• No results found

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Filip Dvořáček Název bakalářské práce: Možnosti financování vlastního bydlení

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Filip Dvořáček Název bakalářské práce: Možnosti financování vlastního bydlení"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studenta: Filip Dvořáček

Název bakalářské práce: Možnosti financování vlastního bydlení

Cíl práce: Cílem předkládané bakalářské práce je vyhodnocení možností, které banky klientovi nabízí při poptávání možností financování vlastního bydlení.

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Šárka Hyblerová, Ph.D.

Výborně Velmi dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:

Splnění cíle práce X

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu X

Hloubka provedené analýzy X

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce X Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů X Schopnost studenta zpracovat získané podklady X Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce X Formulování vlastních názorů studentem X III. Hodnocení formy a stylu práce:

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) X

Stylistická úroveň práce X

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací X Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací X

Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG Posouzeno bez výhrad x Posouzeno s výhradami

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její citace (uveďte na druhou stranu posudku).

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

1. Jak ovlivní/ovlivnila současná krize trh hypotečních úvěrů?

2. Na str. 61/62 uvádíte, že i v případě porovnávání úvěrů podle RPSN je nutné brát v úvahu, které položky jsou do výpočtu zahrnuty. Jak lze vysvětlit odlišnost výpočtu RPSN u vybraných bank?

Práci doporučuji - nedoporučuji* k obhajobě. (*nehodící se škrtněte)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: výborně

Datum: 1.6.2020 ………

Podpis vedoucího bakalářské práce

(2)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

Předkládanou bakalářskou práci hodnotím jako nadstandardní ve všech parametrech.

Student si cíl bakalářské práce vymezil jako „vyhodnocení možností, které banky klientovi nabízí při poptávání možností financování vlastního bydlení.“ Oceňuji především komplexnost, s jakou se student tématu věnoval. Bakalářská práce zahrnuje kromě komparace nabídek financování bydlení též hodnocení kvality bankami nabízených služeb.

Teoretickým východiskem bakalářské práce jsou první dvě kapitoly věnované finančním službám a jejich kvalitě se zaměřením na hypoteční úvěr jako klíčový finanční instrument v oblasti financování bydlení.

Praktická část bakalářské práce obsahuje hodnocení jak finanční výhodnosti nabídek vybraných bank, tak hodnocení kvality poskytovaných služeb; využita byla metoda mystery shoppingu. Součástí bakalářské práce je bakalantem vytvořená interaktivní kalkulačka (ve formátu xls) využitelná pro hodnocení a komparaci nabídek bankovních služeb s využitím principů navržených v bakalářské práci.

Obsahové rozčlenění práce je logicky uspořádané a vykazuje patřičnou gradaci.

Metodologické postupy jsou voleny v souladu s obsahovým zaměřením bakalářské práce.

Předkládaná bakalářská práce splňuje vymezený cíl i zadání a vykazuje požadovanou odborně terminologickou a celkovou formální i stylistickou úroveň.

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

References

Related documents

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: Velmi dobře.. Datum:

Výše popsaný postup je zcela originální a velmi přínosný, neboť zjištěnými daty ohledně zaměstnanosti v turistickém regionu Český ráj nedisponuje ani

Název bakalářské práce: Volba právní formy podnikání s ohledem na minimální základní kapitál. Cíl práce: Hlavním cílem práce je zachytit změny v legislativě a

Datum: 20.. Lze říci, že studentka tento základní cíl naplnila. Vzhledem k tomu, že podnik patří do konsolidované skupiny podniků se zahraniční

Dále se v praktické části autorka zaměřila na analýzu vývoje zisku, vývoje nerozděleného zisku a vývoje odpisů za jednotlivé druhy dlouhodobého hmotného

Dále provést analýzu nabízených úvěrových bankovních produktů u zvolených bank a vybrat vhodný úvěrový produkt k profinancování investice v analyzovaném podniku.

Student využil ke svému hodnocení nejen vybrané finanční ukazatele, ale též hodnocení podniku dle SWOT a PEST analýzy a určité parametry porovnával

Provést porovnaní nabídky produktů vybraných leasingových společností. Vybrat leasingovou společnost, jejíž produkt bude výhodný k profinancování investice ve

Teoretické východisko bakalářské práce tvoří první dvě kapitoly, kde se bakalantka věnuje jednak problematice bydlení obecně, jednak f inančním produktům využitelným

Předkládaná bakalářská práce splňuje vymezený cíl i zadání; vykazuje minimálně požadovanou odborně terminologickou a celkovou formální i stylistickou

Stěžejní částí bakalářské práce je pak kapitola čtvrtá zaměřená na podrobný popis průběhu dotačního procesu (dotace z OPPI) realizovaného vybranou

Z pohledu nabídky konkrétních produktů, které obchodní banky svým klientům nabízí, jsou podle ČBA (2019) typické následující produkty.. • Běžný účet, který

V jakém rozsahu a jaké součásti účetní závěrky sestavují účetní jednotky dle jejich velikosti.. Kdo (jaké účetní jednotky), kde a v jakém rozsahu musí

Cíl práce: Cílem bakalářské práce je sestavit charakteristiku procesu vstupu podniku na kapitálový trh, vysvětlit, jakým způsobem podnik získává finanční

V praktické části práce jsou hodnoceny jednotlivé faktory rozvoje přímo v Českém Švýcarsku.. Za účelem zjištění spokojenosti návštěvníků byla využita

I přes výše uvedené nedostatky, odpovídá práce obsahem zadání i opatření pro vypracování závěrečné práce, a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji

Cíl práce: Na základě vybraných specifických operací podniku mezinárodního obchodu zhodnotit jejich dopad do účetního systému, parciálně též účetní zobrazení

Jakou formu komunikace byste zvolil pro Vámi navrhované nabídky sportovních zájezdů.. Liší se vaše nabídka zájezdů oproti již

Cíl práce: objasnit problematiku a zachytit trendy rizikového a rozvojového kapitálu, se zaměřením na Business Angels převážně v České republice. Nastínit

Cíl práce: charakterizovat filmový cestovní ruch a navrhnout produkty filmové turistiky za účelem zvýšení návštěvnosti vybraných lokalit v Libereckém kraji.. Jméno

Cíl práce: Komparace business angels ve vybraných zemích světa, tedy Spojených států, Evropy a Afriky. Zároveň ověření výzkumné otázky zda je rozdíl mezi business angels

Cíl práce: provést analýzu Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou z marketingového hlediska a navrhnout opatření, která by vedla ke zvýšení návštěvnosti a