Meditationes philosophicæ de imaginatione quas ex consensu amplissimi collegii philosophici academiæ Upsalensis sub præsidio ... Joannis Bilberg ... in audit. Gustav maj. a. d. 4. Maji anno M DC LXXXVII. pro solitis in philosophia honoribus ad examen publ

Full text

(1)

ι

rn m is ■ D. Ö.

Meditationes

Philofopbicte

IM

A

G IN

A

I

10

Λ

Ε

Quas

Ex confenfu

AmpIiiTimi

Collegii

Philofophici Acädemise Upialenfis Sub Ρ R JE S I D I O, V1RI CLAR1SS1MI

Dn.

JOANNIS

Math. Prof. Ordin.

Ίη Audit. Gußav.Maj. a. d.4,

Maji

Anno MDCLXXXVII.

Prö Solitis in

Philofophia

honoribus ad cxameii publicum modelte deferc

DANIEL KpRLINDH Dalekärlus* V p S A L 1 M, ** '' ■.Γ* Excudtt ΗΕ NRIC US

jfctjfet

/

. S. R,M,;ti9iiAcad, Typogr,

(2)
(3)

ΦΜΜΜΜΜΜ

S-.VffiiSSViivi (i^sv^ViSv^ (fctsvv ^Sv«.SvaS^«vsev5SJ^

νΦνWV νψ.φψ^φVW ν νΦν,

Onniß

du-um generum iiiö-ftantiarum ideam habemus, cxten-fionis nimirum ac cogitationis, feu quojd idemeilcor¬

poris & mentis.

Per nomen extenfionis, indigitamus o-mne, quod fub divifionem cadit atq;

compofitionem partium admittit, men¬ ris vero vocabulum fignificat tantum intcrnum iilud principium omnium no·

ftrarum cogitationum, appetituum &

Voluntatum, cujus opeproducimus fin¬

gulas fun&iones noftras, quae aliquam

cogitationem includunt, & in quo tan-quam in primo fuo fubjc&o, omnesco·

(4)

gita-gltationes continentur ; ur mentcm -ele¬ ganter defcribit dela Forg. Γ.Α] Poni*

mus itaque, nihil effe intotohoc

univer-fo, ex iis quae vcl fub fenfus noftros

ca-dunt, vel quje unico intelledu

concipe-re

poiTumus,

quod non ad alterutram harum redtereferatur, velquod

hxfub-ftanti# fub fuis notionibus noncompter

öantur. Quam late autemab inviccm diiFerant hse du# fubftantise, cuivis vei

parurn attento facile conftat; quippc attributa unius, alterius e diametrp op.~

ponuntur, qu# cbnjungere non potes,

nifi & fimul res diverfifiimas peiTime confundas* Quid enim

extenfio

cum

mente\ Quid itcn\ corpus cum cogita« tione communehabet? cum ncutra de

natura alterius partieipare

poifit,

nam quod de una affirmatur, confeftim dq

altera negarioportet & contra,

T

bes.

Diverfifirmas has fubftantias inu¬

tio tarnen homine unitas admiramur.

Qu# unio quamquam ar&ifiima fit,non

tarnen

(5)

famen id efficit ut mens, corpus

deter-minare poilltad producendam aliquam

cogitationcmi nequecorpus inmcntem

agerc poilit, cpmmunicando ei motum aliquem, quoniam neque mens moveri»

neque corpus cogitare ppteft;

fed qtiod

mens per fuam cogitationem corpus

de-terminet ad fe movendum & quod cor¬

pus dum movetur, menti

occafionem

det aliquam cogifationem producendi.

(2?)

Quandp dicimus mentem

cauffam

elfe motus corporis, non id volumuSj

pofle animam

cogitando

quemcumque

motum in corpore efficere, fed illum

duntaxat, qui ab hac vei illa cogitatio*

ne excitari poteft, atque

voluntatis

im«

perio fubjacet. Quare nec

voluntas

noftra vim habet aperiendiautclauden· di orificii cordis, neque

prohibendi,

quo minus curfus fpirituum liberc

ten-dant quprfum determinantur- ab objc*

£tis externis, fimplicitcr fcilicet ea

vo-lendo, funtenim a&us hi mere corpo-rei. Pariter & corpus, ncc

illud ab«

folutum in mentem poifidct imperium

A 3 adeo

(6)

adeo ut excitare poilit quamvis in

mente ideam vel cogitationem, nifieam qu# huic vel ifti curfui fpirituum

alli-gata cft. Ideoque ideam rerum fpiritu-alium å corporibus fruftra petimus,

quam aTe ipfa polfidet anima. Exci*

tantur autem idcae iftse, qu# rebusma?

tcrialibus jun&ae funt, dum fpeciescor« poreie(fpecies corporeas appellamus ^

dionem objedorum in Organum fen»

fuuminternorum, *quce motum fpiritu*

um diverfe determinat) nervis commu?

nicantur, atque ad cerebrum

deferun-tur, ubi dum fenforio communiimpri*

muntur, oritur idea, quas cx confuetu?

dine huic motui junda luit. T

bes,.III.

Quamdiu jam ardiilimo hoc viq·

eulo cohaerent anima & corpus,

quoli-bet plcrumqnemomento praefentem ha¬

bet mens ideam corporis, quae femper ut modo didum fuit å fluxu fpiritus nimalisexcitatur,adeoque imagines

ob-jedorum continuo intuetur, unde &tot imaginari pofifumus fpecies, quot pecu-liapa

(7)

liaria quarvis corpora ienfibus

admota,

minifterio nervorum atque fpirituunt Ccrebrö imprifriünt. Eft autem

ima-ginatio in homine ftridioré fenfu acce-pta ipfiusanim# adio fpedataprout pe»

culiariiim quorundam

corporum ideas

admittere poteft, qnas peculiaria eadem corpora, qualia funt in

femctipfis,

re-prjefentant.

Tb. IV.

Cognita natura ac indole

imagi-nationis, facile eft videre quid inter

il-lamdifcriminisinterfitatqueintelledum,

Objeda utriusque clare hoc inonftranr.

Intelledus objedum nobilius

longe eft,

latiusque patetquam imaginationis. In-telledus res non tantum corporeas

o-mnes, fed quascunque etiam fpirituales

concipere poteft. Quid mens lit, non

minus percipit,

quamquid Triangulum

vel aliud qnodcunque

corpus. Quid

itemreliquae fubftantiie iηcor

por esefint*

item notum ipii eil,

quarumtamen nul* lse fpecies in ctrebro

depinguntur,

nec

(8)

ipfis per

fenfus

unquam

patuit

tranfitus.

Ε contrario non nifires corporeas

no-bis imaginari pofiumus,

determina'

tas & quarum nobis

repraefentantur

& magnitudo &

figura.

Étiam

inter

corpora

deprehénduntur

infinita

alia,

quae conciperc

Facile eft,

imaginatio*

ne autem afieqüi nequimiisj quippe non nä ii determiiiåtam magnitudinem

corporis

imaginari

poffimus,

cum ta*

men Facilé

intelligämuS

millies

mino-ra cfle alia

corpota,velmajora.

fHaud

quidem

diffitemur

dici

nos

interdunl

pofle, res

fpirituales

imaginari,

verum

non propric. Fit

hoc

quaiido

certis

quibüsdam

verbis,

vel

aliis

fignis

eor-poreis

immaterialia

ifta

alligamus,

E.

G. Qiiando Numen

perfe&ifiimum

i-maginari velimus,

Facimus

id,

jungen-do ideam ejus cum fpecie

quapiam

totporea, urpote cum voce,

Dens*

qua; vox

deineeps

quoties

fenlibus

bo-ftris occurrit, excitätur conFcftim

ideå

illa fummi Entis. Natura: ita<q*

oti-ginem non

debet

hic

im

a

gin

and

i

mo*

dus, fed Voluntati hominum>

cui,

has

L

(9)

Idcas mentis cum iftis rebus corpo¬

ris unire, volupc fuir*

TK

.

Cum jam ita brevitcr monftratå

fit

difFerentia,

quse difcernit intelie·

dum ab imaginatiqne» paucis

dicen-dum reftat, de difFerentia hujus å

fcn-fu; qux cognitio

plurimtim

facit ad

cvitandam cohfufiojiem illam

qux fae*

pius inter haec duo oriri aiFolet, dum

minus attenti ad difctptionem horum

aduum, animadvertant nimium adq-perationem FenFuum, Fpreta imagina*

tione, qux Fuperiorem motum

imme-diate excipit»

quare & pro Uno

eo-demq; adu accipi folent,

Quampri-mum enim

objeda

fiobis fefe

fiftunt»

tion pofFumus non illa intueri,

quo-tum effigies dum feniorio communi

imprimuntur, oriuntur ftatim illorum

ideae; tempus (am hoc, quod interce*

dit inter adum FenFuum,

atq; ide«

excitationem, cum proprerccleritatem

fummam advertere

nequeat anitna* confundere

Fsepe

föletFeuFationemcum

(10)

«(ΪΟ)»

jmaginationc, qui tamcn

a&us

funt

diftin&iflimi, quorum unus alteri

fem-per

prsemittitur,

Obje&a

namq;

fen-iibus motum imprimunt, quarc &

illa

tanquam a&u

piseferitia

nobis

exhiben-tur, imaginatio vero eorundem

obje-&orum imagines, menti

noftrae

prae

fen-tes, concipere nos facit, etiam tunc

«um longiiTime abfunt.

Tb.

VI.

Dividunt quidam imaginationem

fianc inprimat»,

qualis

hsec

erat,quam modo diximus confundi fsepc cum facultatis fentiendi a&ibus, eapropter

quod ita immediate

fe invicem

exci-piant: &

fecundam

quae

proprie

fub

nomine imaginationis venit,

dumcor-porum

abfentium imagines,

prxientes

intuetur anima. jpxcitantur illsc

ex occafione folius animalis fpiritus fluxus proutillc aptus

eft casdem ima¬

gines de novo

produccre,

quae

fupcriu·

praefentibus

obje&is excitatie

fucre.

Badem utriusq;

imaginationis

eft

ra¬

(11)

tio, fcd modus pcrcipiendi divcrfus i prima illa fcnfibusprsefcntiaintueturcor*

pora, altera abfentia tanquam prxfcntia. contcmplatur; undefitutidese hujusmi*

nus vividse fint,quamidcaequaepiaefcntl··

y

bus

ab obje&is

producuntur.

Äatio

eft quod fpiritus per nervös difpofiti,

atque åd hunc motum pcrficicndum

ordinati, fortius ab obje&is

praefenti-bus agitantur; unde & majorem for«

tiuntur vim ad movendum cercbrum,

quam habet unicus fluxus fpiritus a·

, nimalis, determinatione folius animae

promotus, qui caufla eft fecund» ima«

ginationis.

Τ/λ

Ut clariora hax evadanf,

fcien-dum, in cerebro poni fecundum

re-ceptam opinionem commune feniori« I um, eapropter

quod ibi

omncs termin

ι nantur nervi & in unum quaficoeunt,.

quibus mediantibus fit fenfatio. To«

tum autem non ponimus cercbrum,

fed partem illius interiorem, vcntricu*

lum quendam ita difpofitum, ut

rcci-pere

poifie fpccics

imprcifes» Ab hac

(12)

parte ut

di&um eft,

omnes

nervi

ori«

ginem ducunt, qui deinceps per uni*

verfum corpus continuantur; in quo toto: fyftcmate nervofo iiibtihifimus fpiritus animalis eft, corpus liquidum,

continuum, quofemper tenuiifimaener«

Vorum fibrillae turgentac extendunturv

adeo ut quories ipfi admovetur

ali-quod!

objeäum,

motus quidam impri-»

mitur; qui tcnuiftimarum fibrillarum

nervorum & fpiritus animalis

interje-£tu, parti ifti interiori cerebri illica

communicatur, quar alias penes Ana«

tomicos audit,alborum ftriatorum

cor-porum tra&us, (Cj Huic quamprimum

fpecies corporis irnprcflae fuerint,

fub-fequitur, ut in anteccdentibus mon·

ftratum eft, confeftim feniationem

i-maginatio, quas ex hinc faepius con*

j

fundi atque pro uno accipi a&u di-

I

ximus. Dum autem abfcnte obfedo,

j

motus aliquis excitatur, mediantibus' fpiritibus animalibus in eodem centro I

cerebri, qui ejusdem fit rationis, ac

isy qui eodem ab obje&o, ubi prär¬ iens j (C) -Nem» €% iz, lib% i.

(13)

fens erat»excitatus fuit, fecund# ima*

ginationis producitur adus, tum enint objedum abfens tanquam praefens re* pr?efentatur, quam proinde adionem

proprie, imaginationem vocaré poifu«

r mus,

T/?.

,

Ex didis autem intelligi poteft

Imaginationem non effe adionemfim. plicem, fed ad perfedionem fui

requi-rere & animam & corpus, cum abiq;

altcrutra harum perfici nequeat} fa-f eultas enim imaginandi manifefte fknt

ex unione qusementi cum corpore

in-j

tercedit., No

vimusadiones hominum

in univerfum omnes drftingvi, inpure

mentales, qv# fola mentc peraguntnrj

i In mere corporeas, qu# abfque mini-i ma mentis communicatione & com«, t mercio excrcentur ; & denique in

mi-xtas quse & animam &

corpus

agno-ι fcuntaudor.es.

Purementales funt, uti

diximus qu# terminantur in ipfa ani>

ma, nec quicquam de corpore par-»

y

ticipant,

quales cxiftimamushabituram,

(14)

(14)

Ij»

animam poft diffolutionemå eorporc ;

funtquc nihil aliud , quam

cogitatio-nes fine aliquo effe&u corporco. Cor· poreas vocamus

illas,

quas

fola

ma-chma corporea peragere

potcft,

utpo·

te cibum ventriculo ingeftum in chy·

lum convcrtcrc, refpirare, ofcitare; &.

quce funt reliqusc in quas

nullum

rci

nét anima imperium. Mixtae dicun· tur illse, quas partim ope

corporis,

par¬ tim dctcrminatione mentis

pcrficiun-tur, ut dolore affici, i'entire.

Corpori

quidem fignificatione

itri&iorc

nulla

ineft feniatio, Ted menti, cujus pro¬ prium eft advertere

ad objetta,

mc-diantibus autem nervispercipimus do#

lorcm. Intcr has mixtas a&iones

rc-ferimus& imaginationem noftram,quae quantum corpori debeat primo

vi-dendum. Ex fupcrioribus liquet,

fpc·

cics iftas corporeasquacunquc de

cau-ia excitatas origincm praebcrc

imagi-nationi dum inter poros cerebri fitum fibi faciunt, underurfus cgrcdiendo for#

mant hanc vcl iiiam imagincm, qua-rc & nulla

fpccics

fupcr

organo

(15)

nationis cxaratur quse origincm fuam

non habet, å quibusdam earum, qux

per

aftionétii

fenfuum excitatsé

fuc-runt. Ex corpore dependet etiam

in-«qualitas illa imaginationis, ex

difpo-fitione fcilicet minus magisque apta organi preut ad reeipiendas ilias

im-preftiones promptum eft. Vim,quam habet anima ad munus hoc cxfequen-dum, patefaciunt illa, quae å nobisal· lata fuere, quando nobis fermo fuit de unione corporis ac mentis, tum 5c

de poteftate illius in corpus»

Hictan-tum addo, dum corpus benc difpofi-tum eft, atq anima fe applicarc vo»

luerir, ad cogitandum de requapiam,

producere rurfus poteft per aperturam veftigiorum memoriae ipccicm rei de

qua cogitafe vult, cujus ftatim deli·

neatur coram anima effigies»

Senfa-tionem hic non repetimus, qu# men¬

tis eft proprium, pariter nee determi·

nationem, quod ipiritus determinare

poflit ad easdem fpeciesampleäendas.

Qux tarnen omnia ad pcrfc&am ima«

ginationemprcrequiruntur. Th,

(16)

Τ/Λ

IX

Confiftit autem pcrfedio imagi«

fiätionis in eo, quod ima*gines diihndé percipere poiTit mens , ut hoc mani»

feile explicat, Du.Vieus.

(J)

cujus ver-ba propter evidentiam rci maximan!

adfcribi merentur. Hane, alt, illius

perfedionem, ex eo haud dubie

pen-dere, dum tot modis afficiäntur fibrii»

lac illae tenuiifim^, quibus ovale cen¬

trumconftat, atquehofpitansiniliisner¬

vorum ·9 & devedi per ipfos fpiritus

ipfius animalis interventu,variistotmo¬

dis afficiantur, feu diftindas tot motus tationes

admittat*

ubi imaginamur

>

quot varix funt ienfibiiium

proptieta-tes, quarum unaquacque, propriamfui»

ut ita dicam imaginem effingit,

qua-tenus fcilicet ab illius motu,

occafio-nali tanquam å caufia, Vera ipfius i· dea in anima producitur, adeo ut

di-ftindae, verbi gratia, motus, rationcs»

qnae å diverfis unius & eiusdem ob-jedi affedionibus dependent, fint toti·

·

dem

Γ (D) Lib, t. Cap, 22« Ν eurogt

(17)

W

17

«Ρ

dem vcluti motus partiales, quorutQ

aggregatum motus totalis,rationCm ha¬

bet, quifenfibili toto abobjecto, feil å

partibus illius colledive iumptis

excita-tur, écujus occafione, obiedi totius

idea, in anima producitur, licet illud

variisproprietatibus afFedum fit.

Exem-plo hocdeclarari poteft. Iftnd hominis,

quem eminus intuemur, etenim hac in occafione, eaetantum corporis hominis

illiusaffediones, quascumreliquis

cor-poribus communes habet, tenuiflimis

ovalis centri fibrillis, &hofpitanti in illis

fpiritui animali, oculorum minifterio,

motumquendam imprimunt, unde con-fufa tantum illiusimago nafcitur,

pro-indeque ädhnc nefcimus an hominem

vei aliud quoddamcorpus imaginemur; Verum fi idem homo paulopropius

ac-cedat, ira ut inceffus, präster motumå

communibus corporis illius

affedioni-bus produdum, novum ac peculiarem

quendam inovalicentro motum excitet,

totalis inde nafcitur motus, é cujus

occafione,corporis quod movetur,idea

in anima producetur, attamen

nöndutn

(18)

fcie-fH

IS

§g|

fciemus an hominem vcl

aliud

animal

imaginemur;

tandem

fihic

homo,pro-pe adeo

accedat,

ut caput,

oculi>

ma¬

nus &reliqrteextern#

corporisillius

par¬

tes, peculiarem

fuum

motum,

in

pr#«

di&oovali centro excitare poifint, ma*

joracperfe&ior inde

oborieturmotus,å

quooccafionali tanquamå caufia, non corporis & animalis tantum, fed etiam

hominis & externarum corporis illius

partiumdiftin&ainanima

imagoprodu-cetur.

Tb.

Curautem nonom.neshomines cadcm

velpari gaudeant imaginandi vi, ratio

reddi poiTe videturexiis qu# jam allata funt. Ingens robur accedit å iufficienti

copiafpirituum, dumomnes eundem in-frendunt motum, fortius infenforium

agunt, unde & dtftin&ior redditur &

clarior apparet fpecies prtefentisobjefti. Veleriam firmatur haec imaginandi

po-teftas å duratione a&ionis, Novimus

cnim objeftum idquod cirius apparet,

ejus inmenteimaginem citoperirejiftud

(19)

vcro, quod diutius prseiens fe

feniibtis

noilris fiftir, cujus formamikpius repe-tere licet ac intueri, 'menti firmius infi·

gi &inhaererc.Facit denique

multum

cu- ·■

riofitashominis, quando attentis

oculis

advertimus ad fijngulas obje&i circum-

*

ftantias, unde exa&ius ejus deinde ima¬

ginem praefentemintuetur

mens.Utpote,

nefcio ne an fuerit Apelles, vel alius

quifpiam, qui corarn rege,

abfentefltt

quendam virum, quem

femel

tantum

contemplari lieuit, certe

quoad omnia

iineamenta ita exaöe carbonedepinxiflc

fertur ut cuivis facile conftaret* cujus

ifta eiTet imago» Qua:

hiftoria

omnibus

eft nota.

τ/λ

XIi

Quemadmodum

perfeflio

atqüe

ro*

bur imaginationis

coniiftunt in

fufficieiv*

ti copia fpirituum, &

jufta

organi

di-fpofitione; ita

é contrario,

defe&üscjus

örifur, dum veldefint ift« vires,

veL

etiamnimi« fint. Ex defe&u orlrur

er-ror,dum adexcitandas fpecies

invalida;

nimisfint,adeout vel null«, velnon

(20)

§äf-(2°)g»

ii debiles quaedam mentiexinde fiftantnr imagines,ad quasattendercnequitmens.

Ό bi autejoaipiriruum nimiaeft

abundan-tia, curfufque illorum rapidior & ma¬

gis iniequalis quam admittere

poteilfa-nitas corporis, tum variigeneris figuras

fimulimaginari poteft mens, unde vaga

redditur& incerta» Permagni etiam

in-tereft, nepraecludanturviae per quasfpi» ritibus fit tranfitus, multumquippe tum

imaginationi detrahitur;his cnim abla- '

tis velpiaeclufis, tolli etiam oportet

cf-fedrum. Dantur & aliae cauflae quse

pari-ter robur imaginationis anticipant; quando curfusfpirituumcum animanon <

bene confentit, five quod veftigia iftius

fpecici itafintlevia, utfe non prompte

aperire queant, dumejus imaginem

in-tueridefiderat anima. Accedir 6C quod' fpeciespropinquiores faepius

confundan-tur, quare& repraeientatur in mente

con-fuiaquasdam imago, quae refert aliud"

quid plane diverfumåfpeciebus iftis fe-paratim fumptis.

Tb.

Quodautcmfibi

periiiadeant

quidam;

(21)

fecis-fH

21

ϋ*

fccifTe fcaliquid

veldixifie,quod

neque

admifere unquam, ncque ore

protule-runt,exinde orituu: Quamprimum

ani-mo propoiuerunt aclionem

aliquam

ef-fe&ul dare, dererminat confeftim

ani-mafpiritus ad illam aöionem,

quam-quam curfus iile

dcinceps

interrumpa-tur ab alia aliqua interveniere

caufla,

reiinquere

nihilominuspotcftifta

fpiritu-11 ni

determinatioimpreilionem

aliquam,

licetlevern,infibris cerebri,

quae deindc

dum iftius rei cogitatio nobis

obvenit,

eandem formam: feu fpeciem reducere

valet: Ex hinc facile credunt

fe-ciflefeid,quod tamen omnino eft

infe-öum. Contingithoc

faepiffime^umad

idquodfaciuntminus attendant. Pariter

& fentire ie arbitrantur alii, licet ab omni fenfatione immunes fint.Cauflam additde la Forg.

(e)

quod fpecies qux

reproducuntur ope veftigiorum

memo-riae, autpercurfum fpintuum

delinean-tur^minus vivae fintac fortes,quamillx

qux proceduntå fenfibus,atqueita

ani-ma divinare nequit easinde non venire;

(22)

Ü22Ü

Qiicmadmodtim accidit in delirus, in fcbribus, in quibufdam fomniis &

uni-verfim inOmnibus occafionibus, ubi

fpi-ritus animalesmulto fortius, magifquc

agitäti, quam fanitas poftulat, concur» runt cum veftigiis memoria?,,

adprodu-(ftioncm aliquarum fpccicrüm. Caufla

v iftorum errorum ptieterca ex eo oritur

quod objeäa tum nullam impreflionem

in cerebrum faciant, cum qua anima

1

poilit compararefpecies quasmemoria, autfpiritus ibiprodueunt; eaque caufla

eft ordinaria errorum noflrorum in

fomniis.

Ih.

Deprehenduntur &aliiadeo in imagi» nandoea quae iuntfalfa proni&pertina·

. ces, ut fe adhortari vix patianturadTai

niorem mentem;qualesfuntilli quiopii iiantur naturam fuam plane degenerafle

in aliam å coünmuni hominum forte

longe diverfam, adeoque

bruta

fe

cfle

quidäm,quidamvero

Deosexiftimavere,

•quorumexemplis plena

efthiftoria»

Haec

aberratio omnium eft graviflima.

Eft

(23)

melan-choliahypocondriaca, quod fibiannexa habet fortiflimamimaginationem; illo quilaborant,faifa imaginatione

utpiuri-mum dccipiuntur. Oritur hacc prtecipue

ex pertinaci aliquadilpofirioneipirituum

&memoria^, dum fe.

iemper

eademipe-Γ cies repraefentatur animae, exqua conti»

nua vifione dccipiuntur miferi iili

mor-tales,adeo utexiilimcnt, menternfuam

non corporihumano. fed iftius corpori,

cujus imaginem pracientem habent jun»

£tam.& unitam elfe. Quoties dealiis

ra-'

tiocinantur rebus, fapiunt, &quidquid

tum temporis agunt,non eftdamnahjie,

quamprimum autem priorilla excitatuc

fpccies, morefolitoaberrant. Sic Bata¬

vus quidam Chriftum fe appeilavit & re ipfa hoc credidlt. Gallus mortuum fe

dixitcum tarnen omninofanus eifet. &

quae plura funt hujus aberrationis

exem-: pla. 7h.

XIV.

Ni fcirem jam, benevole Ie&or

aliunde te petere poife pleniorem hu»

jus ärgumenti dilucidationem i niitem

angufti ifti limites, quibus circumfe*

ptus fum, temporis puta, quos

ampli-are nec licet, nec lubet,

(24)

β

(1#

-lixior forcm in materite hujus expli-cationc, quam illiusdignitasnonminus quam

fubtilitas

maximemeretur;

qnip-pe quse

noncraffa hsec

exteriora

tan-tum rimatur corpora, nec in folius

mentis coniideratione acquiefcit, qux

fubftantke feparatim confidcratce

faci-lioris Tunt indaginis, fed quod majus

cft, unionem harum monttrat atque

docet. H#c inquam funt majora

quam ut

paucis

abiolvi

queant.

Ea-propter quanto

in

tradenais hifce

fue»

rim obfcurior & brevior, tanto eriam

uberiorc opus habeo excufatione

quam penes te

b.

1.

confeqvuturum

me confido. Accipe itaq; breves has

benigno animo

lincolas currenti cala«

mo du&as, quas ut meliorem in

par-tem ißtcrprcteris eil quod

oiliciofe

abe te pero atque

contendo.

Ό. C.

I

*I

J.'

V m

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :