

åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp)

Resultatanalys

(Kostnad per resultat, KPB

kombinerat med resultat)

KOSTNAD PER BRUKARE

- Räkenskapssammandrag - Individrapportering

- Nyckeltal - Benchmarking

- Indikatorer

(Uppdelat försörjningsstöd, familjerätt, barn, ungdom, familj,

vuxna, arbetsmarknadsåtgärder)

(11)

Indikatorer

• Medelkostnad per brukare, 0-19, 20-w

– Ska indikera omfattning av insatser per brukare och hur tunga

brukare kommunen har / hur mycket det satsas i medel per brukare för yngre respektive vuxna för samtliga insatser

• Kostnad per invånare, 0-19, 20-w

– Ska indikera konsumtionen av insatser relaterat till

befolkningsstruktur och förutsättningar för yngre respektive vuxna för samtliga insatser

• Medelkostnad per brukare, BoU, Vuxna

– Ska indikera omfattning av insatser per brukare och hur tunga

brukare kommunen har / hur mycket det satsas i medel per brukare för brukare aktuella inom barn, ungdom eller vuxna missbrukare, dvs exkl. övriga vuxna,försörjningsstöd och familjerätt

• Antal ytterfall, BoU, Vuxna

– Ska indikera om enskilda individer ”drar upp” medelkostnaden och i

vilken utsträckning rätt insatser har valts för kostnadskrävande

brukare

(12)

Indikatorer

• Medelkostnad per brukare öppenvård, BoU, Vuxna

– Ska indikera omfattningen av satsningar på öppenvård och om/hur det påverkar utfallet

• Andel intern öppenvård, BoU, Vuxna

– Ska indikera vilken typ av strategi kommunen har valt, dvs huruvida satsningar sker i egen regi eller externt

• Försörjningsstöd, utbetalning per invånare med och utan personal

– Ska indikera konsumtionen av försörjningsstöd relaterat till befolkningsstruktur relaterat till hur mycket utrednings- och personaltid som satsas per invånare

• Försörjningsstöd, medelkostnad

– Ska indikera hur mycket som betalas ut i medel och om normer och

regler tillämpas olika mellan kommunerna

(13)

Indikatorer

• Kostnad per dygn hvb/sis hem, med/utan personal, BoU, Vuxna

– Ska indikera produktiviteten för de placeringar som görs samt hur mycket personaltid internt som satsas för att följa upp insatserna

• Kostnad per dygn, intern placering, med/utan personal

– Ska indikera produktiviteten för placering i egen regi samt hur mycket personaltid internt som satsas för att följa upp insatserna

• Kostnad per kontaktperson BoU

– Ska indikera produktiviteten för placering Försörjningsstöd, medelkostnad

• Kostnad per utredning, BoU, Vuxna, adoption, familjehemsplacering

– Ska indikera produktiviteten för utredningsverksamheten

(14)

Jämförelse

Område Område Område

Område IndikatorIndikatorIndikatorIndikator Gotland 2008Gotland 2008Gotland 2008Gotland 2008 Varberg 2008Varberg 2008Varberg 2008Varberg 2008 Kungsbacka 2008Kungsbacka 2008Kungsbacka 2008Kungsbacka 2008 Svedala 2008Svedala 2008Svedala 2008Svedala 2008 Örebro 2008Örebro 2008Örebro 2008Örebro 2008 Borlänge 2008Borlänge 2008Borlänge 2008Borlänge 2008

Brukarmix Medelkostnad per brukare 0-19 47 124 42 326 33 381 24 168 57 959 Saknas

Brukarmix Medelkostnad per brukare 20-w 34 656 29 472 31 440 18 590 36 849 Saknas

Konsumtion Kostnad per invånare 0-19 6 092 3 499 3 205 3 793 7 157 Saknas

Konsumtion Kostnad per invånare 20-w 1 619 881 1 124 764 2 888 Saknas

Brukarmix Medelkostnad per brukare BoU 74 045 71 133 37 510 30 074 86 108 Saknas

Brukarmix Medelkostnad per brukare Vuxna 41 269 40 255 20 409 22 598 48 902 Saknas

Brukarmix Antal ytterfall BoU >500k 25 15 19 6 104 Saknas

Brukarmix Antal ytterfall Vuxna >300k 10 2 28 5 91 Saknas

Brukarmix Medelkostnad per brukare öppenvård BoU 40 826 Saknas 24 177 30 609 112 734 Saknas

Brukarmix Medelkostnad per brukare öppenvård Vuxna 37 311 Saknas 11 991 25 857 188 932 Saknas

Brukarmix Andel intern öppenvård BoU 96% Saknas 98% 16% 16% Saknas

Brukarmix Andel intern öppenvård Vuxna 100% Saknas 98% 20% 40% Saknas

Konsumtion Försörjningstöd utbetalning per invånare 739 320 318 170 1 166 1 091

Konsumtion Försörjningstöd inkl personal 843 379 392 266 1 398 1 296

Brukarmix Försörjningstöd medelkostnad 30 170 26 955 32 814 26 302 40 811 35 772

Produktivitet Medelkostnad per dygn hvb/sis hem BoU inkl personal 2 748 3 678 4 943 2 649 4 345 2 756

Produktivitet Medelkostnad per dygn hvb/sis hem BoU 2 507 3 562 4 826 2 573 4 367 2 654

Produktivitet

Medelkostnad per dygn hvb/sis hem Vuxna inkl

personal 1 037 1 826 1 789 1 198 2 005 1 701

Produktivitet Medelkostnad per dygn hvb/sis hem Vuxna 994 1 711 1 714 1 186 2 040 1 551

Produktivitet Medelkostnad per dygn intern placering Vuxna Saknas Saknas 1 556 Saknas Saknas Saknas

Produktivitet

Medelkostnad per dygn intern placering Vuxna inkl

personal Saknas Saknas 1 573 Saknas Saknas Saknas

Produktivitet Medelkostnad per dygn familjehemsdygn intern BoU 620 696 623 775 665 597

Produktivitet

Medelkostnad per dygn familjehemsdygn intern BoU

inkl personal 708 749 778 862 747 702

Produktivitet Medelkostnad per kontaktperson BoU 128 165 165 117 123 105

Produktivitet Medelkostnad per utredning BoU 13 463 18 480 13 222 17 297 16 380 21 506

Produktivitet Medelkostnad per utredning Vuxna 8 701 3 322 2 510 3 807 5 595 4 528

Produktivitet Medelkostnad per adoptionsutredning 11 380 12 537 19 557 12 855 18 301 29 674

Produktivitet Medelkostnad per familjehemsutredning 8 828 17 504 14 757 11 381 11 724 28 781

(15)

Urval av åtgärder

• Organisationsform (volym, egen regi/externt,

mottagningsgrupp, specialisering, beställar/utförare)

• Försörjningsstöd, 20-24 år

• Förmedlingsmedel

• Registrering av öppenvårdsinsatser

• Boende, beläggning

• Socialpedagogisk insats, nivå

• Kontaktpersoner, nivå

• Utredning BoU, nedlagd tid

• Administration (utbetalningar, registrering etc)

• Familjehemsvård

• Analys ytterfall

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :