Miljödomar - första halvåret 2004

155  Download (0)

Full text

(1)

MILJÖÖVERDOMSTOLENSAVGÖRANDENENLIGTMILJÖBALKEN.

URVALOCHBAKGRUNDSBESKRIVNINGARAVULFBJÄLLÅSOCHANNA-LENAROSENGARDTEN.

Första h a l v å r e t 2 0 0 4

m

iljö

d

omar

ISBN 91-620-2808-1 ISSN 1650-2876 NATURVÅRDSVERKET

den på miljöområdet. Miljödomar kommer ut två gånger om året och presenterar de domar, beslut och protokollsbeslut som av-gjorts under föregående halvår.

Varje nummer innehåller en förteckning över samtliga avgö-randen från Miljööverdomstolen. Avgöavgö-randena klassificeras med typ av fråga och ett eller flera nyckelord.

Ett urval av avgörandena refereras i numret. Urvalet görs av redaktörerna och sker efter en bedömning av vad som kan vara intressant ur tekniskt, miljömässig eller juridisk synvinkel. Publi-kationen vänder sig alltså till alla som är verksamma inom miljö-området; exempelvis inom myndigheter, tekniska konsultbyråer, industrier eller andra näringsverksamheter.

Redaktörer för miljödomar är Ulf Bjällås och Anna-Lena Rosengardten. Ulf Bjällås är lagman vid Svea hovrätt och ordfö-rande för Miljööverdomstolen. Han är också ordföordfö-rande i Miljö-balkskommittén som har regeringens uppdrag att utvärdera till-lämpningen av miljöbalken och föreslå de reformer som behövs. Anna-Lena Rosengardten är civilingenjör och tjänstledig från sitt arbete som miljöråd vid Miljööverdomstolen. Hon arbetar nu som sekreterare i Miljöbalkskommittén. Båda har under lång tid varit verksamma vid Koncessionsnämnden för miljöskydd och dess-förinnan vid Naturvårdsverket.

m

a

r första h

alvåret 2004

(2)

AV ULF BJÄLLÅS OCH ANNA-LENA ROSENGARDTEN. FÖRSTAHALVÅRET2004

(3)

2 Beställning: Tel: 08-505 933 40 Fax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Internet: www.naturvardsverket.se/bokhandeln ISBN 91-620-2808-1.pdf ISSN 1650-2876 © Naturvårdsverket november 2004 Elektronisk publikation

(4)

3

Innehåll

Förord

6

Förkortningar

7

Förteckning över Miljööverdomstolens avgjorda mål

8

Slutligt beslut den 22 januari 2004 i mål M 5297-03

Avvisad ansökan om omprövning av villkor enligt 24 kap. 8 §

miljöbalken för säkerhetshöjande åtgärder 26

Dom den 29 januari 2004 i mål M 345-03

Tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad produktion vid SSAB Tunnplåt AB:s anläggningar i Borlänge kommun,

Dalarnas län 28

Dom den 4 februari 2004 i mål M 11104-02

Utdömande av vite 32

Dom den 6 februari 2004 i mål M 5388-03

Dispens från föreskrifter för naturreservat och för område med skydd för landskapsbilden samt dispens från strandskydds-

bestämmelser för anläggande av gång- och cykelväg 33

Dom den 9 februari 2004 i mål M 7531-02

Tillstånd enligt miljöbalken att uppföra och driva en ny fastbränslepanna vid SCA Hygiene Products Aktiebolags

anläggning i Lilla Edets kommun 46

Beslut den 19 februari 2004 i mål M 5957-03

Tillstånd till uppförande av vindkraftverk 49

Dom den 27 februari 2004 i mål M 22-02

(5)

4

Dom den 8 mars 2004 i mål M 27-03

Tillstånd till anläggande av bergvärmepump 55

Dom den 12 mars 2004 i mål nr M 487-04

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken; nu fråga om

återförvisning på grund av rättegångsfel 59

Dom den 15 mars 2004 i mål M 5528-03

Tillstånd till tillverkning av basplastpolymerer m.m. vid

ny anläggning i Trelleborg 66

Dom den 15 mars 2004 i mål M 497-02

Skadestånd enligt miljöskadelagen 69

Beslut den 17 mars 2004 i mål nr M 1514-04

Avvisande av överklagande 81

Dom den 1 april 2004 i mål nr M 1035-04

Tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken att utföra vågbrytare m.m. 83

Dom den 8 april 2004 i mål nr M 1633-03

Tillstånd enligt miljöbalken att anlägga och driva lakningsverk

för kemisk rening av grafit 87

Dom den 13 april 2004 i mål M 1512-03

Tillstånd till drift av avfallsanläggning m.m. 89

Dom den 5 maj 2004 i mål M 3723-03

Utdömande av vite 93

Dom den 7 maj 2004 i mål nr M 1320-04

(6)

5

Dom den 27 maj 2004 i mål M 11153-02

Tillstånd att anlägga järnvägsbro m.m. 97

Dom den 3 juni 2004 i mål M 5558-03

Tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken att på ön Böckern i Tanums kommun anlägga en småbåtsbrygga och

nedfartsramp för småbåtar 101

Dom den 4 juni 2004 i mål M 7486-03

Förbud mot flytgödselbrunn 108

Beslut den 8 juni 2004 i mål nr M 2238-03

Strandskyddsdispens 112

Dom den 14 juni 2004 i mål M 1327-03

Utdömande av vite 117

Dom den 15 juni 2004 i mål M 7205-02

Anmälan enligt miljöbalken om utökad djurhållning 121

Dom den 23 juni 2004 i mål nr M 9930-02

Skadestånd enligt miljöskadelagen 124

Dom den 30 juni 2004 i mål M 10499-02

Tillstånd till befintlig och utökad produktion vid

anläggning för tillverkning av massa och papper 135

(7)

6

Förord

Publikationen Miljödomar ges ut två gånger per år. Den innehåller för-teckningar över samtliga avgöranden från Miljööverdomstolen. De av-göranden som kan förväntas vara av störst intresse är markerade med en asterisk (*).

De finns återgivna i valda delar (obearbetade citat) tillsammans med en bakgrundsbeskrivning som skrivits för publikationen. Urvalet har gjorts utgående från både allmänt miljömässiga, tekniska och juridiska utgångs-punkter. Publikationen vänder sig alltså till alla som är verksamma inom miljöområdet; exempelvis inom myndigheter, organisationer, forskning och utbildning, advokatfirmor, tekniska konsultbyråer, industrier eller andra näringsverksamheter.

I vissa fall fordras prövningstillstånd (förkortas ”p” i tabeller m.m.) för att Miljööverdomstolen skall pröva ett överklagande. För mål och ärenden enligt miljöbalken är huvudregeln att de ärenden som startat hos en förvalt-ningsmyndighet – t.ex. en kommunal nämnd eller en länsstyrelse – fordrar prövningstillstånd. I förteckningen över prövade och avgjorda mål har de mål som avgjorts efter prövningstillstånd markerats särskilt.

Samtliga avgjorda mål har beskrivits med hjälp av nyckelord. En asterisk (*) vid nyckelordet betyder att avgörandet är referat. De markerade nyckelorden finns alfabetiskt ordnade i en nyckelordslista med hänvisningar till de refererade avgörandena.

I tabellen över avgjorda mål har angivits om avgörandet vunnit laga kraft.

(8)

7

Förkortningar

I publikationen har privatpersoners namn ersatts med initialer. I övrigt används följande förkortningar.

BDT-vatten bad-, disk- och tvättvatten

COD kemisk syreförbrukning (chemical oxygen demand); mått på

organisk substans i vatten

HD Högsta domstolen

HSL hälsoskyddslagen, 1982:1080

MB miljöbalken, 1998:808

MD miljödomstol(en)

MKB miljökonsekvensbeskrivning och/eller

miljökonsekvens-bedömning

ML miljöskyddslagen, 1969:387

MSL miljöskadelagen, 1986:225

NRL naturresurslagen; lagen om hushållning med naturresurser,

1987:12

NVL naturvårdslagen, 1964:822

pt prövningstillstånd RB rättegångsbalken

RenhL renhållningslagen, 1979:596

Sevesolagen lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

SNFS Naturvårdsverkets författningssamling

susp. suspenderade ämnen; mått på partiklar i vatten

VL vattenlagen, 1983:291

VaL lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar, 1970:244

viteslagen lagen (1985:206) om viten

(9)

8

Målnummer Parter Saken Inkom

Datum

Avgjort Datum

M 10313-02 U-S B ./. Plan- och miljönämnden i Pers-torps kommun Miljösanktionsavgift 2002-11-28 2004-01-07 M 7088-03 T S m.fl. ./. Länsstyrel-sen i Gotlands län Strandskyddsdispens; fråga om talerätt 2003-10-06 2004-01-08 M 10299-02 S Z ./. Olofströms kommun Skadestånd 2002-11-28 2004-01-13 Överklagat, ej PT M 9932-02 K N ./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län Föreläggande om rättelse 2002-11-15 2004-01-14 M 9933-02 K N ./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Mariestad Ansökan om laglig-förklaring av pir 2002-11-15 2004-01-14 Överklagat, ej PT M 4716-03 K N ./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län Strandskyddsdispens 2003-06-18 2004-01-14 M 8940-03 Miljönämnden i Hällefors kommun ./. I S Dispens från sop-hämtning 2003-12-04 2004-01-14 M 9662-03 R F m.fl. ./. Kommun-styrelsen i Tingsryds kommun Tillsyn 2003-12-29 2004-01-14 M 8500-03 P J A ./. Hagfors kommun m.fl. Föreläggande 2003-11-20 2004-01-15 M 8050-03 C W ./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Vänersborg Strandskyddsdispens 2003-11-06 2004-01-16 M 9262-03 I C Avvisat överklagande om strandskydds-dispens 2003-12-15 2004-01-16 M 9346-03 E E Rättegångskostnader i avskrivet mål 2003-12-17 2004-01-16 M 85-04 A L ./. Karlsborgs kommun Dispens från sop-hämtning 2004-01-05 2004-01-16 M 9369-02 Industrifragmentering i Stockholm AB ./. Miljö- och hälsoskydds-nämnden i Stockholms kommun

Förbud att utan till-stånd använda begag-nad transformatorolja som bränsle

2002-10-28 2004-01-19

M 8812-03 C P m.fl. ./. Nova

(10)

9 M 7916-03 U S o.a. ./.

Hässle-holms kommun Avvisad stämnings-ansökan 2003-11-03 2004-01-21

M 9422-03 Miljö- och

byggnämn-den i Eskilstuna kom-mun ./. A G Miljösanktionsavgift 2003-12-18 2004-01-21 M 342-04 Solna Snabbtryck AB ./. Miljönämnden i Solna stad Tillsynsavgift 2004-01-12 2004-01-21

M 5297-03* Vattenfall AB Avvisad ansökan ang.

omprövning 2003-07-07 2004-01-22 Överklagat, ej PT M 8252-03 K-O G ./. Länsstyrel-sen i Västerbottens län m.fl. Avvisat yrkande om interimistiskt förbud 2003-11-12 2004-01-22 M 9096-03 C-H B m.fl. ./. Miljö- och hälsoskydds-nämnden i Stockholm stad Talerätt 2003-12-09 2004-01-22

M 9596-03 Lövhults Grus & Schakt HB ./. Länssty-relsen i Hallands län Ändring av villkor 2003-12-23 2004-01-23 M 169-04 DäckRec AB ./. Malmö stad Föreläggande om återställning av hamn-bassäng m.m. 2004-01-08 2004-01-23 M 7090-03 H G ./. Länsstyrelsen i

Stockholms län m.fl. Bullerisoleringsåtgär-der 2003-10-06 2004-01-27 M 9140-03 E J ./. Miljö- och

Häl-soskyddsnämnden i Östhammars kommun

Tillstånd till avlopps-anläggning (sluten tank)

2003-12-10 2004-01-27

M 9595-03 C W ./. NCC Roads

AB m.fl. Tillstånd till bergtäkt 2003-12-23 2004-01-27

M 192-03 Nilsson Kraft AB ./.

Kammarkollegiet

Tillstånd att anlägga minikraftverk

2003-01-07 2004-01-28

M 9421-03 Idrottsföreningen

Friskis & Svettis Falun ./. Miljönämnden i Falu kommun

(11)

10 M 427-04 Simrishamns kommun, Tekniska kontoret ./. Länsstyrelsen i Skåne län Föreläggande att upphöra med bortle-dande av grundvatten; fråga om inhibition m.m. enligt förvalt-ningsprocesslagen; delfrågor 2004-01-13 2004-01-28 M 345-03* Naturvårdsverket m.fl. ./. SSAB Tunnplåt AB

Tillstånd till ökad produktion

2003-01-09 2004-01-29

M 8614-03 R P ./. SSAB Tunnplåt

AB

Avskrivet mål ang. tillstånd till ökad pro-duktion m.m. 2003-11-24 2004-01-29 M 9484-03 P Å dödsbo ./. Läns-styrelsen i Kalmar län m.fl. Avvisat överklagande ang. strandskydds-dispens 2003-12-19 2004-01-30

M 8291-03 L-O L Avvisat överklagande

ang. försiktighetsmått avseende djurhållning m.m. 2003-11-13 2004-01-30 M 8914-03 T B ./. Miljönämnden i Falu kommun Timmerbevattning 2003-12-03 2004-01-30 M 198-04 Orust kommun ./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län Strandskyddsdispens m.m. 2004-01-08 2004-01-30 M 405-04 Länsstyrelsen i Norr-bottens län ./. R T

Problem med över-svämningar

2004-01-13 2004-01-30

M 9293-03

Fastighetshandels-bolaget Mörby 1:103 Avvisat överklagande 2003-12-15 2004-02-03 M 11104-02* Miljö- och

byggnads-nämnden i Falköpings kommun ./. H T Utdömande av vite 2002-12-23 2004-02-04 M 7391-03 Scandinavian Tank Storage AB ./. Läns-styrelsen i Skåne län Villkor för tillstånd enligt miljöskydds-lagen 2003-10-16 2004-02-04 M 9556-03 J S Avvisat överklagande 2003-12-22 2004-02-04 M 607-04 E H ./. Miljöskydds-nämnden i Borås kommun Föreläggande att avlägsna installerad vattentoalett m.m. 2004-01-19 2004-02-04 M 7341-03 Miljöbolaget i Svea-land AB

Tillstånd till fortsatt verksamhet av avfall m.m.

(12)

11

M 9-04 Skärgårdsskydd i Norr

./. Nordan Vind vind-kraft Aktiebolag

Tillstånd att uppföra och driva en grupp-station för vindkraft 2004-01-02 2004-02-05 M 5388-03* Halmstads kommun ./. Naturvårdsverket Dispens från föreskrif-ter för naturreservat och för område med skydd

2003-07-09 2004-02-06

M 7531-02* SCA Hygiene Products

AB Tillståndsansökan 2002-07-31 2004-02-09 M 7962-03 Länsstyrelsen i Blekinge län ./. S W Bortagande av staket vid strandskydds-område m.m. 2003-11-04 2004-02-09 M 428-04 L M ./. Skurups kommun m.fl.

Föreläggande att vidta åtgärder i anledning av vägtrafikbuller 2004-01-13 2004-02-10 M 932-04 Södra Roslagens Brandförsvarsförbund Anmälan om en utbild-nings- och övutbild-nings- övnings-anläggning i brand-bekämpningsteknik; fråga om interimistiskt förordnande 2004-01-16 2004-02-10 M 8141-03 P W ./. Länsstyrelsen i

Västra Götalands län Strandskyddsdispens m.m. 2003-11-10 2004-02-11

M 8662-03 E N Återställande av försutten tid 2003-11-25 2004-02-13 Överklagat, ej PT M 8968-03 E N Avvisat överklagande 2003-12-03 2004-02-13 M 6715-02 E C ./. Vägverket Skadestånd 2002-06-28 2004-02-16 M 4198-03 K S m.fl. ./. Norrvind ek. för., m.fl. Föreläggande enligt miljöbalken om försik-tighetsåtgärder 2003-05-30 2004-02-17 M 5957-03* J A m.fl. ./. Länsstyrel-sen i Kalmar län m.fl. Tillstånd för uppföran-de av vindkraftverk 2003-07-30 2004-02-19 M 7409-03 S W ./. Bygg-, miljö- och räddningsnämn-den i Flens kommun

Stängselgenombrott m.m. 2003-10-16 2004-02-19 M 8046-03 S A ./. Länsstyrelsen i Östergötlands län Strandskyddsdispens m.m. 2003-11-06 2004-02-19 M 388-04 S J ./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län Strandskyddsdispens samt dispens från reservatföreskrifter; fråga om tomtplats-avgränsning 2004-01-13 2004-02-19

(13)

12

M 7963-03 R P Bygdeavgiftsmedel 2003-11-04 2004-02-20

M 9524-03 B K ./. Grums kommun Miljösanktionsavgift 2003-12-22 2004-02-20

M 84-04 A A ./. Alingsås kommun Befrielse från grund-avgift m.m. 2004-01-05 2004-02-20 M 158-04 G U ./. R P m.fl. Dammbygge 2004-01-07 2004-02-20 M 159-04 Länsstyrelsen i Stock-holms län ./. R P m.fl. Återfyllning av dike 2004-01-07 2004-02-20 M 424-04 Sonfjällbygdens Turistråd m.fl. ./. Agrivind AB m.fl.

Tillstånd enligt miljö-skyddslagen till vind-kraftverk

2004-01-12 2004-02-20

M 3459-03 Nässja Lantbruks AB

./. Plan- och miljö-nämnden i Motala kommun

Klassning och

tillsyns-avgift 2003-05-05 2004-02-24 M 5114-03 Hedemora Energi AB ./. Trygg-Hansa För-säkrings AB Skadestånd m.m. 2003-07-01 2004-02-24 M 724-04 T K m.fl. ./. B J m. fl. Begäran om ingripan-de enligt miljöbalken med anledning av förorening i vatten-brunn 2004-01-22 2004-02-24 M 22-02* Camix AB ./. Väster-viks kommun Utdömande av vite 2002-01-02 2004-02-27 Överklagat, ej PT M 7575-02 Banverket ./. L D et.v.v. Tillstyrkande av redo-visning av åtgärder mot buller 2002-08-02 2004-02-27

M 1213-04 Å E ./. HUB AB m.fl. Tillstånd att driva försöksanläggning för förbränning av avfall 2004-02-16 2004-02-27 M 1428-04 U C m.fl. ./. JB-Sten Aktiebolag Föreläggande 2004-02-23 2004-03-01 M 8364-03 G P ./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Vänersborg m.fl.

Tillstånd till fortsatt och utvidgad täkt av grus m.m.

2003-11-17 2004-03-02

M 1638-04 J H ./. H-Gnejs

(14)

13 M 8509-03* Samhällsbyggnads-nämnden i Nybro kommun ./. Y A m.fl. Anläggning för bergs-värme 2003-11-20 2004-03-08 M 4221-03 G U ./. Linköpings kommun Tillståndsansökan 2003-05-30 2004-03-09 Överklagat, ej PT M 8090-03 B G Återställande av försutten tid 2003-11-06 2004-03-09 Överklagat, ej PT M 787-04 L O Omprövning av villkor för delaktighet 2004-01-26 2004-03-09 M 1510-04 Å N ./. Länsstyrelsen i

Kalmar län Föreläggande vid vite att ta bort staket m.m. inom strandskyddat område

2004-02-25 2004-03-09

M 5872-03 R I ./. Miljö- och bygg-nadsnämnden i Högs-by kommun

Miljösanktionsavgift 2003-07-25 2004-03-10

M 6396-03 J L ./. Miljönämnden i Malmö kommun

Tillsyn över olägenhet för människors hälsa avseende fönster-tätningsmassa i lägen-heter 2003-09-01 2004-03-11 M 8572-03 Flaxenviks Fastighets AB m.fl. Avvisad ansökan 2003-11-21 2004-03-11 Överklagat, ej PT M 256-04 Miljönämnden i Trelle-borgs kommun ./. P K Miljösanktionsavgift 2004-01-09 2004-03-11 M 1606-04 H S ./. Miljönämnden i Trelleborgs kommun m.fl.

Tillsyn enligt miljöbal-ken betr. vedeldning

2004-02-27 2004-03-11

M 1614-04 B-E E ./. Länsstyrelsen i Kronobergs län

Tillstånd till skogs-åtgärder inom interi-mistiskt reservat 2004-02-27 2004-03-11 M 487-04* Fastighetsaktiebolaget Centralposthuset i Malmö ./. Banverket Södra banregion

Tillstånd till Citytunneln i Malmö, Etapp 1 (Malmö C) 2004-01-15 2004-03-12 M 1568-04 H H ./. Miljö- och byggnämnden i Osby kommun Dispens från sop-hämtning 2004-02-26 2004-03-12

(15)

14

M 329-03 Miljö- och

byggnads-nämnden i Sorsele kommun ./. T Y

Dispens från

kommu-nal renhållning 2003-01-09 2004-03-15

M 5528-03* Bona Kemi Aktiebolag Tillstånd till tillverkning av basplastpolymerer m.m.

2003-07-14 2004-03-15

M 8641-03 S L ./. Länsstyrelsen i Skåne län m.fl.

Tillstånd till täktverk-samhet

2003-11-25 2004-03-15

M 1551-04 L M ./. Miljönämnden i Hörby kommun

Avgift för prövning och tillsyn 2004-02-26 2004-03-15 M 497-02* Utvecklings AB Wä Rö Ryttargård ./. Fortifika-tionsverket i Eskilstuna Ersättning för miljö-skada 2002-01-15 2004-03-15 Överklagat, ej PT M 815-03 Mediatech i Mölndal AB ./.

Tillstånd till brygga m.m. 2003-01-29 2004-03-17 M 1743-04 M L ./. Byggnads-nämnden i Uppsala kommun Dispens från strand- skyddsbestämmel-serna 2004-03-03 2004-03-17 M 2023-04 C P m.fl. ./. Nova Naturgas AB m.fl. Tillsyn 2004-03-11 2004-03-17

M 6943-02 J T ./. Malmö stad Skadestånd 2002-07-08 2004-03-18

Överklagat, ej PT M 9194-03 Ulås Minischakt AB ./.

Miljö- och stadsbygg-nadsnämnden i Värnamo kommun

Tillstånd till berg-värmeanläggning

2003-12-11 2004-03-19

M 9227-03 G J ./. Miljö- och stadsbyggnadsnämn-den i Värnamo kom-mun

Tillstånd till berg-värmeanläggning

2003-12-12 2004-03-19

M 16-04 WSP VVS Teknik ./.

Miljö- och stadsbygg-nadsnämnden i Värnamo kommun

Tillstånd till berg-värmeanläggning inom yttre skyddsområde för kommunal grundvat-tentäkt 2004-01-02 2004-03-19 M 2014-04 ABRI-Produkter AB:s konkursbo ./. Länssty-relsen i Stockholms län Bortskaffande av kemikalier och farligt avfall samt återstäl-lande av ytbehand-lingslokal

(16)

15

M 1411-04 J-O A ./. Bygg- och

miljönämnden i Sala kommun Kagomål på störande granne 2004-02-20 2004-03-22 M 1514-04 Naturskyddsförening-en i Göteborg ./. Göteborg Energi Aktiebolag

Tillstånd enligt miljö-skyddslagen att nyanlägga samt uppfö-ra och driva ett natur-gaseldat kraftvärme-verk, Rya Kraftvärme-verk; fråga om för-längning av beslutade tider

2004-02-25 2004-03-22

M 2062-04 L-I G ./. Länsstyrelsen

i Hallands län m.fl. Föreläggande om rättelse enligt vatten-lagen och natur-vårdslagen

2004-03-15 2004-03-22

M 1431-04 Dödsboet efter I E Återställande av

försutten tid 2004-02-23 2004-03-30 M 683-03 G M m.fl. ./. Natur-vårdsverket Restaurering och reglering av Horn-borgasjön 2003-01-21 2004-03-31 M 5609-03 Kvidinge Stenkross AB ./. Länsstyrelsen i Skåne län Ändring av villkor i tillstånd till täktverk-samhet 2003-07-16 2004-03-31 M 6541-03 Svenljunga kommun ./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län Återkallelse av tillsyn 2003-09-10 2004-03-31

M 1768-04 Granlunds Grus AB Avvisat överklagande 2004-03-04 2004-03-31

M 1895-04 Kvidinge Stenkross AB

./. Länsstyrelsen i Skåne län

Tillfälligt utvidgat tillstånd till täktverk-samhet

2004-03-09 2004-03-31

M 2299-04 Jämtkraft AB ./.

Läns-styrelsen i Jämtlands län

Tillstånd att uppföra kraftledning inom område som omfattas av förordnande om skydd för landskaps-bilden enl natur-vårdslagen m.m. 2004-03-19 2004-03-31 M 1096-04 S J Resning 2004-02-10 2004-03-31 Överklagat, ej PT M 1035-04* S G m.fl. ./. Brännö Bys Samfällighets-förening

Tillstånd att utföra vågbrytare m.m.

(17)

16 M 1717-04 B W m.fl. ./. Plan- och

miljönämnden i Örn-sköldsviks kommun

Förbud mot att inrätta värmepumpsanlägg-ning 2004-03-03 2004-04-05 M 2500-04 U N ./. Byggnads-nämnden i Luleå kommun Avvisat överklagande 2004-03-26 2004-04-05

M 2736-03 H B ./. Kils kommun Brukningsavgifter 2003-04-09 2004-04-05

Överklagat M 3049-03 B T m.fl. ./. Edstippen

Kommanditbolag

Tillstånd enligt miljö-balken till fortsatt och utvidgad verksamhet

2003-04-17 2004-04-06

M 1574-04 J-U S ./. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm stad Bullerstörningar 2004-02-26 2004-04-06 M 2454-04 T D m.fl. ./. Miljö- och byggnämnden i Gälli-vare kommun Befrielse från sop-hämtning 2004-03-25 2004-04-06 M 5757-03 E J ./. Borgholms kommun Brukningsavgifter 2003-07-22 2004-04-07 M 8571-03 P L ./. Länsstyrelsen i Stockholms län Strandskyddsdispens 2003-11-21 2004-04-07 M 1122-04 D A m.fl. ./. Råsjö Kross Aktiebolag m.fl. Föreläggande ang. damning från kvartsit-transporter m.m. 2004-02-11 2004-04-07 M 1123-04 D A ./. Råsjö Kross Aktiebolag m.fl.

Funktion och skötsel av sedimentations-dammar och diken m.m.

2004-02-11 2004-04-07

M 1482-04 R S ./. Oreälvens

Kraftaktiebolag

Oförutsedd skada 2004-02-24 2004-04-07

M 10079-02 Kagghamra Hamn och

Entreprenad AB Lagligförklaring av en befintlig kaj 2002-11-20 2004-04-08 M 1633-03* Länsstyrelsen i Gävle-borgs län ./. Woxna Graphite Aktiebolag

Tillstånd enligt miljö-balken att anlägga och driva lakningsverk 2003-03-04 2004-04-08 M 1238-04 M Ö ./. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm stad Klagomål angående bullerstörningar, låg temperatur i lägenhet samt störande avgas-lukt och ljussken

(18)

17 M 2582-04 Östra Härjedalens Biologiska Förening, ÖHBF o a ./. Fortum Generation Aktiebolag Föreläggande om försiktighetsåtgärder till skydd för berguv i samband med rens-ningar; fråga om inhibition

2004-03-30 2004-04-08

M 1512-03* Å E m.fl. ./. Jönköpings kommun et v.v.

Tillstånd till drift av avfallsanläggning 2003-02-27 2004-04-13 M 7902-03 Länsstyrelsen i Kalmar län ./. Fröjds Motorser-vice AB Utdömande av vite 2003-10-31 2004-04-14 M 8023-03 Naturskyddsförening-en i Stockholms län ./. Stadsbyggnadsnämn-den Dispens för vägbredd-ning inom naturreser-vat 2003-11-05 2004-04-14 M 199-04 H R ./. Länsstyrelsen i Östergötlands län Strandskyddsdispens, tillika dispens från byggnadsförbud avseende skydd för landskapsbilden 2004-01-08 2004-04-14 M 2627-04 H P m.fl. ./. Miljö-nämnden i Ängelholms kommun, Miljökontoret Föreläggande att komplettera avlopps-anläggning med mark-bädd

2004-03-31 2004-04-14

M 6390-03 G E m.fl. ./. Länssty-relsen i Kalmar län m.fl.

Tillstånd till uppföran-de och drivanuppföran-de av vindkraftverk 2003-09-01 2004-04-20 M 7501-03 Stenungsunds kommun ./. J A Miljösanktionsavgift 2003-10-21 2004-04-20

M 7934-03 A-C A-E m.fl. ./. Miljö- och hälsoskydds-nämnden i Nyköpings kommun Föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken avseende returpap-persverksamhet 2003-11-03 2004-04-20 M 9040-03 K R m.fl. Avvisat överklagande 2003-12-08 2004-04-20 M 562-04 B Å Återställande av försutten tid 2004-01-16 2004-04-22 M 1142-02 I L m fl ./. Österåker Värme AB m fl

Tillstånd enligt miljö-skyddslagen att uppfö-ra och driva ett värme-verk 2002-02-13 2004-04-23 M 2556-03 Ö S ./. Avesta kom-mun Anläggningsavgift 2003-04-03 2004-04-29 M 2641-04 Y E ./. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Gotlands kommun Dispens från sop-hämtning 2004-03-31 2004-04-29

(19)

18 M 2151-04 Bua Frys AB ./. Miljö-

och räddningsnämn-den i Varbergs kom-mun

Avgift för tillsyn enligt

miljöbalken 2004-03-16 2004-05-03 M 7459-03 Ålsta Sågverks AB ./. Östersunds kommun Miljösanktionsavgift 2003-10-20 2004-05-04 M 134-04 DV Trans AB ./. Miljö- och räddningsnämn-den i Varbergs kom-mun Utdömande av vite 2004-01-07 2004-05-04 M 2196-04 Nässjö Affärsverk AB, Renhållningsavdel-ningen ./. Länsstyrel-sen i Jönköpings län Dispens från förbud mot deponering av annat utsorterat brännbart avfall än hushållsavfall 2004-03-18 2004-05-04

M 3262-04 Miljö- och

byggnämn-den i Ockelbo kommun ./. A G m.fl. Ansökan om tillstånd till bergvärmeanlägg-ning 2004-04-21 2004-05-04 M 241-03 U C ./. Torsby lastbil-central ek.för. o.a.

Återställande av försutten tid

2003-01-09 2004-05-05 M 3723-03* Miljö- och

byggnads-nämnden i Högsby kommun ./. E L Utdömande av vite 2003-05-13 2004-05-05 M 9264-03 S L m.fl. ./. Överkalix kommun m.fl. Strandskyddsdispens; fråga om talerätt 2003-12-15 2004-05-05 M 89-04 M P m.fl. ./.

Länssty-relsen i Västra Göta-lands län, Vänersborg

Avvisat äverklagande 2004-01-05 2004-05-05

M 593-04 R S ./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Tillstånd att anlägga dammar

2004-01-19 2004-05-06

M 1706-04 Sven Sahlin Fastighets

AB m.fl. ./. KB Pater Noster et v v

Föreläggande att vidta åtgärder för att förhind-ra utsläpp av avlopps-vatten

2004-03-02 2004-05-06

M 3467-04 Vetlanda Energi och

Teknik AB Onödigt uppehållande av mål 2004-04-28 2004-05-06

M 227-04 J W m.fl. ./.

Vindkom-paniet Svenska AB

Ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbal-ken m.m.

2004-01-08 2004-05-07 Överklagat

M 1320-04* Mehedeby

Fastighets-ägare- och Vägföre-ning m fl ./. Banverket

Föreläggande att söka tillstånd för transport av flygbränsle

(20)

19 M 1321-04 Miljö- och

hälso-skyddsnämnden i Uppsala kommun ./. Banverket

Föreläggande att söka tillstånd för transport av flygbränsle

2004-02-18 2004-05-07

M 1322-04 Bygg- och

miljönämn-den i Älvkarleby kom-mun ./. Banverket

Föreläggande att söka tillstånd för transport av flygbränsle

2004-02-18 2004-05-07

M 3018-04 Landstinget Dalarna ./. Miljö- och hälso-skyddsnämnden i Ludvika kommun Föreläggande att utföra sanering av bensincistern och markområde 2004-04-13 2004-05-10 M 3429-04 R G ./. Länsstyrelsen i Kronobergs län m.fl. Tillsynsåtgärder på grund av dämning 2004-04-26 2004-05-10 M 1339-04 W M ./. L E m.fl. Tillstånd till enskild

avloppsanläggning 2004-02-19 2004-05-11

M 3743-04 A-M G m.fl. ./. Vägver-ket, Region Norr m.fl.

Åtgärder mot igenväxt dike 2004-05-06 2004-05-11 M 2536-04 G Å ./. Länsstyrelsen i Skåne län Dispens från biotop-skyddsbestämmelser 2004-03-29 2004-05-13 M 1573-04 B R ./. Miljö- och stadsbyggnadsnämn-den i Haninge kom-mun Strandskyddsdispens 2004-02-26 2004-05-14 M 2333-04 1. C K 2. M K ./. Miljö- och hälsoskydds-nämnden i Huddinge kommun Bullerstörningar 2004-03-22 2004-05-14 M 2803-04 I B J m.fl. ./. C K m.fl. Strandskyddsdispens 2004-04-06 2004-05-14 M 1479-04 J B ./. Miljö- och häl-soskyddsnämnden, Eda kommun et v.v. Utdömande av vite 2004-02-24 2004-05-17 M 9130-02 Bjuvs kommun ./.

1. Reijo Havi Invest AB 2. O J

Ansökan om tillstånd enligt vattenlagen till grundvattenuttag för kommunal vattenför-sörjning 2002-10-21 2004-05-18 M 7798-03 H E m.fl. ./. Miljö- och byggnadsnämnden i Laholms kommun m.fl. Vindkraft 2003-10-29 2004-05-18 M 255-04 J N ./. Länsstyrelsen i

(21)

20

M 2063-04 Olssons Mekaniska

Verkstad O.M.V. AB ./. Miljö- och byggnämn-den i Munkedals kommun

Tillsynsavgift 2004-03-15 2004-05-18

M 1893-04 E H m.fl. ./. Länssty-relsen i Västra Göta-lands län m.fl. Anmälan om över-trädelse av strand-skyddsbestämmelser; fråga om avvisning 2004-03-09 2004-05-19

M 2761-04 J O ./. Vägverket Skadestånd på grund

av miljöskada 2004-04-05 2004-05-19 M 3072-04 K K ./. Miljönämnden i Torsås kommun Ansökan om undantag (dispens) från kommu-nal sophämtning 2004-04-14 2004-05-19

M 2015-04 S-I D ./. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Sigtuna kommun Kompostering och omhändertagande av avfall 2004-03-11 2004-05-25 M 3107-04 M R ./. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommun

Tillstånd till anslutning av en vattentoalett (Aquatron) till befintlig anläggning för BDT-avlopp

2004-04-15 2004-05-25

M 11153-02* Banverket Tillstånd att anlägga

stöd för järnvägsbro

2002-12-30 2004-05-27 M 8262-03 Bromert & Matsers AB

./. Miljö- och hälso-skyddsnämnden i Stockholms kommun

Föreläggande förenat med vite att inkomma med åtgärdsförslag m.m.

2003-11-12 2004-05-27

M 1864-04 G J m.fl. ./. Länsstyrel-sen i Västra Götalands län

Strandskyddsdispens 2004-03-08 2004-05-27

M 2895-04 B H ./. Länsstyrelsen i

Västra Götalands län Dispens från strand-skydd och landskaps-bildskydd 2004-04-08 2004-05-27 M 3182-04 Stenhalla Gård Aktie-bolag ./. Länsstyrelsen i Västerbottens län Villkor om gödsel-spridning i tillstånd till fortsatt och utökad djurhållning 2004-04-19 2004-05-27 M 41-04 R and F Livs AB ./. Miljönämnden i Malmö kommun m.fl. Vitesföreläggande 2004-01-02 2004-05-27 M 6015-03 AB Storstockholms

Lokaltrafik ./. Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Bullerbegränsande

(22)

21 M 3850-04 Länsstyrelsen i Väs-terbottens län ./. Swerock AB Utdömande av vite 2004-05-10 2004-06-02 M 5558-03* Överby-Renshogens samfällighetsförening

Tillstånd att anlägga en småbåtsbrygga m.m.

2003-07-15 2004-06-03 Överklagat

M 696-04 Staten genom

Sveri-ges geologiska under-sökning (SGU)

Tillstånd till bortledan-de av grundvatten från en bergrumsanlägg-ning

2004-01-21 2004-06-03

M 3994-04 A S Avvisat överklagande 2004-05-14 2004-06-03

M 7486-03* T A m.fl. ./. R R m.fl. Förbud mot flytgödsel-brunn 2003-10-20 2004-06-04 M 3365-04 A J-D ./. T B m.fl. Strandskyddsdipens; fråga om talerätt 2004-04-23 2004-06-04 M 6259-03 G M ./. Miljö- och byggnadsnämnden i Höörs kommun föreläggande enligt miljöbalken m.m. 2003-08-21 2004-06-09 M 7906-03 J M m.fl. ./. HSB:s bostadsrättsförening Axtorp i Umeå et v v Olägenheter till följd av ljudstörningar i lägen-het 2003-11-03 2004-06-09 M 8323-03 Miljönämnden i Kävlinge kommun ./. Konvex AB et v.v.

Tillstånd till befintlig och ändrad verksam-het vid anläggning för bearbetning av anima-liskt avfall 2003-11-14 2004-06-09 M 1212-04 P M ./. Miljönämnden i Göteborgs kommun m.fl. Elektriska fenomen 2004-02-16 2004-06-09

M 1236-04 Miljö- och hälso-skyddsnämnden i Stockholm stad ./. Tre Backar AB

Utdömande av vite 2004-02-16 2004-06-09

M 2948-04 Berg och Falk AB ./. H S

Återförvisat mål från Miljööverdomstolen om tillstånd enligt miljöskyddslagen till bergtäkt och kross-verksamhet; nu fråga om återförvisning till beslutsmyndigheten 2004-04-08 2004-06-09 M 3363-04 Å O ./. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Simrishamn Sophämtning 2004-04-23 2004-06-09

(23)

22

M 3777-04 Orust kommun,

Kom-munstyrelsekontoret ./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Marie-stad

Fastställande av slutliga villkor för Ellös avloppsreningsverk, Orust kommun

2004-05-06 2004-06-09

M 3019-04 D D ./.

Områdes-nämnden Boo, Nacka kommun

Föreläggande vid vite att upphöra med utsläpp av avloppsvat-ten från vatavloppsvat-tentoalett som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning

2004-04-13 2004-06-10

M 3020-04 N-G A ./.

Områdes-nämnden Boo, Nacka kommun

Föreläggande vid vite att upphöra med utsläpp av avloppsvat-ten från vatavloppsvat-tentoalett som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning

2004-04-13 2004-06-10

M 3021-04 A O ./.

Områdes-nämnden Boo, Nacka kommun

Föreläggande vid vite att upphöra med utsläpp av avloppsvat-ten från vatavloppsvat-tentoalett utan längre gående rening än slamavskilj-ning

2004-04-13 2004-06-10

M 3552-04 C T ./. Länsstyrelsen i

Stockholms län Tillstånd till bergtäkts- och krossverksamhet 2004-04-29 2004-06-11 M 8667-00 H L m fl ./. Ånger-manälvens Vatten-regleringsföretag Ersättning för skador på enskilt fiske 2000-12-15 2004-06-14

M 1327-03* Miljö- och byggnads-nämnden i Ystads kommun ./. A F Utdömande av vite 2003-02-21 2004-06-14 M 9399-03 A-L D m.fl. ./. Miljö- och Byggnadsnämn-den i Kristinehamns kommun Föreläggande enligt 26 kap. 9 § miljöbalken att vidta åtgärder inom strandskyddsområde

2003-12-18 2004-06-14

M 7205-02* P E ./. T H m.fl. Överklagande av

beslut med anledning av anmälan enligt miljöbalken om utökad djurhållning 2002-07-15 2004-06-15 M 7911-02 L S ./. S H Skadestånd 2002-08-28 2004-06-15 Överklagat

(24)

23 M 649-04 J O ./. Sollefteå

kommun Va-avgifter m.m. 2004-01-15 2004-06-15

Överklagat, ej PT

M 1470-04 Miljö- och

byggnads-nämnden i Hjo kom-mun ./. U J o.a. Utdömande av vite 2004-02-24 2004-06-15 Överklagat, ej PT 2004-06-15 M 2047-04 F O m.fl. ./. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Gotlands kommun Kontroll av vindkraft-anläggning; nu fråga om besluts överklag-barhet 2004-03-12 2004-06-15 M 4408-04 P R ./. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Simrishamn Sophämtning 2004-05-28 2004-06-15 M 4881-04 M F m.fl. ./. Länssty-relsen i Kronobergs län

Tillstånd att utföra vetenskapliga under-sökningar i kultur-reservat 2004-06-14 2004-06-16 M 4114-04 I N ./. Sollefteå kommun Brukningsavgift 2004-05-18 2004-06-17 M 4639-04 Krokens Samfällig-hetsförening Avvisat överklagande 2004-06-04 2004-06-18 M 143-02 M B m fl ./. Vattenfall AB

Inverkan på isar och vintervägar

2002-01-04 2004-06-21 Överklagat

M 1258-04 Ölands Djurpark ./.

Miljö- och byggnads-nämnden i Mörbylånga kommun Ansökan om dispens från kommunal ren-hållningsordning 2004-02-17 2004-06-21 M 9930-02* Swerock Aktiebolag ./. Aktiebolaget Härnö-sands Schakt- och Trädgårdsanlägg-ningar Skadestånd enligt miljöskadelagen 2002-11-15 2004-06-23 Överklagat M 8639-03 A E m.fl. ./. Finspångs kommun m.fl. Tillsynsåtgärder avseende ridbana 2003-11-25 2004-06-23 M 3193-04 Nedre Helgeåns fiskevårdsområde ./. Banverket, Södra banregionen , Södra regionen

Tillstånd att uppföra brostöd för ny järn-vägsbro 2004-04-19 2004-06-23 M 10568-02 Sävast samfällighets-förening m.fl. ./. Vat-tenfall AB Talerätt 2002-12-05 2004-06-24 Överklagat

(25)

24

M 7222-03 B J ./. S A m.fl. Efterbehandling av

moräntäkt 2003-10-10 2004-06-24

M 4755-04 R B m.fl. ./. Wapnö AB

m.fl.

Beslut enl 28 § förvalt-ningsprocesslagen

2004-06-09 2004-06-24

M 1368-03 U L Utökad dämning och

komplettering av kraftverket med ett andra maskinaggregat m.m.

2003-02-24 2004-06-28 Överklagat

M 2040-04 Länsstyrelsen i

Värm-lands län ./. O v K Föreläggande angå-ende reglering av Bosjön genom damm-anordning 2004-03-12 2004-06-28 M 2535-04 M B m.fl. ./. G P Olägenheter av buller från värmepumpsfläkt 2004-03-29 2004-06-28 M 3551-04 Hörby kommun, Tekniska kontoret ./. Länsstyrelsen i Skåne län Föreläggande enligt miljöbalken att upphö-ra med bortledande av grundvatten 2004-04-29 2004-06-28 M 4573-04 Simrishamns kommun ./. Länsstyrelsen i Skåne län Föreläggande enl miljöbalken att upphö-ra med bortledande av grundvatten

2004-06-03 2004-06-28

M 4638-04 SB Consulting AB ./.

Härnösands kommun, Miljö- och hälso-skyddsnämnden

Klagomål betr. Mid-landa Motorpark 2004-06-04 2004-06-28 M 5060-04 Östra Härjedalens Biologiska Förening, ÖHBF m.fl. ./. Fortum Generation Aktiebolag Avskrivet mål 2004-06-18 2004-06-28 M 2236-03 Hotell Kattegatt AB ./. Banverket m.fl. Avvisad talan om förutsättningar att föra fastställelsetalan 2003-03-24 2004-06-29 Överklagat M 2238-03 Naturvårdsverket m.fl. ./. Visingsö Golfklubb Fråga om strandskydd 2003-03-24 2004-06-29 M 4939-03 V L ./. Kramfors kom-mun m.fl. Tillsynsbeslut m.m. 2003-06-25 2004-06-29 M 8575-03 Donau Fastighetsför-valtning AB ./. Miljö- och byggnadsnämn-den i Tanums kommun

Utdömande av vite 2003-11-24 2004-06-29

M 2303-04 Nail Studio ./. Miljö-nämnden i Hässle-holms kommun

Föreläggande enl

(26)

25 M 10499-02* Billerud Aktiebolag

(publ) o.a.

Tillstånd enligt miljö-balken att öka produk-tionen vid Gruvöns bruk 2002-12-04 2004-06-30 Överklagat M 7038-03 Kroken i Mo Aktie-bolag ./. M O m.fl. Föreläggande m.m. 2003-10-03 2004-06-30 M 3449-04 M J ./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Tillstånd enligt 12 kap. miljöbalken till täkt av berg 2004-04-27 2004-06-30 M 4209-04 Föreningen Västkust-banans Framtid m.fl. ./. Banverket, Södra banregionen , Södra regionen Förlängning av arbets-tiden för tillstånd att lägga ut erosionsskydd och utfyllnad 2004-05-21 2004-06-30 Överklagat M 4210-04 Föreningen Västkust-banans Framtid m.fl. ./. Banverket, Södra banregionen , Södra regionen Förlängning av arbets-tiden för tillstånd att lägga ut erosionsskydd och utfyllnad i stran-den 2004-05-21 2004-06-30 Överklagat M 4253-04 Nacka kommun, Områdesnämnden Boo ./. Länsstyrelsen i Stockholms län m.fl.

Tillstånd till kafferosteri 2004-05-24 2004-06-30

M 5118-04 A H ./. Miljö- och byggnämnden Sophämtning 2004-06-22 2004-06-30 M 9294-03 I E ./. Östhammars kommun Anmälan om oförut-sedd skada 2003-12-15 2004-06-30 Överklagat

(27)

26

Slutligt beslut den 22 januari 2004 i mål M 5297-03

Underinstans: Östersunds tingsrätt, miljödomstolen

Klagande: Vattenfall AB

Saken: Avvisad ansökan om omprövning av villkor enligt 24 kap. 8 § miljöbalken för säkerhetshöjande åtgärder

Nyckelord: Tillståndprövning, omprövning, säkerhetshöjande åtgärder

Bakgrund

Vattenfall yrkade vid miljödomstolen bl.a. ändring av villkoren i gällande tillstånd att få öppna ett tidigare igengjutet bottenskov i Torpshammars kraftverk.

Den fråga som domstolarna hade att ta ställning till gällde vilken be-stämmelse som skulle tillämpas vid prövningen av Vattenfalls ansökan om att få genomföra dammsäkerhetshöjande åtgärder vid ett tidigare tillstånds-prövat kraftverk. Krävde åtgärderna tillstånd enligt 11 kap. med bl.a. krav på miljökonsekvensbeskrivning eller räckte det med att villkoren i tillstån-det omprövades enligt 24 kap. 8 § miljöbalken?

Både miljödomstolen och Miljööverdomstolen ansåg att det krävdes till-stånd för åtgärden. Beslutet har vunnit laga kraft sedan Högsta domstolen inte meddelat prövningstillstånd.

Miljödomstolen

I 11 kap. 2 § miljöbalken anges att med vattenverksamhet avses bl.a. änd-ring av dammar eller andra anläggningar i vattenområden. I 11 kap. 9 § 1 st miljöbalken återfinns huvudregeln att vattenverksamhet kräver tillstånd enligt miljöbalken. Omprövning av 24 kap. 8 § miljöbalken avser frågor om upphävande eller ändring av andra bestämmelser och villkor i en tillstånds-dom än som avser storleken av ersättningsbelopp. 21 kap. 1 § miljöbalken innehåller en uppräkning av vilka mål som skall handläggas som ansök-ningsmål. I denna uppräkning återfinns bl.a. mål om tillstånd till vattenverk-samhet enligt 11 kap. 9 § miljöbalken och mål om omprövning enligt 24 kap. 8 § miljöbalken. Av 6 kap. 1 § 1 st miljöbalken framgår att en miljö-konsekvensbeskrivning skall ingå i en ansökan om tillstånd bl.a. att ändra verksamheter enligt 11 kap. miljöbalken. Något krav på en

(28)

miljökonse-27

kvensbeskrivning föreligger däremot inte i ansökningsmål gällande om-prövning enligt 24 kap. 8 § miljöbalken. Miljödomstolen bedömer att den av bolaget planerade åtgärden, öppnande av ett tidigare igengjutet botten-utskov, utgör en sådan ändring av damm som anges i 11 kap. 2 § 1 p miljö-balken. Med hänsyn därtill och då bolaget inte ingett någon miljökonse-kvensbeskrivning och dessutom förklarat sig inte ha för avsikt att följa ett föreläggande därom finner miljödomstolen skäl att med tillämpning av 22 kap. 2 § 2 st miljöbalken avvisa ansökan.

Miljööverdomstolen

Miljööverdomstolen delar miljödomstolens uppfattning att den planerade åtgärden utgör en sådan ändring av damm som anges i 11 kap. 2 § 1. miljö-balken och som kräver tillstånd enligt 11 kap. 9 § första stycket miljömiljö-balken. Eftersom den begärda ändringen inte avser något befintligt villkor eller någon annan bestämmelse i det för verksamheten gällande tillståndet kan åtgärden inte prövas inom ramen för stadgandet i 24 kap. 8 § miljöbalken. Det förhållandet att företrädare för de allmänna intressena har möjlighet att enligt 5 § samma kapitel ansöka om nya och ändrade villkor i syfte att för-bättra en anläggnings säkerhet påverkar inte tillståndshavarens skyldighet att söka tillstånd när en tillståndspliktig åtgärd skall vidtas och ändring av något befintligt villkor inte är aktuellt. Motsvarande bestämmelse i vatten-lagen (1983:291), 15 kap. 3 § första stycket tredje meningen, har närmast kommit till för att man inte alltid kan förlita sig på att tillståndshavaren själv tar initiativ till de ändringar som behövs för att förbättra en anläggnings säkerhet.

På de skäl miljödomstolen angivit bör bolagets ansökan vid dessa för-hållanden avvisas. Bolagets överklagande skall därför avslås.

(29)

28

Dom den 29 januari 2004 i mål M 345-03

Underinstans: Stockholms tingsrätt, miljödomstolen

Klagande: Naturvårdsverket

Privatpersoner (IDUN)

Motpart: SSAB Tunnplåt AB

Saken: Tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad produktion vid SSAB Tunnplåt AB:s anläggningar i Borlänge kommun, Dalarnas län

Nyckelord: Transporter, allmänt villkor, kontrollprogram

Bakgrund

I denna dom behandlar Miljööverdomstolen bland annat frågan om villkors-reglering av externa transporter. Miljööverdomstolen kommer också in på vad som bör ingå i det allmänna villkoret och behovet av ett särskilt villkor om kontrollprogram.

I enlighet med SSAB:s ansökan, lämnade miljödomstolen bolaget till-stånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad produktion vid Domnarvets järnverk i Borlänge. För tillståndet föreskrevs villkor, bland annat följande allmänna villkor.

1. Om ej annat följer av övriga villkor skall verksamheten – inklusive

åtgärder för begränsning av vatten- och luftföroreningar och andra störningar i omgivningen – bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget angett och åtagit sig i målet.

Miljödomstolen sköt upp avgörandet av vilka villkor som skall gälla i vissa avseenden, bland annat när det gäller utsläpp till luft av kväveoxider från interna transporter. Bolaget ålades att under en prövotid utreda följande. U3. Den exakta storleken av utsläppet till luft av kväveoxider från de

interna transporterna. Prövotidsutredningen skall innehålla uppgifter om storleken av utsläppet samt hur planerad förnyelse av fordonspar-ken för de interna transporterna påverkar energieffektivisering och möjligheterna att minska utsläppet till luft av kväveoxider.

(30)

29

Miljödomstolens dom överklagades av Naturvårdsverket och av privatper-soner med den gemensamma adressen Luft- och hälsovårdsgruppen IDUN.

Naturvårdsverket yrkade att Miljööverdomstolen skulle föreskriva ett prövotidsvillkor för transporter så att bolaget skulle åläggas att senast ett år från dom ge in en utredning beträffande minskning av transporternas miljö-påverkan. Bolaget godtog Naturvårdsverkets yrkande.

IDUN yrkade att bolaget inte skulle medges tillstånd till utökning av verksamheten och skärpningar av flera av de villkor miljödomstolen före-skrivit. Vissa av yrkandena avsåg kontroll och recipientundersökningar.

Miljööverdomstolen

- ” – ”-

Transporter

Externa transporter ingår bland det som kan prövas enligt miljöbalken och som därmed kan regleras, när villkoren för ett tillstånd skall bestämmas (se Miljööverdomstolens domar 2003-05-06 i målen M 7179-02 och M 602-02). Detta förutsätter dock att de externa transporterna som ett s.k. följdföre-tag har ett omedelbart samband med den verksamhet som tillståndet avser och att tillståndshavaren har möjlighet – såväl faktiskt som rättsligt – att bestämma över det som villkoret avser.

Den verksamhet som avses med bolagets tillstånd ger upphov till ett stort antal externa transporter med olika transportmedel. Som Naturvårds-verket har anfört är det därför befogat att bolaget närmare utreder vilken miljöpåverkan som transporterna har och vilka förhållanden som bolaget förfogar över eller annars kan påverka i syfte att begränsa återverkningarna på miljön. Bolaget har också godtagit verkets yrkande om en prövotidsredo-visning. Frågan om det skall ställas upp något villkor som rör de externa transporterna bör därför skjutas upp i avvaktan på att bolaget genomför en utredning. Prövotiden bör skäligen vara ett år och resultatet av utredningen bör därför redovisas senast den 1 februari 2005.

Beträffande interna transporter, som också omfattas av Naturvårdsver-kets yrkande, konstaterar Miljööverdomstolen att yrkandet går något utöver vad miljödomstolen har föreskrivit i utredningsvillkoret U3. Miljööver-domstolen finner att villkoret lämpligen bör kompletteras i enlighet med

(31)

30

verkets yrkande och alltså ges samma omfattning som utredningsvillkoret om externa transporter. Härmed tillgodoses också vad I har yrkat i fråga om damning från de interna transporterna.

Utredningsvillkoret U3 bör ändras till den utformning som framgår av domslutet och som således innefattar såväl interna som externa transporter.

- ” – ”-

Mot bakgrund av att många utsläpp från verksamheten inte regleras genom särskilda villkor utan endast genom det allmänna villkoret (villkor 1) och även om faktiska utsläppsvärden ofta med god marginal underskrider vill-korsvärden – något som är fallet med exempelvis utsläppen av stoft till luft och utsläppen till vatten från varmbandsvalsverket – anser Miljööverdom-stolen att det är viktigt att bolaget även fortsättningsvis bedriver verksamhe-ten så att utsläppen till luft och vatverksamhe-ten och störningarna i övrigt på miljön blir så små som möjligt. Det allmänna villkoret bör kompletteras med en sådan föreskrift.

Kontrollprogram

Av 22 kap. 25 § första stycket 3 miljöbalken framgår att en tillståndsdom i förekommande fall skall innehålla bestämmelser om kontroll, såsom ut-släppskontroll med angivande av mätmetod, mätfrekvens och utvärderings-metod. Detta krav kan enligt vad Miljööverdomstolen har uttalat i dom 2003-12-17 i mål nr M 4174-01 tillgodoses genom ett villkor som anger att det för verksamheten skall finnas ett kontrollprogram, som gör det möjligt att bedöma om villkoren följs. Ett villkor om kontrollprogram bör därför föreskrivas.

Miljööverdomstolens domslut

- ” – ” -

Utredningsvillkor U3 ändras till följande lydelse.

U3. Bolaget skall i samråd med tillsynsmyndigheten utreda de interna och externa transporternas miljöpåverkan samt vilka krav som kan ställas på interna transporter och externa transportörer och vilka ytterligare

(32)

31

åtgärder som är möjliga att vidta i syfte att minska miljöpåverkan. Särskild vikt skall läggas vid utsläppen av svavel- och kväveoxider samt av stoft. Utredningen skall belysa också hur den planerade för-nyelsen av fordonsparken påverkar energieffektiviseringen, utsläppen och möjligheterna till logistikförbättringar. Resultatet av utredningen skall ges in till miljödomstolen senast den 1 februari 2005.

- ” – ” -

Allmänt villkor

1. Om inte annat följer av övriga villkor skall verksamheten – inklusive

åtgärder för begränsning av vatten- och luftföroreningar och andra störningar i omgivningen – bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget angett och åtagit sig i målet. Verksamheten skall be-drivas, underhållas och kontrolleras så att utsläppen till luft och vatten samt andra störningar för miljön blir så små som möjligt.

- ” – ” -

Kontrollprogram

14. För verksamheten skall det finnas ett kontrollprogram, som gör det möjligt att bedöma om villkoren följs. I kontrollprogrammet skall anges mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder.

(33)

32

Dom den 4 februari 2004 i mål M 11104-02

Underinstans: Vänersborgs tingsrätt, miljödomstolen Klagande: Byggnadsnämnden i Falköpings kommun

Motpart: Privatperson (HT)

Saken: Utdömande av vite

Nyckelord: Nedskräpning, byggnad

Bakgrund

Miljööverdomstolen tog i denna dom ställning till frågan om bestämmelsen om nedskräpning i 15 kap. 30 § kunde ligga till grund för ett vitesföreläg-gande som gäller en förfallen byggnad.

Byggnadsnämnden (då Miljö- och byggnadsnämnden) i Falköpings kommun hade hos miljödomstolen yrkat utdömande av ett vite på 10 000 kr eftersom HT inte följt ett föreläggande att antingen iståndsätta eller riva en förfallen ekonomibyggnad. Föreläggandet grundades på 26 kap. 9 och 14 §§ jämfört med 15 kap. 30 §. Enligt den sistnämnda bestämmelsen får ingen skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. Domstolen konstaterade att ingripanden enligt miljöbalken inte torde kunna grundas enbart på att en byggnad eller anläggning är förfallen. Miljödom-stolen fann att vitet inte kunde ha ansetts förelagts med stöd av miljöbalken. Nämndens yrkande lämnades utan bifall.

Byggnadsnämnden överklagade domen.

Miljööverdomstolen

- ” – ” -

Vad härefter gäller bedömningen i sak och möjligheten att åberopa 15 kap. 30 § miljöbalken till stöd för det av miljö- och byggnadsnämnden den 27 september 2001 meddelade föreläggandet instämmer Miljööverdomstolen i miljödomstolens bedömning. Även om det kan ifrågasättas om den kvar-varande konstruktionen längre skall anses som en byggnad i rättslig mening, är inte förfallet så långtgående att det är fråga om ett objekt på vilket ned-skräpningsbestämmelsen är tillämplig. Överklagandet skall därför avslås.

(34)

33

Dom den 6 februari 2004 i mål M 5388-03

Underinstans: Länsstyrelsen i Hallands län

Vänersborgs tingsrätt, miljödomstolen Klagande: Halmstads kommun

Motpart: Naturvårdsverket

Saken: Dispens från föreskrifter för naturreservat och för område med skydd för landskapsbilden samt dispens från strandskydds-bestämmelser för anläggande av gång- och cykelväg Nyckelord: Strandskydd, naturreservat, landskapsbild, fågeldirektiv

Bakgrund

Kommunen avsåg att anlägga en gång- och cykelväg. För det krävdes både dispens från föreskrifter för naturreservat och från det skydd för landskaps-bilden som gällde för området samt vidare från strandskyddsbestämmelser.

Länsstyrelsen meddelade dispens från dessa bestämmelser. Miljödom-stolen upphävde länsstyrelsens beslut och avslog kommunens dispens-ansökningar. Kommunen överklagade miljödomstolens beslut och yrkade att Miljööverdomstolen skulle meddela dispens.

En fråga som aktualiserades i målet gällde möjligheten att göra en av-vägning mellan de olika intressen som reservatet avsåg att skydda.

Miljödomstolen

- ” – ” -

Naturreservatet

Kommunen har hävdat att den åtgärd som planeras, att grusa en redan be-fintlig traktorstig och anlägga ett brofäste, inte medför att åtgärder som omfattas av reservatsföreskrifterna behöver vidtas, varför dispens för detta inte krävs. Miljödomstolens bedömning, efter att ha besökt platsen, är att det kommer att krävas markarbeten som går in under begreppet ”gräva, schakta eller utföra fyllning” för att färdigställa den avsedda cykelvägen, särskilt i anslutningen till brofästet. De avsedda åtgärderna kräver därmed enligt miljödomstolens bedömning dispens från reservatsföreskrifterna.

Avsikten med ett beslut att inrätta ett naturreservat skall vara att skapa ett definitivt skydd för området. Endast undantagsvis skall avsteg från skyd-det kunna göras (se prop. 1997/98:45 II s. 75). För att dispens skall kunna meddelas krävs därför särskida skäl enligt 7 kap. 7 § 2 st. miljöbalken.

(35)

34

Dispens får vidare endast meddelas om åtgärden är förenlig med reservatets syfte enligt 7 kap. 26 § miljöbalken.

Som Naturvårdsverket har anfört får syftet med reservatet tolkas utifrån reservatsbesluten som helhet. I reservatsbeslutet från 1973 sägs på s. 1 att området ”bör skyddas och vårdas på grund av sin betydelse för kännedomen om landets natur, för landskapsbilden och för allmänhetens friluftsliv”. I samma beslut på s. 3 sägs vidare att ”Områdets stora värde för fågellivet skall beaktas” och ”De gynnsamma betingelserna för såväl rastande som häckande fågel skall i möjligaste mån bibehållas.”

Kommunen har anfört att vägen genom reservatet skulle gynna ett av syftena med reservatsbeslutet, nämligen syftet att göra området (mera) till-gängligt för allmänheten. Miljödomstolen delar dock Naturvårdsverkets bedömning att reservatet redan idag är så tillgängligt för allmänhetens rörliga friluftsliv som är önskvärt och att ytterligare anläggningar för det ändamålet inte behövs.

Utredningen visar vidare att anläggningar enligt ansökan kan komma att påverka den känsliga naturmiljö som reservatet är inrättat för att skydda. Naturvårdsverket har särskilt framhållit den skyddsvärda fältpiplärkan. Enligt miljödomstolens mening är det en tydlig risk att vägen, med den trafik som den avses göra möjlig, skulle påverka djurlivet inom reservatet. Särskilt kan påverkan förväntas inom den södra, idag minst tillgängliga, delen av reservatet. Också landskapsbilden skulle kunna påverkas. Vid den senare bedömningen väger domstolen även in synintrycket av brons över-byggnad.

Nyttan med den planerade gång- och cykelvägen är i enlighet med vad domstolen anfört i det föregående enbart att den förbättrar förbindelserna mellan Halmstad och orterna söder om staden. Med hänsyn till risken för skadeverkningar på reservatets skyddsintressen innebär det intresset inte särskilda skäl för en dispens från reservatsföreskrifterna.

(36)

35

Strandskyddet

Syftet med strandskyddet är enligt 7 kap. 13 § 2 st. miljöbalken att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Även för dispens från strand-skyddet krävs att åtgärden skall vara förenlig med syftet enligt 7 kap. 26 § miljöbalken samt att det skall föreligga särskilda skäl enligt 18 § 1 st. sam-ma kapitel. Som domstolen redan anfört ovan finns det risk för att den pla-nerade åtgärden kommer att negativt påverka naturvärdena inom området, däribland fältpiplärkan. Även själva grusningen kommer, på den mark som tas i anspråk, att försämra livsvillkoren för de växter och djur som lever och söker föda där. Åtgärden motverkar därmed även syftet med strandskyddet på ett inte obetydligt sätt. De förbättrade kommunikationerna är inte heller ett särskilt skäl för dispens från strandskyddet. Inte heller i strandskydds-frågan har kommunen visat att det föreligger särskilda skäl för dispens. Landskapsbildsskyddet

Förordnandet om skydd för landskapsbilden enligt naturvårdslagen skall, vilket även länsstyrelsen konstaterat, behandlas som ett beslut om natur-reservat enligt miljöbalken. Enligt beslutet om landskapsbildsskydd med-delat den 15 oktober 1969 är det inte utan länsstyrelsens tillstånd tillåtet att anlägga väg med undantag för ägoväg. Genom att anläggandet av väg inte är förbjudet enligt föreskrifterna är utrymmet större för en dispens från land-skapsbildsskyddet. Med hänsyn till att domstolen funnit hinder mot dispens inom reservatet skulle en gång- och cykelstig inom detta område inte ha någon egentlig funktion. Redan därför bör dispens inte meddelas. Sammanfattning

Med hänsyn till vad som anfört ovan skall Naturvårdsverkets överklagande bifallas genom att kommunens ansökan om dispens från föreskrifterna för Hagöns naturreservat, för område med skydd för landskapsbilden, Påarp – Fylleåns mynning, och från strandskydds- bestämmelserna avslås.

(37)

36

Miljööverdomstolen

Kommunen anförde följande Naturreservat

Miljödomstolen och Naturvårdsverket har gjort bedömningen att reservatet redan i dag är så tillgängligt för allmänhetens rörliga friluftsliv att några ytterligare anläggningar för detta ändamål inte behövs. Kommunen delar bedömningen såtillvida att tillgängligheten fram till reservatet är tillfredstäl-lande norrifrån. Dock saknas anslutningar söderifrån, vilket medför att per-soner som kommer söderifrån i praktiken inte har likvärdiga möjligheter att ta sig till och från reservatet. Likaså kan tillgängligheten inom reservatets gränser förbättras avsevärt. Ett av reservatets syften är just att allmänheten skall kunna tillgodogöra sig området för rekreation, vilket torde förutsätta att allmänheten bereds möjlighet att på ett enkelt sätt röra sig inte bara fram till området utan även inom området. Anläggandet av en gång- och cykelstig (GC-stig) genom reservatet är tänkt bl.a. i syfte att underlätta det rörliga friluftslivet inom reservatet, inte minst för äldre personer och personer med nedsatt rörelseförmåga. Huruvida anlagda stigar eller vägar är nödvändiga för att öka tillängligheten är inte avhängigt av reservatets storlek utan den ifrågavarande terrängen.

GC-stigen ingår i en samlad satsning från kommunen att öka tillgänglig-heten till de kustnära områdena både norr och söder om staden. Att turis-mens och friluftslivets intressen av tillgång till Halmstads kustnära områden skall främjas särskilt framgår bl.a. av gällande översiktsplan.

Miljödomstolen har tagit omotiverat stora hänsyn till fältpiplärkans be-hov av en ostörd häckningsplats. Häckningsplatsen är belägen ca 100 meter från den föreslagna dragningen av stigen. Gång- och cykeltrafiken kommer därför inte att inkräkta på häckningsområdet. Rörligheten kommer vidare att koncentreras till stigen och häckningsreviret blir därmed sannolikt mera ostört.

Reservatsföreskrifterna ger inte uttryck för att naturvårdsintresset skall ha företräde framför främjande av allmänhetens intresse av rekreations-område.

Särskilda skäl för dispens föreligger eftersom stigen stärker tillgänglig-heten med minimal inverkan på de naturintressen som reservatet samtidigt

(38)

37

skall skydda. Vid lokaliseringen har även beaktats områdets värde för fågel-livet och bibehållandet av gynnsamma häckningsplatser. Särskilda skäl föreligger även eftersom det aktuella området omfattas av miljöbalken 4 kap. 2 § och att i enlighet härmed turismens och det rörliga friluftslivets intressen särskilt skall beaktas vid tillåtligheten av olika ingrepp i miljön. Att djurlivet inom reservatet eller landskapsbilden skulle kunna påverkas utgör inte tillräckliga skäl för att neka dispens.

Strandskyddet

Miljödomstolens domskäl ger vid handen att endast ett av strandskyddets syften, nämligen skyddet för djur- och växtarter, har beaktats vid bedöm-ningen av förutsättningarna för dispens. Att anläggandet av GC-stigen har till uppgift att främja ett av strandskyddets intressen har inte tagits under övervägande. I ett fall som detta där dispensfrågan synes vara avhängig av vilket syfte (friluftslivets eller djur- och växtlivets) som väger tyngst bör en allsidig intresseavvägning göras utifrån den åtgärd för vilken dispens söks. Någon sådan intresseavvägning har inte gjorts i detta fall utan miljödomsto-len har stannat vid att konstatera att ett av syftena motverkas av de åtgärder för vilka dispens söks. Miljödomstolen synes inte heller ha fäst något av-seende vid det mycket ringa ingrepp som GC-stigen i praktiken medför inom området.

Särskilda skäl för dispens kan föreligga om en anläggning är avsedd för det rörliga friluftslivets behov eller annars inte inskränker allmänhetens möjlighet att använda det strandnära området. De särskilda skälen för dis-pens består i att anläggningen är ägnad att främja det rörliga friluftslivet samt att någon större påverkan på djur- och växtlivets livsmiljöer inte kan förutses. Särskilda skäl föreligger även eftersom det aktuella området omfat-tas av 4 kap. 2 § miljöbalken och att i enlighet härmed turismens och det rörliga friluftslivets intressen särskilt skall beaktas vid tillåtligheten av olika ingrepp i miljön.

För att en åtgärd skall vara förbjuden enligt 7 kap. 16 § erfordras att den utgör ett väsentligt ingrepp i livsvillkoren för djur- och växtarter. Mot bak-grund av att de planerade åtgärderna rimligen inte kan sägas utgöra ett väsentligt ingrepp i denna livsmiljö kan ifrågasättas om någon dispens

(39)

över-38

huvudtaget är erforderlig. I vart fall bör särskilda skäl för dispens föreligga eftersom ingreppen i livsvillkoren för djur- och växtarter i detta fall är syn-nerligen begränsade.

Av Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för bevarandet av fältpiplärkan kan bl.a. utläsas att det främsta hotet är förändringar av de naturtyper där fältpiplärkan vistas under sin tid i Sverige, men även att bad- och friluftsli-vet verkar störande inom vissa sanddynstyper. Av åtgärdsprogrammet kan utläsas att det inte nödvändigtvis är friluftslivet i näraliggande områden i sig som påverkar förutsättningarna för häckningen utan hur fritidsliv och turism kanaliseras över de känsliga områdena. Som förslag på åtgärd i dessa områ-den föreslås att kanaliseringen förstärks på olika sätt t.ex. genom skyltning från vägar m.m. (se åtgärdsprogrammet sid. 18). På de mest attraktiva häck-ningsområdena skall turismen kanaliseras genom tydligt utmärkta leder och/eller spänger.

Enligt den översiktsplan som gäller för området, ”Översiktsplan 2000”, anges att den allmäntillgängliga marken inom kustområdet är av avgörande betydelse för tätorternas rekreation och att den av denna anledning skall behållas och förstärkas.

Samtidigt som Halmstads kustområde bedömts vara av riksintresse med hänsyn till de samlade natur- och kulturvärdena utpekas kusten som värde-full för turism och friluftsliv. Vid varje form av exploateringsföretag inom kustområdet skall, enligt översiktsplanen, turismens och det rörliga frilufts-livets intressen beaktas.

Kommunen är som ytterligare kompensationsåtgärd beredd att i samråd med länsstyrelsen vidta landskapsvårdande åtgärder i de dyner där fältpip-lärkan har sina häckningsplatser, t.ex. dynvård, röjning av oönskad vegeta-tion, kanalisering i dynerna genom spänger och inhägnader samt förbättrad skyltning.

Naturvårdsverket har i huvudsak anfört följande.

Naturreservatet är fullt tillgängligt redan idag. Besökarna kommer lätt in i reservatet norrifrån och kan röra sig helt fritt i hela området på de stigar som finns och på stranden. Flertalet besökare använder den norra halvan av

(40)

39

strandzonen vilket medför att den södra delen, närmast Fylleåns utlopp, används i mindre utsträckning vilket också gynnar fältpiplärkans häck-ningsmöjligheter. Behovet av att tillgängliggöra reservatet för besökare som kommer söderifrån kan ifrågasättas eftersom samma strandtyper finns på långa kuststräckor alldeles söder om reservatet (Fylleån) (t.ex. Påarpsstrand, Laxviksstrand, Gullbrannastrand, Trönningestrand och Tönnersastrand). Boende i de södra områdena använder dessa stränder.

En gång- och cykelstig genom reservatet och den tillhörande bron över Fylleån i söder skulle med nödvändighet öka trafiken i de södra delarna av reservatet och därmed skulle störningen på bland annat fältpiplärka och övrigt fågelliv i södra delen av reservatet öka och risken för att fältpiplärkan skulle försvinna från området skulle vara överhängande.

Fältpiplärkan är upptagen och listad i EU:s fågeldirektiv (79/409/EEG) i bilaga 1 (97/49/EG). Det innebär att medlemsländerna skall företa nödvän-diga åtgärder för att återupprätta gynnsam bevarandestatus för arten. Med gynnsam bevarandestatus menas att arten skall på lång sikt ha en livskraftig population och att dess livsmiljö är god. Idag har fältpiplärkan inte gynnsam bevarandestatus. Enligt direktivet är medlemsländerna skyldiga att vidta särskilda åtgärder för att bevara de arter som är listade i direktivets bilaga 1. Detta förpliktigar Sverige (enligt EG-domstolens praxis även statliga myn-digheter) att skydda och återställa fältpiplärkans livsmiljöer, så att arten kan fortleva i Sverige med livskraftiga populationer. EU:s fågeldirektiv finns överfört i svensk lagstiftning bl.a. i artskyddsförordningen (1998:179). I 1 a § anges att det är förbjudet att avsiktligt störa fåglar, särskilt under vissa perioder, bl.a. deras parningsperioder. Länsstyrelsen kan ge dispens under vissa bestämda förutsättningar som finns angivna i 1 f-g §§, bl.a. får det inte försvåra upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus hos arten.

Fältpiplärkan är klassad som starkt hotad, vilket är den näst högsta hot-klassen. Den svenska populationen uppgår till omkring 100 revir. Det lång-siktiga målet med det åtgärdsprogram som Naturvårdsverket har tagit fram för fältpiplärkan är att det på sikt skall finnas ca 250 revirhållande hanar varav ca 50 i Halland. Naturvårdsverket avsätter också särskilda pengar för åtgärder för att förbättra fältpiplärkans livsmiljöer. Exempelvis tilldelades Hallands län 75 000 kr för särskilda biotopvårdande åtgärder år 2002.

(41)

40

Bortsett från att det saknas särskilda skäl för dispens från de områdes-skydd som området omfattas av kan det på grund av artområdes-skyddsbestämmel- artskyddsbestämmel-serna inte komma ifråga att utföra sådana åtgärder i och i nära anslutning till fältpiplärkans häckningsområde som kan riskera artens fortbestånd i detta område.

Vid prövningen av dispenser från reservatsföreskrifter enligt 7 kap. 7 § miljöbalken skall, förutom hänsynsreglerna i 2 kap. även 3 och 4 kap. till-lämpas. Hela det aktuella kustområdet är av riksintresse för naturvård (NN19) och för friluftslivet (FN14) (MB 3 och 4 kap.). Att ett område om-fattas av bestämmelserna i 4 kap. 2 § innebär att vid exploateringsföretag där företaget avser att ta mark i anspråk för något ändamål, alltid särskild hänsyn skall tas till friluftslivets intressen. Däremot innebär det inte att när ett område omfattas av nämnda bestämmelser detta kan utgöra särskilt skäl för dispens från förbudsbestämmelser för att utföra åtgärder för friluftslivet.

Den ökade tillgängligheten för områdets besökare är inte ett tillräckligt skäl för dispens. Åtgärden strider dessutom både mot ett av reservatets syf-ten och strandskyddets ena syfte, nämligen att bevara de biologiska värdena. Intresseprövningsregeln i 26 § anger att dispens får ges endast om det är förenligt med beslutets eller föreskriftens syfte. Att olika syften skulle kun-na ställas mot varandra på så sätt som kommunen anger sakkun-nar stöd i lagtext och förarbeten. Om ett områdesskydd har flera syften innebär 26 § att vid dispensprövningen skall den föreslagna åtgärden prövas mot syftets olika delar oberoende av varandra. Någon intresseavvägning skall således inte ske mellan de olika syftena. Beträffande strandskyddet anges i specialmotive-ringen till den dispensregeln (prop.1997/98:45 del 2 sid. 90) att i samtliga exempel på situationer där skäl för dispens kan finnas, gäller att dispens inte skall meddelas om de biologiska värdena påverkas på ett icke acceptabelt sätt och att prövningen alltid skall omfatta påverkan på både friluftslivet och djur- och växtlivet. Av den anledningen kan strandskyddsdispens inte kom-ma ifråga i det nu aktuella fallet. Enligt Naturvårdsverkets mening gäller detta också för dispens avseende reservatsföreskrifter (jfr Naturvårdsverkets allmänna råd (2003:8) till 7 kap. 7 § MB).

Intresseavvägningsregeln i 7 kap. 25 § är enligt verkets mening inte till-lämplig eftersom en cykelväg som anläggs av kommunen inte kan betraktas

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :