27. Protokollsutdrag - KSAU, 2016-05-30, § 137

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-05-30

Sidan 1 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 137/2016 Dnr 2015/0671 KS-24 Diariekod: 250

Återrapportering av uppdrag att utreda

förutsättningarna för att låta privata aktörer såväl bygga som bedriva verksamhet

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-05-17 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-02-22, § 20, bland annat att uppdra åt kommunledningskontoret att utreda förutsättningarna för att låta privata aktörer såväl bygga som bedriva verksamhet för att möta kommande investeringsbehov.

Inom flera samhällsnyttiga verksamhetsområden bedömer

kommunledningskontoret att det finns ett intresse från olika privata aktörer att etablera sig i kommunen.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) begränsar möjligheten för kommunen att sälja mark med avsikten att en byggnad ska uppföras som kommunen därefter hyr. Är däremot hyresgästen och verksamhetsutövaren privat bör inte LOU utgöra något hinder. (Se avsnitt 4 i bilagda utredning.) Ytterligare en förutsättning för att genomföra en försäljning med syftet att en privat aktör såväl ska bygga som bedriva verksamhet är att det finns detaljplanlagd kommunal mark för det aktuella ändamålet. Det finns formella och sannolikt marknadsmässiga förutsättningar att bjuda ut

kommunal mark med syftet att privata aktörer såväl ska bygga som bedriva verksamheter. Vid prioriteringen mellan olika möjliga försäljningar behöver kommunens investeringsbehov beaktas.

Överläggning i arbetsutskottet

Ordförande Henrik Thunes (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

• Kommunstyrelsen godkänner tjänsteutlåtande daterat 2016-05-17 som återrapportering av kommunledningskontorets uppdrag att utreda förutsättningarna för att låta privata aktörer såväl bygga som bedriva verksamhet.

Proposition

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.

(2)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-05-30

Sidan 2 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

• Kommunstyrelsen godkänner tjänsteutlåtande daterat 2016-05-17 som återrapportering av kommunledningskontorets uppdrag att utreda förutsättningarna för att låta privata aktörer såväl bygga som bedriva verksamhet.

Beslutsexpediering:

Akt

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :