20. Protokollsutdrag - KSAU, 2016-05-30, § 116

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-05-30

Sidan 1 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 116/2016 Dnr 2016/0379 KS-3

Diariekod: 101

Åtgärdsplan för vård- och omsorgsnämnden

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-05-25 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott per april 2016 på 20,9 miljoner kronor efter att hänsyn tagits till de medel motsvarande 8,5 miljoner kronor som finns avsatt i kommunstyrelsens oförutsedda medel för att kompensera för den årliga kostnad för OPI som nämnden har. I enlighet med regler för ekonomi och verksamhetsstyrning ska nämnden ta fram en åtgärdsplan i samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott.

Den åtgärdplan som tagits fram innebär att nämnden uppnår en ekonomi i balans i samband med årsbokslutet 2019.

I samband med åtgärdsplanen redovisar nämnden även svar på uppdraget kring vilka ekonomiska analyser och åtgärder som genomfördes 2015 samt lägesrapport för uppdrag att utreda effektiviseringsåtgärder för att nå en kostnad i nivå med jämförbara kommuner inom LSS och äldreomsorg.

Dessa redovisas i bilaga 2 respektive 3 till nämndens ärende.

Överläggning i arbetsutskottet

Ordförande Henrik Thunes (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

1. Kommunstyrelsen godkänner vård- och omsorgsnämndens

åtgärdsplan i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat 2016- 05-25.

2. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ekonomiska analyser och åtgärder 2015 i enlighet med bilaga 2 till tjänsteutlåtande daterat 2016-05-25.

3. Kommunstyrelsen godkänner lägesrapport för uppdrag att utreda effektiviseringsåtgärder för att nå en kostnad i nivå med jämförbara kommuner inom LSS och äldreomsorg i enlighet med bilaga 3 till tjänsteutlåtande daterat 2016-05-25.

Under överläggningen yttrar sig Gunilla Hultman (S).

Proposition

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.

(2)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-05-30

Sidan 2 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

1. Kommunstyrelsen godkänner vård- och omsorgsnämndens

åtgärdsplan i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat 2016- 05-25.

2. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ekonomiska analyser och åtgärder 2015 i enlighet med bilaga 2 till tjänsteutlåtande daterat 2016-05-25.

3. Kommunstyrelsen godkänner lägesrapport för uppdrag att utreda effektiviseringsåtgärder för att nå en kostnad i nivå med jämförbara kommuner inom LSS och äldreomsorg i enlighet med bilaga 3 till tjänsteutlåtande daterat 2016-05-25.

Deltar ej i beslut

Gunilla Hultman (S) deltar inte i beslutet.

Beslutsexpediering:

Akt

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :